مقدمه

دراین فصل به بیان معنا و تفسیر نتایج حاصل از تحقیق که در فصل چهارم به تفصیل اورده شده ، پرداحته می شود و دلیل تایید یا رد فرضیه ها در پژوهش بیان می گردد. در پایان بر اساس نتایج استخراج شده،  پیشنهادهایی برای محققانی که در آینده علاقمند به ادامه موضوع و بررسی ابعاد دیگر باشند ارائه می شود.

 

۵-۲- نتایج آمار توصیفی

۵-۲-۱- EFQM

این متغیر دارای  میانگین ۰۱/۴  و انحراف معیار ۴۱۰/۰  و واریانس ۱۶۸/۰ می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره ۲۰/۲ و حداکثر ۵۰/۴ است.

که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیر  درجامعه مورد پژوهش است.

 

۵-۲-۲-efqm در بیمه ایران

این متغیردر بیمه ایران دارای  میانگین ۰۳/۴  و انحراف معیار ۴۵۹/۰  و واریانس ۲۱۱/۰ می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره ۲۰/۲ و حداکثر ۵۰/۴ است.

که نشان دهنده وضعیت مناسب این متغیردرجامعه مورد پژوهش است.

 

۵-۲-۳- efqm در بیمه پاسارگاد

این متغیر در بیمه پاسارگاد دارای  میانگین ۹۹/۳  و انحراف معیار ۳۵۹/۰  و واریانس ۱۲۹/۰ می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره ۶۴/۲ و حداکثر ۴۶/۴ است.

که نشان دهنده وضعیت مناسب این متغیر درجامعه مورد پژوهش است.

 

۵-۲-۴- میانگین سوال متغیر تحقیق

میانگین امتیاز سوال متغیر  تحقیق بالاتر از میانگین مورد انتظار بوده که این توصیف نیز با توصیف متغیرها به صورت کلی هم خوانی دارد.

 

۵-۳-نتایج آزمون فرضیه

فرضیه تحقیق :

عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت است.

همانطور که مشاهده می شود از آنجایی که آماره آزمونsig=0/40 می باشد و این مقدار کمتر از ۰۵/۰ است فرض صفر رد شده و می توان گفت که عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدلefqm با یکدیگر متفاوت است. همانطور که در فصل قبل ملاحظه شد میانگین عملکرد بیمه ایران (۶۲/۴۲)  بیشتر از میانگین عملکرد بیمه پاسارگاد (۳۸/۳۲) است و این تفاوت معنادار است به بیان دیگر تفاوت بین عملکرد بیمه ایران و پاسارگارد بر اساس این تحقیق مسجل شد وبر اساس این مدل عملکرد بیمه ایران از بیمه پاسارگاد بیشتر است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد