پایان نامه مدیریت :تاثیر منشا ناکارامدی هر یک از شعب ناکارا

روش میانگین خطی

در الگوی میانگین خطی فرض بر این است که نهاده ها و ستاده ها تقسیم پذیر هستند و لذا می‎توان نقاط میانی نیز برای مشاهدات فراهم نمود بدین ترتیب می توان مرز تولید را با وصل نقاط با خطوط مستقیم به دست آورید. برای این کار دو حالت پیش روست: نخست اینکه نقاط مجاور یکدیگر به وسیله خط مستقیم به یکدیگر وصل شوند که در آن صورت نقاطی چون نقطه ۲ نیز جزء مرز به حساب خواهند آمد. دوم اینکه نقاط ۱ و ۳ به هم وصل شوند، با این فرض که نقاط روی مرز به لحاظ تکنیکی قابل دسترسی بوده اند، هرچند که در عمل بدست نیامده باشند. با فرض اخیر نقطه ای مانند ۲ نه روی مرز بلکه درون مرز قرار می گیرد. لذا می توان استدلال کرد که نقطه ای روی خط مشاهدات ۱ و ۳، در سطح نهاده های بکار رفته در نقطه ۲، قابل دسترسی است و بنگاه ۲ ناکارا عمل می کند.

 

۳-۹-۱-۴- روش وصل نقاط حدی [۱]

امکان بالفعل صنعت می تواند روی منحنی همچون o o قرار داشته باشد که از اتصال نقاط حدی حاصل شده است . نقاط حدی از عملکرد بهتر بنگاه های موجود در صنعت نیز قابل استخراج است. بدین ترتیب ممکن است حتی نقاط ۱و۳ نیز خود درون مرز امکانات تولیدی مانند ó ó قرار گیرند. فضای نهاده و ستاده در واقع تولید را نشان می دهد و تابع تولید محدب با تئوری های اقتصادی موجه است. از جمله اشکالاتی که به روش های فوق الذکر وارد است فرض تک نهاده و تک ستاده بودن مدل هاست که در دنیای واقعی چنین امری به ندرت دست یافتنی است.

 

۳-۹-۱-۵- روش برنامه ریزی خطی (تحلیل پوششی داده ها)

از مهمترین روش های ناپارامتریک که تا به امروز توانسته نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کند الگوی برنامه ریزی خطی است. این الگو بدلیل قابل رقابت بودن با الگوهای پارامتریک به صورت یک بخش مجزا بررسی می شود.سابقه تاریخی تحلیل پوششی داده ها به موضوع یک رساله دکتری بر می گردد که عملکرد مدارس دولتی آمریکا را مورد بررسی قرار داد. این موضوع منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی این نوع تحلیل در سال ۱۹۷۸ میلادی گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده ها توسط کارنز، کوپر، رودز[۲] با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه ای که خصوصیت فرآیند تولید با چند عامل تولید و چند محصول را در بر گیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گشت. در این روش به جای لفظ تولید کننده عموماً لفظ واحد تصمیم گیرنده[۳] به کار برده می شود. برای اولین بار نحوه بدست آوردن تابع تولید یکسان را از طریق هندسی بدین صورت تشریح نمود که اگر نقاط مشخص شده در نمودار (۳-۹) هر یک نشان دهنده ترکیب استفاده از عوامل تولید x1,x2 برای تولید یک محصول (Y) در بنگاه های مختلف باشد، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدیکتر هستند تابع محدبی به دست خواهد آمد که هیچ نقطه ای در زیر آن قرار ندارد. منحنی به دست آمده تابع تولید یکسان کارا نامیده می شود. اگر برای تولید یک محصول (Y) نیاز به بیش از دو عامل تولید x1,x2 باشد ترسیم منحنی تابع تولید یکسان از طریق هندسی بسیار مشکل خواهد بود و در واقع روش تحلیل پوششی داده ها به منظور غلبه بر چنین مشکلی ابداع گشت. در شرایطی که بنگاه ها برای تولید محصول خود به بیش از دو عامل تولید نیاز داشته باشند در این مدل هر بنگاه تولیدی به مثابه نقطه ای در فضا در نظر گرفته می شود که ابعاد این فضا توسط تعداد عوامل تولید و مختصات نقطه توسط میزان استفاده از هر عامل تولید تعیین می شود. سپس با انتخاب یک بنگاه تولیدی به عنوان بنگاه مورد بررسی به کمک برنامه ریزی خطی موقعیت این بنگاه تولیدی نسبت به سایر بنگاه ها سنجیده می شود. این عمل باید بتعداد بنگاه ها (نقاط) تکرار شود و بنابراین به تعداد بنگاه ها، مدل برنامه ریزی خطی خواهیم داشت.اما مشکلی که از قبل وجود داشت و لاینحل به نظر می رسید، چگونگی اعمال ضرایب برای این نهاده ها و ستاده ها بود. برخی از محققان از شاخص قیمت ها، هزینه ها و … به عنوان ضرایب بهره جسته اند یعنی:

[۱] – Linking of Extreme Point Method.

[۲] – Charnes, Cooper, Rhodes.

[۳] – Decision Making Unit.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

بستن