پایان نامه مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان با لکنت و عادی

دانلود پایان نامه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان با لکنت و  عادی

استاد راهنما:

دکتر حمید علیزاده

استاد مشاور:

دکتر فریبا یادگاری

استاد داور:

دکتر پرویز شریفی درآمد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 )مقدمه. 3

2-1 )بیان مسئله. 6

3-1) اهمیت و ضرورت پژوهش…. 9

4-1) اهداف  پژوهش…. 12

5-1) فرضیه های پژوهش…. 12

6-1 ) تعریف متغیرهای پژوهش…. 13

1-6-1 ) تعریف مفهومی.. 13

1-1-6-1 ) لکنت… 13

2-1-6-1 ) کارکردهای اجرایی.. 13

3-1-6-1 ) حافظه کاری.. 13

4-1-6-1 ) بازداری پاسخ.. 14

5-1-6-1) سازماندهی و برنامه ریزی.. 14

6-1-6-1) کودکان عادی.. 14

2-6-1) تعریف عملیاتی.. 14

1-2-6-1) کودکان با لکنت… 14

2-2-6-1) حافظه کاری.. 15

3-2-6-1) بازداری پاسخ.. 15

4-2-6-1) سازماندهی و برنامه ریزی.. 15

فصل دوم: ادبیات پژوهش

1-2) کارکردهای اجرایی.. Error! Bookmark not defined.

2-2) اجزای کارکردهای اجرایی.. 18

1-2-2) حافظه کاری.. 19

2-2-2) بازداری پاسخ.. 22

3-2-2) برنامه ریزی و سازماندهی.. 25

3-2) مدل های کارکردهای اجرایی.. 26

1-3-2) مدل براون.. 26

2-3-2) مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر (مک کلوسکی) 27

3-3-2) مدل  3 لایه ساراوارد. 37

4-2) اختلال های ارتباطی.. 38

1-4-2) رشد زبان.. 38

2-4-2) اختلال های زبان 41

3-4-2)  انواع اختلال های زبان.. 42

1-3-4-2)  اختلال زبان درکی.. 42

2-3-4-2)  اختلال زبان بیانی.. 42

3-3-4-2)  زبان پریشی.. 43

1-3-4-2)  اختلال زبان درکی.. 42

4-4-2) اختلال های گفتاری.. 45

1-4-4-2)  اختلال های روانی گفتار 45

2-4-4-2)  لکنت… 46

1-2-4-4-2) ویژگی های لکنت… 47

2-2-4-4-2) سبب شناسی لکنت… 49

3-2-4-4-2) انواع لکنت لکنت… 51

4-2-4-4-2) مراحل مختلف لکنت… 52

5-2-4-4-2) روش های اصلاح و درمان لکنت… 53

5-4-2) کارکردهای اجرایی و لکنت… 55

فصل سوم: روش‌ پژوهش

1-3 ) مقدمه. 61

2-3) جامعه مورد پژوهش…. 61

3-3) حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

4-3) ابزار اندازگیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها 62

1-4-3) آزمون هوشی وکسلر کودکان.. 62

2-4-3) آزمون آندره ری.. 64

5-3) شیوه اجرا 65

6-3) روش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4) مقدمه‏. 68

2-4) توصیف داده ها 68

3-4) آزمون فر ضیه ها 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 ) خلاصه 72

1-5 ) بحث و نتیجه گیری 73

2-5) محدودیت ها 75

1-5 ) پیشنهادهای پژوهش…. 76

2-5) پیشنهادهای کاربردی.. 76

پیوست ها

تنظیم تصاویر وکسلر. 78

نمره گذاری خرد آزمون تنظیم تصاویر وکسلر. 91

آزمون آندره ری.. 92

خرده آزمون حافظه ارقام وکسلر. 93

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 94

منابع لاتین: 98

چکیده انگلیسی: 113

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان با و بدون اختلال لکنت است. این پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای بود، نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از کودکان 11-7 ساله می باشد که 30 کودک عادی از بین مدارس ابتدایی  پسرانه منطقه 16 شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و30 کودک مبتلا به لکنت با مراجعه به مراکز گفتار درمانی شهر تهران  بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده ، ازمون هوشی وکسلر کودکان(خرده آزمون حافظه عددی، خرده آزمون تنظیم تصاویر) و آزمون آندره ری بود.جهت تجزیه وتحلیل داده ها ،از آزمون t نمونه های مستقل استفاده شد.

تحلیل اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون t برای گرو های مستقل نشان داد که توانایی سازماندهی- برنامه ریزی کودکان دارای اختلال ضعیف تر ازگروه بدون اختلال است (p<0/05)  ولی کودکان دارای اختلال لکنت در کارکردهای اجرایی (حافظه کاری، بازداری ، زمان انجام آزمون آ ندره ری تفاوتی با گروه عادی نداشتند.بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که کودکان با اختلال لکنت در برخی از کارکردهای اجرایی مشکل دارند.این یافته ها را می توان در تشخیص و درمان استفاده کرد.           

واژگان کلیدی: کارکردهای اجرایی، حافظه کاری، بازداری پاسخ، سازماندهی – برنامه ریزی، کودکان مبتلا به لکنت، کودکان عادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *