پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (M.A)

رﺷﺘﻪ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻨﻮان :

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واراﺋﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮای اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪﻋﺴﮕﺮی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

در دﻧﯿــﺎی اﻣــﺮوز ، اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻄﺢ زﻧــﺪﮔﯽ و رﻓــﺎه اﻓــﺮاد ﯾــﮏ ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕــﺎه ﻫـــﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺑﺴـــﺘﮕﯽ دارد ﮐـــﻪ درآن ﮐﺸـــﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﻣـــﯽ ﮐﻨﻨـــﺪ. رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﺑﺨـــﺶ ﺻـــﻨﻌﺖ و ﺗﺠـــﺎرت اﻫﺮم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ 1.

ﻣﺴـــﯿﺮ ﻃـــﯽ ﺷـــﺪه در ﻋﺮﺻـــﻪ اﻗﺘﺼـــﺎد ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﻧﺸـــﺎن دﻫﻨـــﺪه اﻫﻤﯿـــﺖ در ﭘـــﯿﺶ ﮔـــﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳـــﺘﻬﺎ و راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ در ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘﺼــﺎدی و اﺛﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﺑــﺮ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻣــﯽ ﮔﺬارﻧــﺪ و در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ در ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﭼــﻪ ﻋــﻮاﻣﻠﯽ و ﭼــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎﯾﯽ دﺳــﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﺜﺒــﺖ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔــﯽ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ ، ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﺧﺎﺻــﯽ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑﻨــﺪ. در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿـــﺰان ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در 12 ﮐﺸـــﻮر در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻃـــﯽ ﺳـــﺎﻟﻬﺎی – 2006 2013 ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎری و ﻧﻤﻮﻧــﻪ آﻣــﺎری ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻮده و ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐـــﻪ اﻃﻼﻋـــﺎت آﻣـــﺎری آﻧﻬـــﺎ در ﻫـــﺮ دو ﭘﺎﯾﮕـــﺎه داده ﺟﻬـــﺎﻧﯽ PPI , GCI ﻣﻮﺟـــﻮد اﺳـــﺖ . اﯾـــﻦ ﭘـــﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـــﺮ ﻫـــﺪف ﮐـــﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈـــﺮ روش ﺗﻮﺻـــﯿﻔﯽ از ﻧـــﻮع ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﯽ وﻣـــﺪل ﺳـــﺎزی رﯾﺎﺿـــﯽ ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑـــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﯿﻮن ، داده ﻫــﺎی ﭘــﺎﻧﻠﯽ 12 ﮐﺸــﻮر را ﺑــﺎ ﻧــﺮم اﻓــﺰار آﻣــﺎری EVIWES ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارداده اﺳﺖ .

در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺣــﺎﮐﯽ از ﻋــﺪم وﺟــﻮد راﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ – ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی – دادﮔﺎن ﭘﺎﻧﻞ

 

ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

روﻧـــﺪ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﺗﮑـــﺎی ﺑﯿﺸـــﺘﺮﺑﺮ ﺣﻀـــﻮر ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫـــﺎی ﺧﺼﻮﺻـــﯽ، ﺳـــﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎ را ﺗﻐﯿﯿــﺮ داده اﺳــﺖ. ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﺧــﻮد را دراﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻣﺤــﺪود ﮐــﺮده اﻧــﺪ وﮐﻤﺘــﺮ ﺑــﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از ﻣﺤــﻞ ﺑﻮدﺟــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻣــﯽ ﭘﺮدازﻧــﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎو ﮐﻨﺴﺮﺳــﯿﻮم ﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ داﺧﻠــﯽ و ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ دوﺑــﺎره ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ﻣﻬﻤﺘـــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒـــﻊ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﺣـــﻮزه ﺷـــﺪه اﻧـــﺪ وﺑـــﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺗﻌـــﺪاد زﯾـــﺎدی از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ، اﻧﺠــﺎم ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ را ﻋﻬــﺪه دار ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺑــﻪ اﻣــﺮ ﮐــﺎﻣﻼً ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای ﺑــﺪل ﺷــﺪه وﺑﺨــﺶ ﻋﻈﯿﻤــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران دوﻟﺘــﯽ وﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را در ﮔﯿــﺮ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﮐــﺮده اﺳــﺖ. ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ درک ﺟــﺎﻣﻌﯽ از ﻓﻀــﺎی ﮐﺴــﺐ وﮐــﺎر ﻣﻮﺟــﻮد دارد .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺠــﻢ ﺑــﺎﻻی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری ﻣـــﻮرد ﻧﯿـــﺎز در اﯾـــﻦ ﺻـــﻨﻌﺖ و وﻗﻔـــﻪ زﻣـــﺎﻧﯽ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺑـــﯿﻦ ﺷـــﺮوع ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔـــﺬاری ﻫـــﺎ، ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﺗﺠـــﺎری در اﯾـــﻦ ﺑﺨـــﺶ از ﺻـــﻨﻌﺖ، ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ وزﻣـــﺎن ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗـــﻮﺟﻬﯽ را ﺻــﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﻣﺴــﺘﻤﺮ در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ اﯾــﻦ ﭼﺮﺧــﻪ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﻧﻤــﻮدن روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

2-1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣـــﻮج ﺗـــﻼش ﺑـــﺮای ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی ﺑﯿﺸـــﺘﺮاز ﺣﻀـــﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ درزﻣﯿﻨـــﻪ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ ، در ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ آﻏــﺎز ﺷــﺪه واﯾــﻦ ﻣــﻮج ﮐــﻢ ﮐــﻢ در ﺣـــﺎل ﺳﺮازﯾﺮﺷـــﺪن دراﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﯿـــﺰ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ. در ﭼـــﺎرﭼﻮب اﯾـــﻦ

 

روﯾﮑــﺮد ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ وﺷــﻬﺮداری ﻫــﺎ در ﺗــﻼش ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ” ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ” ، زﻣﯿﻨـــﻪ را ﺑـــﺮای اﺳـــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در ﺳـــﺎﺧﺖ، راه اﻧـــﺪازی وﻧﯿـــﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از وﻇــﺎﯾﻒ ﺧــﻮد رد زﻣﯿﻨــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﺎﻻﻫــﺎ وﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ را ﺑـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ واﮔـــﺬار ﻧﻤـــﻮده و از ﻃﺮﯾـــﻖ ، اﻧﮕﯿـــﺰه ﻫـــﺎی ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺳــﺎﺧﺖ وﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ وﻧﯿــﺰ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﻧــﻮآوری ﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی اراﺋــﻪ ، ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ازﺟﻤﻠـــﻪ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻬـــﻢ وﺣﯿـــﺎﺗﯽ در رﺷـــﺪ وﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽ رود . از آن ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی ﮐــﺎراﺗﺮ وﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻟــﺬا ﻫﻤــﻮاره ﺗــﺪاﺑﯿﺮ وﯾــﮋه ای را در ﺟﻬــﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻞ وﺗﺴــﺮﯾﻊ در اﺟــﺮای ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑﮑــﺎر ﻣــﯽ ﺑﻨﺪﻧــﺪ. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ وﻣﺸـــﮑﻼت وآﺳـــﯿﺐ ﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد ، ﺷـــﺎﻫﺪ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺷـــﺪن واﺟـــﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ در ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ دﻻﯾﻠــﯽ ﻫﻤﭽــﻮن روﯾﮑﺮدﻫــﺎی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿــﮏ ودوﻟﺘــﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻮﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﻮﺟــﺐ ﮐــﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﺑﻮدﺟــﻪ وﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎ ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــﺖ . اﯾــﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎ ﻧﯿــﺎز ﺑـــﻪ ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﺗﺨﺼـــﺺ وﻧـــﻮآوری ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑـــﺮای اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.1 ﻋــﻮاﻣﻠﯽ ﭼــﻮن ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ وﺑﻮدﺟــﻪ ای دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی

ﺑـــﺰرگ وﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿـــﺎی زﯾـــﺎد ﻣﻮﺟـــﻮد در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎ ، ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺑــﺮآن داﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺗــﻼش ﺧــﻮد را در ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌــﺎل ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ واﯾﺠــﺎد ﻓﻀــﺎی رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ آن ﻫــﺎ ﺑﮑــﺎر ﺑﻨﺪﻧــﺪ. اﯾــﻦ ﺗــﻼش ﻫــﺎ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ – ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻣﺘﺒﻠـــﻮر ﺷـــﺪه وﻣﻮﺟـــﺐ ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در روﻧـــﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼـــﻮ ﺻـــﯽ در اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎ، ﺗـــﺄﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻤﯿـــﻞ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ، ﮐﻤﺒـــﻮد

 

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری وﮐﯿﻔﯿـــﺖ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ در ﮐﺸـــﻮر ﻫــﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ را ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﯾـــﺎ ﻣﺪاﺧﻠـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ دوﻟـــﺖ در ﻃﺮاﺣـــﯽ ، ﺳـــﺎﺧﺖ ، ﺗـــﺄﻣﯿﻦ ﻣـــﺎﻟﯽ وﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـــﯽ داﻧﻨـــﺪ. ﺣﺎﺻـــﻞ اﯾـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع اراﺋـــﻪ راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ﺑـــﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه ﻧﺸـــﺎن داده ﮐـــﻪ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻋﻤـــﺪﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺑـــﻮده و اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻫﻤـــﺮاه ﺑـــﺎ ﻧﻈـــﺎرت ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﺎﻋـــﺚ رﺷـــﺪ اراﺋـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺎت ﺑﺨـــﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻮﺛﺮ در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد. ﻣﺤﻘــﻖ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ، ﻣﺒﺘﻨـــﯽ ﺑـــﺮ ﮔـــﺰارش ﭘﺎﯾﮕـــﺎه ﻫـــﺎی داده ﺑﺎﻧـــﮏ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤـــﻦ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺟﻬـــﺎن ﺑـــﺮ ﻣﯿـــﺰان ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ودر اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ را ﺑﺮای اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *