پایان نامه موانع فراروی ورود، پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های

فرضیات تحقیق:

 

  • فرهنگ سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
  • شیوه رهبری یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
  • نظام جبران خدمات یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
  • ساختار سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
  • آموزش در سازمان یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
  • تکنولوژی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.
  • استراتژی سازمانی یکی موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.

 

۱-۷ ) مدل تحلیلی پژوهش:

 

شاخص ها 
– عدم احساس نیاز به مدیریت دانش– عدم تمایل افراد به تسهیم دانش

– عدم اعتماد

– عدم تعهد

– نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری

– ترس از تغییر

– عدم حمایت رهبری– سبک های نا مناسب رهبری

– عدم تسلط بر زیردستان

– عدم پرداخت متناسب با کار انجام شده– پرداخت یکسان به افراد با توانایی های متفاوت
– تمرکز قدرت تصمیم گیری در یک نقطه– عدم شایسته سالاری در انتصاب کارکنان

– ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف

– تخصص گرایی افراطی

– قوانین

– عدم ارائه آموزش کافی– تاکید بیش از حد بر شیوه های رسمی یادگیری

– عدم توانایی کارکنان در تسهیم دانش

– به روز نبودن سیستم های اطلاعاتی– یکپارچه نبودن سیستم های اطلاعاتی

– عدم توانایی افراد در کاربرد تکنولوژی

– توجه کم رنگ استراتژی های سازمان به مدیریت دانش– جزئی نگری و نگرش های کوتاه مدت

– عدم توجه مدیران دانشی سازمان به محیط خارجی

ابعاد(مولفه ها) 
 

فرهنگ سازمانی

 

شیوه رهبری

 

نظام جبران خدمات 
ساختار سازمانی 

 

 

آموزش

 

تکنولوژی

 

استراتژی

 

مفهوم
 
 

موانع فراروی ورود،پیاده سازی وبکارگیری مدیریت دانش در بانک

 

 

(۱-۱). مدل تحلیلی پژوهش

 

 

۱-۸) تعاریف نظری و عملیاتی

 

منظور از تعریف عملیاتی میزان نمره ای است که هر یک از متغیر ها از طریق پرسشنامه کسب می کند.

– فرهنگ سازمانی: الگویی اساسی از مفروضات ،ارزش ها و باورهای اساسی است که به روش صحیح تفکر و اقدام در خصوص مسائل و فرصت هایی که سازمان با آن مواجه می شود توجه دارد(مقیمی ،۲۹۸:۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات۱ تا ۱۸کسب می کند.

– شیوه رهبری: فرایندی است که در آن یک فرد برای دستیابی به اهداف تعریف شده گروه یا اهداف سازمانی بر اعضای گروه تاثیر می گذارد..(مقیمی،۲۴۶:۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات۱۹ تا ۲۷ کسب می کند.

– نظام جبران خدمات: عبارت است همه شکل های پرداخت مالی وغیر مالی که در ازای خدمات محسوس کارکنان توسط آنها دریافت می شود (سید جوادین،۲۰۳:۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات ۲۸ تا ۳۳ کسب می کند.

– ساختار سازمانی: ساختار سازمانی مجموه راه هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند(بودلایی،شریف زاده،۶۸:۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات ۳۴ تا ۴۸ کسب می کند.

– آموزش: آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری وبه منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد،تا او را قادر به انجام کار وبهبود بخشی توانایی ها ،تغییر مهارت ها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی نماید.بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش،نگرش وتعامل با همکاران است (سید جوادین،۲۶۷:۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات ۴۹ تا ۵۷ کسب می کند.

– تکنولوژی: سازمان ملل متحد تکنولوژى را به‌عنوان مجموعه اطلاعات، مهارت‌ها، روش‌ها و ابزار لازم براى ساختن محصولات مورد نیاز و کاربرد آنها و یا تأمین خدمات مفید و مورد نیاز پذیرفته است.

تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات۵۸ تا ۶۶ کسب می کند.

–  استراتژی: استراتژی ها ابزاری هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدف های بلد مدت خود دست یابد (دیوید،۳۸:۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی: میزان نمره ای که این متغیر از سوالات۶۷ تا۷۵ کسب می کند.

۱-۹ ) طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

 

روش تحقیق در این پژوهش اکتشافی و میدانی است.سوال اصلی این تحقیق عبارتست از: چه موانعی بر سر راه ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های شهرستان بجنورد وجود دارد؟جامعه آماری این در این پژوهش شامل کارمندان رده های عالی و میانی مجموعه بانک های دولتی و خصوصی شهرستان بجنورد می باشند که حدود ۱۵۰۰ نفر تخمین زده شده اند و یک نمونه ۱۵۰نفری به طور تصادفی از میان آنان انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر ۷۵ سوال است که توسط خود محقق طراحی شده است.تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته که در سطح آمار توصیفی ازفراوانی،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ازمون تی- استیودنت و فیشر استفاده شده است.نرم افزار مورد استفاده نیز SPSS می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *