پایان نامه مدیریت:سنجش عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر رشد و یادگیری در شرکت هواپیمایی هما

فاکتورهای عملکردی سیستم‌های ERP:

همه سازمان‌ها چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروزه به نوعی به سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند، که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه‌های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند تعیین اهداف استراتژیک عملکرد، سنجش عملکرد، جمع‌آوری و آنالیز داده‌های عملکرد و به کارگیری این داده‌ها، در جهت بهبود عملکرد سازمان با رویکردی سیستماتیک یک اصل بسیار مهمی در جهت موفقیت سازمان‌هاست و این همان مدیریت عملکرد در سطح خرد و کلان است.

۲-۴ انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد

مدل ارزیابی عملکرد را می‌توان به سه بخش کلی تقسیم کرد:

۱مدل‌های مبتنی بر زمان و هزینه

نمودار نیمه عمر

مدل اسکور

۲ مدل‌های برتری سازمانی و خودارزیابی

مدل دهنینگ

مدل ممیزی کیفیت

مدل کیفیت مالکوم بالدریج

مدل‌های سازمانی

۳- مدل ترازیابی (یکپارچه(

سیستم اسمارت

مدل منشور عملکرد

مدل الگوگیری

مدل مدیریت بر اساس هدف

مدل نظام مدیریت هوشین

مدل کارت امتیازی متوازن

انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد

مدل مبتنی بر زمان و هزینه

مدل‌های برتری سازمانی و خودارزیابی

مدل ترازیابی (یکپارچه(

نمودار نیمه عمر         مدل دمینگ (Deming)

سیستم اسمارت (Smart)

مدل اسکور (score)

مدل مفیدی کیفیت (ISO)

مدل منشور عملکرد

مدل کیفیت مالکوم باندریچ (BALDRIGE)

مدل الگوگیری (Benchmarking)

مدل تعالی سازمانی (EFQM)

مدل مدیریت بر اساس هدف (MBO)

مدل نظام مدیریت هوشین (Hoshin)

مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

تاکید بر ارزیابی حوزه مالی و فرایند تولید مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده      تاکید بر ارزیابی حوزه مدیریت و فرایند تولید مبتنی بر نتیجه و ارتقاء کیفیت فرایند         تاکید بر کلیه ابعاد ارزیابی در حوزه‌های مدیریت فرایند تولید و عملیات مالی و نیروی انسانی مبتنی بر اجرا و ارتقاء استراتژی.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

بستن