پایان نامه عملکرد شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی کشور

مقدمه

در این فصل تحقیق ، حاصل کار پژوهش (نتایج حاصل از آمار توصیفی و نیز آزمون فرضیات ) با یافته ها و مطالعات پیشین که در فصل دوم پژوهش به آنها اشاره شده است ، ترکیب شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند . بنابراین یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل به منظور موفقیت در آینده باشد نتیجه گیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است . نتیجه گیریهائی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است برطرف نماید(نظری،۱۳۸۵، ص ۱۱۷) .

این فصل شامل ۴ بخش است که در بخش اول نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها و آمار توصیفی بیان می شود و در بخش دوم ، نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان میشود ، در بخش سوم پیشنهادات لازم ارائه می شود و در نهایت در بخش چهارم محدودیت های تحقیق و پیشنهادات برای محققین آینده اعلام میگردد .

۵-۲ ) نتایج آمار توصیفی

۵-۲-۱ ) شیوه های مدیریت زنجیره تامین

۵-۲-۱-۱) کمترین امتیاز متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین ۲۷/۲ و بیشترین امتیاز آن ۲۷/۴ می باشد و متوسط امتیاز متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین ۵۰۹۲/۳ می باشد که نشان می دهد بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره تامین در شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) است . در متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین بیشترین امتیاز۷۹۶۳/۳  و مربوط به  ارتباط با مشتری و کمترین امتیاز ۰۹۰۲/۳  و مربوط به  تعویق اندازی می باشد .

معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین در جدول( ۱-۵ ) نشان داده شده است . این نتایج که از پاسخهای داده شده به سئوالات ۱ تا ۲۵ پرسشنامه به دست آمده شامل میانگین امتیازات داده شده ، واریانس و انحراف معیار هریک از سئوالات ذکر شده می باشد .

 جدول ۵-۱) توصیف معیارهای مربوط به شیوه های مدیریت زنجیره تامین
معیار میانگین انحراف معیار واریانس
مشارکت استراتژیک با تامین کننده ۷۶۸۸/۳ ۳۸۹۵۷/۰ ۱۵۲/۰
ارتباط با مشتری ۷۹۶۳/۳ ۳۹۸۸۸/۰ ۱۵۹/۰
سطح به اشتراک گذاری اطلاعات ۳۱۹۹/۳ ۵۴۰۷۴/۰ ۲۹۲/۰
کیفیت به اشتراک گذاری اطلاعات ۵۷۱۱/۳ ۴۵۶۴۰/۰ ۲۰۸/۰
تعویق اندازی ۰۹۰۲/۳ ۶۲۵۶۹/۰ ۳۹۱/۰

۵-۲-۲) متغیر مزیت رقابتی

۵-۲-۲-۱) متغیر مزیت رقابتی دارای کمترین مقدار۹۱/۲، بیشترین مقدار۶۷/۴ و متوسط امتیاز متغیر مزیت رقابتی در شرکت های مورد بررسی ۷۷۸۷/۳ می باشد که نشان می دهد میزان مزیت رقابتی در شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی بیشتر از میانگین مورد انتظار (۳) است ، بنابراین نشان دهنده وضعیت مناسب مزیت رقابتی در جامعه مورد پژوهش است . در متغیر مزیت رقابتی  بیشترین امتیاز۲۷۴۱/۴ و مربوط به  کیفیت و کمترین امتیاز ۳۳۲۸/۳  و مربوط به  زمان ارائه به بازار می باشد ، باشد .

  معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی در جدول( ۲-۵ ) نشان داده شده است . این نتایج که از پاسخهای داده شده به سئوالات ۲۶ تا ۴۱ پرسشنامه به دست آمده شامل میانگین امتیازات داده شده ، واریانس و انحراف معیار هریک از سئوالات ذکر شده می باشد .

جدول ۵-۲) توصیف معیارهای مربوط به مزیت رقابتی
معیار میانگین انحراف معیار واریانس
قیمت با هزینه ۶۰۱۴/۳ ۶۹۳۸۴/۰ ۴۸۱/۰
کیفیت ۲۷۴۱/۴ ۴۵۰۰۸/۰ ۲۰۳/۰
قابلیت های تحویل ۰۸۸۲/۴ ۴۶۶۶۰/۰ ۲۱۸/۰
نوآوری در محصول ۵۹۷۲/۳ ۶۰۰۳۹/۰ ۳۶۰/۰
زمان ارائه به بازار ۳۳۲۸/۳ ۵۹۶۰۰/۰ ۳۵۵/۰

۵-۲-۳) متغیر عملکرد سازمانی

۵-۲-۳-۱) متغیر عملکرد سازمانی دارای کمترین مقدار۱۴/۱، بیشترین مقدار۵ می باشد و متوسط امتیاز متغیر عملکرد سازمانی ۳۵۹۳/۳ می باشد ، که نشان می دهد میزان عملکرد سازمانی در شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) است . درسازه های متغیر عملکرد  بیشترین امتیاز۵۸۴۶/۳  و مربوط به  موقعیت رقابتی  و کمترین امتیاز ۳۲۱۴/۳  و مربوط به  عملکرد مالی می باشد .

معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر عملکرد در جدول( ۳-۵ ) نشان داده شده است . این نتایج که از پاسخهای داده شده به سئوالات ۴۲ تا ۴۸ پرسشنامه به دست آمده شامل میانگین امتیازات داده شده ، واریانس و انحراف معیار هریک از سئوالات ذکر شده می باشد .

جدول ۵-۳) توصیف معیارهای مربوط به عملکرد
معیار میانگین انحراف معیار واریانس
عملکرد مالی ۳۲۱۴/۳ ۷۸۲۳۵/۰ ۶۱۲/۰
عملکرد بازار ۵۸۶۴/۳ ۶۵۱۶۵/۰ ۴۲۵/۰

۵-۲-۴)میانگین سئوال های متغیرهای تحقیق

با توجه به اینکه میانگین سوالهای متغیرهای تحقیق بالاتر از میانگین مورد انتظار (۳) بوده است نشان می دهد که این توصیف با توصیف متغیرها بصورت کلی همخوانی دارد .

۵-۲-۵) نتایج آمار استنباطی

نتایج آمار استنباطی نشان می دهد که :

۵-۲-۵-۱) با بررسی تحقیقات انجام شده مشابه مشاهده می شود که لی[۱] و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در تحقیقی با عنوان ” تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی ” دریافتند که ارتباط معناداری بین  شیوه های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی وجود دارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شرکتها با سطح بالائی از روشهای مدیریت زنجیره تامین دارای سطح بالائی از عملکرد سازمانی می باشند ، همچنین سطح بالاتری از مزیت رقابتی منجر به سطح بالاتری از عملکرد سازمانی میگردد ، ضمنا” شرکتها با سطوح بالائی از روشهای زنجیره تامین به سطح بالائی از مزیت رقابتی دست خواهند یافت (Li et al,2006,P118).نتایج این تحقیق با توجه به نتیجه تحقیق انجام شده توسط لی و همکارانش (۲۰۰۶ ) مشابه است  که بیان می کند شرکتها برای دستیابی به عملکرد بهتر باید سطح بالاتری از روشهای زنجیره تامین را اجرائی گردانند که منجر به یک مزیت رقابتی برای سازمان گردد ، نتایج کسب از تحقیق حاضر نیز همانند نتیجه تحقیقات لی و همکارانش سازه های مشارکت استراتژیک با تامین کننده ، ارتباط با مشتری، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات و کیفیت به اشتراک گذاری اطلاعات دارای تاثیر بیشتری نسبت به سازه تعویق اندازی کسب شده است ، در خصوص متغیر مزیت رقابتی در هر دو تحقیق سازه زمان ارائه به بازار دارای اثر کمتری نسبت به سایر سازه ها میباشد ، در خصوص متغیر عملکرد در هر دو بعد مالی و بازار در هر دو تحقیق نتایج یکسانی به دست آمد .

۵-۲-۵-۲) با بررسی تحقیقات انجام شده مشابه مشاهده می شود که کانیوتو[۲] و همکارانش در سال  ۲۰۱۳ در تحقیقی با عنوان ” اثر پیکربندی زنجیره تامین جهانی در بهبود عملکرد سازمانی از طریق برنامه های بهبود زنجیره تامین” نتیجه گرفتند که برنامه های بهبود زنجیره تامین به عنوان  ارائه کننده مزایائی در اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته میشود (Federico Caniato et al,2013,P290) .

۵-۲-۵-۳) با بررسی تحقیقات انجام شده مشابه مشاهده می شود که  دیانا براتیک[۳] در سال ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان ” دستیابی به مزیت رقابتی از طریق زنجیره تامین” نشان دادند که درک بهتر از مزایای مدیریت زنجیره تامین منجر به دستیابی به مزیت رقابتی میگردد که چارچوب تحقیق بر اساس یک چارچوب نظری و شامل دو بعد اصلی: شیوه های مدیریت زنجیره تامین شامل (منبع استراتژیک، مشارکت، ارتباط با مشتری، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات و کیفیت به اشتراک گذاری اطلاعات، تعویق) و مزیت رقابتی (قیمت و هزینه، کیفیت، تحویل به اعتماد و اطمینان، نوآوری محصول، زمان به بازار)می باشد(Diana Bratić,۲۰۱۱).

۵-۲-۵-۴)  با بررسی تحقیقات انجام شده مشابه مشاهده می شود که پریسیلا لزنسکی و  لوئیز آرتور[۴] در سال ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان ” اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین ,و تاثیر آن بر عملکرد عملیاتی” نشان دادند که اثرات مثبت مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبتی  در تمام ابعاد عملکرد دارد (LEZENSKI &ARTOR,2011,P.58).

۵-۲-۵-۵) با بررسی تحقیقات انجام شده مشابه مشاهده می شود که چو[۵] و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در تحقیقی با عنوان ” مدیریت زنجیره تامین در ایالات متحده و تایوان ” به این نتیجه رسیدند که شیوه های اجرای زنجیره تامین که شامل یکپارچه سازی زنجیره تامین و ارائه خدمات به مشتری و .. می باشد دارای تاثیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی می باشد . همچنین بین شیوه های اجرای زنجیره تامین و شایستگی های سازمانی ارتباط موثری وجود دارد  که این نتایج به بهبود عملکرد سازمانی کمک می نماید( ,P676 WING S. CHOWA et al,2008) .

۵-۲-۵-۶) با بررسی تحقیقات انجام شده مشابه مشاهده می شود که  ووک کیم[۶] و همکاران در سال ۲۰۰۶ درتحقیقی با عنوان ” تاثیرات روشها ، ادغام ، قابلیت رقابت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد ” دریافتند که مدیریت زنجیره تامین به دنبال ترفیع مزیت رقابتی در جهت بهبود عملکردهای یک شرکت است Wook kim Soo ,2006,P1100) ).

[۱] LI

[۲]CANIATO

[۳] DIANA BRATIĆ

[۴] LEZENSKI &ARTOR

 

[۵] CHOWA

[۶] WOOK KIM

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *