پایان نامه مدیریت سرمایه انسانی بر عملکرد مالی بانک ها وبیمه های با سابقه های فعالیت

– رابطه سرمایه های فکری و عملکرد مالی

منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت ها است. سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است که می تواند برای ثروت آفرینی مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه فکری عبارت است از توانایی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه ،بنابراین سازمانی برتر است که در هر سه جزء سرمایه فکری قدرتمند باشد.

تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که امروزه منبع ارزش اقتصادی، تنها تولید محصولات برتر نیست بلکه وجود سرمایه فکری متمایز است. با توجه به اهمیت سرمایه فکری تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد مختلف عملکرد پرداخته اند(Maditinos,2011,p.135)  .

ادوینسون و مالون(۱۹۹۷)  یکی از اولین تعاریف سرمایه فکری را مطرح نمودند که سرمایه فکری دانش، تجربه، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای است  که سبب ایجاد مزیت رقابتی شرکت در بازار سرمایه می شود ( دیانتی و رمضانی،۱۳۹۲،ص۴). ریاحی و بلوکی (۲۰۰۳) رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی را نشان دادند، چن (۲۰۰۵) علاوه بر اثبات روابط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی و ارزش بازار، نشان داد سرمایه گذاران ممکن است ارزش های متفاوتی برای اجزای خلق کارایی (فیزیکی، انسانی، ساختاری) قائل باشند(Chen,2005,p.82)  .

نمازی و ابراهیمی(۱۳۸۸) در تحقیقی روش پالیک (۲۰۰۰) برای  سنجش ارزش افزوده سرمایه فکری استفاده نموده و به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فکری و عملکرد جاری و آینده شرکت هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع، رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین تحقیقات مصطفایی و طباطبایی(۱۳۸۹)  و مهرانی(۱۳۸۹)­همگی حاکی از تاثیر مثبت سرمایه­فکری بر عملکرد و ارزش بازاراست­(­مصطفایی و طباطبایی،۱۳۸۹)­­.

تینگ و لین (۲۰۰۹) با هدف ارزیابی عملکرد سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد مالی به انجام پژوهشی در مالزی پرداختند،نتایج نشان می دهد که اجزای سرمایه فکری نیز با سودآوری رابطه معنی داری دارند.

مدیشنز و همکاران(۲۰۱۰) به بررسی تأثیرسرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت پرداختند. نتایج پژوهش، حاکی ازاین بود که تنها بین سرمایه انسانی و یکی از معیارهای عملکرد مالی یعنی بازده سرمایه(ROE) ارتباط معناداری وجود دارد (حمیدیان پورو نعمت اللهی،۱۳۹۱،ص۱۳۸).

 

بخش دوم : عملکرد مالی

۲-۱۰- تشریح مفهوم عملکرد

در این بخش پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدل های سنجش عملکرد ارائه میشود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن خواهیم پرداخت .

متغیّر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی است. عملکرد مالی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص های عملکرد مالی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی یک ابزار قدرتمند سنتی برای تصمیم گیرندگان، از جمله تحلیلگران کسب و کار ، بستانکاران، سرمایه گذاران، و مدیران مالی می باشد,۲۰۱۳,P.3970) (Delen et al. تعاریف متفاوتی از عملکرد شده است که عبارتند از:

*عملکرد مالی یک شرکت منعکس کننده دستیابی به اهداف اقتصادی آن شرکت می باشد,۲۰۱۴,P.2) (Gerschewski & Xiao. .

*عملکرد به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند et al ,2012,P.3) .( Wagner

*عملکرد را می توان  شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و مــوثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف می شود  که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد (Ho,2008 ) .

*عملکرد به چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بازار و مالی اشاره دارد (Bahri,2013,P.609) .

*عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  است  Tangen,2004 ,P730)).

*عملکرد حدی است که یک شرکت نسبت به رقیب خود دارای دستاورد برتری است (حسینی و شیخی،۱۳۹۱،ص۴۳) .

* عملکرد عبارت است از دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که برعهده افراد گذاشته شده است (خردمند و فتاح ناظم،۱۳۸۹،ص۱۶۵).

* عملکرد به چگونگی انجام وظایف ، فعالیت ها و نتایج حاصله از آنها اطلاق میشود (عالم تبریز و همکاران،۱۳۸۸) .

در ابتدا در دهه هشتاد میلادی هدف مدیریت عملکرد افزایش بهره وری سازمانی قلمداد می شد. تلفیق هدف های فرد و سازمان نقطه تأکید مدیران بود و تلاش می شد که از این طریق اثربخشی بالائی حاصل شو د بر اساس نظر اگیونیس[۱]  اهداف اساسی سیستم مدیریت عملکرد را می توان به اهداف استراتژیک؛
اجرایی؛ ارتباطی؛ توسعه ای؛ تعمیرات و نگهداری سازمانی و اهداف مستند سازی دسته بندی نمود
(نورالسنا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۳) .

 

 

 

 

 

 

۲-۱۱- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی

مدیریت عملکرد، عبارت است از ایجاد نظامی برای به کارگیری اطلاعات مربوط به اندازه گیری عملکرد سازمان، از طریق به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به منظور دستیابی به اهداف.

سیستم مدیریت عملکرد، سیستمی است که طر حریزی عملکرد و تدوین برنامه ها، اجرای برنامه های تدوین شده، انجام ارزیابی با کمک نظام های ارزیابی و در نهایت بهسازی عملکرد از طریق انجام اقدامات اصلاحی بر اساس بازخوردهای دریافتی در مرحله ارزیابی عملکرد را تبیین می کند.  هدف نهایی سیستم مدیریت عملکرد، تحقق عملکرد مورد انتظار از سازمان و بهبود مستمر است (طهرابند و همکاران،۱۳۸۸،ص۵) .

۱-Egionis

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *