پایان نامه رایگان روانشناسی-جامعه آماري، شيوه نمونه‌گيري و حجم نمونه :

در پژوهش حاضر ارتباط بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي بررسي شده است. لذا يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي‌باشد.

در پژوهش همبستگي پژوهشگر روابط بين دو يا بيش از دو متغير را بررسي مي‌كند بدون اينكه هيچكدام از آنها را دستكاري يا كنترل كند. اين گونه مطالعات را مي‌توان براي بررسي اين مطلب بكار برد كه آيا متغيرهاي مورد مطالعه با يكديگر ارتباط دارد و در صورتي كه رابطه اي كشف شود آيا اين ارتباط مثبت است و شدت و قدرت آن چه اندازه است ( هومن، 1374 )

 

جامعه آماري، شيوه نمونه‌گيري و حجم نمونه :

        جامعه آماري : كلية متأهلين (حداقل سه سال) فرهنگي و غير فرهنگي شهرستان مشهد در سال  1385 ، 163 زوج (163 زن ، 163 مرد) تعداد 326 نفر به شيوه نمونه‌گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند.

نمونه انتخاب: كارمندان اداري بيمارستان اميد، كارمندان اورژانس 115 ، كارمندان بيمارستان 17 شهريور ، فرهنگيان دبستان دختران نرگس (ناحيه 4 مشهد)، مدرسه راهنمايي دخترانه صفورا ( ناحيه 7 مشهد) ، دبستان پسرانه نوفل لوشاتو‌(ناحيه 6 مشهد)، اولياء دانش آموزان دبيرستان دخترانه فرزان (ناحيه 3 مشهد) و دبيرستان دخترانه صدوقي (ناحيه 3 مشهد).

نمونه گيري خوشه اي : شيوه اي از گزينش است كه در آن واحد نمونه‌برداري كه خوشه ناميده مي شود انتخاب مي گردد. نمونه گيري خوشه اي در موقعيت هاي مطلوب است كه اعضاي جمعيت آماري بطور طبيعي در واحدهايي گروه بندي شده اند كه مي توان آنها را به نحو مناسبي بصورت خوشه مورد استفاده قرار داد. در نمونه‌گيري خوشه اي تا پس از انتخاب نمونه ، اندازه دقيق نمونه قابل شناسايي نيست ، زيرا خوشه‌ها معمولاً اندازه يكساني ندارند و اندازه نمونه به خوشه بستگي دارد كه بطور تصادفي انتخاب مي شوند.

فرمول محاسبه نمونه :

 

ابزار اندازه گيري

ابزار اندازه گيري پژوهش فعلي پرسشنامه مي‌باشد كه با توجه به متغيرهاي پژوهش، اهداف، فرضيه ها و سئوال هاي پژوهش عبارتند از :

  • پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي : اين پرسشنامه توسط محقق ساخته شده و به اندازه گيري ويژگي هاي جمعيت شناختي مي پردازد ( سن، جنس، ميزان تحصيلات، شغل و … )
  • آزمون هوش هيجاني بار – ان

آزمون هوش هيجاني بار – ان در سال 1980 با طرح اين سؤال كه « چرا بعضي مردم نسبت به بعضي ديگر در زندگي موفق ترند » آغاز گرديد. در اين سال مؤلف ، مفهوم ، تعريف  و انداره اي از هوش غير شناختي ارائه نمود.

استراتژي وي ( جهت ساخت آزمون ) شامل چهار مرحله اصلي است :

  1. طبقه بندي متغيرهاي مختلف و تشخيص اين كه اين متغيرها، تحت چه واژه هاي  كليدي قرار مي‌گيرند (جهت تعيين عملكرد مؤثر و موفق و همچنين سلامت هيجاني مثبت)
  2. تعريف عملياتي اين عوامل
  3. ساختن طرحي از پرسشنامه ،‌جهت آزمون اين عوامل
  4. تفسير نتايج و به كارگيري آنها براي دسترسي به پايايي، ساختار عاملي وروايي آزمون

 

مشخصات آزمون هوش هيجاني بار – ان

اين آزمون داراي 117 سؤال و 15 مقياس مي‌باشد كه توسط بار – ان بر روي 3831 نفر از 6 كشور ( آرژانتين، آلمان، هند، نيجريه و آفريقاي جنوبي ) كه 8/48 درصدآنان مرد و 2/51 درصد آنان زن بودند، اجرا شده و به طور سيستماتيك درآمريكاي شمالي هنجار يابي گرديد.

نتايج حاصل از هنجاريابي نشان داد كه آزمون از حد مناسبي از اعتبار وروايي برخوردار است.

 

 

مراحل هنجار يابي در اصفهان

پس از مكاتبه با سازندة آزمون و دريافت نسخه اي از پرسشنامه ، كلية سؤالات ترجمه و ويراستاري گرديد، سپس متن ترجمه شده به زبان انگليسي برگردان شد و دو فرم اوليه مقايسه گرديد. نهايتاً در متن ترجمه شده اصلاحاتي صورت گرفت. سپس نسخه هايي تكثير شد و در اختيار اساتيد قرار گرفت و نظرات كارشناسانة آنها لحاظ گرديد.

آخرين سئوال در محاسبات به حساب نمي آيد. پاسخ ها به روش ليكرت ( كاملا ٌ موافقم، موافقم، تا حدودي،‌مخالفم و كاملاٌ مخالفم ) انتخاب مي‌شود و به هر ماده بر اساس پاسخ آزمودني نمره اي از 1 تا 5 تعلق مي‌گيرد. اين آزمون را مي توان روي تمام افراد 16 ساله و بيشتر كه حداقل تحصيلات ابتدايي را داشته و آسيب شناختي يا هيجاني شديد ندارند، اجرا نمود. اين پرسشنامه هم به صورت فردي و هم گروهي قابل استفاده است. ( دهشيري، 1382 ؛ شمس آبادي، 1383 )

 

پايايي[1] و روايي[2] :

تعيين ضرايب پايايي پرسشنامه( EQ-I ) از طريق روش هاي پايايي همساني دروني و بازآزمايي انجام شده است. بررسي ها نشان داده اند كه اين پرسشنامه و خرده مقياس‌هاي آن در فرهنگ هاي مختلف از سطوح بالاي همسايي دروني و نيز از پايايي بازآزمايي بالايي برخورداراست : ( كياروچي و همكاران ،‌2001 ). همساني دروني بر مبناي ميانگين ضرايب آلفاي كرونباخ براي همه خرده مقياس ها بالا هستند. از ضريب پائين 69/0 ( مسئوليت اجتماعي ) تا ضريب بالاي 86/0 ( احترام به خود )، با ميانگين كلي ضريب همساني دروني ( 76/0 ). پايايي بازآزمايي در مورد دو گروه از              آزمودني هاي افريقاي جنوبي به فاصله يك ماه و چهار ماه كسب گرديد، پايايي باز آزمايي دوره يك ماهه برابر 85/0 و دوره چهار ماهه 75/0 بود ( بار – ان، 1997 ). در نمونة اسرائيلي نيز در يك دورة سه ماهه ميانگين ضريب پايايي برابر با 66/0 به دست آمد ( بار – ان، 2000 ).

بررسي ها در خصوص روايي آزمون نيز ميزان روايي بالايي را گزارش مي‌كند.

مطالعه روايي صوري و محتوايي آزمون، بيانگر روايي خوبي براي آزمون است               ( بار – ان، 1997 ). يافته هاي روايي يابي ( EQ-I ) نشان مي‌دهند كه اين پرسشنامه هوش هيجاني را بر پايه همبستگي نمره كل ( EQ) با ساير ابزارهاي سنجش تعبير هوش هيجاني كه نشان دهنده اين سازه يا جنبه‌هاي بسيار مرتبط و آشكار آن هستند، ارزيابي مي‌كند.

در ايران نيز پرسشنامه از نظر مسايل روان سنجي بررسي شده است.

در يك مطالعه، دهشيري ( 1382 ) يك گروه نمونه 520 نفري از دانشجويان دانشگاههاي تهران را انتخاب و پرسشنامه را بر روي آنها هنجاريابي نمود. ميزان ضريب پاياي پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمايي بر روي 35 آزمودني و در فاصله زماني يك ماه محاسبه گرديد و ميانگين برابر با 735/0 به دست آمد. ميانگين ضرايب پايايي خرده مقياس ها نيز داراي دامنه‌اي از ميزان 58/0 ( ابراز وجود )، تا 899/0 ( تحمل استرس ) بود. همچنين ميزان پايايي با روش همساني دروني محاسبه و ميانگين ضريب آلفاي كرونباخ 733/0 به دست آمد.

بررسي روايي آزمون با روش تحليل عاملي اكتشافي نشان مي‌دهد كه در بين 13 عامل كه از ساختار عاملي نمونه امريكاي شمالي ( بار – ان، 1997 ) به دست آمد، تعداد 8 عامل براي آزمودني هاي ايراني نيز روايي داشت. اين عوامل عبارتند از :‌خود خرسندي شامل ( خرده مقياس احترام به خود همراه با بخشي از خود شكوفايي و خوش بيني ) ،‌كنترل تكانه، خوشي شامل ( بخشي از شادكامي و خود شكوفايي )، حل مساله، خود آگاهي هيجاني، روابط بين فردي، مسئوليت پذيري اجتماعي و انعطاف پذيري. به طور كلي اين 8 عامل 5/35 درصد از واريانس كل را تبيين مي‌كنند. 5 عامل ديگر كه در اين مطالعه به عنوان عوامل مشخص يا جداگانه بدست نيامدند شامل ابراز وجود، تحمل استرس، همدلي ،‌آزمون واقعيت و كنترل خشم بود. اين مجموعه نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه اين پرسشنامه در مورد جمعيت ايراني از روايي قابل قبولي برخوردار مي‌باشند .

در مطالعة ديگري، شمس آبادي ( 1383 ) يك گروه نمونه متشكل از 923 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسط شهر مشهد را انتخاب و پرسشنامه را بروي آنها هنجار يابي كرد. ميانگين ضرايب پايايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 70/0 و با استفاده از روش باز آزمايي به مدت 1 ماه 6/72% بود.

همچنين در پژوهش وي از 13 عامل بدست آمده در نمونه امريكاي شمالي، تعداد 7 عامل شامل كنترل تكانه، خودآگاهي هيجاني، حل مسأله، خود خرسندي، استقلال، مسئوليت پذيري اجتماعي و روابط بين فردي در اين نمونه داراي روايي بودند.

 

پرسشنامة انريچ :‌

پربار سازي و تقويت رابطه ،‌ارتباط و خشنودي [3]

( پرسشنامة رضامندي زناشويي )

اين پرسشنامه توسط ديويد اچ. اولسون، ديويد جي. فورنير، و جوئن ام. درانكمن [4] تهيه شده است

توصيف آزمون :‌« پرسشنامة انريچ » يك ابزار 115 سئوال، و فرم ديگر از آن 125 سئوالي است. اين پرسشنامه براي ارزيابي زمينه هاي بالقوه مشكل زا يا شناسايي              زمينه هاي قوت و پرباري [5] رابطة زناشويي بكار مي رود. همچنين از اين پرسشنامه براي تشخيص زوجهايي استفاده مي‌شود كه نيا زبه مشاروه و تقويت رابطة خود دارند. به علاوه، اين پرسشنامه به عنوان يك ابزار معتبر در تحقيقات متعددي براي بررسي رضايت زناشويي مورد استفاده قرار گرفته است.

« پرسشنامة انريچ » از 14 خرده مقياس تشكيل شده است. مقياس اول آن 5 سئوالي و ساير مقياسها هر كدام 10 سئوال دارد. خرده مقياسهاي اين پرسشنامه از اين قرار است: تحريف آرماني [6] ( سئوالهاي 1 تا 5 )، رضايت زناشويي [7] ( سئوالهاي 6 تا 15 )، مسايل شخصيتي[8] ( سئوالهاي 16 تا 25 )، ارتباط [9]( سئوالهاي 26 تا 35 )، حل تعارض[10] ( سئوالهاي 36 تا 45 )، مديريت مالي[11] ( سئوالهاي 46 تا 55 )‌، فعاليتهاي اوقات  فراغت[12] ( سئوالهاي 56 تا 65 ) ،‌رابطة جنسي[13] ( سئوالهاي 66 تا 75 )، فرزندان و فرزند پروري[14]، ( سئوالهاي 76 تا 85 )، خانواده و دوستان[15] ( سئوالهاي 86 تا 95 )، نقشهاي مساوات طلبي[16] ( سئوالهاي 96 تا 105 )، و جهتگيري مذهبي[17] ( سئوالهاي 106 تا 115)

نمره گذاري :‌در فرم 115 سئوالي اجرا شده در ايران، براي هر يك از سئوالهاي اين پرسشنامه 5 گزينه منظور شده است. گزينه سئوالها عبارتند از « خيلي زياد »، « زياد »،         « در حد متوسط »، « كم » و « خيلي كم »، بجز سئوالهاي 96 تا 105 كه براي آنها              گزينه هاي « هميشه »، « اغلب اوقات »، « نمي‌دانم » ،‌« خيلي كم » و « هيچوقت » اختيار شده است. نمرة بالاتر نشانة رضامندي بيشتر زناشويي است. پاسخنامه به صورت يك برگ جدا در اختيار آزمودنيها قرار مي‌گيرد .

