فرضیه های تحقیق:

۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق:

بین پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس و بهبود شاخص های کیفی رابطه ای معنی دار وجود دارد.

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی تحقیق :

۱-۶-۲-۱- بین پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس با «ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد» رابطه ای معنی دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۲- بین پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس با «مدیریت نیروی کار»(شاخص رضایت شغلی و بهبود سطح آموزشی نیروی انسانی سازمان) رابطه ای معنی دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۳- بین پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس با «ارتقای تامین کنندگان» رابطه ای معنی دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۴- بین پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس با «بهبود شاخص رضایت مشتری» رابطه ای معنی دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۵- بین پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس با «بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول» رابطه ای معنی دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۶- بین پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 در شرکت سایپاپرس با «تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات» رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

۱-۷- مدل مفهومی تحقیق:

با تدوین یک مدل مفهومی برای تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» با «شاخص های کیفی» در شرکت سایپاپرس، توسعه داده شد، همه اهداف، سؤال ها و فرضیه های تحقیق در قالب این مدل که در شکل(۱-۱) بدان اشاره شده،مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق از مقاله ای تحت عنوان: «بررسی تاثیر ISO/TS 16949 بر صنایع خودروسازی و قابلیت های سازمانی ایجاد شده ناشی از پیاده سازی آن»(استادی و همکاران،۲۰۱۰) [۱] استخراج شده است.مدل مقاله مذکور در فصل دوم، پیشینه تحقیقات گذشته لحاظ شده است.

[۱] Ostadi, B., Aghdasi, M., & Kazemzadeh, R. B. (2010). The impact of ISO/TS 16949 on automotive industries and created organizational capabilities from its implementation. Journal of Industrial Engineering and Management۳(۳), ۴۹۴-۵۱۱٫

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد