تعاریف هموارسازی سود

این تصور که شرکتها آگاهانه سود خود را هموار می کنند برای اولین بار توسط هپوورد در سال ۱۹۵۳مطرح شد و توسط گوردون در سال۱۹۶۴ توسعه یافت. هپوورد (۱۹۵۳) مفهوم هموارسازی را چنین بیان کرد:”منطقی است که مدیران با استفاده ازابزارهای مشخص حسابداری سود خود را هموارکنند.”

به صورت  دقیق تر، گوردون تئوری هموارسازی سود را با بیان چهار فرض زیر ارائه کرد:

  1. معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری، به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.
  2. مطلوبیت مدیریت با الف) امنیت شغلی او ب) نرخ رشد پاداش و حقوق او ج) نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.
  3. کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
  4. برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود( یا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.

اگر چهار فرض بالا پذیرفته شود، مدیران در محدوده قدرت خود یعنی محدوده پذیرفته شده قوانین حسابداری باید ۱) سود گزارش شده را هموار کنند ۲) نرخ رشد سود را هموار کنند.

به نظر کوپلند(۱۹۶۸)[۱] هموارسازی سود عبارت است از کاهش تغییرات سالانه سود با انتقال سود در سال هایی که سود زیاد است به سال هایی که سود کم است (استولوی و برتون، ۲۰۰۰)[۲]. به عقیده بیدلمن (۱۹۷۳)[۳] هموارسازی سود عبارت است از کاهش آگاهانه نوسانات سود به سطحی که برای شرکت نرمال به نظر  می رسد. به عبارت دیگر هموارسازی سود تلاش مدیریت برای کاهش نوسانات غیرعادی سود است که در محدوده خط مشی های اصول حسابداری و مدیریت منطقی باشد. گیولی و رونن (۱۹۸۱)[۴] عنوان کردند که هموارسازی می تواند نوعی پیام[۵] باشد که مدیران به وسیله آن ازاختیار خود در انتخاب بین روش های مختلف در اصول پذیرفته شده حسابداری استفاده می کنند تا نوسانات سود طی زمان را حول روندی که به بهترین وجه منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت می باشد، کاهش دهند .

موسس (۱۹۸۷)[۶] هموارسازی سود را تلاشی برای کاهش نوسانات سود گزارش شده می داند.بارتو (۱۹۹۳)[۷] بیان می کند که هموارسازی سود دو شکل دارد: ۱) شکل کاهنده سود ، زمانی که سود مورد انتظار به طور موقت بالا باشد و یا ۲) شکل افزاینده سود، زمانی که سود پایین تر از سود مورد انتظار یا سود سال قبل باشد. آشاری و دیگران[۸] (۱۹۹۴) هموارسازی سود را به عنوان عمل داوطلبانه و آگاهانه مدیر برای کاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهای مشخص حسابداری تعریف کردند. به عقیده زارووین(۲۰۰۲)[۹] هموارسازی سود عبارت است از مدیریت اقلام تعهدی برای کاهش واریانس سری زمانی سود.

۲ ۳ ۲٫ فرصت های هموارسازی سود

مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد که مدیر می تواند بین این روش ها یکی را انتخاب نماید. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمان بندی کند، مثل به تأخیر انداختن یک فروش و یا اینکه مخارج اختیاری انجام دهد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیر گذاشته و آن را هموار کند. به اعتقاد بیدلمن نیز اختیاراتی که در زمینه حسابداری و شمول درآمدها و هزینه ها وجود دارد  فرصت هایی را برای هموارسازی ایجاد می کند. اندازه و زمان بندی درآمدها و  هزینه های اختیاری نقش مهمی را در فرآیند هموارسازی سود ایفا می کند. اقلام اختیاری آن هایی هستند که مدیریت بر آن ها کنترل دارد و می تواند آن ها را به تأخیر اندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن ها تسریع کند. حذف و یا کاهش هزینه ها و مخارج مربوط به بسیاری از هزینه ها طی سال های بد و ناموفق و افزایش آن ها در سال های خوب و موفق، رویه عمل مطلوبی برای بسیاری از هزینه های اختیاری  می باشد. همچنین تعویق و یا تسریع انواع خاصی از درآمدها در بسیاری از شرکت ها رایج است.

۲۳ ۳٫ انواع هموارسازی سود

ایکل[۱۰] (۱۹۸۱) ادعا کرد که دو نوع هموارسازی سود وجود دارد. هموارسازی طبیعی[۱۱] و هموارسازی آگاهانه[۱۲] یا برنامه ریزی شده[۱۳]. هموارسازی برنامه ریزی شده که هموارسازی مدیریت نیز نامیده می شود به دونوع۱) هموارسازی واقعی[۱۴] که هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی[۱۵] نیز نامیده می شود و۲) هموارسازی مصنوعی[۱۶] یا هموارسازی حسابداری[۱۷] تقسیم می شود. درشکل زیرانواع مختلف هموارسازی نشان داده شده است.

[۱]. Copland

[۲]. Stolowy and Berton

[۳]. Beidleman

[۴]. Givoly and Ronen

[۵]. Signaling

[۶]. Moses

[۷]. Bartov

[۸]. Ashari  et.all

[۹]. Zarowin

۲٫Eckle

[۱۱]. Natural smoothing

[۱۲]. Intentional smoothing

[۱۳]. Designed smoothing

[۱۴]. Real smoothing

[۱۵]. Transactional smoothing  or   Economic smoothing

[۱۶]. Artificial smoothing

[۱۷]. Accounting smoothing

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد