یافته ها: پایان نامه رایگان روانشناسی-رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي

يافته‌هاي پژوهش؛

در اين فصل نتايج حاصل از پژوهش ارائه مي‌گردد. ابتدا به توصيف داده‌ها و اطلاعات جمعيت شناختي مربوط به آزمودني‌ها پرداخته شده است و سپس در ادامه به تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها و پاسخ‌دهي به سؤالات پژوهش پرداخته شده است.

جدول 1 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب سن

شاخصهاي آماري

سن پاسخگويان

فراواني درصد فراواني درصد فراواني اصلاح شده درصد فراواني تجمعي
پانزده تا نوزده سال 4 1.2 1.4 1.4
بيست تا سي سال 69 21.2 23.7 25.1
سي و يک تا چهل سال 114 35.0 39.2 64.3
چهل و يک تا پنجاه سال 84 25.8 28.9 93.1
پنجاه و يک تا شصت سال 16 4.9 5.5 98.6
شصت سال به بالا 4 1.2 1.4 100.0
کل 291 89.3 100.0  
بدون پاسخ 35 10.7    
کل 326 100.0    

 

 

نمودار 1 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب سن

 

با توجه به جدول و نمودار 1 – 4 نشان مي‌دهد که گروه آزمودني‌هاي اين پژوهش 2/1 درصد (پانزده تا بيست سال)، 2/21 درصد (بيست تا سي سال)،  35 درصد (سي و يک تا چهل سال)، 8/25 درصد (41 تا 50 سال)، 9/4درصد (51تا 60 سال)، و 2/1 درصد (60 سال به بالا) سن داشتند.


جدول 2 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب جنس

 

جنسيت فراواني درصد فراواني درصد فراواني اصلاح شده درصد فراواني تجمعي
مرد 163 50.0 50.0 50.0
زن 163 50.0 50.0 100.0
کل 326 100.0 100.0  

 

 

نمودار 2 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب جنس

 

با توجه به جدول و نمودار 2 – 4 نشان مي‌دهد که 50 درصد پاسخگويان مرد و 50 درصد پاسخگويان زن بودند.

جدول 3 – 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات

تحصيلات فراواني درصد فراواني درصد فراواني اصلاح شده درصد فراواني تجمعي
بيسواد 16 4.9 5.2 5.2
ابتدايي 6 1.8 2.0 7.2
راهنمايي 51 15.6 16.6 23.8
دبيرستان 97 29.8 31.6 55.4
ديپلم 58 17.8 18.9 74.3
فوق ديپلم 73 22.4 23.8 98.0
ليسانس 5 1.5 1.6 99.7
فوق ليسانس و بالاتر 1 .3 .3 100.0
کل 307 94.2 100.0  
بدون پاسخ 19 5.8    
کل 326 100.0    

 

نمودار 3 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات

با توجه به جدول و نمودار 3 – 4 نشان مي‌دهد که در گروه آزمودني اين پژوهش 9/4 درصد از نظر سطح تحصيلات بيسواد، 8/1 درصد ابتدايي، 6/15 درصد راهنمايي، 8/29 درصد دبيرستان، 8/17 درصد ديپلم، 4/22 درصد فوق ديپلم، 5/1 ليسانس و 3/0 درصد فوق ليسانس و بالاتر داشتند. 8/5 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده بودند.

جدول 4 – 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب شغل

شغل پاسخگويان فراواني درصد فراواني درصد فراواني اصلاح شده درصد فراواني تجمعي
فرهنگي 76 23.3 25.1 25.1
خانه دار 69 21.2 22.8 47.9
کارمند 85 26.1 28.1 75.9
بهيار 3 .9 1.0 76.9
آزاد 58 17.8 19.1 96.0
کارمند بخش خصوصي 2 .6 .7 96.7
دانش آموز 4 1.2 1.3 98.0
سرباز 1 .3 .3 98.3
پزشک 1 .3 .3 98.7
بازنشسته 2 .6 .7 99.3
استاد دانشگاه 1 .3 .3 99.7
نظامي 1 .3 .3 100.0
کل 303 92.9 100.0  
بدون پاسخ 23 7.1    
کل 326 100.0    

 

نمودار 4 – 4 : فراواني  گروه نمونه بر حسب شغل

 

با توجه به جدول و نمودار 4 – 4 نشان مي‌دهد  که در گروه آزمودني اين پژوهش 3/23 درصد فرهنگي، 2/21 درصد خانه دار، 1/26 درصد کارمند،9/0 درصد بهيار، 9/17 درصد شغل آزاد، 6/0 درصد کارمند بخش خصوصي، 2/1 درصد دانش آموز، 3/0 د رصد سرباز، 3/0 درصد پزشک، 6/0 درصد بازنشسته، 3/0 درصد استاد دانشگاه و3/0 درصد نظامي بودند، 1/7 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده بودند.

 


جدول 5 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب رتبه تولد

رتبه تولد فراواني درصد فراواني درصد فراواني اصلاح شده درصد فراواني تجمعي
1 53 16.3 17.5 17.5
2 69 21.2 22.8 40.4
3 80 24.5 26.5 66.9
4 48 14.7 15.9 82.8
5 38 11.7 12.6 95.4
6 7 2.1 2.3 97.7
7 4 1.2 1.3 99.0
8 1 .3 .3 99.3
9 1 .3 .3 99.7
12 1 .3 .3 100.0
کل 302 92.6 100.0  
بدون پاسخ 24 7.4    
کل 326 100.0    

نمودار 5 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب رتبه تولد

با توجه به جدول و نمودار 5– 4 نشان مي‌دهد  که در گروه آزمودني اين پژوهش 3/16رصد رتبه اول تولد، 2/21 درصد رتبه دوم،5/24 درصد رتبه سوم تولد، 7/14 درصد رتبه چهارم تولد، ، 7/11 رتبه پنجم تولد،1/2 درصد رتبه ششم تولد، 2/1 رتبه هفتم تولد، 3/0 رتبه هشتم، 3/0 رتبه نهم و 3/0 درصد رتبه دوازدهم تولد  بودند. 4/7 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده بودند.


جدول 6 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب مدت زمان زدواج

مدت زمان ازدواج فراواني درصد فراواني درصد فراواني اصلاح شده درصد فراواني تجمعي
کمتر از پنج سال 31 9.5 10.5 10.5
پنج تا ده سال 52 16.0 17.7 28.2
يازده تا پانزده سال 66 20.2 22.4 50.7
شانزده تا بيست سال 77 23.6 26.2 76.9
بيست و يک تا بيست و پنج سال 61 18.7 20.7 97.6
بيست و شش تا سي سال 7 2.1 2.4 100.0
کل 294 90.2 100.0  
بدون پاسخ 32 9.8    
کل 326 100.0    

نمودار 6 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب مدت زمان ازدواج

با توجه به جدول و نمودار 6– 4 نشان مي‌دهد  که در گروه آزمودني اين پژوهش 5/9 درصد کمتر از 5 سال، 16 درصد بين 5 تا 10 سال، 2/20 درصد بين 11 تا 15 سال، 6/23 سال بين 16 تا 20 سال، 7/18 درصد بين 21 تا 25 سال، 1/2 درصد بين 26 تا 30 سال از مدت ازدواجشان گذشته بود. 8/9 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده‌اند.


جدول7 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب تعداد اعضاي خانواده

تعداد اعضاي خانواده فراواني درصد فراواني درصد فراواني اصلاح شده درصد فراواني تجمعي
2 10 3.1 3.2 3.2
3 55 16.9 17.9 21.1
4 82 25.2 26.6 47.7
5 60 18.4 19.5 67.2
6 50 15.3 16.2 83.4
7 28 8.6 9.1 92.5
8 10 3.1 3.2 95.8
9 6 1.8 1.9 97.7
10 5 1.5 1.6 99.4
12 1 .3 .3 99.7
14 1 .3 .3 100.0
کل 308 94.5 100.0  
بدون پاسخ 18 5.5    
کل 326 100.0    

 نمودار 7 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب تعداد اعضاي خانواده

با توجه به جدول و نمودار 7– 4 نشان مي‌دهد  که در گروه آزمودني اين پژوهش1/2 درصد داراي خانواده دو نفره، 9/16 درصد خانواده سه نفره، 2/25 درصد خانواده چهار نفره، 4/18 درصد خانواده پنج نفره، 3/15 درصد خانواده شش نفره، 6/8 د رصد خانواده هفت نفره، 1/3 درصد خانواده هشت نفره، 8/1 درصد خانواده نه نفره، 5/1 درصد خانواده ده نفره، 3/0 درصد خانواده دوازده نفره، 3/0 درصد خانواده چهارده نفر داشتند . 5/5 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده‌اند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *