پيشينه داخل كشور:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

2-2-2- پيشينه داخل كشور

خلاصه تعدادي از تحقيقات انجام شده در ايران به شرح زير مي باشد :

ترابيان فرد (1381) به بررسي تعيين سهم هريك از عوامل موثر (رضايت شغلي، تعهد سازماني و وجدان كاري) در بهره وري دبيران آموزش و پرورش شاهين شهر ” پرداخته است . وي بهره وري بالاي نيروي انساني را با عوامل بسياري مرتبط مي داند كه در تحقيق ايشان ارتباط سه عدد از اين عوامل تاثير گذار و مرتبط با بهره وري مورد بحث قرار گرفته و تجزيه و تحليل شده است. سه عاملي كه ارتباط آنها با بهره وري سنجيده شده شامل: رضايت شغلي، تعهد سازماني و وجدان كاري مي باشد كه اين عوامل در اين تحقيق نقش متغيرهاي مستقل را داشته و بهره وري نقش متغير وابسته را ايفا مي كند. براي سنجش ارتباط اين سه متغير با متغير وابسته بهره وري از روش آماري رگرسيون استفاده شده است. نتايج زير حاصل اين بررسي است: 1-بين سه متغير مستقل تحقيق و متغير وابسته بهره وري ارتباط معني داري وجود دارد.2-اين ارتباط مستقيم و مثبت مي باشد.3-مقدار ارتباط موجود بين متغيرهاي رضايت شغلي ، تعهد سازماني و وجدان كاري با مقدار افزايش ميزان بهره وري به ترتيب 62/0، 148/0 و 347/0 مي باشند. 4- در بين دبيران شاهين شهر متغير رضايت شغلي با ضريب تعيين 63/0 بيشترين ارتباط را با مقدار افزايش ميزان بهره وري دبيران داشته و متغيرهاي وجدان كاري با ضريب تعيين 347/0 و متغير تعهد سازماني با ضريب تعيين 148/0 در رتبه هاي بعدي قرار دارد.

رضائي (1379) به بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني در بين كاركنان ستاد سازمان بهداشت و درمان و صنعت نفت پرداخته است.با توجه به تجزيه و تحليل داده ها و نتايج آزمون هاي انجام شده نتايج ميداني حاصل از اين تحقيق بصورت زير ارائه مي شود . 1- كاركنان سازمان از رضايت شغلي مناسب برخوردار نيستند . 2- تعهد سازماني در بين كاركنان سازمان مثبت نيست . 3- با افزايش ميزان رضايت شغلي ، ميزان علاقه مندي كاركنان نسبت به شغل و سازمان خود و همجنين نسبت به اهداف و ارزشهاي آن باعث افزايش تعهد سازماني آنان و استمرار خدمت كاركنان در سازمان خواهد شد . 4-رابطه رضايت شغلي با بعد هنجاري تعهد سازماني نسبت به ساير ابعاد قوي تر است . 5- بين ميزان رضايت شغلي كاركنان با توجه به سطح تحصيلات آنان تفاوت وجود دارد .6- بين ميزان رضايت شغلي كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود دارد . 7-بين ميزان تعهد سازماني كاركنان با توجه به سطح تحصيلات آنان تفاوت وجود ندارد .در واقع وجود يا عدم وجود تعهد سازماني در بين كاركنان باسطح تحصيلات آنان ارتباط ندارد . 8-بين ميزان تعهد سازماني كاركنان با توجه به سابقه كار آنان تفاوت وجود ندارد . بدين معني كه وجود يا عدم وجود تعهد سازماني در بين كاركنان ارتباطي با سابقه كار آنان ندارد

سروش (1383) به بررسي مقايسه رضايت شغلي، تعهد سازماني و همبستگي آنها با منتخبي از ويژگيهاي فردي بين مسئولين تربيت بدني، آموزشگاهها و مديران ادارات سازمان تربيت بدني انجام داده است .سئوال اصلي پژوهش عبارت بود از اينكه آيا تفاوت معني داري بين رضايت شغي و تعهد سازماني افراد تحت بررسي وجود دارد؟ همچنين آيا تفاوت معني داري بين مولفه هاي رضايت شغلي و تعهد سازماني افراد تحت بررسي وجود دارد؟ رضايت شغلي توسط پرسشنامه شاخص توصيف شغلي ‏‎تعهد سازماني توسط پرسشنامه تعهد سازماني ‏‎ و مشخصات جمعيت شناختي توسط پرسشنامه ويژگي هاي فردي اندازه گيري شد. از مجموع 100 پرسشنامه ارسالي، تعداد 83 عدد آن برگشت داده شد كه نرخ برگشتي آن برابر با 83 درصد بود. همچنين از مجموع 83 نفر شركت كننده در اين تحقيق تعداد 53 نفر مسئولين تربيت بدني آموزشگاهها و تعداد 30 نفر مديران ادارات تربيت بدني استان خراسان بودند. داده هاي گردآوري شده از طريق آزمون تحليل واريانس يك طرفه ‏‎و ضرايب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در كل نمونه تحت بررسي، ميانگين رضايت شغلي مسئولين برابر با 32/17 و در مديران برابر با 87/16 و ميانگين تعهد سازماني مسئولين برابر با 15/56 و در مديران برابر با 93/55 بود، كه در مجموع از نظر مقايسه ميانگين رضايت شغلي و تعهد سازماني مسئولين در سطح بالاتري بودند. در بررسي و مقايسه خرده مقياسهاي رضايت شغلي با تعهد سازماني به غير از مولفه نوع كار و تلاش بيشتر در راه سازمان در بقيه موارد مسئولين نسبت به مديران در سطح بالاتري قرار داشتند. همچنين براي بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقق با استفاده از آزمون تحليل واريانس نتايج زير بدست آمد : 1- بين رضايت شغلي در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 2- بين تعهد سازماني در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 3- بين خرده مقياسهاي رضايت شغلي در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 4- بين خرده مقياسهاي تعهد سازماني در نمونه هاي تحت بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. 5- بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در نمونه هاي تحت بررسي ارتباط معني داري مشاهده شد.

وحيديان رضا زاده (1381) در تحقيقي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در ميان معلمين مرد تربيت بدني شهر مشهد و همچنين ارتباط برخي از ويژگيهاي فردي آنها با متغيرهاي تحقيق ” را مورد بررسي و اندازه گيري قرار داده است .سوال اصلي تحقيق عبارت از اين است كه آيا ارتباط معني داري بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در افراد تحت بررسي وجود دارد يا خير. همچنين آيا ارتباط معني داري بين برخي از ويژگيهاي فردي با رضايت شغلي و تعهد سازماني در افراد تحت بررسي وجود دارد يا خير.نتايج حاصل ازتحقيق عبارتند از :

1 – بين رضايت شغلي با تعهد سازماني نمونه تحت بررسي رابطه معني داري مشاهده شد. 2 – بين رضايت شغلي از نوع كار با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. 3 – بين رضايت از سرپرست مافوق با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. 4 – بين رضايت از همكاران با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. 5 – بين رضايت از ارتقا و ترفيع با تعهد سازماني رابهط معني داري مشاهده شد. 6- بين رضايت از حقوق و مزايا با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده نشد. 7 – بين برخي از ويژگيهاي فردي با رضايت شغاي رابطه معني داري مشاهده نشد.8- بين برخي از ويژگيهاي فردي با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده نشد.

بیک‌لیک (1380) به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان. کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران پرداخته است پژوهش فوق به منظور شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است، که از بین کلیه کارکنان شاغل، 973 نفر (642 نفر مرد و 331 نفر زن) 15 درصد، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 97 نفر کارمند مرد و 53 نفر کارمند زن انتخاب گردیدند.

جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه‌ای حاوی 33 سؤال با طرح دو نوع پرسش، 9 سؤال مربوط به مشخصات فردی و 23 سؤال در رابطه با اهداف پژوهش، و همچنین یک سؤال باز در ارتباط با نظر کارکنان در مورد عوامل مؤثر در رضایت شغلی مطرح گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارمندان، رضایت از مدیریت، رضایت از نحوه ارزشیابی، رضایت از حقوق و مزایای شغلی، رضایت از امنیت شغلی، رضایت از امکانات رفاهی و رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار، در سطح پایین رضایت قرار گرفته‌اند یعنی به طور کلی کارکنان از موارد فوق ناراضی می‌باشند. درخصوص اهداف هفت‌گانه پژوهش، تفاوت بین میزان رضایت شغلی زنان و مردان وجود دارد، یعنی رضایت مردان بطور کلی از زنان بیشتر است. ولی تفاوت از لحاظ آماري معنی‌دارنبود.

در رابطه با سؤالات پنجم تا هشتم پژوهش‌ بین رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشیابی، امنیت شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

يوسفيان (1383) به بررسي وضعيت رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان استان يزد پرداخته است نتايج حاصل از تحقيق به شرح زير مي باشد .

1- در مردان بيشترين جزء رضايت شغلي مربـوط به بعد سرپرست (90/3) و در زنـان مربوط به كـار و سرپـرست (1/4) مي باشد. 2-كمترين رضايت در مردان و زنان در مورد پرداخت حقوق مي باشد (به ترتيب 33/2, 67/2). 3- رضايت شغلي مردان و زنان فقط با حقوق آنها ارتباط مثبت و معني داري دارد.4- تعهد سازماني معلمان مرد با حقوق ارتباط معني دار دارد. 5- تعهد سازماني معلمان زن با سن و سابقه كار آنها ارتباط معني دار و معكوس دارد.6- در معلمان مرد و زن رضايت شغلي با تعهد سازماني ارتباط مثبت و معني داري دارد. 7-رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان مرد نسبت به معلمان زن در سطح پايينتري قرار دارد

سمیعی (1385)به بررسی رابطه خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان مناطق پنج‌گانه شهرداری شهر اهواز پرداخته است .براساس فرضیه‌های تحقیق بین خصوصیات شخصی با تعهد حسابگرانه، مستمر و هنجاری همبستگی مثبت، بین خصوصیات شخصی با تعهد نگرشی و عاطفی همبستگی منفی و بین ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. در قسمت دوم فرضیه‌های تحقیق بیان شده ضرایب همبستگی چند متغیری بین خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی از ضریب همبستگی ساده بین هر یک از متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی بالاتر است.

جامعه آماری تحقیق کارمندان مناطق پنجگانه شهرداری شهر اهواز بودند. 27% جامعه آماری به عنوان آزمودنی استفاده شد، بنابر این تعداد نمونه 180 نفر بوده است. ابزارهای مورد استفاده برای سنجش ویژگیهای شغلی، زمینه‌یابی تشخیصی شغل تعهد حسابگرانه ، پرسشنامه تعهد سازمانی تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، و خصوصیات شخصی از گزارشی که توسط خودآزمودنیها بیان گردید، بوده‌اند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تعداد فرزندان، سابقه استخدام، هویت وظیفه و پس‌خوراند حاصل از شغل با تعهد حسابگرانه، بین هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد نگرشی، بین هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد عاطفی و بین حقوق ماهیانه، هویت وظیفه، پس‌خوراند حاصل از شغل، پس‌خوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد هنجاری رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین سایر متغیرهای خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین یافته‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ضرایب همبستگی چند متغیری و ساده خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با انواع تعهد سازمانی وجود ندارد.

مدني(1384) به بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي در شركت ملي صنايع پتروشيمي)پرداخته است .به منظور تعيين ميزان تعهدسازماني كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي و اولويت بندي عوامل موثر بر آن، پژوهش حاضر انجام شده است. در مجموع مشخص شد كه تعهد سازماني (كل)، تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد مستمر كاركنان مورد بررسي بالاتر از حد متوسط بوده است. هم چنين مشخحص شد كه رضايت از شغل يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر تعهد سازماني است و همبستگي قوي و مثبت با آن دارد، دسترسي به شغل در خارج از سازمان بالاترين همبستگي منفي را با تعهد مستمر داشته و اين رابطه از طريق متغيرهايي مانند تحصيلات و رتبه ي سازماني نيز با واسطه ي رضايت شغلي، تاثير قابل توجهي بر تعهد سازماني به ويژه تعهد عاطفي داشته اند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه روابط بين برخي از متغيرهاي مستقل و وابسته ي پژوهش را مي توان بر اساس نظريه هاي مبادله، برابر، انتشار و سلسله مراتب نيازهاي مازلو تبيين كرد، ولي با در نظر گرفتن تعامل بين متغيرها، نتايج پژوهش با نظريه ي سيستم ها و ساختار بندي، برازش بهتر و مناسب تري دارد.

