۱مقدمه

تأکید بیش از حد بر سود حسابداری، بیانگر این نکته است که بازار آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان توجه زیادی دارد. سود به عنولن نتیجه نهایی فرآیند طولانی حسابداری که همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تحت تأثیر رویه های حسابداری انتخابی مدیران محاسبه میگردد.(تئوح و همکاران،۱۹۹۸).

مدیران سود خالص را به صورت فرصت طلبانه مدیریت میکنند و برای تحقق هدف از روشهای متعددی استفاده میکنند و برای نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری شرکت، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و هم چنین تغییر در برآوردها میتوانند سود را دستکاری نمایند.(جونز، ۱۹۹۹۱).

بنابر این برای ارزیابی سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود. کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت واحد تجاری به شمار می رود و معنای واحدی ندارد. هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود(مجتهدزاده و احمدی، ۱۳۸۸).

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر هموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار در شرایط عدم  اطمینان محیطی در نظر گرفته شده است زیرا سازمانها  قبلاً برای سالها در محیط خود  با یک رقابت طبیعی بقا داشته اند و فعالیتها و تصمیمات مدیران به دلیل ثبات محیطی بیشتر بر افزایش کارایی عملیات سازمان متمرکز  بوده است. به تدریج این  وضعیت باثبات و ایستا جای خود را به محیطهای پویا و متلاطم داد، به گونه ای که رکودهای اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارزهای خارجی، تغییرات ناگهانی نرخ بهره و بسیاری  موضوعات دیگر موجب شد تا سازمانها در محیطهایی متفاوت از شرایط گذشته به فعالیت بپردازند(نادری، ۱۳۸۸).

 

۲-۲هموارسازی سود [۱]

یکی از جنبه ها و الگوهای مدیریت سود، هموارسازی سود[۲]می باشد که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. به دو دلیل، مطالعاتی که در زمینه هموارسازی سود انجام شده است موفق تر از سایر اشکال مدیریت سود می باشد: ۱) هموارسازی به طور دقیق تری تعریف  می شود: مدیران عملیاتی انجام می دهند که زمانی که سود پایین است، سود را افزایش و زمانی که سود بالا است، آن را کاهش دهند.۲) تفاوت بین هموارسازان و غیر هموارسازان به طور موفقیت آمیزی در مطالعات مختلف، عملیاتی شده است.

فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می کند که سود برای کاهش نوسانات آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می رسد به طور آگاهانه دستکاری می شود (رونن و سادان،۱۹۸۱)[۳]، و مدیران در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری از سیاست ها و روش هایی استفاده می کنند که واریانس سود گزارش شده را کاهش دهند. این فرضیه برای اولین بار توسط هپوورد(۱۹۵۳)[۴]پیشنهاد شد و بعداً توسط گوردون[۵] در سال ۱۹۶۴ توضیح داده شد. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است.

۲ ۳ ۱٫ تعاریف هموارسازی سود

این تصور که شرکتها آگاهانه سود خود را هموار می کنند برای اولین بار توسط هپوورد در سال ۱۹۵۳مطرح شد و توسط گوردون در سال۱۹۶۴ توسعه یافت. هپوورد (۱۹۵۳) مفهوم هموارسازی را چنین بیان کرد:”منطقی است که مدیران با استفاده ازابزارهای مشخص حسابداری سود خود را هموارکنند.”

به صورت  دقیق تر، گوردون تئوری هموارسازی سود را با بیان چهار فرض زیر ارائه کرد:

  1. معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری، به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.
  2. مطلوبیت مدیریت با الف) امنیت شغلی او ب) نرخ رشد پاداش و حقوق او ج) نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.
  3. کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
  4. برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود( یا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.

[۱] – عارف منش ، ۱۳۸۵٫

  1. ۲٫ Income smoothing
  2. Ronen and Sadan
  3. Hepworth

۵٫Gordon

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد