پایان نامه نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول

دانلود پایان نامه نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول

اهداف تحقیق

 1. توسعه مدل وفاداری برند با استفاده ازمولفه های شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی
 2. شناسایی وبررسی هریک از عوامل موثر بر وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران

۱- ۵  سوالات پژوهش

 1. نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول چگونه است؟
 2. نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت خدمات چگونه است؟
 3. نحوه تاثیر تصویر کیفیت محصول بر وفاداری برند چگونه است؟
 4. نحوه تاثیر تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند چگونه است؟
 5. نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند چگونه است؟
 6. نحوه تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند چگونه است؟

۱-۶  فرضیه­ها

آن چه مسلم است، پس از تعیین اهداف یک فعالیت پژوهشی تدوین فرضیات آن بر اساس اهداف تعیین شده از مهم­ترین مراحل پژوهش محسوب می­شود، زیرا بیان مساله به طور کلی پژوهش را هدایت می­کند و تمام اطلاعات ویژه­ی پژوهشی را در بر ندارد. پس از مطالعه ادبیات پژوهش و بررسی مدلهای ارائه شده در زمینه وفاداری برند  فرضیات ذیل ارایه شده است.

 1. تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول تاثیر معناداری دارد.
 2. تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
 3. تصویر کیفیت محصول بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
 4. تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
 5. شخصیت برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
 6. تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند تاثیر معناداری دارد.

۱- ۷  روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده­ها توصیفی – تحلیلی محسوب می­گردد. جامعه آماری تحقیق مشتریان رستوران پدیده شاندیز تهران می­باشند. تعداد نمونه از روش کوکران استخراج خواهد شد که نمونه به صورت تصادفی انتخاب خواهند گردید. ابزار جمع­اوری اطلاعات در این تحقیق اسناد مدارک کتابخانه­ای و پرسشنامه خواهد بود. در این تحقیق از آزمون­های توصیفی و استنباطی آماری- همچون تی استیودنت، رگرسیون – با استفاده از نرم افزار spss 16 و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده می­شود.

۱-۸ جنبه جدید بودن و نوآوری

در تحقیقات انجام گرفته در مورد وفاداری برند تاکنون مدل های فراوانی ایجاد شده اما این مدل ها تاکنون کمتر به تاثیر نقش شخصیت برند با توجه به اهمیت آن و مسئولیت اجتماعی برند پرداخته اند . این پژوهش توجه به مولفه و ابعاد شخصیت برند در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری به برند می­باشد

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *