پایان نامه سنجش رابطه بین ابعادمختلف ماهیت شغل با خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان

اهداف تحقیق:

۱-۴-۱- اهداف اصلی:

سنجش رابطه بین ابعاد مختلف ماهیت شغل با خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی:

۱- سنجش رابطه ارزش کار و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.

۲- سنجش رابطه خوداستقلالی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.

۳- سنجش رابطه بازخورد و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.

۴- سنجش رابطه ابزار شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.

۵- سنجش رابطه فرصت های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.

۶- سنجش رابطه چالش های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.

 

۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق:

چهاچوب نظری تحقیق بنیانی است که تمام پژوهش براساس آن شکل می گیرد و شبکه ای است منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار است. به طوری که یک چهارچوب نظری می تواند متغیرهای مهم مربوط به مسئله را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را ارائه دهد. ( نوری اصل، ۱۳۸۸، ۱۰)

متغیرهای فراوانی بر میزان خلاقیت کارکنان تأثیرگذار هستند. در این میان متغیر موردنظر محقق ، ابعاد ماهیت

شغل-که شامل شش بعد: ارزش کار، خوداستقلالی، بازخورد، ابزارشغلی، فرصت شغلی و چالش شغلی است- به عنوان متغیر مستقل می باشد که با توجه به فرضیات مطرح شده درصدد سنجش تأثیر آن ها در متغیر وابسته، میزان خلاقیت کارکنان، هستیم.

در سال ۱۹۷۸بیکر با الگو برداری از مدل ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام که پنج بعد درونی کار شامل تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و بازخورد را مد نظر قرار می دهد، ماهیت یک شغل را شامل شش بعد ( ارزش کار، خوداستقلالی، بازخورد، ابزارشغلی، فرصت شغلی، چالش شغلی ) درنظر گرفت. رابطه بین ماهیت شغل و میزان خلاقیت کارکنان از نظر سرپرستان در کارخانه ذوب آهن اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و بین هر شش بعد ماهیت شغل و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری به دست آمده است. ( سیادت، یارمحمدزاده، پرتوی،۱۳۸۶،۵۴ و۵۳ )

همچنین این رابطه از نظر کارکنان بانک های استان گیلان نیز مورد بررسی قرارگرفته و بین هر شش بعد ماهیت شغل و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری به دست آمده است. ( نوری اصل ،۱۳۸۸ ،۶۲ و۶۱ ) ما نیز بر این مبنا دراین تحقیق قصد داریم تأثیر ابعاد ماهیت شغل در میزان خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان را مورد بررسی و سنجش قرار دهیم.

 

۱-۶- فرضیه های تحقیق:

۱-۶-۱- فرضیه اصلی:                                                                                        

 بین ابعاد ماهیت شغل وخلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معنا داری وجود دارد.

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی:

 ۱- بین ارزش کار و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد

۲- بین خوداستقلالی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین بازخورد و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد

۴- بین ابزار شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

۵- بین فرصت های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

۶- بین چالش های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *