پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)

پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)                                   پيوست الف

1- من آدم نگراني نيستم.

2- من بيشترافرادي راكه مي شناسم واقعاًدوست دارم.

3-من قدرت تخيل وتصورخيلي زنده وفعالي دارم.

4- من معمولاًدرموردقصدونيت ديگران بدبين وبدگمان هستم.

5- من به محتاط بودن وداشتن عقل سليم مشهورم.

6- من اغلب ازنحوه برخوردديگران باخود عصباني مي شود.

7- من معمولاًازجمعيتهاي بزرگ وشلوغ دوري وپرهيزمي كنم.

8- مسائل ومطالب مربوط به هنروزيبايي شناسي براي من چندان اهميت ندارند.

9- من آدم حيله گرومكاري نيستم.

10- من ترجيح مي دهم كه باذهن بازبه استقبال اتفاقات آينده بروم تااين كه براي هركاري طرح ونقشه قبلي داشته باشم.

11- من به ندرت احساس تنهايي وغمگيني مي كنم.

12- من آدمي مسلط،قوي وقاطعي هستم.

13-بدون هيجانات قوي،زندگي براي من چيز جالبي نخواهدبود.

14-بعضي ازمردم مراآدمي خودخواه وخودمحوري ميدانند.

15- من سعي مي كنم تاوظايف محوله به خودراباصداقت ودرستي انجام دهم.

16- من درمعامله بامردم هميشه ازاين مي ترسم كه نكندمرتكب اشتباه بزرگي شوم.

17- من درموقع كارياتفريح ،عجله وشتاب به خرج نمي دهم.

18-من دركارهاي خودازروش نسبتاًثابت وجاافتاده اي پيروي مي كنم.

19- من ترجيح مي دهم باديگران همكاري كنم تاباآنهابه رقابت بپردازم.

20- من آدم راحا طلب وتنبلي هستم.

21- من به ندرت دركارزياده روي مي كنم.

22- من اغلب تشنه هيجان وتحريك هستم.

23-من اغلب ازبازي كردن بانظريه هاوافكارانتزاعي لذت مي برم.

24- من ازلاف زدن درباره استعدادها وموفقيت هاي خودبدم نمي آيد.

25- من بخوبي مي توانم وقت وفعاليت خودراطوري تنظيم كنم كه كارهاي محوله به موقع تمام شود.

26- من اغلب احساس درماندگي وناتواني مي كنم وميل دارم شخص ديگري مسايلم راحل كند.

27- من هرگز آنقدراحساس خوشحالي نكرده ام كه به اصطلاح ازخوشي به هوا بپرم؟

28-من معتقدم اگربه دانشجويان اجازه داده شود تابه سخنراني بحث انگيز ومتناقص گوش دهندباعث سردرگمي وانحراف بيشترآنهاخواهد شد.

29-رهبران سياسي بايددرباره جنبه هاي انساني برنامه هاي خودآگاهي بيشتري داشته باشند.

30- درطي سالها،من بعضي كارهاي كاملاًبي ربط انجام داده ام.

31- من به آساني دچارترس مي شوم.

32- من ازصحبت كردن باديگران چندان لذت نمي برم.

33- من سعي مي كنم همه افكارم رادرراستاي واقعيتهاهدايت كرده وازپناه بردن به عالم روياوتخيل خود داري نمايم.

34-من معتقدم كه اكثرمردم اساساًداراي قصدونيت خوب ودوستانه اي هستند.

35- من مسئوليتهاي اجتماعي ازقبيل راي دادن راخيلي جدي نمي گيرم.

36- خلق وخوي من بيشتر وقتهاثابت بوده وزيادبالاوپايين نمي رود.

37- من دوست دارم هميشه افرادزيادي دور وبرم باشند.

38- من بعضي مواقع كاملاً درموسيقي كه گوش مي دهم ،غرق مي شوم.

39- اگرنيازباشد،من حاضرم ازافرادديگربراي رسيدن به مقاصدخودسوءاستفاده كنم.

40- من اشياءمتعلق به خودم راتميزوپاكيزه نگه مي دارم.

41- من بعضي وقتهاكاملاًاحساس بي ارزشي مي كنم.

42- من گاهي نمي توانم آن طوركه بايدازخودقاطعيت نشان دهم.

43- من به ندرت دچاراحساسات وعواطف قوي مي گردم.

44- من سعي مي كنم باهمه افرادي كه ملاقات مي كنم،رفتاري مؤدب وبانزاكت داشته باشم.

45- گاهگاهي من ان طوركه بايدصادق وقابل اعتمادنيستم.

46- من وقتي باافرادديگرهستم به ندرت احساس خجالت مي كنم.

47- من وقتي كاري راانجام مي دهم ان راباتمام علاقه وسرعت انجام مي دهم.

48- من فكرمي كنم يادگرفتن وتمرين سرگرميها وكارهاي ذوقي جديدجالب است.

49- درمواردي كه لازم باشد،من مي توانم ازديگران ايرادگرفته وبه آنهاكنايه بزنم.

50- من داراي اهداف روشن ومشخصي هستم وبراي دستيابي به آنها طبق برنامه منظمي عمل مي كنم.

51- مقاومت دربرابرخواستها وهوسهاي آني براي من آسان نيست.

52- من ازگذراندن تعطيلات خوددر جاهاي شلوغ وپرهيجان لذت نمي برم.

53- من بحث واستدلال درباره مطالب فلسفي راكاري بي فايده وكسل كننده مي دانم.

54- من ترجيح مي دهم كه درموردخودم وموفقيتهايم حرفي نزنم.

55- من قبل ازشروع به هركاري مقدارزيادي وقت تلف مي كنم.

56- احساس مي كنم قادرهستم بابسياري ازمشكلات خودكناربيايم.

57- من بعضي وقتها حالات شادي يانشاط بسيارشديدي راتجربه (احساس)كرده ام.

58-من معتقدم كه قوانين وسياستهاي اجتماعي بايدتغييركنندتانيازهاي يك دنياي درحال تغيير وتحول رابه خوبي منعكس سازند.

59- من ازلحاظ نگرشهاي اجتماعي آدمي سختگير وبي گذشت هستم.

60- من قبل اين كه تصميمي بگيرم درموردجوانب مختلف مسئله به دقت فكر مي كنم.

61- من به ندرت احساس ترس واضطراب مي كنم.

62- من به آدمي خونگرم وخوشرومعروف هستم.

63- من زندگي تخيلي بسيارفعالي دارم.

64- من عقيده دارم كه اكثرمردم،اگربه آنهااجازه داده شود ،ازآدم سوءاستفاده خواهندكرد.

65- من خودرادرباره حوادث جاري مطلع نگه داشته ومعمولاًتصميمات عاقلانه اي اتخاذ مي كنم.

66- من به آدمي جوشي وعصبي معروف هستم.

67- من معمولاًترجيح مي دهم كارهارابه تنهايي انجام دهم.

68- تماشاي صحنه هاي (رقص)باله يارقصهاي جديدمراخسته وكسل مي كند.

69- من حتي اگربخواهم نمي توانم كسي راگول بزنم.

70- من آدم بسيارمنظم وبابرنامه اي نيستم.

71-من به ندرت افسرده وياغمگين مي شوم.

72- من غالباًدرگروههايي كه عضو بوده ام ،سمت رهبري رابرعهده داشته ام.

73- احساس وعاطفه اي كه اشياءمختلف درمن ايجادمي كنندبراي من مهم است.

74- بعضي افرادفكرمي كنندمن آدم فاقداحساسات وحسابگري هستم.

75- من بدهي هاي خودرابه موقع وبه طوركامل مي پردازم.

76- بعضي وقتهامن طوري احساس خجالت كرده ام كه دلم مي خواست خودراازديگران مخفي كنم.

77- كارمن ممكن است كندباشدولي باثبات ويكنواخت است.

78- وقتي كه روش صحيح انجام كاري رايافتم به همان روش مي چسبم وادامه مي دهم.

79- من درنشان دادن خشم وعصبانيت درنگ وتامل مي كنم حتي اگراحساس كنم حق بامن است.

80- هرگاه برنامه اي براي اصلاح پاره اي ازرفتارهاي خودشروع                                        مي كنم،معمولاًبعدازچندروز آن راكنارمي گذارم .

81-مقاومت دربرابروسوسه ها وخواهشهاي نفساني براي من مشكل نيست.

82-من بعضي وقتهاكارهايي راانجام داده ام كه هدف آنها فقط هيجان ولذت بردن است.

83-من ازحل مسئله هاي مشكل يامعما لذت مي برم.

84- من ازبيشترمردم بهترهستم واين رامي دانم.

85- من آدم سازنده ومولدي هستم كه هميشه مسئوليتهاي خودرابه انجام مي رساند.

86- وقتي كه تحت فشارواسترس زيادي هستم بعضي مواقع احساس مي كنم كه دارم ازهم مي پاشم.

87- من آدم خوشحال واميدواري نيستم.

88- من معتقدم كه براي اخذتصميم درباره موضوعات اخلاقي مابايدازرهبران مذهبي خوكسب تكليف وتقليدكنيم.

89- هرچه درموردافرادفقيروسالمندانجام دهيم بازهم كم است.

90- گاهگاهي من اول عمل مي كنم وبعدمي انديشم.

91- من اغلب دچارتنش بوده وعصبي هستم.

92- بيشترمردم مرافردي كم وبيش سردوغيراجتماعي مي دانند.

93- من دوست ندارم وقتم راباخيالبافي تلف كنم.

94- فكرمي كنم بيشترمردمي كه باآنها درتماس هستم افرادي درستكار وقابل اطمينان هستند.

95- من غالباًبدون آمادگي كافي درموقعيتهاي مختلف حاضرمي شوم.

96-بيشترمردم مراآدمي زودرنج وبداخلاق نمي دانند.

97- اگربراي مدت طولاني تنهاباشم واقعاًاحساس مي كنم به افرادديگر نيازمندهستم.

98- نظم وترتيب خاصي كه درهنروطبيعت مي بينم براي من بسيارجالب وشوق انگيزاست.

99- كاملاًصادق ودرستكاربودن براي تجارت وكاسبي خوب نيست.

100- من دوست دارم هرچيزي رادرجاي مخصوص آن نگه دارم تاجاي آن رابه خوبي بدانم.

101- من گاهي دچاراحساس پشيماني وگناهكاري شديدي شده ام.

102- درجلسات جمعي من مي گذارم ديگران بيشترحرفهارابزنند.

103- به ندرت به احساسات آني خودتوجه مي كنم.

104- من غالباًسعي مي كنم نسبت به افكار واحساسات ديگران آگاهي واحترام نشان دهم.

105- من گاهي دربازي شطرنج ياورزش تقلب مي كنم.

106- اگرمردم مرادست اندازندومسخره كنند،من زياداحساس ناراحتي وخجالت               نمي كنم.

107- من اغلب احساس مي كنم كه سرشارازنيرووانرژي هستم.

108- من اغلب غذاهاي جديدوناآشناراامتحان مي كنم.

109- من اگراشخاصي رادوست نداشته باشم ،آنرا از آنهامخفي نمي كنم.

110- من براي دستيابي به اهداف خود سخت تلاش مي كنم.

111- وقتي به غذاي موردعلاقه ام دسترسي پيدا كنم غالباًبيشترازحدمي خورم.

112- من معمولاً ازتماشاي فيلم هاي منزجركننده ياوحشتناك خودداري مي كنم.

113- بعضي مواقع كه مردم درموردمسايل خيلي انتزاعي ونظري صحبت مي كنندمن علاقه ام راازدست مي دهم.

114- من سعي مي كنم كه آدم افتاده وفروتني باشم.

115- من به زحمت مي توانم خودراواداربه كاري كنم كه بايدانجام دهم.

116- من درمواقع اضطراري مي توانم خونسردي خودراحفظ كنم.

117- من گاهي بيش ازاندازه احساس خوشبختي مي كنم.

118- من معتقدم كه عقايدمتفاوت افرادجوامع ديگر درموردحق وناحق ازنظرخودآنهامعتبراست.

119-من درموردآدمهايي كه درخيابانهاگدايي مي كنند،هيچگونه احساس همدردي نمي كنم.

120- من هميشه قبل ازاينكه دست به عملي بزنم ،پيامدهاي آن راموردتوجه قرارمي دهم.

121- من به ندرت درباره آينده احساس ترس ونگراني مي كنم.

122- من واقعاًازصحبت كردن باديگران لذت مي برم.

123- من ازتمركز حواس روي يك موضوع خيالي يا«رؤيادربيداري »وبررسي امكانات مختلف ناشي ازآن لذت مي برم،وبه آن اجازه مي دهم رشد كرده وشاخ وبرگ پيداكند.

124- هروقت كسي درموردمن كارخوبي انجام دهد،من احساس بدگماني وسوء ظن     مي كنم.

125-من به خاطردرستي قضاوتم به خودم مي بالم.

126- من اغلب نسبت به افرادي كه باآنهاسروكاردارم احساس تنفروبيزاري مي كنم.

127- من كارهايي راترجيح مي دهم كه بتوانم به تنهايي وبدون تحمل مزاحمت ديگران انجام دهم.

128- شعرتاثيرچنداني روي من ندارد.

129- ازاينكه به عنوان آدم رياكاري شناخته شوم ،متنفرم.

130- به نظرنمي رسدهرگزبتوانم كارهاي خودرانظم وترتيب دهم.

131- هرگاه اشتباهي رخ دهد(ياعيب وايرادي پيش بيايد)من خودراسرزنش مي كنم.

132- افرادديگر اغلب درتصميم گيري خودازمن كسب تكليف (يابه عنوان مدل)استفاده مي كنند.

133- هيجانات واحساسات گوناگوني به من دست مي دهند.

134- من به سخاوت ودست ودلبازي مشهورنيستم .

135- هميشه وقتي قول انجام كاري رابدهم،مردم مي توانندبه انجام آن كاراطمينان كنند.

136- من اغلب نسبت به ديگران احساس حقارت مي كنم.

137- من به اندازه ديگران چابك وسرزنده نيستم.

138- ترجيح مي دهم وقتم رادرمحيطهاي مأنوس وآشنابگذرانم.

139-وقتي كسي به من توهين كند،من فقط سعي دارم اوراببخشم وفراموش كنم.

140- من احساس نمي كنم كه مجبورم باديگران رقابت نموده وازآنهابهترعمل كنم.

141- من به ندرت درمقابل خواسته هاي آني خودتسليم مي شوم.

142- من ترجيح مي دهم درجاهايي باشم كه كانون فعاليت وعمل است.

143- من ازسروكله زدن بامسايل يامعماهايي كه ذهن آدم رتبه كوشش وچالش وادار            مي كند،لذت مي برم.

144- من درموردخودم نظربسيارمثبتي دارم.

145-من وقتي كاري راشروع مي كنم ،معمولاً هميشه ان رابه اتمام مي رسانم.

146- تصميم گرفتن واتخاذيك روش قطعي غالباً براي من مشكل است.

147- من خودراآدم خيلي شنگول وسرزنده اي نمي دانم.

148-من معتقدم كه وفاداري به ايده آلهاواصول موردقبول خودبيش از«آزادمنشي»وخالي ازتعصب بودن اهميت دارد.

149- نيازهاي انساني افرادهميشه بايدبرملاحظات اقتصادي دولت اولويت داده شوند.

150- من غالباًكارهارابدون تامل قبلي وبه خاطريك انگيزه آني انجام مي دهم.

151- من اغلب نگران اين هستم كه مباداكارها طبق نقشه وبه درستي پيش نروند.

152- لبخند زدن به افرادغريبه وايجادارتباط باآنهابراي من آسان است.

153- من هروقت احساس كنم ذهنم درجهت خيال پردازي مي رودمعمولاًخودرابه كاري مشغول مي كنم وبه جاي خيال پردازي حواس خودراروي آن كارمتمركز مي سازم.

154- واكنش اوليه من به مردم آن است كه به انهاعتمادكنم.

155- من ظاهراًدرهيچ كاري موفق نمي شوم.

156- من خيلي به ندرت واقعاًعصباني مي شوم.

157- ترجيح مي دهم تعطيلات خودرادريك ساحل عمومي وشلوغ بگذرانم تادريك كلبه جنگلي دورافتاده.

158- انواع خاصي ازموسيقي بيش اندازه براي من شورانگيزهستند.

159- بعضي وقتهامن مردم راباچرب زباني وتقلب به انجام كارهاي موردنظرخودوادارمي كنم.

160- من معمولاًآدمي كم وبيش سختگير وپرتوقع هستم.

161- من نسبت به خودم نظري منفي دارم.

162- من ترجيح مي دهم دنبال كارهاي خودرابگيرم،تااينكه رهبرديگران باشم.

163- من به ندرت متوجه خلق وعواطفي كه محيطهاي مختلف به وجود مي آورند،        مي شوم.

164- بيشترمردمي كه مي شناسم مرادوست دارند.

165- من دقيقاًازاصول اخلاقي پيروي مي كنم.

166-من درحضورروساي خودوديگرافرادمهم وصاحب قدرت احساس آرامش وراحتي مي كنم.

167- من معمولاًدرحال عجله به سرمي برم.

168- بعضي مواقع تنهابراي اين كه كارتازه اي انجام داده باشم ،محل اثاثيه خانه راتغييرمي دهم.

169- اگركسي بامن شروع به دعواومرافعه كند،من هم آماده ام جواب اورابادعوا بدهم.

170- من تلاش مي كنم تمام چيزهايي راكه مي توانم ،به دست آورم (كسب كنم).

171- من گاهي آنقدرغذامي خورم كه بالامي آورم.

172- من عاشق ترس وهيجاني هستم كه معمولاًسوارشدن به چرخ فلك ياكارهاي خطرناك ديگرايجادمي كند.

173- من علاقه اي به تامل وتفكرجدي درباره سرنوشت جهان ياانسان ندارم.

174- من احساس مي كنم كه مزيتي برافرادديگرندارم(صرف نظرازموقعيت و وضع افراد).

175- وقتي كه اجراي يك طرح يانقشه بامشكل روبرومي شودمن تمايل پيدامي كنم طرح ديگري راشروع كنم.

176-من دريك موقعيت بحراني به خوبي مي توانم خودراكنترل واداره كنم.

177- من آدم خوش مشرب ،شادوباروحيه اي هستم.

178- من خودراآدمي باسعه صدرمي دانم كه مي تواندراه ورسم زندگي وطرز فكرديگران رابه خوبي قبول وتحمل نمايد.

179- من معتقدم كه همه انسانها باارزش وقابل احترامند.

180- من به ندرت تصميم عجولانه مي گيرم.

181- درمقايسه بابيشترمردم من ازچيزهاي كمتري مي ترسم.

182- من به دوستان خودوابستگي عاطفي زيادي دارم.

183- بچه كه بودم هرگزازبازيهايي كه مستلزم تقليدنقش ديگران باشدلذت نمي بردم.

184-من معمولاًدرموردافرادديگر خوشبين وخوش باورهستم.

185- من فردبسيارشايسته وكارآيي هستم.

186- بعضي وقتهامن نسبت به ديگران احساس خصومت وآزردگي كرده ام.

187- معاشرت وگردهماييهاي اجتماعي معمولاًبراي من ناخوشايندوكسل كننده هستند.

188- بعضي مواقع كه شعري رامي خوانم يابه يك اثرهنري نگاه مي كنم ،موجي ازاحساس افسردگي ياهيجان مرادربرمي گيرد.

189- من بعضي وقتها بااعمال زورياتعلق وخوش آمدگويي مردم رابه انجام كارهاي موردخودواداركنم.

190- من درموردتميزكردن چيزهاوسواس ندارم.

191- بعضي وقتها زندگي به نظرم تيره ونوميدكننده مي آيد.

192- درمواقع صحبت باديگران،من غالباًبيشترازديگران حرف مي زنم.

193-هم حس شدن باديگران ،يعني داشتن همان احساس كه ديگران دارندبراي من آسان است.

194- من خودراآدم خيرونيكوكاري مي دانم.

195- من سعي مي كنم كارهاي خودرابادقت انجام دهم تاانجام مجدد آنهالزوم پيدانكند.

196- اگر درموردكسي حرف بدي زده ياكارغلطي انجام داده باشم.به سختي مي توانم بارديگربه روي اونگاه كنم.

197- همه زندگي وكارهاي من باسرعت انجام مي گيرد.

198- درموقع استفاده ازتعطيلات ،من ترجيح مي دهم به جاهايي بروم كه قبلاً آنهارامتحان كرده وبه درستي شناخته ام.

199-من آدم كله شق وسرسختي هستم.

200-من سعي مي كنم همه كارهاي خودرابه بهترين نحوانجام دهم.

201- من بعضي مواقع كارهايي رابدون تامل انجام مي دهم كه بعداًپشيمان مي شوم.

202- من ازرنگهاي روشن ولباسهاي پرزرق وبرق خوشم مي آيد.

203-من كنجكاوي فكري بسيارزيادي دارم.

204- من ترجيح مي دهم ازديگران تمجيدكنم تااينكه خودموردتمجيدقرارگيرم.

205- آنقدرخرده كاري براي انجام وجود داردكه من گاهي همه آنهارانديده مي گيرم.

206- درشرايطي كه به نظرمي رسدهمه چيزبه طورغلط پيش مي رودمن بازهم مي توانم تصميمات خوبي اتخاذكنم.

207- من به ندرت براي توصيف تجارب خودازكلماتي چون «فوق العاده»يا«جنجالي»استفاده مي كنم.

208- من فكرمي كنم اگركسي درسن 25 سالگي هنوزنداندبه چه چيزهايي اعتقاددارد،بايددرسلامت عقل اوشك كرد.

209- من نسبت به افرادي كه كمترازمن خوشبخت هستنداحساس همدردي مي كنم.

210- من قبل ازرفتن به يك مسافرت به دقت برنامه ريزي مي كنم.

211- بعضي مواقع افكارترسناكي به ذهن من مي آيند.

212-من نسبت به همه همكاران خود نوعي علاقه ومسئوليت شخصي احساس مي كنم.

213- من نمي توانم بگذارم افكارم درهرجهتي كه مي خواهندسيركنند.

214- من به طبيعت وذات انسان بسياراعتماددارم.

215- من دركارخودفردي مؤثروكارآمدهستم.

216- حتي آزردگيها وناراحتيهاي خيلي كوچك مي تواننددرمن احساس ناكامي ومحرميت كنند.

217- من ازمهمانيهاي بزرگ وپرجمعيت لذت مي برم.

218- من ازخواندن اشعاري كه روي احساسات وتخيلات تاكيد مي كنندبيشتر لذت        مي برم تا اشعاري كه داستان خاصي بيان مي كنند.

219- من اززيركي خوددركنترل واداره مردم به خودم مي بالم.

220- من وقت زيادي رابراي پيداكردن چيزهايي كه درجاي عوضي گذاشته ام            مي گذرانم.

221- بيشتروقتهاكه كارها طبق نقشه پيش نمي روديااشتباه ازآب

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *