پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی1-3 روش تحقيق

مقدمه

در اين فصل تلاش مي شود تا چگونگي انجام پژوهش در قالب عناوين روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش جمع آوري اطلاعات و چگونگي تجزيه و تحليل آن بيان شود.

1-3 روش تحقيق

منظور از روش تحقيق مجموعه فعاليت هايي است كه براي رسيدن به هدفي صورت مي گيرد و پژوهشگر با استفاده از آن ها به قوانين و واقعيت پي مي برد (دلاور،1380). با توجه به اينكه پژوهش حاضر به توصيف وضعيت موجود از لحاظ امكانات و مشكلات تحصيلي نظام آموزش ابتدايي مناطق روستايي مي پردازد و به دنبال تاييد، تعديل يا رد نظريه علمي نيست، نوع تحقيق  توصیفی – زمینه یابی می باشد محقق در این گونه تحقیق ها به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ای می پردازد و به شناسایی و بررسی مسایل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد.

2-3 جامعه آماري 

با توجه به اينكه محدوده مكاني اين تحقيق مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر است. جامعه مورد بررسي، كليه مدارس ابتدايي واقع در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر مي باشد، كه در سال تحصيلي 87-1386مشغول فعاليتهاي تحصيلي مي باشند. اين شهرستان داراي سه منطقه روستايي بوده كه هفتاد و سه مدرسه ابتدايي در سال تحصيلي 87-1386مشغول ارائه خدمات آموزشي مي باشند.

3-3 نمونه و روش نمونه گيري

پژوهش گران به علت اينكه امكان اجراي پژوهش بركل اعضاي جامعه آماري خود را ندارند، معمولاً نمونه گيري مي كنند و پژوهش خود را به نمونه كوچكي از افراد جامعه مورد نظر محدود مي كنند در اين پژوهش از بين سه منطقه روستايي دو منطقه بصورت تصادفي انتخاب شده و از بين مدارس مختلفي كه در اين مناطق (73مدرسه ) مشغول فعاليتهايي تحصيلي مي باشند، بيست مدرسه بصورت تصادفي انتخاب گرديده است.

 

جدول (1-3) توزيع مدارس ابتدايي روستاهاي فريدون شهر برحسب منطقه و جنسيت در سال تحصيلي 87-1386

جنسيت

منطقه

دخترانه پسرانه مختلط جمع
منطقه (1) 4 5 37 46
منطقه (2) 1 1 16 18
منطقه (3) —– ——- 9 9
جمع 5 6 62 73

 

4-3 ابزار جمع آوري اطلاعات  

براي گرد آوري داده هاي مورد نظر و به منظور دستيابي به پا سخ سوال هاي مطرح شده پرسشنامه اي تدوين شد (رجوع شود به ضميمه) كه قسمتي از آن توسط سابقي (1384) و قسمت ديگر آن توسط خود محقق واز طريق مشورت با اساتيد راهنما و مشاور و افراد متخصص ديگر وبا توجه به سوال هاي تحقيق، اهداف و معيارهاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس تنظيم شده است .براين اساس قبل از تهيه ابزار گردآوري داده ها، جدولي تهيه گرديد كه اين جدول متغيرهاي هر يك از سوال هاي تحقيق را دقيقاً مشخص مي كرد اين پرسش نامه شامل 129سوال از نوع بسته، باز وكوتاه جواب در مورد فضاهاي مختلف مدارس ابتدايي است. قسمت اول پرسشنامه كه در كادر بالاي صفحه اول درج شده است شامل سوالاتي در مورد نوع مدرسه، تعداد دانش آموزان، تعداد كاركنان و نوع مدرك آنها مي باشد .سوال هاي يك تا بيست مربوط به فضاهاي آموزشي مدرسه مي باشد؛ سوال هاي بيست تا چهل ويك مربوط به فضاهاي پرورشي؛ سوال هاي چهل ودو تا شصت وشش مربوط به فضاهاي اداري مدرسه مي باشد؛ سوال هاي شصت و هفت تا نود وسه در مورد فضاي پشتيباني يا خدماتي است؛ سوال هاي نود وچهار تا صد مربوط به فضاي گردش است؛ سوال هاي صد ويك تا صدو ده در مورد فضاهاي محوطه باز است؛ سوال هاي صد ويازده وصد ودوازده مربوط به دماي فضاي بسته است؛ صد و سيزده تا صدو پانزده مربوط به موقعيت مكاني مدرسه است؛ صد وشانزده مربوط به سوال يازده تحقيق است؛ سوال هاي صد وهفده تا صدو بيست مربوط به سوال دوازده تحقيق است؛ سوال هاي صد وبيست ويك تا صد وبيست وپنج مربوط به سوال سيزده تحقيق است؛ سوال هاي صد وبيست وشش تا صد وبيست و  نه مربوط به سوال چهارده تحقيق مي باشد.

 5-3 روش  تجزيه و تحليل داده ها

در اين تحقيق از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون T مستقل) به منظور تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات گردآوري شده با استفاده از نرم افزار spss در قالب جداول استفاده شده است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *