تز و پایان نامه مقالات

پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی1-3 روش تحقیق

دانلود پایان نامه

مقدمه

در این فصل تلاش می شود تا چگونگی انجام پژوهش در قالب عناوین روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آن بیان شود.

1-3 روش تحقیق

منظور از روش تحقیق مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهشگر با استفاده از آن ها به قوانین و واقعیت پی می برد (دلاور،1380). با توجه به اینکه پژوهش حاضر به توصیف وضعیت موجود از لحاظ امکانات و مشکلات تحصیلی نظام آموزش ابتدایی مناطق روستایی می پردازد و به دنبال تایید، تعدیل یا رد نظریه علمی نیست، نوع تحقیق  توصیفی – زمینه یابی می باشد محقق در این گونه تحقیق ها به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ای می پردازد و به شناسایی و بررسی مسایل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد.

2-3 جامعه آماری 

با توجه به اینکه محدوده مکانی این تحقیق مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر است. جامعه مورد بررسی، کلیه مدارس ابتدایی واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد، که در سال تحصیلی 87-1386مشغول فعالیتهای تحصیلی می باشند. این شهرستان دارای سه منطقه روستایی بوده که هفتاد و سه مدرسه ابتدایی در سال تحصیلی 87-1386مشغول ارائه خدمات آموزشی می باشند.

3-3 نمونه و روش نمونه گیری

پژوهش گران به علت اینکه امکان اجرای پژوهش برکل اعضای جامعه آماری خود را ندارند، معمولاً نمونه گیری می کنند و پژوهش خود را به نمونه کوچکی از افراد جامعه مورد نظر محدود می کنند در این پژوهش از بین سه منطقه روستایی دو منطقه بصورت تصادفی انتخاب شده و از بین مدارس مختلفی که در این مناطق (73مدرسه ) مشغول فعالیتهایی تحصیلی می باشند، بیست مدرسه بصورت تصادفی انتخاب گردیده است.

 

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر برحسب منطقه و جنسیت در سال تحصیلی 87-1386

جنسیت

منطقه

دخترانه پسرانه مختلط جمع
منطقه (1) 4 5 37 46
منطقه (2) 1 1 16 18
منطقه (3) —– ——- 9 9
جمع 5 6 62 73

 

4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات  

برای گرد آوری داده های مورد نظر و به منظور دستیابی به پا سخ سوال های مطرح شده پرسشنامه ای تدوین شد (رجوع شود به ضمیمه) که قسمتی از آن توسط سابقی (1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق واز طریق مشورت با اساتید راهنما و مشاور و افراد متخصص دیگر وبا توجه به سوال های تحقیق، اهداف و معیارهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تنظیم شده است .براین اساس قبل از تهیه ابزار گردآوری داده ها، جدولی تهیه گردید که این جدول متغیرهای هر یک از سوال های تحقیق را دقیقاً مشخص می کرد این پرسش نامه شامل 129سوال از نوع بسته، باز وکوتاه جواب در مورد فضاهای مختلف مدارس ابتدایی است. قسمت اول پرسشنامه که در کادر بالای صفحه اول درج شده است شامل سوالاتی در مورد نوع مدرسه، تعداد دانش آموزان، تعداد کارکنان و نوع مدرک آنها می باشد .سوال های یک تا بیست مربوط به فضاهای آموزشی مدرسه می باشد؛ سوال های بیست تا چهل ویک مربوط به فضاهای پرورشی؛ سوال های چهل ودو تا شصت وشش مربوط به فضاهای اداری مدرسه می باشد؛ سوال های شصت و هفت تا نود وسه در مورد فضای پشتیبانی یا خدماتی است؛ سوال های نود وچهار تا صد مربوط به فضای گردش است؛ سوال های صد ویک تا صدو ده در مورد فضاهای محوطه باز است؛ سوال های صد ویازده وصد ودوازده مربوط به دمای فضای بسته است؛ صد و سیزده تا صدو پانزده مربوط به موقعیت مکانی مدرسه است؛ صد وشانزده مربوط به سوال یازده تحقیق است؛ سوال های صد وهفده تا صدو بیست مربوط به سوال دوازده تحقیق است؛ سوال های صد وبیست ویک تا صد وبیست وپنج مربوط به سوال سیزده تحقیق است؛ سوال های صد وبیست وشش تا صد وبیست و  نه مربوط به سوال چهارده تحقیق می باشد.

 5-3 روش  تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون T مستقل) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss در قالب جداول استفاده شده است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92