پایان نامه شناسایی و تعیین عوامل موثر در تعیین ارزش دانش فنی در صنایع راهبردی کشور

   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

در دنیای در حال تغییر کنونی، منبع اصلی اقتصاد دیگر سرمایه، منابع طبیعی و کار محسوب نمی‌شود بلکه منبع اصلی اقتصادی در این جامعه دارایی‌های فکری و دانش است. ظهور این پدیده منجر به تغییر پارادایم اقتصادی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی شده است (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). نتیجۀ این پارادایم این است که در عصر حاظر محصولات و سازمان‌ها بر اساس دانش زندگی کرده و می‌میرند. موفق‌ترین سازمان‌ها در این اقتصاد، آن‌هایی هستند که از این دارایی‌های نامشهود به نحو بهتر و سریع‌تری استفاده می‌کنند (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). یکی از انواع این دارایی‌ها دانش فنی است. دانش فنی به عنوان پیکرۀ دانشی از جنس فنی که امکان ساخت محصولات را فراهم می‌سازد (دره‌‌شیری و شاکری, ۱۳۹۰) در صنایع راهبردی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع خلق ارزش به شمار می‌آید. از این رو ارزش گذاری این دارایی در این سازمان ها ضمن تعیین درجۀ اهمیت آن منجر به ایجاد ظرفیت مناسبی را برای کنترل و مدیریت این دارایی ها فراهم می‌آورد. در زمینه ارزش‌گذاری دانش فنی به دلیل وجود پیچیدگی‌های فراوان آن، بسیاری از سازمان‌ها را وادار به اتخاذ روش‌های غیر علمی و ناکارآمد کرده است. از این رو پرداختن به موضوع ارزش‌گذاری دانش فنی و بررسی عوامل موثر بر تعیین ارزش آن امری ضروری می­نماید.

۱-۲٫   فرضیه های تحقیق

فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید براساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش، آزمایش شود. به عبارت ساده‌تر فرضیه جمله‌ای است که انتظارات محقق را در زمینه رابطه بین متغیرها بیان می‌کند. بر این اساس فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

  • فرضیه ۱٫ عوامل ذاتی و فنی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.
  • فرضیه ۲٫ عوامل رقابت­افزا، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.
  • فرضیه ۳٫ عوامل عملکردی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.

۱-۳٫   الگوی تحقیق

الگوی تحقیق، به الگویی گفته می‌شود که محقق برای بیان پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها به صورتی که بتوان از روی اطلاعات و داده‌های تحقیق را تجزیه و تحلیل کرد، تدوین و ارایه می‌کند (عزتی, ۱۳۸۹). الگوی این تحقیق مطابق ‏شکل (۱-۱) ارایه شده است.

۱-۱٫   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

در دنیای در حال تغییر کنونی، منبع اصلی اقتصاد دیگر سرمایه، منابع طبیعی و کار محسوب نمی‌شود بلکه منبع اصلی اقتصادی در این جامعه دارایی‌های فکری و دانش است. ظهور این پدیده منجر به تغییر پارادایم اقتصادی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی شده است (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). نتیجۀ این پارادایم این است که در عصر حاظر محصولات و سازمان‌ها بر اساس دانش زندگی کرده و می‌میرند. موفق‌ترین سازمان‌ها در این اقتصاد، آن‌هایی هستند که از این دارایی‌های نامشهود به نحو بهتر و سریع‌تری استفاده می‌کنند (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). یکی از انواع این دارایی‌ها دانش فنی است. دانش فنی به عنوان پیکرۀ دانشی از جنس فنی که امکان ساخت محصولات را فراهم می‌سازد (دره‌‌شیری و شاکری, ۱۳۹۰) در صنایع راهبردی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع خلق ارزش به شمار می‌آید. از این رو ارزش گذاری این دارایی در این سازمان ها ضمن تعیین درجۀ اهمیت آن منجر به ایجاد ظرفیت مناسبی را برای کنترل و مدیریت این دارایی ها فراهم می‌آورد. در زمینه ارزش‌گذاری دانش فنی به دلیل وجود پیچیدگی‌های فراوان آن، بسیاری از سازمان‌ها را وادار به اتخاذ روش‌های غیر علمی و ناکارآمد کرده است. از این رو پرداختن به موضوع ارزش‌گذاری دانش فنی و بررسی عوامل موثر بر تعیین ارزش آن امری ضروری می­نماید.

۱-۲٫   فرضیه های تحقیق

فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید براساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش، آزمایش شود. به عبارت ساده‌تر فرضیه جمله‌ای است که انتظارات محقق را در زمینه رابطه بین متغیرها بیان می‌کند. بر این اساس فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

  • فرضیه ۱٫ عوامل ذاتی و فنی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.
  • فرضیه ۲٫ عوامل رقابت­افزا، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.
  • فرضیه ۳٫ عوامل عملکردی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.

۱-۳٫   الگوی تحقیق

الگوی تحقیق، به الگویی گفته می‌شود که محقق برای بیان پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها به صورتی که بتوان از روی اطلاعات و داده‌های تحقیق را تجزیه و تحلیل کرد، تدوین و ارایه می‌کند (عزتی, ۱۳۸۹). الگوی این تحقیق مطابق ‏شکل (۱-۱) ارایه شده است.

 

عوامل عملکردی
عوامل رقابت­افزا
عوامل ذاتی و فنی
ارزش­گذاری دانش­فنی
H1
H2
H3
  • الگوی تحقیق

۱-۴٫   تعاریف متغیرهای تحقیق

مطابق مدل تحقیق متغیرهای اصلی در این پژوهش عبارتند از:

  • متغیر وابسته: ارزش­گذاری دانش­فنی
  • متغیرهای مستقل: عوامل ذاتی و فنی، عوامل رقابت­افزا، عوامل عملکردی

۱-۶-۱٫ ارزش­گذاری دانش­فنی: عبارت است از سنجش ارزش دانش فنی از طریق معیارهایی با مقیاس مقداری[۱] به منظور بازنمایی میزان سودمندی و مطلوبیت این دانش در سازمان.

۱-۶-۲٫ عوامل ذاتی و فنی: عواملی هستند که به ماهیت خود دانش فنی مربوط می­شوند. این عوامل عبارتند از: میزان بومی بودن دانش­فنی، میزان بدیع بودن دانش­فنی، میزان اعتبار دانش­فنی، زیرساختی بودن دانش­فنی، کاهش وابستگی و سطح مستندسازی.

۱-۶-۳٫ عوامل رقابت­افزا: عواملی هستند که با توجه به میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار است. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر ایجاد توانمندی برای کسب مزیت رقابتی، میزان ارتباط دانش فنی با شایستگی‌های محوری سازمان، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش نرخ نوآوری، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش بهره‌وری، میزان تأثیر دانش فنی بر خلق محصولات جدید، میزان تأثیر دانش فنی بر رقابتی­شدن قیمت محصولات، میزان تقلیدناپذیری دانش فنی که منجر به ایجاد توان رقابتی می­گردد و مزیت دانش فنی نسبت به انواع مشابه آن که منجر به ایجاد توان رقابتی می­گردد.

۱-۶-۴٫ عوامل عملکردی: عواملی هستند که با توجه به میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار است. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش ریسک­های تولیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود کیفیت محصولات کلیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمان ارایه محصولات به بازار، میزان تأثیر دانش فنی بر سودآوری و میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش هزینه‌های تولید.

[۱] .Value scale

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *