پایان نامه شیوه های مدیریت زنجیره تأمین در شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی کشور

چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش ها بر آن استوار است ، این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده ، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهائی که در پی اجرای فرایندهائی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی ، پیشینه تحقیق شناسائی شده است . پس از شناسائی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط  میان متغیرها تدوین شود  تا بتوان فرضیه های متناسب با آنها را پدید آورد و سپس آزمود . در واقع چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را مشخص می کند همانگونه که بررسی پیشینه متغیرهائی را که ممکن است حائز اهمیت باشند و در واقع یافته های پژوهشهای پیشین هستند را شناسائی می کند ، یک چهار چوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۸، ۹۴-۹۵) . بررسی های اخیر نشان می دهد که محققان مختلف متغیر عملکرد را مورد بررسی قرار داده اند ، نتایج این بررسی ها گویای آن است که بکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی می توانند بر عملکرد سازمانی اثر بگذارند .

در این تحقیق از یافته های حاصل از مدل لی[۱] و همکارانش در سال ۲۰۰۶ استفاده شد که استفاده از آنها با شرایط حاکم بر شرکت های موجود در بازارهای تولید قطعات خودروئی کشور ایران بیشتر همخوانی داشته ، عملکرد سازمانی با استفاده از معیارهای مالی و بازار که شامل :۱ .برگشت سرمایه ROI 2. سهم بازار ۳٫حاشیه سود فروش  ۴٫ رشد ROI 5. رشد فروش ۶٫ رشد سهم بازار ۷٫ موقعیّت رقابتی (,P.111  Li et al,2006) است سنجیده شده است ، یکی از شیوه های ارتقاء عملکرد استفاده از شیوه های مدیریت زنجیره تامین مناسب است (Li et al.2006, ,P.111) هدف اصلی فعالیتهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین ، ارضاء تقاضای مشتریان است ، به طوری که بتواند محصول مورد نظر را با حداکثر کیفیت ، حداقل قیمت و در زمان مورد نظر به مشتریان تحویل دهد ، در زنجیره تامین به منظور بهینه کردن فرایندهای درونی زنجیره ، هر عضو باید با دیگر اعضای زنجیره هماهنگ شود (عمید و همکاران ، ۱۳۸۶ ،ص ۶ &Diana Bratić,۲۰۱۱,P3) که در تحقیق حاضر این شیوه ها عبارتند از ۱٫مشارکت استراتژیک با تأمین کننده ۲٫ارتباط با مشتری ۳٫سطح به اشتراک گذاری اطلاعات ۴٫کیفیت به اشتراک گذاری اطّلاعات ۵٫تعویق اندازی,P.109)  Li et al,2006) که تاثیر آنها بر عملکرد سازمانی و نیز مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است . بررسی ها نشان می دهد که مدیریت زنجیره تأمین از طریق بهبود در روابط برای دستیابی به مزیّت رقابتی قابل اتکا می باشد (Li et al,2006, P.107). در دهه های اخیر کشف شد که مسیر دستیابی به مزیّت رقابتی از زنجیره تأمین می گذرد (حسینی و همکاران،۱۳۸۹)، در این پژوهش که مزیت رقابتی نقش متغیر میانجی را در رابطه بین بکار گیری شیوه های مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی می باشد ایفا می کند با ابعاد۱٫ قیمت یا هزینه  ۲٫کیفیت  ۳٫قابلیتهای تحویل ۴٫ نوآوری در محصول ۵٫ زمان ارائه به بازار) ,P.111  Li et al,2006)  مورد سنجش قرار می گیرد ، زیرا حفظ و توسعه مزیّت رقابتی خود منجر به عملکرد سازمانی مطلوبتر می شود(Raduan, C. R.et al,2009,P49) . در پژوهش حاضر در نمودار ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق به تصویر کشیده شده است ، محقق با مطالعه ساختار شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی و تحقیق و بررسی عوامل مربوطه و به کار گیری آنها در صنعت خودروسازی و همچنین با بررسی های انجام شده و نیز مطالعات دیگر در خارج از کشور از آنها استفاده شده است و نتایج قابل قبولی به دست امده را انتخاب نموده است ، در این مدل عملکرد سازمانی متغیر وابسته ، شیوه های مدیریت زنجیره تامین ، متغیر مستقل و مزیت رقابتی متغیر میانجی می باشند .

                                                     

[۱] LI

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *