پایان نامه سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت آب گیلان

تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل

۱-۷-۱ تعریف نظری سرمایه اجتماعی

فوکویاما[۱] (۱۹۹۵ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان ” توانای افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند ” Fu ;  ۲۰۰۴ : ۱۹)) .  بعدها فوکویاما  ) ۱۹۹۹) تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد و می گوید : سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد ( زمردیان و رستمی ؛  ۱۳۸۹ : ۵۱).

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه مقاله  الینجر [۲] (۲۰۱۱) استفاده شده که خود این مقاله پرسشنامه خود را از کوهن و پروساک [۳] (۲۰۰۱ )  بر گرفته اند. این پرسشنامه در مورد سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی است و دارای ۳ بعد زیر  می باشد :

  • ایجاد ارتباطات : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که موجب تعمیق روابط با همکاران و ایجاد یک حس قوی در اجتماع می شود.
  • توانایی اعتماد : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که به جای دادن دلایلی به کارکنان برای پاسخ دادن به سازمان ، دلیل اعتماد به نفس و دفاع از نمایندگی آنها در سازمان است.
  • پرورش همکاری : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که نسبت به تلاش فردی به پاداش های مشترک تشویق می کند : ۵۷۳) (Ellinger et al. ;  ۲۰۱۱ .

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره ۷-۱  برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله ای الینجر و همکاران   : ۵۷۴) (Ellinger et al. ;  ۲۰۱۱ می باشد که در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

 

۱-۸ تعریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته

۱-۸-۱ تعریف نظری عملکرد شغلی

عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته است ( شریف زاده ؛ خیر اندیش ؛  ۱۳۸۸ : ۳۷) . عملکرد شغلی » در واقع به مجموع رفتارهایی که افراد ، در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ، پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود، حاصل می شود ، تعریف می شود «  (مؤذن ؛ موحد محمدی؛ رضوانفر ؛ میرترابی ؛  ۱۳۹۰  : ۱۳۵).

۱-۸-۲   تعریف عملیاتی عملکرد شغلی

برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه مقاله بابین و بولس [۴](۱۹۹۶) استفاده شده است . این مقاله تمرکز به خودارزیابی عملکرد شغلی دارد ، در این مقاله بیان شده که کارکنان با در نظر گرفتن شرایط محیطی خود و مواردی چون انگیزه درونی ، تسهیل رهبری و پشتیبانی ، دوستی و گرمای کار گروهی و نقش استرس به ارزیابی این که چه میزان کار خود را خوب انجام می دهند می پردازند(   Bobin &  Boles ; 1996 : 58 )  سوالات این پرسشنامه تمرکز دارد بر میزان پاسخ دهی کارکنان  از نظر عملکرد نسبت به همکاران خود ، مقایسه کیفیت کار فرد در مقابل کار دیگران و ارائه استاندارد های مهم برای سنجش عملکرد(  Bobin & Boles ;  ۱۹۹۶ : ۶۳  )

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره ۲۲-۱۸ برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله  بابین و بولس  ( Bobin &  Boles ;  ۱۹۹۶ : ۷۲ ) می باشد که در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

۹- Fukuyam

۱۰ Ellinger

۱۱ Cohen & Prusak

۱۲ – Bobin & Boles

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *