تز و پایان نامه مقالات

پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل)

دانلود پایان نامه

پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل)                                   پیوست الف

1- من آدم نگرانی نیستم.

2- من بیشترافرادی راکه می شناسم واقعاًدوست دارم.

3-من قدرت تخیل وتصورخیلی زنده وفعالی دارم.

4- من معمولاًدرموردقصدونیت دیگران بدبین وبدگمان هستم.

5- من به محتاط بودن وداشتن عقل سلیم مشهورم.

6- من اغلب ازنحوه برخورددیگران باخود عصبانی می شود.

7- من معمولاًازجمعیتهای بزرگ وشلوغ دوری وپرهیزمی کنم.

8- مسائل ومطالب مربوط به هنروزیبایی شناسی برای من چندان اهمیت ندارند.

9- من آدم حیله گرومکاری نیستم.

10- من ترجیح می دهم که باذهن بازبه استقبال اتفاقات آینده بروم تااین که برای هرکاری طرح ونقشه قبلی داشته باشم.

11- من به ندرت احساس تنهایی وغمگینی می کنم.

12- من آدمی مسلط،قوی وقاطعی هستم.

13-بدون هیجانات قوی،زندگی برای من چیز جالبی نخواهدبود.

14-بعضی ازمردم مراآدمی خودخواه وخودمحوری میدانند.

15- من سعی می کنم تاوظایف محوله به خودراباصداقت ودرستی انجام دهم.

16- من درمعامله بامردم همیشه ازاین می ترسم که نکندمرتکب اشتباه بزرگی شوم.

17- من درموقع کاریاتفریح ،عجله وشتاب به خرج نمی دهم.

18-من درکارهای خودازروش نسبتاًثابت وجاافتاده ای پیروی می کنم.

19- من ترجیح می دهم بادیگران همکاری کنم تاباآنهابه رقابت بپردازم.

20- من آدم راحا طلب وتنبلی هستم.

21- من به ندرت درکارزیاده روی می کنم.

22- من اغلب تشنه هیجان وتحریک هستم.

23-من اغلب ازبازی کردن بانظریه هاوافکارانتزاعی لذت می برم.

24- من ازلاف زدن درباره استعدادها وموفقیت های خودبدم نمی آید.

25- من بخوبی می توانم وقت وفعالیت خودراطوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.

26- من اغلب احساس درماندگی وناتوانی می کنم ومیل دارم شخص دیگری مسایلم راحل کند.

27- من هرگز آنقدراحساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح ازخوشی به هوا بپرم؟

28-من معتقدم اگربه دانشجویان اجازه داده شود تابه سخنرانی بحث انگیز ومتناقص گوش دهندباعث سردرگمی وانحراف بیشترآنهاخواهد شد.

29-رهبران سیاسی بایددرباره جنبه های انسانی برنامه های خودآگاهی بیشتری داشته باشند.

30- درطی سالها،من بعضی کارهای کاملاًبی ربط انجام داده ام.

31- من به آسانی دچارترس می شوم.

32- من ازصحبت کردن بادیگران چندان لذت نمی برم.

33- من سعی می کنم همه افکارم رادرراستای واقعیتهاهدایت کرده وازپناه بردن به عالم رویاوتخیل خود داری نمایم.

34-من معتقدم که اکثرمردم اساساًدارای قصدونیت خوب ودوستانه ای هستند.

35- من مسئولیتهای اجتماعی ازقبیل رای دادن راخیلی جدی نمی گیرم.

36- خلق وخوی من بیشتر وقتهاثابت بوده وزیادبالاوپایین نمی رود.

37- من دوست دارم همیشه افرادزیادی دور وبرم باشند.

38- من بعضی مواقع کاملاً درموسیقی که گوش می دهم ،غرق می شوم.

39- اگرنیازباشد،من حاضرم ازافراددیگربرای رسیدن به مقاصدخودسوءاستفاده کنم.

40- من اشیاءمتعلق به خودم راتمیزوپاکیزه نگه می دارم.

41- من بعضی وقتهاکاملاًاحساس بی ارزشی می کنم.

42- من گاهی نمی توانم آن طورکه بایدازخودقاطعیت نشان دهم.

43- من به ندرت دچاراحساسات وعواطف قوی می گردم.

44- من سعی می کنم باهمه افرادی که ملاقات می کنم،رفتاری مؤدب وبانزاکت داشته باشم.

45- گاهگاهی من ان طورکه بایدصادق وقابل اعتمادنیستم.

46- من وقتی باافراددیگرهستم به ندرت احساس خجالت می کنم.

47- من وقتی کاری راانجام می دهم ان راباتمام علاقه وسرعت انجام می دهم.

48- من فکرمی کنم یادگرفتن وتمرین سرگرمیها وکارهای ذوقی جدیدجالب است.

49- درمواردی که لازم باشد،من می توانم ازدیگران ایرادگرفته وبه آنهاکنایه بزنم.

50- من دارای اهداف روشن ومشخصی هستم وبرای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.

51- مقاومت دربرابرخواستها وهوسهای آنی برای من آسان نیست.

52- من ازگذراندن تعطیلات خوددر جاهای شلوغ وپرهیجان لذت نمی برم.

53- من بحث واستدلال درباره مطالب فلسفی راکاری بی فایده وکسل کننده می دانم.

54- من ترجیح می دهم که درموردخودم وموفقیتهایم حرفی نزنم.

55- من قبل ازشروع به هرکاری مقدارزیادی وقت تلف می کنم.

56- احساس می کنم قادرهستم بابسیاری ازمشکلات خودکناربیایم.

57- من بعضی وقتها حالات شادی یانشاط بسیارشدیدی راتجربه (احساس)کرده ام.

58-من معتقدم که قوانین وسیاستهای اجتماعی بایدتغییرکنندتانیازهای یک دنیای درحال تغییر وتحول رابه خوبی منعکس سازند.

59- من ازلحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر وبی گذشت هستم.

60- من قبل این که تصمیمی بگیرم درموردجوانب مختلف مسئله به دقت فکر می کنم.

61- من به ندرت احساس ترس واضطراب می کنم.

62- من به آدمی خونگرم وخوشرومعروف هستم.

63- من زندگی تخیلی بسیارفعالی دارم.

64- من عقیده دارم که اکثرمردم،اگربه آنهااجازه داده شود ،ازآدم سوءاستفاده خواهندکرد.

65- من خودرادرباره حوادث جاری مطلع نگه داشته ومعمولاًتصمیمات عاقلانه ای اتخاذ می کنم.

66- من به آدمی جوشی وعصبی معروف هستم.

67- من معمولاًترجیح می دهم کارهارابه تنهایی انجام دهم.

68- تماشای صحنه های (رقص)باله یارقصهای جدیدمراخسته وکسل می کند.

69- من حتی اگربخواهم نمی توانم کسی راگول بزنم.

70- من آدم بسیارمنظم وبابرنامه ای نیستم.

71-من به ندرت افسرده ویاغمگین می شوم.

72- من غالباًدرگروههایی که عضو بوده ام ،سمت رهبری رابرعهده داشته ام.

73- احساس وعاطفه ای که اشیاءمختلف درمن ایجادمی کنندبرای من مهم است.

74- بعضی افرادفکرمی کنندمن آدم فاقداحساسات وحسابگری هستم.

75- من بدهی های خودرابه موقع وبه طورکامل می پردازم.

76- بعضی وقتهامن طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواست خودراازدیگران مخفی کنم.

77- کارمن ممکن است کندباشدولی باثبات ویکنواخت است.

78- وقتی که روش صحیح انجام کاری رایافتم به همان روش می چسبم وادامه می دهم.

79- من درنشان دادن خشم وعصبانیت درنگ وتامل می کنم حتی اگراحساس کنم حق بامن است.

80- هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای ازرفتارهای خودشروع                                        می کنم،معمولاًبعدازچندروز آن راکنارمی گذارم .

81-مقاومت دربرابروسوسه ها وخواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست.

82-من بعضی وقتهاکارهایی راانجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان ولذت بردن است.

83-من ازحل مسئله های مشکل یامعما لذت می برم.

84- من ازبیشترمردم بهترهستم واین رامی دانم.

85- من آدم سازنده ومولدی هستم که همیشه مسئولیتهای خودرابه انجام می رساند.

86- وقتی که تحت فشارواسترس زیادی هستم بعضی مواقع احساس می کنم که دارم ازهم می پاشم.

87- من آدم خوشحال وامیدواری نیستم.

88- من معتقدم که برای اخذتصمیم درباره موضوعات اخلاقی مابایدازرهبران مذهبی خوکسب تکلیف وتقلیدکنیم.

89- هرچه درموردافرادفقیروسالمندانجام دهیم بازهم کم است.

90- گاهگاهی من اول عمل می کنم وبعدمی اندیشم.

91- من اغلب دچارتنش بوده وعصبی هستم.

92- بیشترمردم مرافردی کم وبیش سردوغیراجتماعی می دانند.

93- من دوست ندارم وقتم راباخیالبافی تلف کنم.

94- فکرمی کنم بیشترمردمی که باآنها درتماس هستم افرادی درستکار وقابل اطمینان هستند.

95- من غالباًبدون آمادگی کافی درموقعیتهای مختلف حاضرمی شوم.

96-بیشترمردم مراآدمی زودرنج وبداخلاق نمی دانند.

97- اگربرای مدت طولانی تنهاباشم واقعاًاحساس می کنم به افراددیگر نیازمندهستم.

98- نظم وترتیب خاصی که درهنروطبیعت می بینم برای من بسیارجالب وشوق انگیزاست.

99- کاملاًصادق ودرستکاربودن برای تجارت وکاسبی خوب نیست.

100- من دوست دارم هرچیزی رادرجای مخصوص آن نگه دارم تاجای آن رابه خوبی بدانم.

101- من گاهی دچاراحساس پشیمانی وگناهکاری شدیدی شده ام.

102- درجلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشترحرفهارابزنند.

103- به ندرت به احساسات آنی خودتوجه می کنم.

104- من غالباًسعی می کنم نسبت به افکار واحساسات دیگران آگاهی واحترام نشان دهم.

105- من گاهی دربازی شطرنج یاورزش تقلب می کنم.

106- اگرمردم مرادست اندازندومسخره کنند،من زیاداحساس ناراحتی وخجالت               نمی کنم.

107- من اغلب احساس می کنم که سرشارازنیرووانرژی هستم.

108- من اغلب غذاهای جدیدوناآشناراامتحان می کنم.

109- من اگراشخاصی رادوست نداشته باشم ،آنرا از آنهامخفی نمی کنم.

110- من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.

111- وقتی به غذای موردعلاقه ام دسترسی پیدا کنم غالباًبیشترازحدمی خورم.

112- من معمولاً ازتماشای فیلم های منزجرکننده یاوحشتناک خودداری می کنم.

113- بعضی مواقع که مردم درموردمسایل خیلی انتزاعی ونظری صحبت می کنندمن علاقه ام راازدست می دهم.

114- من سعی می کنم که آدم افتاده وفروتنی باشم.

115- من به زحمت می توانم خودراواداربه کاری کنم که بایدانجام دهم.

116- من درمواقع اضطراری می توانم خونسردی خودراحفظ کنم.

117- من گاهی بیش ازاندازه احساس خوشبختی می کنم.

118- من معتقدم که عقایدمتفاوت افرادجوامع دیگر درموردحق وناحق ازنظرخودآنهامعتبراست.

119-من درموردآدمهایی که درخیابانهاگدایی می کنند،هیچگونه احساس همدردی نمی کنم.

120- من همیشه قبل ازاینکه دست به عملی بزنم ،پیامدهای آن راموردتوجه قرارمی دهم.

121- من به ندرت درباره آینده احساس ترس ونگرانی می کنم.

122- من واقعاًازصحبت کردن بادیگران لذت می برم.

123- من ازتمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا«رؤیادربیداری »وبررسی امکانات مختلف ناشی ازآن لذت می برم،وبه آن اجازه می دهم رشد کرده وشاخ وبرگ پیداکند.

124- هروقت کسی درموردمن کارخوبی انجام دهد،من احساس بدگمانی وسوء ظن     می کنم.

125-من به خاطردرستی قضاوتم به خودم می بالم.

126- من اغلب نسبت به افرادی که باآنهاسروکاردارم احساس تنفروبیزاری می کنم.

127- من کارهایی راترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی وبدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم.

128- شعرتاثیرچندانی روی من ندارد.

129- ازاینکه به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم ،متنفرم.

130- به نظرنمی رسدهرگزبتوانم کارهای خودرانظم وترتیب دهم.

131- هرگاه اشتباهی رخ دهد(یاعیب وایرادی پیش بیاید)من خودراسرزنش می کنم.

132- افراددیگر اغلب درتصمیم گیری خودازمن کسب تکلیف (یابه عنوان مدل)استفاده می کنند.

133- هیجانات واحساسات گوناگونی به من دست می دهند.

134- من به سخاوت ودست ودلبازی مشهورنیستم .

135- همیشه وقتی قول انجام کاری رابدهم،مردم می توانندبه انجام آن کاراطمینان کنند.

136- من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.

137- من به اندازه دیگران چابک وسرزنده نیستم.

138- ترجیح می دهم وقتم رادرمحیطهای مأنوس وآشنابگذرانم.

139-وقتی کسی به من توهین کند،من فقط سعی دارم اوراببخشم وفراموش کنم.

140- من احساس نمی کنم که مجبورم بادیگران رقابت نموده وازآنهابهترعمل کنم.

141- من به ندرت درمقابل خواسته های آنی خودتسلیم می شوم.

142- من ترجیح می دهم درجاهایی باشم که کانون فعالیت وعمل است.

143- من ازسروکله زدن بامسایل یامعماهایی که ذهن آدم رتبه کوشش وچالش وادار            می کند،لذت می برم.

144- من درموردخودم نظربسیارمثبتی دارم.

145-من وقتی کاری راشروع می کنم ،معمولاً همیشه ان رابه اتمام می رسانم.

146- تصمیم گرفتن واتخاذیک روش قطعی غالباً برای من مشکل است.

147- من خودراآدم خیلی شنگول وسرزنده ای نمی دانم.

148-من معتقدم که وفاداری به ایده آلهاواصول موردقبول خودبیش از«آزادمنشی»وخالی ازتعصب بودن اهمیت دارد.

149- نیازهای انسانی افرادهمیشه بایدبرملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شوند.

150- من غالباًکارهارابدون تامل قبلی وبه خاطریک انگیزه آنی انجام می دهم.

151- من اغلب نگران این هستم که مباداکارها طبق نقشه وبه درستی پیش نروند.

152- لبخند زدن به افرادغریبه وایجادارتباط باآنهابرای من آسان است.

153- من هروقت احساس کنم ذهنم درجهت خیال پردازی می رودمعمولاًخودرابه کاری مشغول می کنم وبه جای خیال پردازی حواس خودراروی آن کارمتمرکز می سازم.

154- واکنش اولیه من به مردم آن است که به انهاعتمادکنم.

155- من ظاهراًدرهیچ کاری موفق نمی شوم.

156- من خیلی به ندرت واقعاًعصبانی می شوم.

157- ترجیح می دهم تعطیلات خودرادریک ساحل عمومی وشلوغ بگذرانم تادریک کلبه جنگلی دورافتاده.

158- انواع خاصی ازموسیقی بیش اندازه برای من شورانگیزهستند.

159- بعضی وقتهامن مردم راباچرب زبانی وتقلب به انجام کارهای موردنظرخودوادارمی کنم.

160- من معمولاًآدمی کم وبیش سختگیر وپرتوقع هستم.

161- من نسبت به خودم نظری منفی دارم.

162- من ترجیح می دهم دنبال کارهای خودرابگیرم،تااینکه رهبردیگران باشم.

163- من به ندرت متوجه خلق وعواطفی که محیطهای مختلف به وجود می آورند،        می شوم.

164- بیشترمردمی که می شناسم مرادوست دارند.

165- من دقیقاًازاصول اخلاقی پیروی می کنم.

166-من درحضورروسای خودودیگرافرادمهم وصاحب قدرت احساس آرامش وراحتی می کنم.

167- من معمولاًدرحال عجله به سرمی برم.

168- بعضی مواقع تنهابرای این که کارتازه ای انجام داده باشم ،محل اثاثیه خانه راتغییرمی دهم.

169- اگرکسی بامن شروع به دعواومرافعه کند،من هم آماده ام جواب اورابادعوا بدهم.

170- من تلاش می کنم تمام چیزهایی راکه می توانم ،به دست آورم (کسب کنم).

171- من گاهی آنقدرغذامی خورم که بالامی آورم.

172- من عاشق ترس وهیجانی هستم که معمولاًسوارشدن به چرخ فلک یاکارهای خطرناک دیگرایجادمی کند.

173- من علاقه ای به تامل وتفکرجدی درباره سرنوشت جهان یاانسان ندارم.

174- من احساس می کنم که مزیتی برافراددیگرندارم(صرف نظرازموقعیت و وضع افراد).

175- وقتی که اجرای یک طرح یانقشه بامشکل روبرومی شودمن تمایل پیدامی کنم طرح دیگری راشروع کنم.

176-من دریک موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودراکنترل واداره کنم.

177- من آدم خوش مشرب ،شادوباروحیه ای هستم.

178- من خودراآدمی باسعه صدرمی دانم که می تواندراه ورسم زندگی وطرز فکردیگران رابه خوبی قبول وتحمل نماید.

179- من معتقدم که همه انسانها باارزش وقابل احترامند.

180- من به ندرت تصمیم عجولانه می گیرم.

181- درمقایسه بابیشترمردم من ازچیزهای کمتری می ترسم.

182- من به دوستان خودوابستگی عاطفی زیادی دارم.

183- بچه که بودم هرگزازبازیهایی که مستلزم تقلیدنقش دیگران باشدلذت نمی بردم.

184-من معمولاًدرموردافراددیگر خوشبین وخوش باورهستم.

185- من فردبسیارشایسته وکارآیی هستم.

186- بعضی وقتهامن نسبت به دیگران احساس خصومت وآزردگی کرده ام.

187- معاشرت وگردهماییهای اجتماعی معمولاًبرای من ناخوشایندوکسل کننده هستند.

188- بعضی مواقع که شعری رامی خوانم یابه یک اثرهنری نگاه می کنم ،موجی ازاحساس افسردگی یاهیجان مرادربرمی گیرد.

189- من بعضی وقتها بااعمال زوریاتعلق وخوش آمدگویی مردم رابه انجام کارهای موردخودوادارکنم.

190- من درموردتمیزکردن چیزهاوسواس ندارم.

191- بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره ونومیدکننده می آید.

192- درمواقع صحبت بادیگران،من غالباًبیشترازدیگران حرف می زنم.

193-هم حس شدن بادیگران ،یعنی داشتن همان احساس که دیگران دارندبرای من آسان است.

194- من خودراآدم خیرونیکوکاری می دانم.

195- من سعی می کنم کارهای خودرابادقت انجام دهم تاانجام مجدد آنهالزوم پیدانکند.

196- اگر درموردکسی حرف بدی زده یاکارغلطی انجام داده باشم.به سختی می توانم باردیگربه روی اونگاه کنم.

197- همه زندگی وکارهای من باسرعت انجام می گیرد.

198- درموقع استفاده ازتعطیلات ،من ترجیح می دهم به جاهایی بروم که قبلاً آنهارامتحان کرده وبه درستی شناخته ام.

199-من آدم کله شق وسرسختی هستم.

200-من سعی می کنم همه کارهای خودرابه بهترین نحوانجام دهم.

201- من بعضی مواقع کارهایی رابدون تامل انجام می دهم که بعداًپشیمان می شوم.

202- من ازرنگهای روشن ولباسهای پرزرق وبرق خوشم می آید.

203-من کنجکاوی فکری بسیارزیادی دارم.

204- من ترجیح می دهم ازدیگران تمجیدکنم تااینکه خودموردتمجیدقرارگیرم.

205- آنقدرخرده کاری برای انجام وجود داردکه من گاهی همه آنهاراندیده می گیرم.

206- درشرایطی که به نظرمی رسدهمه چیزبه طورغلط پیش می رودمن بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذکنم.

207- من به ندرت برای توصیف تجارب خودازکلماتی چون «فوق العاده»یا«جنجالی»استفاده می کنم.

208- من فکرمی کنم اگرکسی درسن 25 سالگی هنوزنداندبه چه چیزهایی اعتقاددارد،بایددرسلامت عقل اوشک کرد.

209- من نسبت به افرادی که کمترازمن خوشبخت هستنداحساس همدردی می کنم.

210- من قبل ازرفتن به یک مسافرت به دقت برنامه ریزی می کنم.

211- بعضی مواقع افکارترسناکی به ذهن من می آیند.

212-من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه ومسئولیت شخصی احساس می کنم.

213- من نمی توانم بگذارم افکارم درهرجهتی که می خواهندسیرکنند.

214- من به طبیعت وذات انسان بسیاراعتماددارم.

215- من درکارخودفردی مؤثروکارآمدهستم.

216- حتی آزردگیها وناراحتیهای خیلی کوچک می تواننددرمن احساس ناکامی ومحرمیت کنند.

217- من ازمهمانیهای بزرگ وپرجمعیت لذت می برم.

218- من ازخواندن اشعاری که روی احساسات وتخیلات تاکید می کنندبیشتر لذت        می برم تا اشعاری که داستان خاصی بیان می کنند.

219- من اززیرکی خوددرکنترل واداره مردم به خودم می بالم.

220- من وقت زیادی رابرای پیداکردن چیزهایی که درجای عوضی گذاشته ام            می گذرانم.

221- بیشتروقتهاکه کارها طبق نقشه پیش نمی رودیااشتباه ازآب

  • 1
92