پایان نامه شاخص O.O.P (پرداخت از جیب) با زایش فقر در بیماران مبتلا به سرطان سینه

هزینه های کمرشکن سلامت:

تعریف نظری: زمانی هزینه های سلامت کمرشکن تلقی می گردد که خانوار مجبور باشد میزان غیر منطقی از درآمد خود را برای حفظ سطح سلامت یا درمان اعضای خانوار هزینه کند (حسن زاده، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: امروزه هزینه های کمرشکن در حوزه ی سلامت با توجه به مفهومی به نام توان پرداخت خانوار” تعریف می گردد. درآمد باقی مانده ی خانوار بعد از رفع نیازهای اساسی به عنوان”توان پرداخت خانوار” شناخته می شود. بر این اساس هزینه های کمرشکن سلامت، این گونه تعریف شده است: خانوارهایی که هزینه سلامت آنان در یک دوره معین، فراتر از ۴۰% درآمد باقی مانده – بعد از رفع نیازهای اساسی – باشد، با هزینه ی کمرشکن روبرو بوده اند (کاوسی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۸-۳- فقر:

تعریف نظری: از دیدگاه بانک توسعه آسیا، فقر عبارت است از محرومیت از دارائیها و فر صتهایی که هر فرد مستحق آنها می باشد (کاشی و همکاران، ۱۳۸۱).

تانسند[۱] در دهه های ١٩۶٠ و ١٩٧٠ اعتقاد داشت که افراد، خانوارها و گروههای جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم های غذایی، مشارکت در فعالیت ها و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند (چیلر، ۱۳۸۴، ص ۱۳).

شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه در بخش بهداشت براساس احتمال زنده نماندن تا سن چهل سالگی و در کشورهای توسعه یافته براساس احتمال زنده نماندن تا سن شصت سالگی در بدو تولد اندازه گیری می شود (سمنانی، کشتکار، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش اساس تحلیل فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت حدود درآمد زیر خط فقر با توجه به میزان آن، که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می گردد خواهد بود. از آنجا که تا زمان انجام مراحل نهایی این تحقیق آمار مربوط به هزینه و درآمد سال ۱۳۹۲ کشور از سوی سازمانهای مذکور اعلام نشده بود لذا آخرین آمار موجود رسمی مربوط به سال ۱۳۹۱ مورد استناد و تحلیل قرار گرفت که از نظر شاخصهای مختلف مشابهت فراوانی به آمار سال ۱۳۹۲ دارند. در سال ۱۳۹۱ متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۰۹ میلیون ریال (ماهانه حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) بوده است (گزارش بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۰، ص ۱۵).

نظر به عدم اعلام رسمی خط فقر از سال ۸۷ به بعد، میزان خط فقر مورد استناد این پژوهش به صورت برآوردی و بر اساس اظهار نظر کارشناسان خبره در محافل اقتصادی منتشره در نشریات رسمی کشور در نظر گرفته شده است.

یکی از معدود اظهارنظرهای رسمی برای خط فقر در سال ۹۱ اظهار نظر رییس شوراى رقابت است که اعلام کرد: در سال ۹۱ خانواده هاى شهرى با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب مى آیند. اما همیشه از این نوع آمارها درخصوص خط فقر منتشر نمى شود وهمواره خط فقر از آمارهاى پنهانى است که هرگز براى مردم اعلام نشده و مسئولان دولتى از اعلام رقمى براى آن طفره مى روند (روزنامه روزان
، ۱۳۹۳).

محمدعلى عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به گفته هاى رییس مرکز آمار مبنى بر اینکه هرکس در ماه ۲۷۰ هزار تومان درآمد داشته باشد فقیرنیست گفت:  براساس اعلام مسئولین، خانوارهاى با درآمد کمتر از یک میلیون تومان زیر خط فقر بوده و در وضعیت کنونى، تامین مایحتاج ضرورى هم با درآمد  ۲۷۰ هزار تومانى در ماه مقدور نیست (همان).

براساس مطالب فوق مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال درآمد سالانه برای سال ۱۳۹۲ به عنوان خط فقردر نظر گرفته شده است.

[۱] -Townsand

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *