پایان نامه مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی جلفا

گروه مهندسی عمران

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش : خاک و پی

عنوان :

مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهرآذرشهر

استاد راهنما :

دکتر رضاقلی اجلالی

بهمن 1393

چکیده :

ظرفیت باربری مجاز یا ظرفیت باربری مطمئن عبارت از یک فشار مجازی است که محدوده اطمینانی را در برابر فروریختگی ناشی از گسیختگی برشی تأمین می کند و معمولاً ظرفیت باربری مجاز کسری از ظرفیت باربری نهایی خالص می باشد که باربری نهایی خالص نیز حداکثر تنش فشاری است که خاک می تواند تحمل کند. با این توصیف، مبنای اصلی احداث هر بنای، تعیین دقیق ظرفیت باربری خاک بوده و باید بطور دقیق مشخص گردد. با عنایت به زمان بر و پرهزینه بودن روش های مرسوم(در جا و آزمایشگاهی) برای تعیین ظرفیت باربری خاک، در این تحقیق نشان خواهیم داد که به کمک شبکه های عصبی مصنوعی می توان ظرفیت باربری خاک را در حد قابل قبول و مورد اطمینان، پیش بینی کرد. برای رسیدن به بهترین جواب سه مدل شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار1، لایه برگشتی2 و همبستگی آبشاری3 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین شبکه، یعنی مدل شبکه عصبی مصنوعی همبستگی آبشاری برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک در محدوده مورد مطالعه انتخاب و پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی : ظرفیت باربری خاک، شبکه عصبی مصنوعی، همبستگی آبشاری

 

 

 

 • Feed-Forward backpropagation
 • Layer Recurrent
 • Cascade-Forward backpropagation

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   2
 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • ضرورت و اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………… 5
 • هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….      12

2-2 تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     12

فصل سوم : روش ها و مواد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *