1-3رويكردها/ الگوها -پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان

1-3رويكردها/ الگوها

چند رويكرد يا الگوي مختلف در دنياي روان شناسي وجود دارد كه مي توانند در مورد رفتار بهنجار بكار گرفته شوند. اين رويكردها تعيين مي كنند كه كدام رفتارها نابهنجار تلقي مي شوند، همچنين چگونگي تبيين و درمان اين رفتارها را معين ميكنند و بدين لحاظ اهميت كاربردي زيادي دارند. الگوهايي كه بطور خلاصه در اينجا تشريح مي شوند، در برگيرنده ي الگوهاي زيست شناختي- پزشكي، روان پويشي، رفتاري، شناختي، ساختارگرايي اجتماعي [1] انسان گرا و تكاملي و در عين حال نظام هاي خانوادگي و اجتماعي- فرهنگي است.

الگوي پزشكي (يا زيست شيميايي)

اين رويكرد فرض را براين مي گذارد كه رفتار نابهنجار زماني وجود دارد كه مجموعه اي از نشانگان قابل شناسايي موجود باشد. اين مجموعه، نشان دهنده ي بيماري جسمي نهفته اي است كه به احتمال به علت نابهنجاري هاي ژنتيكي، تصادف يا بيماري، كژكاري عصب شناختي يا زيست – شيميايي ايجاد شده است. براي مثال، يك تبيين زيستي- پزشكي اختلال رواني را پيامد ژن معيوب، عدم تعادل هورموني، يا اختلالي در سيستم انتقال دهنده هاي عصبي مي داند. بنابراين، درمان بايد بر پايه رفع اين بيماري جسمي نهفته زير نظر پزشك صورت گيرد. اگر بيماري درمان نشد (براي مثال با جراحي) آنگاه بايد با وسائل فيزيكي ديگر از جمله دارو يا شوك درماني (ECT) [2]، تحت كنترل قرار گيرد. براي مثال افسردگي را مي توان با مصرف داروهاي ضد افسردگي يا ECT درمان كرد.

به منظور آزمايش فرضيات رويكرد زيست شيميايي و حمايت از اين الگو، مي توان پژوهش هاي علمي بسياري انجام داد، درحاليكه در مورد ديدگاه روان پويشي اين كار بسيار دشوار تر است. تحقيقات، منجر به كشف دخالت يك عضو آسيب ديده در بعضي از اختلالات شده اند. براي مثال، گفته مي شود بيماري فلج عمومي ديوانه (GPI) [3] به واسطه ي عفونت با سيفليس ايجاد مي شود، به نظر مي رسد، ژن ها در افسردگي شيدايي [4] تاثير دارند و در اسكن مغزي بيماران اسكيزوفرنيك نابهنجاري هايي ديده مي شود. درمان هاي فيزيكي مانند دارو درماني نيز در مقابله با نشانه هاي بعضي از اختلالات موفقيت آميز بوده اند. با اين وجود، همه ي اختلالات را نمي توان با علل زيست شناختي توجيه كرد؛ اين موضوع نيز مسلم نيست كه تغييرات عضوي مشاهده شده در بيماران از علل اختلال يا از پيامدهاي آن به حساب مي آيند. در مان هاي جسماني هميشه كارساز نيستند، اين موضوع پرسش هايي درباره ي پايه فيزيكي فرض شده براي اختلالات در ذهن ايجاد مي كند. به هنگام بحث در مورد روايي سامانه هاي طبقه بندي دوباره به اين مسئله خواهيم پرداخت.

الگوي روان پويشي

براساس نظريات فرويد، همه ما به دليل برخورد اجتناب ناپذير بين غرايز (كه بخشي از شخصيت موسوم به «نهاد» نماينده ي آن است) و تقاضاهاي اجتماع (كه بخشي از شخصيت به نام «فرامن» نماينده ي آن است) تا حدودي نابهنجار هستيم. بويژه اميال جنسي و نحوه ي برخورد با آنها در مسير رشد مي تواند منجر به ايجاد تعارض هايي در ذهن ناهشيار شود. اگرچه ما ممكن است از اين تعارض ها بي اطلاع باشيم، اما آنها تاثيري چشمگير بر رفتار ما دارند. حد واسط بين نهاد و فرامن بخش سوم شخصيت يعني «من» را تشكيل مي دهد. ممكن است «من» درنتيجه ي فشارهاي وارده از جانب ساير اركان شخصيت دستخوش تشويق و اضطراب شود.

من، داراي سازو كارهاي دفاعي متعددي است (مانند واپس زدن افكار مشوش كننده به درون ذهن ناهشيار) كه مي تواند آنها را به منظور محافظت از خود در برابر اين اضطراب بكار بندد. قدرتمندي ساز و كارهاي دفاعي من است كه مشخص ميكند فرد مشكلات رواني را تجربه خواهد كرد يا نه. در اين ديدگاه، به افسردگي به عنوان پيامد از دست دادن زودهنگام يكي از والدين نگريسته مي شود. اين فقدان ممكن است عيني (براي مثال در داغديدگي) يا ذهني (براي مثال زمانيكه فرد احساس حقارت مي كند يا احساس ميكند كه او را رها      كرده اند) باشد. در هر دو مورد، خشمي كه در برابر ترك فرد ازسوي والد احساس مي شود، سركوب و روي خود خالي مي شود.

افزايش ظرفيت من براي برخورد قدرتمند با تعارضات، هسته ديدگاه روان پويشي به درمان را تشكيل مي دهد. اين مستلزم پي بردن به تجارب دوران اوليه كودكي درمان جو و بيرون كشيدن تعارضاتي است كه در ناهشيار وي قرار دارند (مانند از دست دادن زودهنگام والد در مورد افسردگي). درحين جلسات روان تحليل گري، درمانگر بينش خود در مورد درمان جو را بر پايه ي تداعي هاي آزاد درمان جو، تحليل خواب ها و براساس طبيعت روابط شكل گرفته بين درمانگر و درمان جو شكل مي دهد. در مورد افسردگی، ممکن است شامل فراهم آوردن نوعی از رابطه ی والد- فرزند باشد تا از این راه فرد بتواند از جانب فرد دیگری (درمانگر) توجه و درک شدن از سوی دیگری را تجربه کند.

این رویکرد بسیار تأثیرگذار بوده، لیکن پایه های علمی روشی که فروید به کار بست، نامناسب می نماید، از این رو، انتقادهای زیادی به او شده است. این نظریه ی برپایه روش پژوهش موردی استوار است که روی یک بیمار تمرکز می کند، بنابراین تعمیم آن به تمام افراد دشوار است. پاره ای از نویسندگان (برای مثال میسن 1988) فروید را به دلیل سوگیری در روش درمانی اش به باد ا نتقاد گرفته اند. با این حال، از آنجا که ناهشیار همچنان دور از دسترس می ماند، مشکل است بتوان مفاهیم فروید را با روش های مورد قبول علمی آزمود. درمان روان تحلیل گری که برگرفته از نظریات روان پویشی است، به نظر می رسد در مورد دامنه ی محدودی از اختلالات کاربرد دارد. این روش در اختلالات ملایم تری مانند اضطراب فراگیر موفقیت آمیز است تا اختلالاتی چون اسکیزوفرنی.

الگوی رفتاری

رفتارگرایان (برای نمونه اسکینر[5] ، 1938) رفتار قابل مشاهده را هدف اصلی روانشناسی بطور کلی تلقی کردند. شگفت نیست که آنها نابهنجاری را به منزله ی تظاهر رفتارهای کژسازگارانه می بینند. ایشان تصور می کنند این رفتارها ازطریق فرایندهای شرطی سازی کنش گر [6] (یادگیری از طریق تقویت و تنبیه) یا شرطی سازی کلاسیک[7]، یادگیری از طریق پیوند[8]) آموخته شده اند. اگر شرایط محیطی مناسب مهیا شود، هر فردی قادر به یادگیری این رفتارهاست.

در این دیدگاه، افسردگی می تواند ابراز درماندگی آموخته شده[9] باشد (سلیگمن، 1973). حالتی از بی احساسی که زمانی عارض می شود که حیوان نتواند از موقعیت نامطلوب و ناخوشایند بگریزد. این حالت در حیواناتی مشاهده شده است که با محرک آزارنده (مانند شوک الکتریکی) مواجه می شوند و از  ان راه گریزی          نمی یابند. پس از این تجربه، زمانی که با محرک های نامطلوب دیگری، ولی گریزپذیر، مواجه می شوند، دست به فرار نمی زنند و رفتارهایی که بروز می دهند، به نظر می رسد شبیه به همان رفتارهای بیماران افسرده باشد.

براین اساس تغییر شرایط محیطی نیز ممکن است منجر به حذف رفتارهای نامطلوب شود. درمانهای رفتاری تلاش می کنند این کار را با ارائه تقویت هایی[10] (پیامدهای مثبتی) که موجب تداوم رفتار می شوند، انجام دهند. رفتارهای نامطلوب در جریان درمان تغییر داده می شوند (به کمک روش های خاصی چون اصلاح رفتار، درمان اجتنابی، غرقه سازی با حساسیت زدایی نظام مند) و رفتارهای مناسب تر با تشویق تقویت می شوند. اهداف درمان، به کمک درمان جو تنظیم می شوند، از این رو، کنترل کاملاً در دستان درمانگر نیست. در مورد افسردگی، کاردرمانی مستلزم افزایش فراوانی رفتار اجتماعی و حصول اطمینان از این موضوع است که انها با پیامدهای خوشایند و مطلوب پیوند می یابند.

بنابر تحقیقات دقیق, ولو با استفاده از حیوانات، رویکرد رفتارگرا انواع درمان های سودمندی را ارائه می کند که چنانچه نشان داده شده، در مورد مداوای برخی بیماری ها مانند هراس ها سریع و کارسازند، اما از انجا که به جای کشف و از بین بردن ریشه ی مشکل، راه حل مقطعی ارائه می دهند، مورد  انتقاد قرار گرفته اند. همچنین این مکتب در پاسخ به پرسش که چرا در صورت وجود تجارب محیطی یکسان، بعضی از مردم رفتارهای کژسازگارانه از خود بروز می دهند و برخی این کار را نمی کنند، دچار ضعف است.

[1] . Social constructionist

[2] . Electroconvulsive shock therapy

[3] . General paralysis of insane

[4] . Manic depression

[5] . Skinner

[6] . Operant conditioning

[7] . Classical conditioning

[8] . association

[9] . Learned helplessness

[10] . reinforcement

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *