گندمکاران، گندمکار، سازگاری، کرد.، 52-4

حداقل سازي تفاوت درون گروه هاست (کفاش پور و علیزاده، 1391). در این مطالعه برای گروه بندی گندمکاران بر اساس حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی از روش خوشه ای K میانگین استفاده شده است تا گروه های همگنی از گندمکاران مورد مطالعه شناسایی شود.
1-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس در معرض قرار گرفتن آنان
نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای برای گروه بندی گندمکاران بر اساس در معرض قرار گرفتن آنان در جدول 49-4 و 50-4 آمده است. گندمکاران بر اساس در معرض قرار گرفتن به 2 خوشه تقسیم شده اند. افراد درون هر خوشه از لحاظ شاخص در معرض قرار گرفتن با هم همگن و با افراد خوشه دیگر ناهمگن هستند. فراوانی افراد درون هر خوشه نیز در جدول 49-4 آمده است.
جدول 49-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای
خوشه ها
تعداد افراد
همچنین میانگین در معرض قرار گرفتن افراد در هر خوشه در جدول 52-4 قابل مشاهده میباشد. آماره F اختلاف معناداری را در مورد در معرض قرار گرفتن در بین افراد دو خوشه ایجاد شده نشان میدهد.
جدول 50-4 میانگین در معرض قرار گرفتن افراد در هر خوشه
خوشه
**103/7712
**معنی داری در سطح 01/0
در تفسیر خوشه ها مهمترین قدم تعیین نام یا برچسب مناسب برای خوشه هاست (کلانتری، 1391). برای نام گذاری گندمکاران در هر خوشه که در جدول 50-4 مشاهده می شود، به میانگین حساسیت در هر خوشه توجه میشود. تعداد 225 گندمکار در خوشه اول هستند که کمتر در معرض خشکسالی قرار می گیرند. بنابراین میتوان خوشه اول را «Elow» به معنای در معرض قرار گرفتن پایین نام گذاری کرد. تعداد 48 گندمکار در خوشه دوم هستند که در معرض قرار گرفتن آنان بیشتر است، بنابراین می توان خوشه دوم را «Shigh» به معنای در معرض قرار گرفتن بالا نام گذاری کرد.
2-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس حساسیت آنان
نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای برای گروه بندی گندمکاران بر اساس حساسیت آنان در جدول 51-4 و 52-4 آمده است. گندمکاران بر اساس حساسیت به 3 خوشه تقسیم شده اند. افراد درون هر خوشه از لحاظ شاخص حساسیت با هم همگن و با افراد خوشه های دیگر ناهمگن هستند. فراوانی افراد درون هر خوشه نیز در جدول 51-4 آمده است.
جدول 51-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای
همچنین میانگین حساسیت افراد در هر خوشه در جدول 52-4 قابل مشاهده میباشد. آماره F اختلاف معناداری را در مورد حساسیت در بین افراد سه خوشه ایجاد شده نشان میدهد.
جدول 52-4 میانگین حساسیت افراد در هر خوشه
زیر شاخص
خوشه
**703/1214
**معنی داری در سطح 01/0
برای نام گذاری گندمکاران در هر خوشه که در جدول 52-4 مشاهده می شود، به میانگین حساسیت در هر خوشه توجه میشود. تعداد 134 گندمکار در خوشه اول هستند که حساسیت آن ها بیشتر از دو خوشه دیگر است، بنابراین میتوان خوشه اول را «Shigh» به معنای حساسیت بالا نام گذاری کرد. تعداد 62 گندمکار در خوشه دوم هستند که حساسیت آنان در حد متوسط است، بنابراین می توان خوشه دوم را «Smed» به معنای حساسیت متوسط نام گذاری کرد. تعداد 77 گندمکار در خوشه سوم هستند که حساسیت آنان پایین است، بنابراین می توان خوشه سوم را «Slow» به معنای حساسیت پایین نام گذاری کرد.
3-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس ظرفیت سازگاری آنان
نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای برای گروه بندی گندمکاران بر اساس ظرفیت سازگاری آنان در جدول 53-4 و 54-4 آمده است. گندمکاران بر اساس ظرفیت سازگاری به سه خوشه تقسیم شده اند. افراد درون هر خوشه از لحاظ شاخص سرمایه های معیشتی با هم همگن و با افراد خوشه های دیگر ناهمگن هستند. فراوانی افراد درون هر خوشه نیز در جدول 53-4 آمده است.
جدول53-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای
همچنین میانگین سرمایه های معیشتی افراد در هر خوشه در جدول 54-4 قابل مشاهده می باشد. آماره F اختلاف معناداری را در مورد ظرفیت سازگاری در بین افراد سه خوشه ایجاد شده نشان میدهد.
جدول 54-4 میانگین ظرفیت سازگاری افراد در هر خوشه
خوشه
**164/69
**143/88
** 282/164
**095/43
** 375
**معنی داری در سطح 01/0
همانگونه که جدول 53-4 نشان می دهد، تعداد 64 گندمکار در خوشه اول هستند که ظرفیت سازگاری آنان بیشتر شامل سرمایه طبیعی و مالی است بنابراین می توان آن را خوشه «NF» نام گذاری کرد. خوشه دوم شامل 174 گندمکار است که ظرفیت سازگاری آنان بیشتر ناشی از سرمایه انسانی و اجتماعی است، بنابراین می توان این خوشه را «HS» نامید. خوشه سوم شامل 35 گندمکار است که ظرفیت سازگاری آنان بیشتر ناشی از سرمایه فیزیکی است، بنابراین می توان این خوشه را «P» نام گذاری کرد.
4-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس آسیب پذیری آنان
نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای برای گروه بندی گندمکاران بر اساس آسیب پذیری آنان در جدول 55-4 و 56-4 آمده است. گندمکاران بر اساس آسیب پذیری به 3 خوشه تقسیم شده اند. افراد درون هر خوشه از لحاظ شاخص آسیب پذیری با هم همگن و با افراد خوشه های دیگر ناهمگن هستند. فراوانی افراد درون هر خوشه نیز در جدول 55-4 آمده است.
جدول 55-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای
همچنین میانگین آسیب پذیری افراد در هر خوشه در جدول 56-4 قابل مشاهده می باشد. آماره F اختلاف معناداری را در مورد آسیب پذیری در بین افراد سه خوشه ایجاد شده نشان میدهد.
جدول 56-4 میانگین آسیب پذیری افراد در هر خوشه
خوشه
**457/1632
**978/295
**186/7
**828/232
**معنی داری در سطح 01/0
با توجه به جدول 55-4، در خوشه اول تعداد 170 گندمکار وجود دارد که حساسیت بالایی دارند و بیانگر این است که آسیب پذیری آنان بیشتر ناشی از حساسیت است و می توان این خوشه را به خوشه «VS» نام گذاری شود. در خوشه دوم 44 گندمکار مشاهده میشود که در معرض قرار گرفتن بالا دارند و بیانگر این است که آسیب پذیری آنان بیشتر ناشی از در معرض قرار گرفتن آنان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *