پایان نامه شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

دانشگاه ارشاد دماوند

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین­الملل)

موضوع :

شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی شیرمحمدی

شهریور 1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پژوهش

بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. به­کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت­ها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شرکت­های کوچک و متوسط به این پدیده شده است. شرکت­های کوچک و متوسط به دلیل نقش مهم در اقتصاد کشور ایران درصورت به­کارگیری بازار الکترونیکی می­توانند بهره­وری و کارآیی کل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند. اما چنانچه این شرکت­ها از آمادگی کافی برای ورود به بازارهای الکترونیکی برخوردار نباشند با شکست رو به رو خواهند شد و سیستم اقتصادی را دچار مشکل خواهند کرد. لذا ارزیابی آمادگی آنها از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو در این  پژوهش تلاش می­شود تا به شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی پرداخته شود. بدین منظور بر اساس تحقیقات قبلی و مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع، عوامل فنی، سازمانی و بین سارمانی، به­عنوان عوامل کلیدی شناسایی شده­ و مولفه­ها و شاخص­های مرتبط با هر یک از آنها ارائه شده­اند. پرسشنامه 41 سوالی با طیف لیکرت هفت نقطه­ای طراحی شده است. ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل 76/0محاسبه گردید. حجم نمونه در این پژوهش 52 می­باشد. تایید آزمون تی نشان داد عوامل فنی، سازمانی و بین­سازمانی (3فرضیه اصلی) به همراه کلیه زیر عوامل مرتبط (13فرضیه فرعی) همگی تایید شده­اند. آزمون فریدمن نیز حاکی از اهمیت عوامل فنی بیش از عوامل سازمانی و بین­سازمانی می­باشد. در پایان آمادگی 5شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش ارزیابی گردید.

واژه­های کلیدی: عوامل فنی، عوامل سازمانی، عوامل بین­سازمانی، بازار الکترونیکی، شرکت­های کوچک و متوسط

فصل اول :.. 1

1-1. مقدمه.. 2

1-2. بیان مسئله.. 3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4. اهداف تحقیق.. 6

1-4-1. هدف اصلی.. 6

1-4-2. اهداف فرعی.. 6

1-5. سوالات تحقیق.. 6

1-5-1. سوالات و فرضیات اصلی.. 6

1-5-2. سوالات و فرضیات فرعی.. 7

1-6. مدل مفهومی پژوهش.. 9

1-7. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 10

1-7-1. قلمرو موضوعی.. 10

1-7-2. قلمرو مکانی.. 10

1-7-3. قلمرو زمانی.. 10

1-8. تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق.. 10

فصل دوم :.. 12

2-1. مقدمه.. 13

2-2. تجارت الکترونیکی.. 14

2-2-1. منافع تجارت الکترونیکی.. 15

2-3.  بازار الکترونیکی.. 18

2-3-1.  اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی.. 20

2-3-2. انواع بازار الکترونیکی.. 20

2-4.  آمادگی الکترونیکی.. 21

2-4-1. لزوم آمادگی الکترونیکی.. 23

2-4-2. اهداف آمادگی الکترونیکی.. 24

2-4-3. ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 25

2-5. بنگاه های کوچک و متوسط.. 29

2-6.  بکارگیری بازار الکترونیکی توسط بنگاه های کوچک و متوسط.. 32

2-6-1. کسب وکارهای کوچک.. 32

2-6-2.  کسب وکارهای متوسط.. 32

2-7. صنعت فرش.. 34

2-7-1. فرش و بازار الکترونیکی.. 36

2-8. نمونه ای از بازارهای الکترونیکی عمومی.. 37

2-8-1. ebay. 37

2-8-2. علی بابا.. 38

2-8-3. بازار الکترونیکی ایران.. 39

2-9. جمع بندی ادبیات موضوعی.. 40

2-10. پژوهش های پیشین.. 42

2-10-1. تحقیقات داخلی.. 42

2-10-2.  تحقیقات خارجی.. 45

فصل سوم :.. 54

3-1. مقدمه.. 55

3-2. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 55

3-2-1.  روش تحقیق از منظر هدف پژوهش.. 55

3-2-2.  روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات.. 57

3-3. متغیرهای پژوهش.. 58

3-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه.. 58

3-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش.. 59

3-3-3. تعریف متغیرها.. 60

3-4. جامعه و نمونه آماری.. 65

3-4-1. جامعه آماری.. 65

3-4-2. نمونه آماری.. 66

3-4-3. نمونه گیری.. 66

3-4-4. برآورد حجم نمونه.. 66

3-5. روش گردآوری اطلاعات.. 67

3-5-1.  مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه.. 68

3-5-2. روش توزیع پرسش نامه.. 69

3-5-3. روائی و پایائی ابزار پژوهش.. 69

3-6. تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه.. 72

3-6-1. تجزیه و تحلیل داده ها.. 72

فصل چهارم :.. 75

4-1. مقدمه.. 76

4-2. آمار توصیفی.. 76

4-2-1. تحصیلات.. 77

4-2-2. رشته تحصیلی.. 78

4-2-3. سابقه کار.. 79

4-2-4. سمت سازمانی.. 80

4-3. آمار استنباطی.. 81

4-3-1. آزمون فرضیات.. 82

4-3-2. رتبه بندی عوامل.. 96

4-4. ارزیابی آمادگی 5شرکت فعال در صنعت فرش.. 101

فصل پنجم :.. 106

5-1. مقدمه.. 107

5-2. تحلیل نتایج جمعیت شناختی.. 108

5-3. مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین.. 108

5-4. ارائه پیشنهادها.. 119

5-5.  محدودیت های پژوهش.. 121

5-6.  پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 122

منابع.. 124

پیوست شماره 1.. 129

پیوست شماره 2.. 132

پیوست شماره 3.. 136

 

جداول

جدول 2-1. عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 27

جدول 2-2.  مقایسه شاخص های الگوهای مذکور با مدل مورد بررسی این تحقیق   28

جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها.. 49

جدول3-1. تعریف عملیاتی.. 61

جدول 3-2 طیف لیکرت.. 69

جدول 3-3. سوالات مربوط به هر متغیر.. 69

جدول 3-4. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.. 72

جدول 4-1.  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 77

جدول 4- 2.  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی   78

جدول 4-3.  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کار.. 79

جدول 4-4.  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی   80

جدول  4-5. اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 83

جدول 4-6. اهمیت بعد قابلیت تبادل اطلاعات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 84

جدول 4-7. اهمیت بعد زیرساخت الکترونیکی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 85

جدول 4-8.  اهمیت بعد استانداردها برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 86

جدول 4-9. اهمیت بعد سازگاری برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 87

جدول 4-10. اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 87

جدول 4-11. اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 88

جدول 4-12. اهمیت بعد رهبری و مدیریت برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 89

جدول 4-13. اهمیت بعد فرهنگ سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 90

جدول 4-14. اهمیت بعد زیرساخت مالی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 90

جدول  4-15. اهمیت بعد ساختار سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 91

جدول 4-16. اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 92

جدول ‌ 4-17. اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 93

جدول  4-18. اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 94

جدول  4-19. اهمیت بعد رقبا برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 95

جدول 4-20. اهمیت عوامل محیطی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. 95

جدول ‌4-21. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل فنی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. 96

جدول 4-22. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل فنی.. 97

جدول 4-23.  آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. 97

جدول 4- ‌24. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل سازمانی   98

جدول  4-25. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل بین سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. 98

جدول 4-26. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل بین سازمانی   99

جدول  4-27. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. 99

جدول 4-28. میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد.. 100

جدول 4-29. آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت تمامی مولفهها در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. 100

جدول 4-30- میانگین رتبه مرتب شده‌ مولفه ها.. 101

شکل 1-1. مدل مفهومی پژوهش.. 9

شکل2-1. مدل نهایی پژوهش.. 53

نمودار4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 77

نمودار4-2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 79

نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار.. 80

نمودار 4-4. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی.. 81

شکل 4-5. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس عوامل کلی—————— 102

شکل 4-6. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل فنی———————————————————————————————————- 103

شکل 4-7.نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل سازمانی      104

شکل 4-8. نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل بین سازمانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *