تعریف نظری و عملی مفاهیم

  • تعریف نظری تغییرات و چالش ها در انتقال به مرحله والدینی: هر نوع دگرگونی که برای زنان در زمان والد شدن در زندگی آن‌ها ایجاد می‌شود و رویه زندگی آن‌ها را متفاوت با مرحله قبل از تولد نوزاد می‌سازد من جمله کاهش صمیمیت در ارتباطات، تغییر در روابط جنسی، زمان تفریح و استراحت، تقسیم وظایف خانه، فعالیت‌های اجتماعی، روابط اجتماعی(زیلباخ[۱]،۱۹۸۹) .
  • تعریف عملیاتی: چالش ها و تغییرات :. در این پژوهش چالش ها و تغییرات ازطریق مصاحبه با زنان در مورد تجاربشان بعد از ورود فرزند و تغییراتی که پس از تولد فرزند، زنان تجربه کرده اند و بطور بارزی متفاوت با سبک زندگی آنها قبل از ورود فرزند است مثل تغییر در اوقات فراغت، فعالیت های جنسی، تقسیم کار، هویت خود، ارتباط با همسر بررسی شد.

-تعریف نظری رضایت زناشوی

حالتی از رضایت‌مندی در ازدواج است که به وسیله ادراک درون فردی (واکنش تجربه شده درونی) یا یک ادراک بین شخصی (یعنی سازش بین انتظارات یکی و رفتار دیگری) تعریف می‌شود. تمرکز رضایت زناشویی احتمالاً بر رضایت‌مندی از فرصت‌ها، تصمیم گیری، درآمد، سبک زندگی، ارتباط، رابطه جنسی یا دوستان است (کلور،۲۰۱۰).

  • تعریف عملیاتی: براساس سئوالات نیمه ساختار یافته ایی که محقق از زنان در مورد ابعاد رضایت زناشویی(بر رضایت‌مندی از فرصت‌ها، تصمیم گیری، درآمد، سبک زندگی، ارتباط، رابطه جنسی یا دوستان است) می پرسید و زنان ادراکات و احساسات خود را بیان می کردند
  • تعریف نظری انتقال به مرحله والدینی: مرحله ایی که زوجین از روابط دونفره وارد رابطه سه نفره می‌شوند. پدر یا مادر شدن واقعه ایی جسمی، روانی و اجتماعی است که اساسا روش زندگی زوج ها را دگرگون می کند و بر نحوه زندگی زوجین و روابط زناشویی آنها و تنش های پدر و مادرانه تاثیر گذار خواهد بود(گلادینگ[۲]،۲۰۰۲)
  • تعریف عملیاتی: با تولد اولین فرزند زوجین وارد مرحله جدید از زندگی خود می شوند . در این پژوهش انتقال به مرحله والدینی به دوره ایی گفته می شود که اولین فرزند متولد شده است و فرزند آنها زیر سه سال است.

 

[۱] Zilbach,j.j.

[۲] Glading,s.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه