دانلود پایان نامه

استفاده زنان و کودکان از مراکز در شب
0.082
G1 تأثیر مراکز در افزایش سلامت جسمانی شما
0.268
0.202
0.354
G2 تأثیر مراکز در افزایش سلامت روانی شما
0.186
0.265
0.301
8.033
.013
.017
7.37
.273
بر اساس نتایج نهایی تکنیک AHP، پردیس تماشا (با امتیاز 8.033)، مجموعه ورزشی بدر (با امتیاز 7.37)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی (با امتیاز .273)، ورزشگاه امام رضا (ع) (با امتیاز .017) و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی (با امتیاز .013) به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.
شاخص محیطی و کالبدی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص محیطی و کالبدی این نتایج بدست آمد که در گویه رضایت از معماری مرکز (A1)، پردیس تماشا، رضایت از کیفیت محیط اطراف (A2)، مجموعه ورزشی بدر و مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی، روشنایی معابر منتهی به مراکز (A3)، مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی، تأثیر مراکز بر محیط زیست (A4)، مجموعه ورزشی بدر، رضایت از نظافت و پاکیزگی (A5)، پردیس تماشا، استشمام بوی بد در مراکز (A6) و همچنین وجود سر و صدا در اطراف مراکز (A7) (امتیاز کمتر، مطلوب تر) مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی بیشترین رضایت را کسب کردند.
نمودار 18 رتبه بندی مراکز در شاخص محیطی و کالبدی
شاخص اقتصادی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص اقتصادی این نتایج بدست آمد که در گویه تخصیص درآمد برای استفاده از مراکز (B1)، شهروندان برای استفاده از مجموعه ورزشی بدر درآمد بیشتر و در مجتمع فرهنگی، ورزشی و ورزشی شهید مختار سلیمانی درآمد کمتری را صرف می کنند.
نمودار 19 رتبه بندی مراکز در شاخص اقتصادی
شاخص اجتماعی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص اجتماعی این نتایج بدست آمد که در گویه تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق (C1)، پردیس تماشا، تأثیر مراکز در تعامل اجتماعی (C2)، مجموعه ورزشی بدر، تأثیر مراکز در مشارکت مردم (C3)، پردیس تماشا و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی، تمایل پرسش شونده در ارائه خدمات در مراکز (C4)، مجموعه ورزشی بدر، آمادگی برای مشارکت در مراکز (C5)، پردیس تماشا، تخصیص زمان برای استفاده از این مراکز (C6)، پردیس تماشا و ورزشگاه امام رضا (ع)، رضایت از مدیریت مراکز (C7) ورزشگاه امام رضا (ع)، تأثیر مراکز در تغییر شیوه ی زندگی (C8) پردس تماشا و مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی، تأثیر آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژیهای مدرن (اینترنت، کامپیوتر و…) در تغییر شیوه زندگی (C9)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی، میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگی (C10)، پردیس تماشا و نهایتاً در گویه میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه ی زندگی (C11)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی بیشترین رضایت را کسب کردند.
نمودار 20 رتبه بندی مراکز در شاخص اجتماعی
شاخص آموزشی
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص آموزشی این نتایج بدست آمد که در گویه ارتباط آموزش های ارائه شده در مراکز با نوع فعالیت آنها (D1)، مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی بیشترین رضایت و در گویه میزان آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژی های مدرن (D2)، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی بیشترین رضایت را کسب کردند.
نمودار 21 رتبه بندی مراکز در شاخص آموزشی
شاخص زیرساخت و تأسیسات
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات این نتایج بدست آمد که در گویه رضایت از کیفیت راهها و مسیرهای منتهی به مراکز (E1)، پردیس تماشا، میزان امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری (E2)، ورزشگاه امام رضا (ع)، رضایت از تأسیسات و خدمات مراکز (E3)، مجموعه ورزشی بدر، کمیت و کیفیت تأسیسات زیربنایی و خدماتی مراکز (E4)، پردیس تماشا، رضایت از ظرفیت پارکینگ مراکز (E5)، پردیس تماشا، میزان فضای اختصاص یافته به کودکان (E6) پردیس تماشا بیشترین رضایت را کسب کردند.
نمودار 22 رتبه بندی مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات
6 شاخص امنیت
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص امنیت این نتایج بدست آمد که در گویه های احساس امنیت در مراکز (F1) و امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از مراکز در شب (F2)، پردیس تماشا بیشترین رضایت را کسب کرد.
نمودار 23 رتبه بندی مراکز در شاخص امنیت
7 شاخص سلامت
در بررسی سلسله مراتب مراکز در شاخص سلامت این نتایج بدست آمد که در گویه های تأثیر مراکز در افزایش سلامت جسمانی (G1) و تأثیر مراکز در افزایش سلامت روانی (G2)، مجموعه ورزشی بدر بیشترین رضایت را کسب کرد.
نمودار 24 رتبه بندی مراکز در شاخص سلامت
تکنیک SWOT
به منظور وزن دهی به نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از نظرات 20 کارشناس مرتبط با حوزه تخصصی بهره گیری گردید. سپس در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، از نرم افزار Expert Choice برای تحلیل نظرات کارشناسی و محاسبه وزن هر معیار مورد استفاده قرار گرفت.
جدول 19 عوامل داخلی و خارجی فعالیت مراکز مورد مطالعه
عوامل داخلی
معماری مناسب برخی از مراکز
کیفیت بالای محیط اطراف برخی مراکز
کیفیت مناسب راهها و مسیرهای منتهی به مراکز
کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شهروندان
تخصیص فضای کافی به کودکان در مراکز
وجود سروصدای زیاد در برخی از مراکز
کمبود ظرفیت پارکینگ در مراکز
عدم وجود امنیت کافی در اطراف مراکز
عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخی مراکز در شب
استشمام بوی بد در برخی از مراکز
تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق
تأثیر مراکز در افزایش تعاملات اجتماعی
تأثیر مراکز در افزایش مشارکت مردم
گذراندن اوقات فراغت کودکان در مراکز
برگزاری مسابقات منطقه ای در مراکز
افزایش جرم و جنایت در اطراف مراکز به دلیل تجمع افراد
عدم استفاده مناسب از فضاهای موجود در مراکز
مدیریت ناصحیح برخی مراکز
عدم توجه به استفاده زنان از فضاهای موجود در مراکز
نامناسب بودن فضاها برای استفاده معلولین
جدول 20 مقایسه زوجی نقاط قوت
درجه اهمیت
144/0
CR=07/0
نسبت سازگاری
جدول 21 مقایسه زوجی نقاط ضعف
0.067
0.148
0.331
CR=03/0
جدول 22 مقایسه زوجی نقاط فرصت
082/0
CR=01/0
جدول 23 مقایسه زوجی نقاط تهدید
412/0
142/0
108/0
CR=06/0
جدول 24 ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
امتیاز وزنی
S1 معماری مناسب برخی از مراکز
118/0
S2 کیفیت بالای محیط در برخی از مراکز
288/0
S3 کیفیت مناسب راهها و مسیرهای منتهی به مراکز
716/0
S4 کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شهروندان
088/
S5 تخصیص فضای کافی به کودکان در مراکز
432/0
642/
W1 وجود سروصدای زیاد در برخی از مراکز
134/0
W2 کمبود ظرفیت پارکینگ در مراکز
W3 عدم وجود امنیت کافی در اطراف مراکز
324/
W4 عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخی مراکز در شب
548/
W5 استشمام بوی بد در برخی از مراکز
494/
جدول 25 ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
نقاط فرصت
O1 تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق
544/
O2 تأثیر مراکز در افزایش تعاملات اجتماعی
O3 تأثیر مراکز در افزایش مشارکت مردم
O4 گذراندن اوقات فراغت کودکان در مراکز
246/0
O5 برگزاری مسابقات منطقه ای در مراکز
956/
نقاط تهدید
T1 افزایش جرم و جنایت در اطراف مراکز به دلیل تجمع افراد
507/0
T2 عدم استفاده مناسب از فضاهای موجود در مراکز
676/0
T3 مدیریت ناصحیح برخی مراکز
648/
T4 عدم توجه به استفاده زنان از فضاهای موجود در مراکز
426/0
T5 نامناسب بودن فضاها برای استفاده معلولین
324/0
ارزیابی های انجام شده در این مرحله، در مرحله بعد مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که در گروه نقاط قوت S4 یعنی “کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شهروندان”، در گروه نقاط ضعف W4 یعنی “عدم امکان حضور و استفاده زنان و کودکان از برخی مراکز در شب”، در گروه نقاط فرصت O1 یعنی “تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق” و در گروه تهدیدها T3 یعنی “مدیریت ناصحیح برخی مراکز” بیشترین وزن را به خود دادند.
تدوین راهبردهای SWOT
راهبردها برای دست یابی به موقعیتی مطلوب تر تدوین می شوند. تدوین راهبردها، براساس ترکیب چهار عامل دخیل در مدل برنامه ریزی راهبردی صورت می گیرد که البته در جریان عمل، برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته، یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می آیند. در واقع، بر حسب وضعیت مورد مطالعه، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه ی کنشگری متفاوت هستند، میتوان تدوین کرد:
راهبردهای SO(راهبردهای تهاجمی): با بهره گیری از قوت ها، درصدد بهره برداری از فرصت ها است.
راهبردهای ST (راهبردهای تنوع): برای دوری از تهدیدها، ار نقاط قوت استفاده میکند.
راهبردهای WO(راهبردهای بازنگری): با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش می دهد.
راهبردهایWT (راهبردهای تدافعی): نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدها دوری میکند.
جدول 26 راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه
راهبردهای SO (تهاجمی)
راهبردهای WO (بازنگری)
SO1 – افزایش حس تعلق با بکارگیری معماری ایرانیاسلامی در مراکز
SO2– برگزاری مسابقات ملی با توجه به کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز
SO3– برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای کودکان با توجه به وجود فضاهای مناسب در این مراکز
SO4 – برگزاری مسابقات محله ای و منطقه ای برای کودکان و نوجوانان با توجه به فضای مناسب مراکز برای استفاده کودکان
WO1– افزایش امنیت در مراکز در راستای افزایش حس تعلق و روابط اجتماعی ساکنان منطقه
WO2 – افزایش امنیت شبانه در جهت استفاده کودکان و زنان از فضاهای موجود در مراکز
WO3– افزایش کیفیت محیط اطراف مراکز برای کاهش بوی بد در این محیط ها با مشارکت فعال گروه های مردمی
WO4 – افزایش ظرفیت پارکینگ در مراکز در راستای برگزاری مسابقات منطقه ای و ملی و افزایش شمار استفاده کنندگان از مراکز ‍ ‍‍‍‍‍
راهبردهای ST (تنوع)
راهبردهای WT (تدافعی)
ST1 – کاهش جرم و جنایت در اطراف مراکز با طراحی مناسب فضاهای باز
ST2 – کیفیت مناسب امکانات موجود در مراکز و طراحی مناسب آنها برای استفاده معلولان
ST3 – اختصاص فضاهای مناسب و ایمن برای کودکان در راستای کاهش جرم و جنایت در مراکز
ST4 – با توجه به کیفیت مناسب راهها و مسیرهای منتهی به مراکز و با مدیریت صحیح می توان فضاهای فاقد مستعد جرم خیزی و مناسب برای استفاده ساکنان منطقه فراهم آورد.
WT1– اعمال مدیریت صحیح در مراکز در جهت برقراری امنیت کافی برای استفاده از امکانات مراکز
WT2 – استفاده مناسب از فضاهای باز در جهت احداث پارکینگ در مراکز
WT3– اعمال مدیریت صحیح در جهت استفاده از فضاهای مراکز و طراحی مناسب آنها برای استفاده معلولین
WT4– کاهش جرم و جنایت در اطراف مراکز و مدیریت صحیح این مهم جهت استفاده مناسب کودکان و زنان از امکانات موجود در مراکز
شکل ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد. بدین نحو که از نقاط قوت در راستای بهره مندی از فرصت ها استفاده شود.
در این فصل به منظور آزمون فرضیات مطرح شده از آزمون آماری کولموگروفاسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون ، آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات تحقیق استفاده می شود و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان پرداخته می شود.
شاخصهای آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی)
در این قسمت شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) برای هریک از گویه ها محاسبه می شود و سپس با تبدیل شاخص های پژوهش به متغیر از طریق میانگین مرکزی میانگین گویه های هر شاخص، شاخصهای آماری برای متغیرهای پژوهش محاسبه می شود.
شاخص های آماری (مرکزی و پراکندگی) برای هریک از گویه های شاخصها در جدول شماره آمده است.
جدول شاخص های آماری هر یک از گویه ها
دامنه تغییرات
میزان رضایت شما از نظافت و پاکیزگی مراکز نام برده
.2649
.95057
میزان تأثیر مراکز نام برده در محیط زیست منطقه
.1325
.93575
وجود سرو صدا (تردد اتومبیل و موتور، فعالیت های ساختمانی و…) در اطراف مراکز نام برده
.0961
.09621
استشمام بوی بد در مراکز نام برده ناشی از زباله و فاضلاب و آبهای سطحی
.4130
.10319
.6312
.14522
رضایت شما از کیفیت محیط اطراف مراکز نام برده
.5351
.04055
میزان روشنایی معابر منتهی به مراکز نام برده
.1688
.20548
میزان تخصیص درآمد برای استفاده از فعالیت های این مراکز
.2156
.07905
تأثیر مراکز نام برده بر افزایش حس تعلق شما به منطقه و محل سکونت
.4337
.09343
میزان تأثیر مراکز نام برده در تعامل اجتماعی
.4338
.00333
میزان تأثیر مراکز نام برده در مشارکت مردم
.3221
.07294
تمایل شما به مشارکت در ارائه خدمات در این مراکز
.3299
.02203
میزان آمادگی شما برای مشارکت در این مراکز
.2390
.17705
میزان تخصیص زمان برای استفاده از این مراکز
.11684
میزان رضایت شما از مدیریت مراکز نام برده
.2571
.86774
میزان تأثیر مراکز (تأسیسات، امکانات و خدمات ارائه شده) در تغییر شیوه ی زندگی شما
.8500
.05485
میزان تأثیر آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژیهای مدرن(اینترنت، کامپیوترو…) در تغییر شیوه زندگی شما
.8167
.01667
میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگی شما
.6271
.10200
میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه ی زندگی شما
.5164
میزان ارتباط آموزش های ارائه شده در این مراکز با نوع فعالیت آنها
.0571
.02157
میزان آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژی های مدرن (اینترنت، کامپیوتر و…) در مراکز
.3167
.12734
میزان رضایت شما از کیفیت راهها و مسیرهای دسترسی به مراکز نام برده
.7781
.98077
میزان امکانات موجود در مراکز نام برده در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری شما
.4325
.98352
میزان رضایت شما از تأسیسات و تجهیزات خدماتی مربوط به مراکز نام برده (مانند کتابخانه، سالن تئاتر، سرویس بهداشتی و…)
.4286
.04069
کمیت و کیفیت مناسب تأسیسات زیربنایی و خدماتی در مراکز نام برده
.4974
.92842
رضایت شما از تعداد و ظرفیت توقفگاهها (پارکینگ ها) مراکز نام برده
.3597
.11760
میزان فضای اختصاص یافته به کودکان
.8584
.07884
میزان احساس امنیت شما در مراکز نام برده
.9221
.09409
امکان حضور و استفاده بانوان و کودکان از مراکز نام برده در شب
.2883
.01678
تأثیر مراکز نام برده در افزایش سلامت جسمانی شما
.6223
.08401
تأثیر مراکز نام برده در افزایش سلامت روانی شما
.4476
.02631
هریک از شاخص های پژوهش با استفاده از محاسبه ی میانگین مرکزی برای گویه های آن به مقداری عددی و تصادفی تبدیل شد که در نتیجه مقدار عددی به دست آمده برای میانگین مرکزی گویه های هر شاخص مقدار متغیر تصادفی می باشد. شاخص های آماری برای متغیرهای پژوهش در جدول شماره آمده است.
جدول شاخص های آماری (مرکزی و پراکندگی) برای متغیرهای پژوهش
.3230
.52623
.89
.75
.57163
.71
.29
پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 99
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 100
تحلیل عاملی 100
قلمرو تحقیق 105
دوره های زمانی انجام تحقیق 105
مکان تحقیق 105
6 جامعه آماری (N) 105
7 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه (n) 106
8 روش یا روش های نمونه گیری 106