اعتبار :‌ضرايب آلفاي « پرسشنامة انريچ » در گزارش اولسون، فورنير و دراكمن             ( 1989 ) براي خرده مقياسهاي تحريف آرماني ،‌رضايت زناشويي، مسايل شخصيتي، ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليتهاي اوقات فراغت، رابطة جنسي، فرزندان و فرزند پروري، خانواده و دوستان، نقشهاي مساوات طلبي به ترتيب از اين قرار است : 9/0، 81/0، 73/0، 68/0، 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0، 71/0 . ضريب آلفاي خرده مقياسهاي انريچ در چندين تحقيق متفاوت از 68/0 ( براي نقشهاي مساوات طلبي) تا 86/0 ( براي رضايت زناشويي ) با ميانگين 79/0 بوده است. اعتبار بازآزمايي پرسشنامه در فاصلة 4 هفته بين 77/0 ( براي فعاليتهاي اوقات فراغت ) تا 92/0 ( براي روابط جنسي و تحريف آرماني ) با ميانگين 86/0 بوده است.

در پژوهش مهدويان ضريب همبستگي پيرسون در روش بازآزمايي ( به فاصلة يك هفته ) براي گروه مردان 937/0، براي گروه زنان 944/0 و براي گروه مردان و زنان 94/0 به دست آمد. اين ضرايب در همين پژوهش براي خرده مقياسهاي تحريف آرماني، رضايت زناشويي، مسايل شخصيتي، ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليتهاي اوقات فراغت، رابطة جنسي، فرزندان و فرزند پروري، خانواده ودوستان ،‌نقشهاي مساوات طلبي، و جهتگيري مذهبي گروه زنان و مردان به ترتيب از اين قرار است :‌72/0، 85/0، 76/0، 76/0 ،76/0،  81/0، 63/0، 69/0، 87/0، 69/0، 62/0، و 73/0. ضريب آلفاي فرم 48 سئوالي پرسشنامه در پژوهش ميرخشتي 92/0 و در فرم 48 سئوالي پژوهش سليمانيان 95/0 به دست آمده است.

روايي : ضريب همبستگي « پرسشنامة انريچ » با مقياسهاي خانوادگي از 41/0 تا 60/0، و با مقياسهاي رضايت زندگي از 32/0 تا 41/0 است كه نشانة روايي سازه [18]  آن است. كليه خرده مقياسهاي « پرسشنامة انريچ » زوجهاي راضي و ناراضي را متمايز مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه اين پرسشنامه از روايي ملاك [19] خوبي برخوردار است.(9)

 

پرسشنامه پژوهش :

همانگونه كه در قسمت قبلي ذكر شد پرسشنامه هاي مورد استفاده بار-ان و انريچ مي باشند كه مقدار پايايي و اعتبار آنها توضيح داده شد و با مراجعه به بخش ضمائم مي‌توان به نوع موجود از اين پرسشنامه ها دست يافت.

 

شيوه هاي تحليل :

در اين بررسي توصيف و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و در سطح توصيف به رسم نمودار ها، محاسبه آمارهاي توصيفي شامل ميانگين، درصد فراواني، درصد فراواني تجمعي، انحراف استاندارد و جدول توزيع فراواني پرداخته شده است.

براي آزمون فرضيه ها و سئوال هاي پژوهشي و بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي از آزمون معني داري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است براي مقايسه گروه ها ( كارمندان فرهنگي – غير فرهنگي ) از آزمون آماري T براي گروه هاي مستقل استفاده شده است.

[1] -Reliability

[2] – Validity

[3] -ENRICH : Enriching and Nurturing Relationship Issues , Communication and Happiness

[4] -David H. Olson, David G. Fournier and Joan M. Drunckman

[5] -Enrichment

[6] -Idealistic distortion

[7] -Marital satisfaction

[8] -Personality issues

[9] -Communication

[10] -Conflict resolution

[11] – Financial management

[12] – Leisure activities

[13] – Sexual relationship

[14] – Children and parenting

[15] – Family and friends

[16] – Equalitarian roles

[17] – Religious orientation

[18] – Construct validity

[19] -Ciriterion validity

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *