گرایش :بازاریابی

عنوان :بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت) 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

استاد راهنما:

 دکتر نرگس دل افروز

استاد مشاور:

دکتر محمد طالقانی

نیمسال تحصیلی  92-93

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………….. 6
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 8
1-4-1. هدف اصلی…………………………………………………………………………………………. 8
1-4-2.  اهداف فرعی………………………………………………………………………………………. 8
1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………… 8
1-5-1. سوال اصلی………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-2. سوالات فرعی………………………………………………………………………………………. 8
1- 6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 9
1-6-1. فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………… 9
1-6-2.  فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………… 9
1-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………. 9
1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. 10
1-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………….. 10
1-10-ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 16
2-2- کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان…………………………………………………………….. 17
2-2-1- خدمت………………………………………………………………………………………………. 17
2-2-2- کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………….. 18
2-2-3-ویژگی های خدمات………………………………………………………………………………. 20
2-2-3-1- پیامدهای نامحسوس بودن خدمات برای مدیریت ومشتری………………………….. 20
2-2-3-2- پیامدهای تفکیک ناپذیری خدمات برای مدیریت و مشتری…………………………. 20
2-2-3-3- پیامدهای تغییر پذیری خدمات……………………………………………………………… 21
2-2-3-4-پیامدهای فناپذیری خدمت…………………………………………………………………… 21
2-2-4-اهمیت کیفیت خدمات……………………………………………………………………………. 21
2-2-5- اهمیت بهبود خدمات…………………………………………………………………………….. 22
2-2-6- تاثیر بهبود خدمات بر وفاداری مشتری………………………………………………………. 23
2-2-7- چکیده برخی پژوهش های انجام شده در زمینه ابعاد کیفیت خدمات…………………. 24
2-2-7-1- مدل کیفیت فنی-عملیاتی گرونروس……………………………………………………… 26
2-2-7-2- مدل سروکوال………………………………………………………………………………….. 27
2-3- اعتماد……………………………………………………………………………………………………. 28
2-3-1- اهمیت اعتماد………………………………………………………………………………………. 28
2-3-2- جایگاه اعتماد در تقویت سرمایه اجتماعی…………………………………………………… 29
2-3-3- چکیده برخی پژوهش های انجام شده در زمینه ابعاد اعتماد…………………………….. 30
2-4- ارزش ادراک شده مشتریان…………………………………………………………………………. 31
2-4-1- تعریف ارزش……………………………………………………………………………………… 31
2-4-2- ارزش محصول…………………………………………………………………………………….. 33
2-4-3- ارزش خدمات…………………………………………………………………………………….. 34
2-4-4- مدل های ارزش از دید مشتری………………………………………………………………… 35
2-4-4-1- مدل  مؤلفه های ارزش……………………………………………………………………….. 35
2-4-4-2- مدل نسبت هزینه – فایده……………………………………………………………………. 37
2-4-4-3- مدل وسیله- نتیجه…………………………………………………………………………….. 38
2-4-4-4- مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری……………………………………………………. 39
2-4-5- ارزیابی ارزش ادراکی با بهره گرفتن از معیارهای چندگانه…………………………………….. 41
2-4-6- کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده………………………………………………………….. 41
2-4-7- مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون ابعاد ارزش ادراک شده…………………… 43
2-5- رضایت مشتریان……………………………………………………………………………………… 44
2-5-1- مشتری………………………………………………………………………………………………. 44
2-5-2- مفهوم رضایتمندی مشتری………………………………………………………………………. 44
2-5-3-اهمیت رضایتمندی مشتری………………………………………………………………………. 45
2-5-4- رضایتمندی به عنوان یک فرایند یا خروجی………………………………………………… 46
2-5-5- نقش و منافع حاصل از اندازه‌گیری رضایت مشتری………………………………………. 47
2-5-6-روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری………………………………………………………… 48
2-5-7-مدل‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری…………………………………………………………… 49
2-5-7-1- مدل کانو…………………………………………………………………………………………. 49
2-5-7-2- مدل فورنر (مدل رضایمندی سوئدی)…………………………………………………….. 51
2-5-7-3- مدل اسکمپر…………………………………………………………………………………….. 52
2-5-7-4-مدل سروکوال……………………………………………………………………………………. 53
2-5-8- شاخص رضایت مشتری………………………………………………………………………… 54
2-5-8-1- شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا……………………………………………………… 55
2-5-8-2- شاخص ملی رضایت مشتری اروپا………………………………………………………… 57
2-5-8-3- شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس…………………………………………………….. 58
2-5-8-4- شاخص ملی رضایت مشتری مالزی………………………………………………………. 59
2-5-9- رضایت مشتری و کیفیت ادراک شده…………………………………………………………. 60
2-5-10- مروری بر پژوهش های انجام شده پیرامون ابعاد رضایت مشتری……………………. 65
2-6- وفاداری مشتریان……………………………………………………………………………………… 65
2-6-1- وفاداری به خدمت……………………………………………………………………………….. 67
2-6-2- اهمیت وفاداری……………………………………………………………………………………. 69
2-6-3- اعتماد و وفاداری…………………………………………………………………………………. 69
2-6-4- قصد خرید…………………………………………………………………………………………. 70
2-6-5- خرید مجدد………………………………………………………………………………………… 71
2-6-6- تبلیغات شفاهی……………………………………………………………………………………. 72
2-6-6-1- تعریف تبلیغات شفاهی………………………………………………………………………. 73
2-6-6-2- اهمیت تبلیغات شفاهی………………………………………………………………………. 74
2-6-6-3- تبلیغات شفاهی مثبت و ارجاع……………………………………………………………… 75
2-6-7- مروری بر ابعاد وفاداری مشتریان……………………………………………………………… 76
2-7- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 76
2-7-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………… 76
2-7-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………. 80
2-8-  مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. 83
2-9-  جمع بندی فصل دوم………………………………………………………………………………. 84
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 86
3-2- موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………… 86
3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 86
3-4-گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها………………………………………………………………….. 87
3-5- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 88
3-6- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. 89
3-7- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. 89
3-8- ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 91
3-9- روائی و پایائی تحقیق……………………………………………………………………………….. 92
3-9-1-  روائی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. 92
3-9-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………… 94
3-10- روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………… 96
3-11- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 96
3-12- آزمون های آماری مورد استفاده………………………………………………………………….. 97
3-12-1- تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………… 97
3-12-2- مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………… 97
3-13- جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………… 99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 101
4-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی………………………………………………………………………. 102
4-2-1- جنسیت……………………………………………………………………………………………… 102
4-2-2- مقطع تحصیلی…………………………………………………………………………………….. 103
4-2-3- وضعیت سن……………………………………………………………………………………….. 104
4-2-4- نوع حساب…………………………………………………………………………………………. 105
4-2-5- وضعیت درامد…………………………………………………………………………………….. 106
4-2-6- وضعیت شغلی…………………………………………………………………………………….. 107
4-2-7-  مدت استفاده………………………………………………………………………………………. 108
4-3- وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 109
4-3-1- وضعیت متغیر کیفیت خدمات………………………………………………………………….. 109
4-3-2- وضعیت متغیر اعتماد…………………………………………………………………………….. 110
4-3-3- وضعیت متغیر ارزش ادراک شده………………………………………………………………. 111
4-3-4- وضعیت متغیر رضایت مشتری…………………………………………………………………. 112
4-3-5- وضعیت متغیر وفاداری………………………………………………………………………….. 113
4-4- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………. 114
4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………… 114
4-4-1-1- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر‌های برونزای تحقیق…………………………………. 115
4-4-1-2- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر های برونزای تحقیق  ……………………………… 117
4-4-1-3- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر‌های درونزای تحقیق………………………………… 118
4-4-1-4- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای برونزای تحقیق…………………………………. 122
4-4-2- مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………….. 124
4-4-3- آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………… 124
4-5- آزمون‌های برازندگی مدل…………………………………………………………………………… 129
4-6- جمع‌بندی فصل چهارم……………………………………………………………………………… 131
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 141
5-2-  خلاصه نتایج………………………………………………………………………………………….. 141
5-3-  بحث و نتیحه گیری…………………………………………………………………………………. 142
5-4- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………… 146
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 147
5-6- موانع و محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………. 147
5-6-1-محدودیت های جامعه آماری……………………………………………………………………. 147
5-6-2-محدودیت های علمی تحقیق ………………………………………………………………….. 148
5-7- جمع بندی فصل پنجم………………………………………………………………………………. 148
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………. 156
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….. 157

چکیده

امروزه بانک ها در تلاش هستند تا با ارائه خدمات با ارزش و با کیفیت، رضایت و اعتماد مشتریان را افزایش دهند، تا از این طریق وفاداری مشتریان و در نتیجه تمایل آنها را برای خرید مجدد افزایش دهند. ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که در کسب و کار های امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت مؤلفه اصلی موفقیت سازمانی در آمده اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته اند. بنابراین در این تحقیق، رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده با رضایت و وفاداری مشتریان بانک مسکن در شهر رشت بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر که از نوع توصیفی-پیمایشی است، نظر 392 نفر از مشتریان بانک مسکن، که با روش خوشه ای از 5 شعبه بانک انتخاب شدند، جمع آوری شده و به کمک نرم افزار های SPSS و LISREL تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که کیفیت خدمات با وفاداری، کیفیت خدمات با ارزش ادراکی، کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد با رضایت، ارزش ادراکی با رضایت، ارزش ادراکی با وفاداری و رضایت مشتری با وفاداری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بین اعتماد با وفاداری رابطه معناداری وجود ندارد
واژگان کلیدی: وفاداری، اعتماد، کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری.
فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول 2-1- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در مورد ابعاد کیفیت خدمات 24
جدول 2-2- فراوانی مطلق ابعاد کیفیت خدمات… 25
جدول 2-3- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در مورد ابعاد اعتماد 30
جدول 2-4- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در مورد ابعاد ارزش ادراک شده 43
جدول 2-5-جدول نوآوری‌ها در مدل اسکمپر. 52
جدول 2-6- عناوین شاخص‌های ملی رضایت مشتری در کشور‌ها همراه با سال ابداع. 54
جدول 2-7- شاخص‌های مدل رضایت مشتری آمریکا 56
جدول 2-8- شاخص‌ها و عوامل مدل رضایت مشتری اروپا 58
جدول 2-9- دیدگاه صاحب نظران درباره وفاداری به خدمت… 68
جدول 2-10-  جنبه‌های وفاداری به خدمت (زیتمال و همکارانش، 1996) 68
جدول2-11- برخی ابعاد وفاداری.. 76
جدول 3-1- نحوه توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها 90
جدول 3-2- طیف لیکرت بر اساس بیان مثبت گویه. 91
جدول 3-3- تعداد سوال های مربوط به هر متغیر و منابع آن ها 92
جدول 3-4 : ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق……………………………………. 95
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 102
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی.. 103
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی.. 104
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع حساب… 105
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمدی.. 106
جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 107
جدول 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت استفاده 108
جدول 4-8- آماره‌های یک نمونه‌ای کیفیت خدمات… 110
جدول 4-9- آزمون یک نمونه‌ای کیفیت خدمات 110
جدول 4-10- آماره‌های یک نمونه‌ای اعتماد. 111
جدول 4-11- آزمون یک نمونه‌ای اعتماد. 111
جدول 4-12- آماره‌های یک نمونه‌ای ارزش ادراکی.. 112
جدول 4-13- آزمون یک نمونه‌ای ارزش ادراکی 112
جدول 4-14- آماره‌های یک نمونه‌ای رضایت مشتری.. 113
جدول 4-15- آزمون یک نمونه‌ای رضایت مشتری 113
جدول 4-16- آماره‌های یک نمونه‌ای وفاداری.. 114
جدول 4-17- آزمون یک نمونه‌ای وفاداری 114
جدول 4-18- نتایج فرضیات تحقیق.. 128
جدول 4-19- شاخص‌های برازش مدل. 130
جدول 5-1- بررسی رد یا تایید شدن فرضیات اصلی تحقیق.. 142
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
نمودار4-1- نمودار فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت… 102
نمودار 4-2- نمودار فراوانی پاسخ گویان بر حسب مقطع تحصیلی.. 103
نمودار 4-3- نمودار فراوانی پاسخ گویان بر حسب گروه سنی.. 104
نمودار4-4- نمودار فراوانی پاسخ گویان بر حسب نوع حساب… 105
نمودار4-5- نمودار فراوانی پاسخ گویان بر حسب وضعیت درآمدی.. 106
نمودار4-6- نمودار فراوانی پاسخ گویان بر حسب وضعیت شغلی.. 107
نمودار 4-7- نمودار فراوانی پاسخ گویان بر حسب مدت استفاده 108
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                       صفحه
شکل1-1- مدل مفهومی………………………………………………………………………………… 10
شکل2-1- مدل کیفیت فنی- عملیاتی خدمات… 27
شکل2-2- مدل مولفه‌های ارزش… 36
شکل2-3- مدل وسیله- نتیجه. 38
شکل2-4- مدل مفهومی تحقیق الگوی سروپروال درسال 2002. 42……………………………
شکل2-5- روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری.. 49
شکل2-6- مدل کانو. 50
شکل2-7- مدل رضایتمندی سوئدی.. 51
شکل2-8- مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا 55
شکل2-9- مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 57
شکل2-10- بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس… 59
شکل2-11- مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی.. 60
شکل 2-12- مدل مفهومی اول تحقیق گرایول و براون. 62
شکل2-13- مدل مفهومی دوم تحقیق گرایول و براون. 62
شکل 2-14- مدل کیفیت ادراک شده خدمات مکوینیز و رضایت اسپرینگ… 63
شکل 2-15- مدل مفهومی تحقیق.. 83
شکل 4-1- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر برونزای تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 115
شکل 4-2- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر برونزای تحقیق در حالت عداد معناداری.. 116
شکل 4-3- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر برونزای تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 117
شکل 4-4- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر برونزای تحقیق در حالت عداد معناداری.. 118
شکل 4-5- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 120
شکل 4-6- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق در حالت اعداد معناداری.. 121
شکل 4-7- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر درونزای تحقیق در حالت تخمین استاندارد 122
شکل 4-8- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر درونزای تحقیق در حالت اعداد معناداری.. 123
شکل 4-9- تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 127
شکل 4-10- تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری.. 128
 
1-1. مقدمه
ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که در کسب و کار های امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت مؤلفه اصلی موفقیت سازمانی در آمده اند مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته اند (الهی و حیدری، 1387، ص 154). مشتری وفادار کسی است که به طور مکرر از یک فروشنده کالا و خدمات خرید می کند و به او نگرش مثبتی دارد و به همین جهت خرید از او را به تمامی آشنایان خود نیز به طور مصرانه توصیه می کند (رضایی دیزگاه و صالحی کردابادی، 1388، ص 111). مشتریان وفادار دارای مزیت های زیادی اند. آنها معمولا به لحاظ کمک به سازمان ها جهت تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و سود، به افزایش درآمد سازمان متمایل بوده، کالاها و خدمات مازادی را نیز خریداری می کنند. به علاوه مشتریانی که با علامت تجاری سازمان آشنایی دارند به احتمال بیشتر آنرا به دوستان و نزدیکان خود گفته و درچرخه ی بازخور و ارزیابی محصول سازمان مدنظر قرار می گیرند (الهی و حیدری، 1387). همچنین هزینه خدمت رسانی به مشتریان وفادار نسبت به سایرین کمتر است؛ مشتریان وفادار پول بیشتری را برای مجموعه ای از محصولات می پردازند؛ آنها به عنوان نمایندگان سازمان از طریق بازاریابی دهان به دهان[1] عمل می‌کنند. همه‌ی اینها در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند.
همه مدیران از اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان آگاهند. همانطورکه می دانیم حفظ و نگهداشتن مشتری قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینه تر از ایجاد مشتری جدید است. (موون و مینور، 1386، ص344). اخیراً شرکت ها روی وفاداری مشتریان و حفظ آنها تمرکز زیادی کرده اند. به گفته بسیاری از محققان، یکی از عوامل مهم در وفادارکردن مشتریان، رضایت آنها است. تا آنجا که بسیاری از افراد رضایت را مساوی وفاداری می دانند. این اشتباه بزرگ (برابر دانستن رضایت و وفاداری مشتریان) سالها پیش منجر به شکست جنرال موتورز شد.
با فروریختن حصار بین المللی و به خصوص موقعی که یک کشور در حال توسعه به کشوری توسعه یافته تبدیل می شود، صنعت خدمات با رقابتی خشم آلود برای بقا مواجه می گردد(لین[2]، 2007، صص 364 و 375 ) در طول چند دهه گذشته مقوله کیفیت خدمات[3]به دلیل تاثیر چشمگیرش بر عملکرد کسب و کار، هزینه های پایین تر، رضایت مشتری، گرایشات رفتاری مشتریان و سود آوری، توجه متخصصان، مدیران و محققان را به خود معطوف کرده است ( شس[4] و همکاران، 2004، صص913 و 949). امروزه تردیدی نیست که رمز بقا و پیشرفت سازمان ها و صنایع خدماتی، ارائه خدمات با کیفیت برتر بوده و نظام بانکی نیز به عنوان یک صنعت خدماتی از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به تولد مستمر بانک های متعدد در بخش خصوصی و هم چنین خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی و در نتیجه رقابتی شدن صنعت بانک داری در کشور، توجه ویژه به امر ارتقای کیفیت خدمات بانک ها از اهمیت مضاعف برخوردار است.
شرکت ها می توانند استراتژی بازاریابی رابطه ای را در جهت پرورش و نگهداری مشتریان وفادار و همچنین در جهت اداره‌ی ارتباطات مشتری-عرضه کننده بکار گیرند. با ورود بانکهای خصوصی وانواع موسسات مالی واعتباری و خصوصی شدن تعدادی از بانکهای دولتی و اختلاف ناچیز درسود بانکی دربخش جذب و مصارف بانکهای دولتی وخصوصی درعرصه بانکداری ایران، این صنعت از انحصار مطلق بانکهای دولتی خارج گردیده است. قاعدتا دراین فضای رقابتی حاصل از فعالیت بانکها وموسسات مالی، مشتریان حق انتخاب بیشتری دارند و تنها راه حفظ مشتریان، مشتری مداری، افزایش ارزش ادراکی، جلب اعتماد مشتری و افزایش کیفیت خدمات است. بانکها می توانند با تجزیه وتحلیل نیازها وخواسته ها و ارزیابی از مشتریان خود به راهکارهای مناسب برای ارایه خدمات دست یابند و موجبات اعتماد ایشان را فراهم آورده و در نگهداری آنان به عنوان دارایی مهم سازمان توفیق یابند. در همین راستا محقق در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مبانی کیفیت خدمات، اعتماد، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان در بانک مسکن پرداخته است.
 
1-word-of-mouth marketing
2 -lin
3 -systra-SQ
[4] -sheth
تعداد صفحه : 164
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***