پایان نامه سنجش میزان درک مزیت محصولات با گرایش به صادرات

مدلهای مرتبط با صادرات

۲-۱۳-۱ حقیقی و همکاران (۱۳۸۷) مدلی را ارائه نموده اند که در راستای کمک به توسعه صادرات وبازاریابی صادراتی درقلمرو صنعت موادغذایی،تعداد ده عامل شامل اندازه شرکت، تجربه صادراتی، محرک ها ی صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت های رقابتی، تعهد صادراتی، استراتژی انطباق محصول، استراتژی انطباق قیمت، کانال های صادرات مستقیم و هزینه های تبلیغات خارجی مورد بررسی قرارگرفته اند .و بعضی از عوامل یاد شده در تحقیق بنده هم آمده است از جمله:اندازه شرکت، مزیت رقابتی، تعهد و هزینه ها که مدل مفهومی آن در شکل شماره ۱-۲ آمده است

 

ویژگیهای عینی شرکتاندازه

تجربه صادراتی

مدت

دامنه

 

 

 

 

 

متغیرهای ادراکی مرتبط با صادراتمحرک های صادراتی

مشکلات و مسائل صادرات

مزیت های رقابتی

 

عملکرد صادراتی

 

 

 

 

تعهد صادراتیواحد مجزای صادراتی

ورود به بازار خارجی و انتخاب مشتری

بازدید های منظم از بازارهای صادراتی

استفاده از تحقیقات بازاریابی صادراتی

برنامه ریزی و کنترل صادراتی

 

 

 

استراتژی های بازاریابی صادراتیاستراتژی انطباق محصول

استراتژی انطباق قیمت گذاری

کانال صادرات مستقیم

تبلیغات خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل( ۲-۱) مدل مفهومی حقیقی و همکاران

 

۲-۱۳-۲) ناظمی و داوود خانی(۱۳۸۹) در مدلی که ارائه دادند به شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده از فرایند صادرات پرداخته اند و اثر تغییر تجربه صادراتی، اندازه سازمان، فعالیتهای اداری و خدماتی  مورد تحلیل قرار داده اند.

 

 

(موانع داخلی)اداری -خدماتی
اندازه سازمان
تجربه صادراتی
کمیت و کیفیت فرایند صادراتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل( ۲-۲ ) مدل مفهومی ناظمی و داوود خانی

 

 

 

 

۲-۱۳-۳ لی لینگ یی و اوگنومکن[۱](۲۰۰۱) در مدل مفهومی خود به بررسی قابلیت برنامه ریزی بازاریابی، قابلیت مالی صادرات، تصمیم گیریهای تعاونی ساخت، تغییرات در شدت رابطه، مزیت تعاونی، عملکرد، اندازه شرکت، تجربه بین المللی، مالکیت حقوقی، نوع واسطه پرداخته اند که این عوامل را در رابطه با گرایش به صادرات سنجیده اند.

[۱] Lee ling-yee & Gabriel o.Ogunmokun

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *