پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

 

 

 

 

 

 

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

(سال تحصیلی 87-1386)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم به پدر و مادر عزيزم

آنان كه وجودم بر ايشان هم رنج بود و وجودشان برايم همه مهر، توانشان رفت تا به توانايي برسم و مويشان سپيد گشت تا رويم سپيد بماند. آنان كه فروغ نگاهشان،گرمي كلامشان و روشني رويشان سرمايه هاي جاوداني من است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير وتشكر

با درود وستايش بي پايان به درگاه ايزد بي همتا كه پرتويي از نور علم را در دل انسانها تابا نيده است و با سپاس از كليه معلمين واساتيدي كه در طول تحصيل از خرمن دانش وتجربه ي شان خوشه چيني نمودم. خصوصاٌ استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر حمید علیزاده كه زحمت راهنماي اين پايان نامه را تقبل نمودند و در كنار ايشان سپري كردن برايم باعث افتخار و سرشار از يادگيری بود. همچنين استاد مشاورم سركار خانم دکتر شوا دولت آبادی كه زحمات بسياري را تقبل نموده و با وجود ايشان طي مسير برايم لذت بخش بود و استاد داورم جناب آقای دکتر پرویز شریفی درآمدی که با پيشنهادات سازنده خود مرا ياري نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماري اين تحقيق كليه مدارس واقع در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر مي باشد و نمونه مورد بررسي20 مدرسه است كه  27 درصد از مدارس جامعه آماري را شامل مي شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی(1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي (فراواني،درصد، ميانگين) و آمار استنباطي(آزمون T) استفاده شده است و يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه 69 درصد معلمان كمتر از 12 سال سابقه كاري دارند، اين مدارس از نظر فضاهاي آموزشي، اداري، پشتيباني، گردش، زيربناي ساخت و فضاي باز محوطه مطابق و حتي بالاتر از استانداردهاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور مي باشد. از نظر همجواري مدارس با كاربري هاي سازگار وضعيت نسبتاً مطلوب مي باشد. فضاي پرورشي اين مدارس پايين تر از استانداردهاي لازم مي باشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي بوده، در هيچكدام از مدارس كلاس تجربي، اتاق سمعي وبصري، اتاق كامپيوتر، سالن غذاخوري، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و70 درصد مدارس نيز فاقد كتابخانه مي باشند. در هيچكدام از مدارس مربي بهداشت، مربي پرورشي و مربي ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشكلات ياد شده 96 درصد مدارس از كارآيي داخلي و برون داد مناسبي برخوردار بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 1

2-1 بيان مسأله ……………………………………………………………………………………… 2

3-1 ضرورت و اهميت تحقيق………………………………………………………………….. 4

4-1 سوال‌هاي تحقيق ……………………………………………………………………………. 7

5-1 هدف تحقيق ………………………………………………………………………………… 10

6-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح ………………………………………… 11

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق ………………………………………… 13

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي …………………………………………….. 15

1-1-2 اهداف اعتقادي……………………………………………………………………. 15

2-1-2 اهداف اخلاقي ……………………………………………………………………. 16

3-1-2 اهداف علمي و آموزشي ………………………………………………………. 16

4-1-2 اهداف فرهنگي، هنري ………………………………………………………… 16

5-1-2 اهداف اجتماعي …………………………………………………………………. 16

6-1-2 اهداف زيستي …………………………………………………………………….. 17

7-1-2 اهداف سياسي ……………………………………………………………………. 17

8-1-2 اهداف اقتصادي …………………………………………………………………. 17

2-2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي ………………………………………………. 17

3-2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي …………………………………………….. 20

4-2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي ………………………………………………. 22

1-4-2 منابع انساني ………………………………………………………………………. 22

2-4-2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي ………………………………………… 23

1-2-4-2 منابع كالبدي ……………………………………………………………… 23

2-2-4-2 منابع تجهيزاتي ………………………………………………………….. 25

3-4-2 منابع مالي …………………………………………………………………………. 25

5-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان ……………………………. 26

6-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم ………………………………………… 28

7-2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي………………………………………… 29

8-2 كلاس‌هاي درس چند پايه……………………………………………………………… 30

9-2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس…………………………………….. 32

1-9-2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن …………………………………….. 32

2-9-2 ترك تحصيل ………………………………………………………………….. 34

3-9-2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه……………………………………………….. 35

10-2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس…………………………………….. 37

1-10-2 ترس از مدرسه …………………………………………………………….. 37

2-10-2 فرار از مدرسه ………………………………………………………………. 37

3-10-2 اختلال لجبازي و نافرماني …………………………………………….. 38

4-10-2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته ………………………………………….. 39

5-10-2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه ……………………………………. 39

6-10-2 اضطراب ……………………………………………………………………….. 40

7-10-2 بي نظمي در سلوك ……………………………………………………… 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ………………………………………………………. 41

12-2 فضاهاي آموزشي مدارس ……………………………………………………………. 42

1-12-2 كلاس درس نظري ……………………………………………………….. 42

2-12-2 كلاس درس تجربي……………………………………………………….. 43

13-2 فضاهاي پرورشي ………………………………………………………………………… 45

1-13-2 كتابخانه ……………………………………………………………………….. 46

2-13-2سالن چند منظوره …………………………………………………………. 46

3-13-2 نمازخانه ………………………………………………………………………. 47

4-13-2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي ………………………………………………. 47

5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه…………………………………………… 47

14-2 فضاي اداري ……………………………………………………………………………….. 47

15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي ……………………………………………………… 49

1-15-2 سرويس‌هاي بهداشتي …………………………………………………… 49

2-15-2 آبخوري دانش آموزان ……………………………………………………. 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو……………………………………………………. 49

4-15-2 انبار تجهيزات و وسايل…………………………………………………… 49

16-2 فضاهاي گردش ………………………………………………………………………….. 52

1-16-2 راهروها…………………………………………………………………………………… 52

2-16-2 پله‌ها………………………………………………………………………………………. 52

17-2 فضاهاي باز يا محوطه …………………………………………………………………. 53

1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح……………………………………………….. 53

2-17-2 فضاي سبز، باغچه و درختكاري………………………………………. 53

3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه…………………………………………………… 54

18-2 مكان يابي واحدهاي آموزش………………………………………………………… 57

1-18-2 كاربري‌هاي سازگار………………………………………………………… 57

2-18-2 كاربري‌‌هاي ناسازگار ……………………………………………………… 57

3-18-2 جهت يابي ……………………………………………………………………. 57

4-18-2 شعاع دسترسي …………………………………………………………….. 58

19-2 انجمن اوليا و مربيان …………………………………………………………………… 58

20-2 پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………….. 61

فصل سوم : روش تحقيق……………………………………………………………… 66

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 67

1-3 روش تحقيق………………………………………………………………………………….. 67

2-3 جامعه آماري…………………………………………………………………………………. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………………. 67

4-3 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات …………………………………………………… 68

5-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………… 69

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………….. 70

تجزيه و تحليل سوال 1…………………………………………………………………………. 71

تجزيه و تحليل سوال2…………………………………………………………………………… 75

تجزيه و تحليل سوال3…………………………………………………………………………… 76

تجزيه و تحليل سوال 4…………………………………………………………………………. 77

تجزيه و تحليل سوال 5…………………………………………………………………………. 82

تجزيه و تحليل سوال 6…………………………………………………………………………. 85

بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها…………………………………. 88

تجزيه و تحليل سوال 7…………………………………………………………………………. 89

تجزيه و تحليل سوال8…………………………………………………………………………… 91

تجزيه و تحليل سوال9…………………………………………………………………………… 91

تجزيه و تحليل سوال10………………………………………………………………………… 92

تجزيه و تحليل سوال11………………………………………………………………………… 93

تجزيه و تحليل سوال 12……………………………………………………………………….. 95

تجزيه و تحليل سوال 13……………………………………………………………………….. 96

تجزيه و تحليل سوال 14……………………………………………………………………….. 96

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ………………………………………………….. 98

1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 99

2-5 بحث و نتيجه گيري …………………………………………………………………… 100

3-5 يافته‌هاي جانبي تحقيق……………………………………………………………….. 100

4-5 محدوديت‌هاي پژوهش………………………………………………………………… 108

5-5 پيشنهادها…………………………………………………………………………………… 109

الف. پيشنهاد كاربردي…………………………………………………………………………. 109

ب. پيشنهاد پژوهش……………………………………………………………………………. 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                     صفحه

 

جدول (1-2) مواد درسي وساعات تدريس هفتگي در مدارس دوره دبستان ……………………………………………….                                                                                                     21

 

جدول (2-2) حداقل ، حداكثر ميانگين تراكم دانش آموزان در كلاس………………………………………………………..                                                                                                     44

 

جدول (3-2) استاندارد هاي فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايي روستايي……………………………………………………..                                                                                                     45

 

جدول (4-2) استانداردهاي فضاهاي پرورشي مدارس ابتدايي روستايي ………………………………………………….                                                                                                     48

 

جدول (5-2) استانداردهاي فضاهاي اداري مدارس ابتدايي روستايي ……………………………………………………..        50

 

جدول (6-2) استانداردهاي فضاهاي پشتيباني يا خدماتي مدارس ابتدايي روستايي ……………………………          51

 

جدول (7-2) استانداردهاي فضاهاي گردش مدارس ابتدايي روستايي ………………………………………………………                                                                                                     54

جدول (8-2) تلخيص اطلاعات فضاهاي بسته مدارس روستايي

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *