دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی

 عنوان:

فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش  E Test

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر هنگامه زندی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمود قریشیان

مشاور آمار:

جناب آقای دکتر نصرالله بشردوست

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه…………………… 1

1-1- خانواده پسود و موناداسه آ…………………………………. 2

1-2- تاریخچه P. aeruginosa…………………………………

1-2-1- خصوصیات مورفولوژیک P. aeruginosa…………………..

1-2-2- خصوصیات رشد………………………………… 5

1-2-3- هوازی‌های اجباریObligate aerobes……………………

1-2-4- مشخصات کشت………………………………….. 6

1-2-5- مواد آلی مورد نیاز……………………………….. 7

1-2-6- محیط‌های کشت………………………………….. 8

1-2-7- پیگمان………………………………… 9

1-2-8- شاخص‌های بیماریزایی در P. aeruginosa……………….

1-2-8-1- پیلی(Pili)……………………………….. 11

1-2-8-2- آلژینات (Alginate) ………………………………..12

1-2-8-3- اندوتوکسین…………………………………. 12

1-2-8-4- پروتئاز‌های خارج سلولی……………………….. 13

1-2-8-5- همولیزین‌ها……………………………….. 15

1-2-8-6- فسفولیپاز ‍C…………………………………

1-2-8-7- رامنولیپیدها ………………………………..15

1-2-9- توکسین‌های خارج سلولی……………………….. 16

1-2-9-1- اگزوتوکسینA…………………………………

1-2-9-2- اگزوآنزیم S…………………………………

1-2-10- لوکوسیدین با وزن ملکولی بالا……………………. 17

1-2-11- سیدروفورها……………………………….. 17

1-2-12- لیپاز……………………………….. 17

1-2-13- سیتوتوکسین……………………………….. 18

1-2-14- پایوسیانین ………………………………..18

1-2-15- سیستم ترشحی نوع III……………………….

1-2-16- اپیدمیولوژی…………………………………. 19

1-2-17- بیماریهای ناشی از P. aeruginosa……………..

1-2-17-1- باکتریمی…………………………………. 20

1-2-17-2- عفونت‌های گوش…………………………………… 20

1-2-17-3- عفونت‌های چشم…………………………………. 21

1-2-17-4- عفونت‌های مجرای تنفسی……………………….. 21

1-2-17-5- عفونت‌های استخوان و مفصل……………………….. 22

1-2-17-6- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی……………… 22

1-2-17-7- عفونت‌های دستگاه گوارش…………………………. 22

1-2-17-8- عفونت‌های پوست و بافت نرم……………………….. 23

1-2-17-9- عفونت‌های دستگاه ادارای……………………………. 24

1-2-17-10- باکتریمی…………………………………. 24

1-2-17-11- عفونتهای استخوان و مفصل………………………….. 24

1-2-17-12- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی………………. 24

1-2-17-13- اندوکاردیت عفونی…………………………………. 25

1-2-17-14- عفونت‌های مجرای تنفسی………………………….. 25

1-2-17-15- عفونت پوست و بافت‌های نرم……………………… 26

1-2-17-16- عفونت‌های ادراری………………………………..26

1-2-18- متالوبتالاکتاماز……………………………….. 27

1-2-19- شیوع مقاومت متالوبتالاکتامازها…………………. 27

1-2-20- انواع  تیپ‌های متالوبتالاکتاماز………………………. 28

1-2-21- The Imipenemase(IMP) Type……………………………

1-2-22- The Veronese Imipenemase (VIM) Type……………………

1-2-23- New Delhi Metalo β-lactamase-1 (NDM-1) Type…………..

1-2-24-  دیگر تیپ‌های متالوبتالاکتاماز………………………………..29

1-2-24-1- روش‌های تشخیص متالوبتالاکتاماز……………………… 29

1-2-24-2- سنجس حساسیت) آنتی بیوگرام) ……………………….29

1-2-24-3- روش E.Test به وسیله نوار MBL………………………….

مروری بر مطالعات گذشته………………………………… 31

فصل دوم: مواد و روش‌ها……………………………….. 34

2-1 بیان مسئله و اهمیت موضوع………………………………… 35

2-2- اهداف………………………………….. 36

2-2-1- اهداف اصلی طرح…………………………………. 36

2-2-2- اهداف ویژه طرح…………………………………. 36

2-3- سؤالات و فرضیات………………………………….. 36

2-4- نوع و روش مطالعه………………………………… 37

2-5- روش کار……………………………….. 37

2-5-1- انواع محیط کشت………………………………….. 37

2-5-2- مکانکی آگار(Mac Conkey agar)………………….. 37

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید