دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تفسیر قرآن مجید

موضوع:

روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکارگیری روایات

استاد راهنما:

دکتر مجید محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

غریب القرآن دانشی است،که به شرح وتبیین معانی کلماتی ازقرآن که برای عامه  مخاطبین غریب ونامانوس است می پردازد.کتاب مجمع البحرین با توجه به غریب القرآن بودن آن و با توجه به واژگان قرآنی و حدیثی که در کنار هم فراهم آورده است، درخور توجه است.فخر الدین طریحی چهره ای شاخص در علم حدیث و رجال وقرآن پژوهی دارد؛ وی فقیه، محدث وعالم قرن یازدهم است.پژوهش حاضر درباره روش او  ونحوه تعامل وی با اخبار وروایات در کتاب مجمع البحرین است. از جمله نقاط قوت روش طریحی،ذکر روایات حاوی تفضیل وتبیین و تفسیرآیات قرآنی است.وی به محسنات لفظی واژگان قرآن توجه ویژه دارد.در امر حدیث کوشش او درجمع  بین مصادیق روایی مختلف در ذیل آیات  با توجه به نگاه وی به محسنات لفظی قرآن وحدیث را می­توان ذکر کرد.واز جمله نقاط محل تامل می­توان نوع نگاه وی به احادیث،چه تفسیری وغیر  تفسیری و­ روایات بدون منبع را ذکر کرد. از مواردی که می توان به عنوان نقد این کتاب، بیان نمود عدم ذکر منابع  احادیثی است، که در تبیین واژگان قرآنی از آن بهر ه برده است. پژوهش حاضر با ذکر منابع آن احادیث، تا حدودی این نقص را بر طرف ساخته است. بعضاً برخی احادیثی را در ذیل آیه آورده است، که به جز جناس لفظی نمی توان رابطه ای برای آن ذکر کرد.

کلید واژگان: روش شناسی،فخر الدین طریحی،مجمع البحرین،روایات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………..أ – ه

مقدمه. 2-1

کلیات تحقیق… 6-3

1-بیان مسأله. 3

2-اهمیت و ضرورت تحقیق… 4

3-سوال های تحقیق… 4

4-فرضیه ها 5

5-اهداف تحقیق… 5

6-پیشینه تحقیق… 5

فصل اول – مفهوم شناسی و معرفی اجمالی فخرالدین طریحی…………………………………14-8

مفهوم شناسی و معرفی اجمالی فخرالدین طریحی.. 8

1-1-معرفی اجمالی فخرالدین طریحی.. 8

1-1- 1-ولادت طریحی.. 8

1-1-2-زهد وتقوا 8

1-1-3-مشایخ وشاگردان وی.. 9

1-1-4-آثار مولف… 9

1-1-5-وفات طریحی.. 10

1-2-کتاب مجمع البحرین.. 10

1-3-مفهوم روش… 12

1-4- کتاب غریب القرآن.. 12

1-5-محسنات لفظی.. 12

1-5-1-جناس… 12

1-5-2-اشتقاق.. 13

1-6-روایات تفسیری.. 13

1-7-روایات غیر تفسیری.. 14

فصل دوم:احادیث غیرتفسیری.. 76-16

2-1-احادیث براساس اشتقاق لفظ.. 51-16

2-1-1-ادا 16

2-1-2-ثوی.. 18

2-1-3-خبا 19

2-1-4-خزا 20

2-1-5-خسا 21

2-1-6-خوا 22

2-1-7-دحا 24

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید