تغییر سازمانی

 در دنیای کنونی شاهد آن هستیم که تغییرات سازمانی و اجتماعی به سرعت در حال افزایش است. بنابراین ضروری به نظر می­رسد که سازمانها جهت حفظ بقاء در چنین محیطهای پرتلاطمی تغییراتی را در خود ایجاد کنند. اما هنگام اعمال تغییرات همواره مقاومتهایی صورت می­گیرد. در بسیاری از موارد مشاهده می­شود برخی از افراد حتی در مقابل تغییراتی که خوب و منطقی به نظر می­رسند نیز مقاومت می­کنند. اجرای یک تغییر سازمانی آن هم با موفقیت مستلزم تعهد مدیریت، برنامه اجرایی مناسب و موافقت و حمایت از سوی تمام کارکنان می­باشد. پیتر سنج یکی از کارشناسان مشهور در زمینه تغییر سازمانی، طی مصاحبه­ای با مجله شرکت فست نظریه زیر را در همین راستا ارائه نموده است:

وقتی طی ۱۰ سال گذشته نگاهی گذرا به تلاشهای صورت گرفته در ایجاد تغییر در سازمانها بزرگ ، می­اندارم مجبورم اعتراف کنم به همان میزان که شواهد مستند و کافی جهت تایید امکان پذیر بودن تغییر در سازمانها وجود دارد، شواهد و مدارکی دال رد این ادعا دردست می باشد[ به عبارتی درصد موفقیت یا شکست یک تغییر با هم برابری می­کند.

چنانچه گفته سنج در این رابطه درست باشد، پس یادگیری اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی برای مدایران فعلی و آتی باید امری مهم به شمار آید. در اینجا نیروهای پدیدآورنده نیاز به تغییرسازمانی، الگوهای تغییر برنامه­ریزی شده، مقاومت در برابر تغییر و چند مدل تغییر می­پردازیم.

  • نیروهای تغییر[۱]

سازمانها با نیروهای متفاوتی روبه رو می­شوند که موجبات تغییر آنها را فراهم می­سازد. این نیروها از منابع خارج از سازمان و منابع داخلی نشات می­گیرد.

نیروهای بیرونی[۲]

نیروهای بیرونی از خارج بر سازمان جهت تغییر فشار وارد آورده و جزء عوامل اصلی پدیدآورنده تغییر به شمار می­آیند. مدیران سازمانها باید باید محیط را بطور مستمر برای ایجاد تغییر کنکاش کنند(محیط اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی). مهم تر از همه توجه به محیط رقابتی است.الگویابی تکنیکی است برای مقایسه فرآیندها با فرآیندهای سازمانهای دیگر.

  • نیروهای درونی[۳]

تغییرات درونی از درون سازمان نشات می­گیرد. سازمانها برای رقابت بهتر با سایر سازمانها ،باید از جنبه رسمی مانند تغییر ساختار و جنبه غیررسمی(فرهنگ) (روش انجام کارها همیشه اینگونه بوده است) در خود تغییرات ایجاد کنند.

[۱] triggers for change

[۲] external triggers for change

[۳] internal triggers for change

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۲-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

۳-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد