دانلود پایان نامه

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)                                           پیوست ب

لطفاًاین قسمت رابدقت مطالعه کنید:

می خواهیم درباره کسالت وناراحتی های پزشکی واینکه سلامت عمومی شمادرطی یک ماه گذشته تابه امروزچگونه بوده است اطلاعاتی به دست آوریم.لطفاًدرتمامی سئوالات زیر پاسخی را که فکرمی کنیدباوضع شمابیشتر مطابقت داردمشخص کنید.بخاطرداشته باشید که مامی خواهیم درباره ناراحتی های اخیرشمااطلاعاتی بدست آوریم،نه مشکلات وناراحتی هایی که درگذشته داشته ایدسعی کنید به تمامی سئوالات پاسخ دهیدوجواب خودرادرمحل مربوط باعلامت ضربدرمشخص فرمائید.ازهمکاری شما بسیارمتشکریم.

1-آیاازیک ماه گذشته تابه امروز کاملاًاحساس کرده ایدکه خوب وسالم هستید؟

2- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه به داروهای تقویتی نیازدارید؟

3-آیاازیک ماه گذشته تابه امروز احساس ضعف وسستی کرده اید؟

4- آیاازیک ماه گذشته تابه امروز احساس کرده ایدکه بیمارهستید؟

5- آیاازیک ماه گذشته تابه امروز سردردداشته اید؟

6- آیاازیک ماه گذشته تابه امروز احساس کرده ایدکه سرتان رامحکم باچیزی مثل دستمال بسته ایدیااینکه فشاری به سرتان واردمی شود؟

7- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه بعضی وقتهابدنتان داغ ویاسردمی شود؟

8- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاتفاق افتاده که براثرنگرانی دچاربی خوابی شده باشید؟

9- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزشبهاوسط خواب بیدارمی شوید؟

10- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه دائماًتحت فشارهستید؟

11- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزعصبانی وبدخلق شده اید؟

12- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزبدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان ویاوحشت زده شده اید؟

13- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزمتوجه شده ایدکه انجام هرکاری ازتوان شماخارج است؟

14- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه درتمامی مدت عصبی هستیدودلشوره دارید؟

15- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزتوانسته ایدخودتان رامشغول وسرگرم نگه دارید؟

16- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزبرای انجام کارهابیش ازگذشته وقت صرف کرده اید؟

17- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزبطورکلی احساس کرده ایدکه کارهارابه خوبی انجام می دهید؟

18- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزازنحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟

19- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه نقش مفیدی درانجام کارها به عهده دارید؟

20- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزتوانایی تصمیم گیری درباره مسائل راداشته اید؟

21- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزقادربوده ایدفعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید؟

22- آیاازیک ماه گذشته تابه امروز تابه امروزفکرکرده ایدکه شخص بی ارزشی هستید؟

23- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه زندگی کاملاًناامیدکننده است؟

24- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه زندگی ارزش زنده بودن راندارد؟

25- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزبه این مسأله فکرکرده ایدکه ممکن است دست به خودکشی بزندید؟

26- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاحساس کرده ایدکه چون اعصابتان خراب می شودنمی توانیدکاری انجام دهید؟

27- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزبه این نتیجه رسیده ایدکه ایکاش مرده بودیدوکلاًازشرزندگی خلاص می شدید؟

28- آیاازیک ماه گذشته تابه امروزاین فکربه ذهنتان رسیده است که بخواهیدبه زندگیتان خاتمه بدهید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

نام ونام خانوادگی:                             سن:                   تحصیلات:              رشته تحصیلی

1 بیشتر ازحد معمول درحد معمول کمترازحد معمول خیلی کمترازحدمعمول
2 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
3 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
4 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
5 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
6 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
7 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
8 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
9 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
10 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
11 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
12 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
13 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
14 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
15 بیشتر ازحد معمول درحد معمول کمترازحدمعمول خیلی کمترازحدمعمول
16 بیشتر ازحد معمول درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
17 بیشتر ازحد معمول درحد معمول کمترازحدمعمول خیلی کمترازحدمعمول
18 بیشتر ازحد معمول درحد معمول کمترازحدمعمول خیلی کمترازحدمعمول
19 بیشتر ازحد معمول درحد معمول کمترازحدمعمول خیلی کمترازحدمعمول
20 بیشتر ازحد معمول درحد معمول کمترازحدمعمول خیلی کمترازحدمعمول
21 بیشتر ازحد معمول درحد معمول کمترازحدمعمول خیلی کمترازحدمعمول
22 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
23 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
24 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
25 اصلاً فکرنمی کنم به ذهنم خطورکرده قطعاً بله
26 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
27 اصلاً درحد معمول بیشترازحدمعمول خیلی بیشترازحدمعمول
28 اصلاً فکرنمی کنم به ذهنم خطورکرده قطعاًبله

 

ک ق     ق    خ    ر      ک ر91 ک ق     ق    خ    ر      ک ر61 ک ق     ق    خ    ر      ک ر31 ک ق     ق    خ    ر      ک ر1
ک ق     ق    خ    ر      ک ر92 ک ق     ق    خ    ر      ک ر62 ک ق     ق    خ    ر     ک ر32 ک ق     ق    خ    ر      ک ر2
ک ق     ق    خ    ر      ک ر93 ک ق     ق    خ    ر      ک ر63 ک ق     ق    خ    ر      ک ر33 ک ق     ق    خ    ر      ک ر3
ک ق     ق    خ    ر      ک ر94 ک ق     ق    خ    ر      ک ر64 ک ق     ق    خ    ر      ک ر34 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 4
ک ق     ق    خ    ر      ک ر95 ک ق     ق    خ    ر      ک ر65 ک ق     ق    خ    ر      ک ر35 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 5
ک ق     ق    خ    ر      ک ر96 ک ق     ق    خ    ر      ک ر66 ک ق     ق    خ    ر      ک ر36 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 6
ک ق     ق    خ    ر      ک ر97 ک ق     ق    خ    ر      ک ر67 ک ق     ق    خ    ر      ک ر37 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 7
ک ق     ق    خ    ر      ک ر98 ک ق     ق    خ    ر      ک ر68 ک ق     ق    خ    ر      ک ر38 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 8
ک ق     ق    خ    ر      ک ر99 ک ق     ق    خ    ر      ک ر69 ک ق     ق    خ    ر      ک ر39 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 9
ک ق     ق    خ    ر      ک ر100 ک ق     ق    خ    ر      ک ر70 ک ق     ق    خ    ر      ک ر40 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 10
ک ق     ق    خ    ر      ک ر101 ک ق     ق    خ    ر      ک ر71 ک ق     ق    خ    ر      ک ر41 ک ق     ق    خ    ر      ک ر11
ک ق     ق    خ    ر      ک ر102 ک ق     ق    خ    ر      ک ر72 ک ق     ق    خ    ر      ک ر42 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 12
ک ق     ق    خ    ر      ک ر103 ک ق     ق    خ    ر      ک ر73 ک ق     ق    خ    ر      ک ر43 ک ق     ق    خ    ر      ک ر13
ک ق     ق    خ    ر      ک ر104 ک ق     ق    خ    ر      ک ر74 ک ق     ق    خ    ر      ک ر44 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 14
ک ق     ق    خ    ر      ک ر105 ک ق     ق    خ    ر      ک ر75 ک ق     ق    خ    ر      ک ر45 ک ق     ق    خ    ر      ک ر15
ک ق     ق    خ    ر      ک ر106 ک ق     ق    خ    ر      ک ر76 ک ق     ق    خ    ر      ک ر46 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 16
ک ق     ق    خ    ر      ک ر107 ک ق     ق    خ    ر      ک ر77 ک ق     ق    خ    ر      ک ر47 ک ق     ق    خ    ر      ک ر17
ک ق     ق    خ    ر      ک ر108 ک ق     ق    خ    ر      ک ر78 ک ق     ق    خ    ر      ک ر48 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 18
ک ق     ق    خ    ر      ک ر109 ک ق     ق    خ    ر      ک ر79 ک ق     ق    خ    ر      ک ر49 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 19
ک ق     ق    خ    ر      ک ر110 ک ق     ق    خ    ر      ک ر80 ک ق     ق    خ    ر      ک ر50 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 20
ک ق     ق    خ    ر      ک ر111 ک ق     ق    خ    ر      ک ر81 ک ق     ق    خ    ر      ک ر51 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 21
ک ق     ق    خ    ر      ک ر112 ک ق     ق    خ    ر      ک ر82 ک ق     ق    خ    ر      ک ر52 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 22
ک ق     ق    خ    ر      ک ر113 ک ق     ق    خ    ر      ک ر83 ک ق     ق    خ    ر      ک ر53 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 23
ک ق     ق    خ    ر      ک ر114 ک ق     ق    خ    ر      ک ر84 ک ق     ق    خ    ر      ک ر54 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 24
ک ق     ق    خ    ر      ک ر115 ک ق     ق    خ    ر      ک ر85 ک ق     ق    خ    ر      ک ر55 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 25
ک ق     ق    خ    ر      ک ر116 ک ق     ق    خ    ر      ک ر86 ک ق     ق    خ    ر      ک ر56 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 26
ک ق     ق    خ    ر      ک ر117 ک ق     ق    خ    ر      ک ر87 ک ق     ق    خ    ر      ک ر57 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 27
ک ق     ق    خ    ر      ک ر118 ک ق     ق    خ    ر      ک ر88 ک ق     ق    خ    ر      ک ر58 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 28
ک ق     ق    خ    ر      ک ر119 ک ق     ق    خ    ر      ک ر89 ک ق     ق    خ    ر      ک ر59 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 29
ک ق     ق    خ    ر      ک ر120 ک ق     ق    خ    ر      ک ر90 ک ق     ق    خ    ر      ک ر60 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 30

پاسخنامهNEO PI –R ،حق شناس (1376)،مرکزآموزشی و درمانی حافظ –دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

 

ک ق     ق    خ    ر      ک ر91 ک ق     ق    خ    ر      ک ر61 ک ق     ق    خ    ر      ک ر31 ک ق     ق    خ    ر      ک ر1
ک ق     ق    خ    ر      ک ر211 ک ق     ق    خ    ر      ک ر181 ک ق     ق    خ    ر      ک ر151 ک ق     ق    خ    ر      ک ر121
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 212 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 182 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 152 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 122
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 213 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 183 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 153 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 123
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 214 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 184 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 154 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 124
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 215 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 185 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 155 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 125
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 216 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 186 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 156 ک ق     ق    خ    ر      ک ر126
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 217 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 187 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 157 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 127
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 218 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 188 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 158 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 128
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 219 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 189 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 159 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 129
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 220 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 190 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 160 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 130
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 221 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 191 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 161 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 131
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 222 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 192 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 162 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 132
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 223 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 193 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 163 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 133
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 224 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 194 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 164 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 134
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 225 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 195 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 165 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 135
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 226 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 196 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 166 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 136
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 227 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 197 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 167 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 137
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 228 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 198 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 168 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 138
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 229 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 199 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 169 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 139
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 230 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 200 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 170 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 140
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 231 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 201 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 171 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 141
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 232 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 202 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 172 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 142
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 233 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 203 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 173 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 143
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 234 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 204 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 174 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 144
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 235 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 205 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 175 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 145
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 236 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 206 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 176 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 146
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 237 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 207 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 177 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 147
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 238 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 208 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 178 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 148
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 239 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 209 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 179 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 149
ک ق     ق    خ    ر      ک ر 240 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 210 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 180 ک ق     ق    خ    ر      ک ر 150

بله                                                                                                                      خیر

A-آیامن سعی کرده ام که تمام سئوالات راصادقانه وبه دقت پاسخ دهم؟

B-آیاآزموده به تمام سئولات پاسخ داده است؟

C- آیاپاسخهای خودرادرجای مناسب علامت زده است؟

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست

  • 1