شاهوردی( 1385)به تهيه و استاندارد ساختن مقياس تعهد سازماني و تعيين ميزان آن در كاركنان وزارت صنايع و معادن پرداخته است . ابزار تحقيق، پرسشنامه‌ي برگرفته از منابع اينترنت و نمونه‌هاي موجود است. جامعه‌ي آماري، شامل 1545 نفر كارمندان رسمي و پيماني ستاد وزارتخانه و سازمان‌هاي استاني آن بوده‌اند. تعداد 900 نفر پاسخنامه را تكميل و اعاده نمودند. از اين تعداد 868 فقره پاسخنامه كه ازهرنظركامل بود وارد محاسبات آماري گرديد.پرسشنامه داراي 102 ماده و برپايه مقياس4 درجه‌اي ليكرت به‌ترتيب : كاملاً مخالفم، نسبتاً مخالفم، نسبتاً موافقم و كاملاً مخالفم رتبه‌بندي شده ‌است توسط محقق ساخته شده . نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه تعهد سازماني كاركنان وزارت صنايع و معادن بيش از حد متوسط وبالاست.

صباغيان راد و همكاران (1385) ارتباط بين تعهد سازماني و تحليل رفتگي مدرسين تربيت بدني عمومي دانشگاه هاي آزاد كشور را مورد بررسي قرار داده اند .

بررسي ارتباط تعهد سازماني و تحليل رفتگي، در ميان مدرسان تربيت بدني عمومي بوده است. اهداف اختصاص اين پژوهش، توصيف وضعيت تعهد سازماني و تحليل رفتگي مدرسان دانشگاه هاي آزاد اسلامي به تفكيك مدرسان هيات علمي و مدرسان حق التدريس، مقايسه تحليل رفتگي و تعهد سازماني در اين دو گروه و همچنين رابطه بين تعهد سازماني و تحليل رفتگي به طور مجزا در هر يك از گروه هاي مدرسان هيات علمي و حق التدريس و مقايسه ميزان ارتباط متغيرها در بين دو گروه بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش، مدرسان تربيت بدني عمومي 1 و 2 دانشگاه هاي آزاد اسلامي بودند. نمونه آماري اين پژوهش 399 نفر از 50 دانشگاه شامل 212 نفر هيات علمي و 187 نفر از آنان حق التدريس بودند، كه به صورت خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه مشخصات فردي، پرسشنامه تحليل رفتگي مسلش (1996) با سه جزء فرسودگي عاطفي، كاهش عملكرد شخصي و تهي شدن از ويژگي هاي شخصي و پرسشنامه تعهد سازماني ماير و آلن (1991) با سه جزء تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد پيوستگي بود. در اين پژوهش از آمار توصيفي به منظور سازمان دادن، خلاصه كردن و طبقه بندي نمرات خام و توصيف داده ها استفاده شد. تفاوت ميانگين ها توسط تست تي مورد بررسي قرار گرفت. ضريب همبستگي پيرسون در سطح (a=0.05) براي محاسبه ضرايب همبستگي و Zr فيشر براي بررسي معنادار بودن تفاوت ميان ضرايب همبستگي استفاده شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، فراواني و شدت تهي شدن از ويژگي هاي شخصي مدرسان هيات علمي، با جز تعهد عاطفي آنان رابطه معني دار دارند. فراواني تهي شدن از ويژگي هاي شخصي مدرسان حق التدريس و جز تعهد عاطفي و تعهد هنجاري ارتباط معني دار دارند. ميان شدت تهي شدن از ويژگي هاي شخصي با جزء تعهد عاطفي رابطه معني داري وجود دارد. ميان رابطه ما بين تعهد عاطفي و فراواني فرسودگي عاطفي، و تعهد عاطفي و شدت تهي شدن از ويژگي هاي شخصي، در دو گروه هيات علمي و حق التدريس تفاوت معناداري مشاهده شد. نتايج نشان مي دهند كه تعهد سازماني مدرسان هيات علمي بيش از مدرسان حق التدريس مي باشد. تنها جز تعهد عاطفي مي تواند پيشگويي براي تحليل رفتگي (تهي شدگي از ويژگي هاي شخصي) مدرسان باشد.

طالب پور و امامي (1385) ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين دبيران تربيت بدني مرد آموزشگاه هاي نواحي هفت گانه مشهد را مورد بررسي قرار داده اند .

هدف از اين پژوهش، بررسي ارتباط تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و مقايسه آن بين دبيران تربيت بدني مرد آموزشگاه هاي نواحي هفت گانه مشهد است. اين پژوهش به روش توصيفي- همبستگي و به شكل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري آن 182 نفر از دبيران تربيت بدني مرد شهر مشهد بودند كه به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. به منظور گرد آوري اطلاعات، از سه پرسشنامه اطلاعات فردي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي استفاده شده است. برخي از نتايج پژوهش نشان مي دهد كه ميزان تعهد سازماني دبيران تربيت بدني برابر با (SD=7.75 و (M=49.26 مي باشد كه بيانگر سطح تعهد سازماني متوسط و بالايي است. همچنين ميزان دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني برابر با (SD=6.91 و (M=44.75 مي باشد كه حاكي از متوسط بودن ميزان دلبستگي شغلي در افراد تحت بررسي است. در مقايسه ميانگين تعهد سازماني كه با استفاده از روش تحليل واريانس انجام پذيرفت تفاوت بين ميانگين هاي تعهد سازماني در نواحي تحت بررسي با ضريب همبستگي (0.035=(P. معنادار بود و در ادامه از طريق آزمون تعقيبي توكي مشخص شد كه نواحي سه و هفت نسبت به يك و چهار از تعهد سازماني بالاتري برخوردار است.

كوزه چيان و همكاران (1382) ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان مرد تربيت بدني آموزشگاههاي استان خراسان را مورد بررسي بررسي قرار داده اند . اين تحقيق به روش توصيفي و به شكل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري مديران، برابر با تعداد نمونه آماري (64) است. از جامعه آماري معلمان نيز، 300 نفر براي نمونه، به صورت خوشه اي و تصادفي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات، از سه نوع پرسشنامه اطلاعات فردي، تعهد سازماني و رضايت شغلي استفاده شد. براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندار و…) و آمار استنباطي (آزمون ETA، ضريب همبستگي و آزمون تعقيبي دانكن براي ارزيابي اختلافات در ميانگين ها) استفاده شد.

برخي از نتايج پژوهش نشان مي دهد كه: ميزان تعهد سازماني مديران (6.32 SD= و 56.48M=) از تعهد سازماني معلمان (8.29SD= و 52.7 M=) و ميزان رضايت شغلي مديران (0.56SD= و3.44 M=) از رضايت شغلي معلمان (0.572 SD= و 3.29M=) بيشتر است. بين تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود (P<0.05). بين رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05)، بين سن و رضايت شغلي مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد. بين سن و تعهد سازماني مديران و معلمان تربيت بدني، ارتباط معني داري وجود ندارد.

نتايج تحقيق كرمشاهي (1376)نشان مي دهد بين رضايت از حقوق و مزايای دريافتی توسط معلمان و رضايت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. نتيجه گيری: 1- هر چه معلمان دوره ابتدايی از مديريت آموزش و پرورش منطقه به خاطر عنايت آنان به مشکلات و گرفتاريهای فردی و محيط کار و صمیيمت آنان نسبت به آموزگاران رضايت داشته باشند بالطبع موجب رضايت شغلی معلمان خواهد شد. 2- هر چه مديران دبستان از نظر اخلاقی و رفتاری اهل مشورت و تفاهم و خوش برخورد بوده و همچنين نسبت به مشکلات همکاران آموزگار با درايت برخورد نمايند در رضايت شغلی معلمان دوره ابتدايی اثر مستقیم دارد. 3- هر چه معلمان دوره ابتدايی از همکاران آموزگار خود رضايت داشته باشند در رضايت شغلی آنان اثر مستقيم دارد. 4- هر چه معلمان دوره ابتدايی از محيط و فضای آموزشی از نظر کمی و کيفی رضايت داشته باشند در رضايتمندی شغلی آنان اثر دارد. 5- هر چه معلم از حقوق و مزايايی که از شغل معلمی دريافت می نمايند رضايت داشته باشد و حقوق دريافتی مناسب تلاش و کوشش خود بداند در رضايت شغلی وی تأثير مستقيم وبالايی خواهد داشت. 6- بين منزلت اجتماعی معلمان در جامعه و رضايت شغلی رابطه وجود دارد.

افخمی (1386) به بررسي رابطه هوش هيجاني با رضايت شغلي و تعهد سازماني كارشناسان معاونت نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش پرداخته است .در اين پژوهش ارتباط بين دو متغير رضايت شغلي و تعهد سازماني از يک طرف و متغير هوش هيجاني از طرف ديگر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. جامعه ي مورد بررسي، کارشناسان معاونت نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش است که از بين آن ها 71 نمونه با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با تخصيص متناسب اخذ شد. به هرکدام از اين نمونه ها سه پرسش نامه ي رضايت شغلي(پرسش نامه ي مينه سوتا)، تعهد سازماني(پرسش نامه ي ماير و آلن) و هوش هيجاني(پرسش نامه ي بارـ اون) داده شد. براي تحليل نتايج از نرم افزار SPSS و نرم افزار هوش هيجاني مرکز مشاوره ي پويا استفاده شد. مهمترين نتايج بدست آمده از اين تحقيق به شرح زير هستند . رضايت شغلي با تعهد سازماني ارتباط مستقيم دارد.. هوش هيجاني با تعهد سازماني رابطه ندارد2- هوش هيجاني با تعهد مستمر رابطه ي معکوس دارد.. براي دارندگان مدرک ليسانس، هوش هيجاني با تعهد سازماني ارتباط معکوس دارد.. هوش هيجاني با رضايت شغلي ارتباطي ندارد.. براي دارندگان مدارک کارشناسي ارشد و بالاتر هوش هيجاني با رضايت شغلي رابطه ي مستقيم دارد .

زارعي(1383) در پژوهش خود تحت عنوان” ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ي‍اس‍ي‌م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و ن‍واح‍ي‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رش‍ي‍راز” به اين نتايج دست يافت: ض‍ري‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌و رگ‍رس‍ي‍ون‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ي‌داري‌ ب‍ي‍ن‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از رف‍ت‍ار س‍ي‍اس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ و ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍ان‍ي‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ و ن‍واج‍ي‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ي‌ده‍د ب‌- در ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ب‍ن‍دي‌ رف‍ت‍ارس‍ي‍اس‍ي‌ ب‍ه‌ اب‍ع‍اد م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌ ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ ح‍ک‍اي‌ از آن‌ دارد ک‍ه‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از ب‍ع‍دم‍ن‍ف‍ي‌ رف‍ت‍ار س‍ي‍اس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ آن‍ه‍ا را م‍ن‍ج‍ر م‍ي‌ش‍ود اي‍ن‌ راب‍طه‌ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ آم‍اري‌ گ‌ ب‍راي‌ گ‍روه‍ه‍اي‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍راي‌ م‍ردان‌ در س‍طح‌۰۱ > ف‌م‍ورد ت‍اي‍ي‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ ول‍ي‌ ب‍راي‌ زن‍ان‌ در س‍طح‌۰۵ / > ف‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداري‌ ب‍دس‍ت‌ن‍ي‍ام‍د ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ در ب‍ررس‍ي‌ اب‍ع‍اد ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‌ ع‍اطف‍ي‌ م‍س‍ت‍م‍ر ه‍ن‍ج‍اري‌ ب‍ا اب‍ع‍اد رف‍ت‍ارس‍ي‍اس‍ي‌ م‍وي‍د اي‍ن‌ اس‍ت‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *