پایان نامه مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان دختر کاردانش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 87-86

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

 

موضوع:

مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان دختر کاردانش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 87-86

استاد راهنما:

دکتر مریم اسلام پناه

استاد مشاور:

دکتر کریم افشارنیا

سال تحصیلی 1387

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………..3

2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………. 4

3-1 ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..6

4-1 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….7

5-1 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

6-1 سؤال های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 8

7-1 تعاریف واژگان واصطلاحات…………………………………………………………………………………………. 9

1-7-1 تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………………. 10

2-7-1 تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 11

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..14

٢-٢ یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………….15

١-٢-٢ نظریه های یادگیری ………………………………………………………………………………………………..17

١-١-٢-٢  دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………………………………17

٢-١-٢-٢ دیدگاه تداعی گرایی …………………………………………………………………………………………..19

٣-١-٢-٢ دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………….21

۴-١-٢-٢ دیدگاه عصبی _ فیزیولوژیکی ……………………………………………………………………………..24

۵-١-٢-٢ دیدگاه تکاملی ……………………………………………………………………………………………………24

۶-١-٢-٢ نظریه خبرپردازی یا پردازش اطلاعات ………………………………………………………………….25

2-2-2 پژوهش ها انجام شده در زمینه راهبردهای شناختی…………………………………………………….27

1-2-2-2 تکرار یا مرور…………………………………………………………………………………………………….27

2-2-2-2  بسط یا گسترش معنایی………………………………………………………………………………………28

3-2-2-2 سازمان دهی……………………………………………………………………………………………………….29

3-2-2 فراشناخت……………………………………………………………………………………………………………..30

1-3-2-2 تمایز شناخت وفراشناخت ……………………………………………………………………………………36

2-3-2-2 مولفه های فراشناختی……………………………………………………………………………………………38

3-3-2-2 برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………………………….39

4-3-2-2 کنترل ونظارت…………………………………………………………………………………………………….40

5-3-2-2 نظم دهی…………………………………………………………………………………………………………….40

6-3-2-2 رشد فراشناخت…………………………………………………………………………………………………..41

7-3-2-2 فنون آموزش راهبردهای شناختی وفراشناختی……………………………………………………………44

8-3-2-2 الگوهای آموزش راهبردهای فراشناختی…………………………………………………………………….47

4-2-2 آموزش فنی وحرفه ای……………………………………………………………………………………………….48

1-4-2-2 پیشینه آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای ……………………………………………………………….48

2-4-2-2 پیشینه سازمان فنی وحرفه ای در ایران……………………………………………………………………..50

3-4-2-2 نقش آموزش فنی وحرفه ای در چند کشور جهان………………………………………………………60

4-4-2-2 راهنمای شاخه کاردانش………………………………………………………………………………………… 69

5-2-2 فناوری چیست…………………………………………………………………………………………………… .  73

1-5-2-2 فناوری اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………………………..74

2-5-2-2 فناوری اطلاعات و سواد اطلاعاتی………………………………………………………………………….76

3-5-2-2 آموزش فناوری……………………………………………………………………………………………………78

4-5-2-2 چگونگی ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی ……………………………………80

5-5-2-2 سواد فناوری………………………………………………………………………………………………………87

6-5-2-2 رویکرد تلفیق فناوری و آموزش…………………………………………………………………………….88

7-5-2- 2الگوی بهره گیری از فناوری در فرآیند یاددهی – یادگیری…………………………………………89

8-5-2- 2 رویکرد های مواجهه با فناوری جدید ……………………………………………………………………90

9-5-2- 2 نقش سازمان فنی و حرفه ای در آموزش افراد در زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات………93

6-2-2 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….94

١-6-٢.تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………….94

2-6-٢ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………..98

فصل سوم : روش شناسی

1-3  مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………..100

2-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 101

1-2-3 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………103

3-3 جامعه ونمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………103

1-3-3  جامعه آماری  ……………………………………………………………………………………………………..103

2-3-3  نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………..103

4-3  واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………104

5-3 روش نمونه گیری وحجم نمونه ……………………………………………………………………………………104

6-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………..104

7-3 روایی واعتبار ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………105

1-7-3 اعتبار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….105

2-7-3 اعتبار محتوای تحقیق …………………………………………………………………………………………….105

3-7-3  پایایی و روایی تحقیق …………………………………………………………………………………………..106

8-3  شرح محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………………..107

9-3 روش های تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………….107

10-3 خلاصه ای از برنامه آموزشی اجرا شده………………………………………………………………………..108

 

 

فصل چهارم : اراﺋﻪ وتجزیه تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..111

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………112

تجزیه وتحلیل فر ضیه اول……………………………………………………………………………………………………114

تجزیه وتحلیل فر ضیه 1/1……………………………………………………………………………………………………116

تجزیه وتحلیل فر ضیه 2/1……………………………………………………………………………………………………118

تجزیه وتحلیل فر ضیه3/1…………………………………………………………………………………………………….120

تجزیه وتحلیل فر ضیه دوم……………………………………………………………………………………………………121

تجزیه وتحلیل فر ضیه1/2……………………………………………………………………………………………………..123

تجزیه وتحلیل فر ضیه2/2……………………………………………………………………………………………………..124

تجزیه وتحلیل فر ضیه 3/2…………………………………………………………………………………………………….126

 

 

 

 

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

1-5  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………129

2- 5  نتایج (یافته های پژوهش)……………………………………………………………………………………………130

3-5 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..133

4-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………..135

5-5 پیشنهادات:

الف) پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………….136

ب) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………….136

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………138

فهرست منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………………..142

ضماﺋم

پرسشنامه پیش آزمون و پس آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول1-2 : حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………….74

جدول2-2 : تأثیر ICT بر آموزش…………………………………………………………………………………………….85

جدول-1- 4 : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………………………………… 112

جدول-2- 4 : توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخگویان………………………………………………………..112

جدول-3- 4 : توزیع فراوانی وضعیت هوشی پاسخگویان…………………………………………………………..113

جدول-4- 4 : آماره‌های آموزش راهبردهای شناختی ………………………………………………………… …….115

جدول-4-4 : آزمون تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبردهای شناختی…………………………………115

جدول- 5- 4 : آماره‌های آموزش راهبردهای تکرارو تمرین …………………………………………………….. 117

جدول- 5-4 : آزمون تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبردهای تکرار و تمرین………………………117

جدول -6- 4 : آماره‌های آموزش راهبردهای شرح و بسط ……………………………………………. …………119

جدول- 6-4 : تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبردهای شرح و بسط…………………………………..119

جدول-7- 4 : آماره‌های آموزش راهبردهای سازمان دهی …………………………………………………. …….120

جدول-7-4 : تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبردهای شرح و بسط……………………………………121

جدول -8- 4 : آماره‌های آموزش راهبردهای فراشناختی ………………………………………………………….122

. جدول-8-4 : تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبردهای فرا شناختی…………………………………..122

جدول-9- 4 : آماره‌های آموزش راهبردبرنامه ریزی ………………………………………………………………….123

جدول-9-4 :  تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبرد برنامه ریزی………………………………………….124

جدول-10-4 : آماره‌های آموزش راهبرد کنترل و نظارت ………………………………………………………….125

جدول-10-4 : تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبرد کنترل و نظارت………………………………….125

جدول-11- 4 : آماره‌های آموزش راهبرد نظم دهی ………………………………………………………………….127

جدول-11-4 : تفاوت میانگین(T-Test) آموزش راهبرد  نظم دهی……………………………………………127

 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *