پایان نامه شاخصه های الگوی مسکن پایدار(با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی) درمشهد

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

شاخصه های الگوی مسکن پایدار

(با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی) درمشهد

استاد راهنما: دکتر خسرو افضلیان

استاد مشاور:  دکتر محسن طبسی

زمستان 1391


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده  I

گام اول: پروپزال   1

1-1-مقدمه  2

1-2-طرح مسئله  2

1-3- ضرورت تحقیق   4

1-4-  اهداف تحقیق   5

1-4-1-اهداف کلی   5

1-4-2-اهداف خاص     5

1-5-سوالات تحقیق   5

1-6-روش تحقیق   5

1-7-پیشینه تحقیق   6

1-8- منابع   7

گام دوم: شناخت    8

فصل دوم: مطالعات پایه  8

گفتار اول: مفاهیم پایداری   9

2-1-1- مقدمه  9

2-1-2- توسعه پایدار  10

2-1-2-1- تعریف توسعه پایدار  10

2-1-2-2- تاریخچه ی توسعه پایدار  13

2-1-2-3- دیدگاههای مرتبط با مفاهیم و تعاریف توسعه پایدار  16

2-1-3- معماری پایدار  17

2-1-3-1-مفاهیم معماری پایدار  17

2-1-3-2- دیدگا ههای مختلف درباره معماری پایدار  18

2-1-3-2- اصول معماری پایدار  20

2-1-3-3-اهداف معماری پایدار  21

2-1-3-3-1- پایداری اقتصادی   22

2-1-3-3-2- پایداری زیست محیطی   23

2-1-3-3-3- پایداری اجتماعی   24

2-1-4-توجه به اهداف جهانی پایداری در مقیاس محله و واحد همسایگی   29

2-1-5- جمع بندی   31

2-1-7- منابع   33

گفتار دوم: سیر تحول مجتمع های مسکونی    35

2-2-1-مقدمه  35

2-2-2- پیدایش مجتمع های مسکونی   37

2-2-2-1-مجتمع های مسکونی مدرن   40

2-2-2-2-مجتمع های مسکونی پست مدرن   42

2-2-3-آپارتمان های بلند مرتبه  43

2-2-3-1-جنبه های زیست محیطی   44

2-2-3-2-جنبه های اجتماعی   45

2-2-4-مجتمع های مسکونی متعارف   50

2-2-4-1-جنبه های اجتماعی   51

2-2-5-ساختمان های چند عملکردی   52

2-2-6-مجموعه مسکونی اشتراکی   53

2-2-7-سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران   56

2-2-8-جمع بندی   57

2-2-9-منابع 58

فصل سوم : مطالعات تکمیلی    60

گفتار اول: مسکن پایدار  61

3-1-1-مقدمه  61

3-1-2- مسکن   62

3-1-3- مسکن پایدار  63

3-1-3-1- اصول طراحی مسکن پایدار  65

3-1-3-1-1-پایداری زیست محیطی مسکن   66

2-1-3-1-2-پایداری اقتصادی مسکن   68

3-1-3-1-3-پایداری اجتماعی مسکن   69

3-1-4- طراحی کالبدی و معیارهای سنجش پایداری در محله مسکونی   71

3-1-4-1-عدالت اجتماعی   72

3-1-4-2-هویت مکانی   74

3-1-4-3-دلبستگی به محیط مسکونی   75

3-1-4-4-رضایت مندی از محیط مسکونی   75

3-1-4-5-امنیت    76

3-1-4-5-1-ابعاد امنیت: 78

3-1-4-6-تناسب توده-فضا 79

3-1-5-جمع بندی   81

3-1-5-1-ویژگی‌های محله پایدار اجتماعی   81

3-1-6- منابع   83

گفتار دوم: جایگاه سرمایه اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر مشهد   85

3-2-1-مقدمه  85

3-2-2- سرمایه اجتماعی   86

3-2-2-1- مفهوم سرمایه اجتماعی   86

3-2-2-2- سابقه تاریخی سرمایه اجتماعی   88

3-2-2-3- عناصر و مولفه های سرمایه ی اجتماعی: 90

3-2-2-3-1- اعتماد اجتماعی 90

3-2-2-3-2-انسجام و همبستگی اجتماعی 92

3-2-2-3-3-مشارکت اجتماعی   93

3-2-4-معیارهای سنجش سرمایه اجتماعی   94

3-2-5-پرسشنامه  99

3-2-6-جمع بندی   101

3-2-7-منابع   102

گفتار سوم : عرصه های گروهی و مجتمع های زیستی    105

3-3-1- مقدمه  105

3-3-2- چیستی و کیفیت عرصه های گروهی   106

3-3-3- عرصه های گروهی و شکل گیری سرمایه اجتماعی   107

3-3-3-1- عرصه های گروهی به عنوان بستر تعاملات اجتماعی   108

3-3-3-2-روابط اجتماعی و  بازتولید پایداری اجتماعی   110

3-3-4- چگونگی عرصه های گروهی  و  قابلیت گسترش روابط  اجتماعی در آنها 112

3-3-4-1- تاثیر ابعاد و شکل عرصه های گروهی برمیزان استفاده از آنها 115

3-3-4-1-1- سرزندگی   118

3-3-4-1-2-نفوذ پذیری   119

3-3-4-1-3-گوناگونی   119

3-3-4-1-4-انعطاف پذیری   120

3-3-4-1-5-رنگ تعلق و خوانایی   121

3-3-4-1-6-تناسبات بصری   121

3-3-4-2- مجاورت کارکردی و الگوهای تعامل اجتماعی در مناطق مسکونی   122

3-3-4-2-1-فاصله ها و معانی   123

3-3-4-2-2-  کنترل قلمرو  و  روابط  اجتماعی   124

3-3-4-3- عرصه های اجتماع پذیر و  اجتماع گریز  126

3-3-4-4- اهمیت خلوت و حریم در افزایش تعاملات اجتماعی   127

3-3-4-4-1-نظارت پویا بر خلوت   129

3-3-4-4-2-میزان روشنایی و طراحی   130

3-3-4-5-معیارهای برخاسته از مکان و زمان   131

3-3-4-5-1- مکان   132

3-3-4-5-2- زمان   134

3-3-5- الگوهای فعالیت و عرصه های گروهی در مجتمع های مسکونی   135

2-3-5-1-عرصه های مناسب کودکان   138

2-3-5-2-عرصه های مناسب سالمندان   140

3-3-6-جمع بندی   141

2-3-6-1- نقش عرصه‎های گروهی و زندگی جمعی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی   141

3-3-7-منابع 145

فصل چهارم: شناخت بستر پژوهش     147

4- شهر مشهد  148

4-1-نحوه شکل گیری و توسعه  148

4-2-معماری و شهرسازی   153

4-2-1-خانه و محله در مشهد  156

4-2-2-نظام قرارگیری بافت مسکونی و جهت گیری ابنیه: 159

4-2-3-مروری بر محلات قدیمی   162

4-3-مردم مشهد  175

4-3-1-فرهنگ و معیشت ساکنان مشهد  176

4-4-ویژگی های جغرافیای   181

4-5-منابع   184

گام سوم: تحلیل یافته ها 185

فصل پنجم: دستاوردهای پژوهش     185

5-1-مسکن پایدار  186

5-2- پایداری اجتماعی و روابط اجتماعی در محله های مشهد  186

5-2-1- عینیت یافتگی در سرمایه فرهنگی   186

5-2-2-روابط اجتماعی عینیت یافته در فضاهای جمعی   188

5-2-3- باز تولید سرمایه اجتماعی در واحد همسایگی   189

5-3-راه‎های تقویت و پایداری سرمایه اجتماعی در مشهد  191

5-3-1- برنامه‎ریزی برای توسعه پایداری اجتماعی در محله‎ها و مجتمع های مسکونی   191

5-3-2-تقویت راه هایی برای ارتباط های شخصی ( ارتباط بصری ، گفتاری و دیداری) 192

5-4-شاخصه‌های پایداری اجتماعی در محلات و مجتمع‎های سکونتی شهر مشهد  194

5-5-چگونگی عرصه های گروهی مجتمع های مسکونی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی   196

5-6-منابع   201

گام آخر : جمع بندی و نتیجه گیری   202

فهرست منابع: 212

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *