پایان نامه پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک MPH

عنوان:

پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیر ضیایی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اصغر محمدپور اصل

دکترای اپیدمیولوژی

استادیار دانشکده بهداشت

دی 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فهرست مطالب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أ
فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
فهرست نمودار ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. د
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله 1
1- 1 بیان مسئله و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
1- 2 اهداف و فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
فصل دوم: بررسی متون 8
2- 1 مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2- 2 مروری بر مطالعات انجام یافته ……………………………………………………………………………………………………………………. 31
فصل سوم: روش پژوهش 35
3 – 1 نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
3 – 2 جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
3 – 3 روش نمونه­گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………. 36
3 – 4 روش گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
3 – 5 ابزار گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
3 – 6 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 42
3 – 7 مکان و زمان انجام مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………… 43
3 – 8 محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3 – 9 ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3 – 10 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
فصل چهارم: یافته ها 46
یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

 

عنوان صفحه
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 61
5 – 1 بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
5 – 2 نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
5 – 3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول 4- 1- مشخصات آنتروپومتریک و بالینی جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنس …………………………………………….. 47
جدول 4- 2- مشخصات آزمایشگاهی جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنس …………………………………………………………… 48
جدول 4- 3- احتمال خطر قلبی عروقی فرامینگهام در جمعیت مورد مطالعه …………………………………………………………….. 49
جدول 4- 4- شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III و JIS در جمعیت مورد مطالعه ………………………… 49
جدول 4 – 5- وضعیت شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین ……………………. 50
جدول 4 – 6-  مقایسه سطح شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین در جمعیت مورد مطالعه بر حسب جنس …… 51
جدول 4 – 7-  بررسی همبستگی شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین و امتیاز خطر قلبی عروقی فرامینگهام .. 52
جدول 4 – 8-  سطح زیر منحنی شاخص های مقاومت به انسولین برای شناسایی افراد با خطر قلبی عروقی ≥ 10% ….. 54
جدول 4 – 9-  P-value مقایسه سطح زیر منحنی شاخص های مقاومت به انسولین برای شناسایی افراد با خطر قلبی عروقی ≥ 10%

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *