تز و پایان نامه مقالات

پایان نامه رایگان روانشناسی-جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه :

دانلود پایان نامه

در پژوهش حاضر ارتباط بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی بررسی شده است. لذا یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

در پژوهش همبستگی پژوهشگر روابط بین دو یا بیش از دو متغیر را بررسی می‌کند بدون اینکه هیچکدام از آنها را دستکاری یا کنترل کند. این گونه مطالعات را می‌توان برای بررسی این مطلب بکار برد که آیا متغیرهای مورد مطالعه با یکدیگر ارتباط دارد و در صورتی که رابطه ای کشف شود آیا این ارتباط مثبت است و شدت و قدرت آن چه اندازه است ( هومن، 1374 )

 

جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه :

        جامعه آماری : کلیه متأهلین (حداقل سه سال) فرهنگی و غیر فرهنگی شهرستان مشهد در سال  1385 ، 163 زوج (163 زن ، 163 مرد) تعداد 326 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.

نمونه انتخاب: کارمندان اداری بیمارستان امید، کارمندان اورژانس 115 ، کارمندان بیمارستان 17 شهریور ، فرهنگیان دبستان دختران نرگس (ناحیه 4 مشهد)، مدرسه راهنمایی دخترانه صفورا ( ناحیه 7 مشهد) ، دبستان پسرانه نوفل لوشاتو‌(ناحیه 6 مشهد)، اولیاء دانش آموزان دبیرستان دخترانه فرزان (ناحیه 3 مشهد) و دبیرستان دخترانه صدوقی (ناحیه 3 مشهد).

نمونه گیری خوشه ای : شیوه ای از گزینش است که در آن واحد نمونه‌برداری که خوشه نامیده می شود انتخاب می گردد. نمونه گیری خوشه ای در موقعیت های مطلوب است که اعضای جمعیت آماری بطور طبیعی در واحدهایی گروه بندی شده اند که می توان آنها را به نحو مناسبی بصورت خوشه مورد استفاده قرار داد. در نمونه‌گیری خوشه ای تا پس از انتخاب نمونه ، اندازه دقیق نمونه قابل شناسایی نیست ، زیرا خوشه‌ها معمولاً اندازه یکسانی ندارند و اندازه نمونه به خوشه بستگی دارد که بطور تصادفی انتخاب می شوند.

فرمول محاسبه نمونه :

 

ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری پژوهش فعلی پرسشنامه می‌باشد که با توجه به متغیرهای پژوهش، اهداف، فرضیه ها و سئوال های پژوهش عبارتند از :

  • پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی : این پرسشنامه توسط محقق ساخته شده و به اندازه گیری ویژگی های جمعیت شناختی می پردازد ( سن، جنس، میزان تحصیلات، شغل و … )
  • آزمون هوش هیجانی بار – ان

آزمون هوش هیجانی بار – ان در سال 1980 با طرح این سؤال که « چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند » آغاز گردید. در این سال مؤلف ، مفهوم ، تعریف  و انداره ای از هوش غیر شناختی ارائه نمود.

استراتژی وی ( جهت ساخت آزمون ) شامل چهار مرحله اصلی است :

  1. طبقه بندی متغیرهای مختلف و تشخیص این که این متغیرها، تحت چه واژه های  کلیدی قرار می‌گیرند (جهت تعیین عملکرد مؤثر و موفق و همچنین سلامت هیجانی مثبت)
  2. تعریف عملیاتی این عوامل
  3. ساختن طرحی از پرسشنامه ،‌جهت آزمون این عوامل
  4. تفسیر نتایج و به کارگیری آنها برای دسترسی به پایایی، ساختار عاملی وروایی آزمون

 

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – ان

این آزمون دارای 117 سؤال و 15 مقیاس می‌باشد که توسط بار – ان بر روی 3831 نفر از 6 کشور ( آرژانتین، آلمان، هند، نیجریه و آفریقای جنوبی ) که 8/48 درصدآنان مرد و 2/51 درصد آنان زن بودند، اجرا شده و به طور سیستماتیک درآمریکای شمالی هنجار یابی گردید.

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار وروایی برخوردار است.

 

 

مراحل هنجار یابی در اصفهان

پس از مکاتبه با سازنده آزمون و دریافت نسخه ای از پرسشنامه ، کلیه سؤالات ترجمه و ویراستاری گردید، سپس متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردان شد و دو فرم اولیه مقایسه گردید. نهایتاً در متن ترجمه شده اصلاحاتی صورت گرفت. سپس نسخه هایی تکثیر شد و در اختیار اساتید قرار گرفت و نظرات کارشناسانه آنها لحاظ گردید.

آخرین سئوال در محاسبات به حساب نمی آید. پاسخ ها به روش لیکرت ( کاملا ٌ موافقم، موافقم، تا حدودی،‌مخالفم و کاملاٌ مخالفم ) انتخاب می‌شود و به هر ماده بر اساس پاسخ آزمودنی نمره ای از 1 تا 5 تعلق می‌گیرد. این آزمون را می توان روی تمام افراد 16 ساله و بیشتر که حداقل تحصیلات ابتدایی را داشته و آسیب شناختی یا هیجانی شدید ندارند، اجرا نمود. این پرسشنامه هم به صورت فردی و هم گروهی قابل استفاده است. ( دهشیری، 1382 ؛ شمس آبادی، 1383 )

 

پایایی[1] و روایی[2] :

تعیین ضرایب پایایی پرسشنامه( EQ-I ) از طریق روش های پایایی همسانی درونی و بازآزمایی انجام شده است. بررسی ها نشان داده اند که این پرسشنامه و خرده مقیاس‌های آن در فرهنگ های مختلف از سطوح بالای همسایی درونی و نیز از پایایی بازآزمایی بالایی برخورداراست : ( کیاروچی و همکاران ،‌2001 ). همسانی درونی بر مبنای میانگین ضرایب آلفای کرونباخ برای همه خرده مقیاس ها بالا هستند. از ضریب پائین 69/0 ( مسئولیت اجتماعی ) تا ضریب بالای 86/0 ( احترام به خود )، با میانگین کلی ضریب همسانی درونی ( 76/0 ). پایایی بازآزمایی در مورد دو گروه از              آزمودنی های افریقای جنوبی به فاصله یک ماه و چهار ماه کسب گردید، پایایی باز آزمایی دوره یک ماهه برابر 85/0 و دوره چهار ماهه 75/0 بود ( بار – ان، 1997 ). در نمونه اسرائیلی نیز در یک دوره سه ماهه میانگین ضریب پایایی برابر با 66/0 به دست آمد ( بار – ان، 2000 ).

بررسی ها در خصوص روایی آزمون نیز میزان روایی بالایی را گزارش می‌کند.

مطالعه روایی صوری و محتوایی آزمون، بیانگر روایی خوبی برای آزمون است               ( بار – ان، 1997 ). یافته های روایی یابی ( EQ-I ) نشان می‌دهند که این پرسشنامه هوش هیجانی را بر پایه همبستگی نمره کل ( EQ) با سایر ابزارهای سنجش تعبیر هوش هیجانی که نشان دهنده این سازه یا جنبه‌های بسیار مرتبط و آشکار آن هستند، ارزیابی می‌کند.

در ایران نیز پرسشنامه از نظر مسایل روان سنجی بررسی شده است.

در یک مطالعه، دهشیری ( 1382 ) یک گروه نمونه 520 نفری از دانشجویان دانشگاههای تهران را انتخاب و پرسشنامه را بر روی آنها هنجاریابی نمود. میزان ضریب پایای پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی بر روی 35 آزمودنی و در فاصله زمانی یک ماه محاسبه گردید و میانگین برابر با 735/0 به دست آمد. میانگین ضرایب پایایی خرده مقیاس ها نیز دارای دامنه‌ای از میزان 58/0 ( ابراز وجود )، تا 899/0 ( تحمل استرس ) بود. همچنین میزان پایایی با روش همسانی درونی محاسبه و میانگین ضریب آلفای کرونباخ 733/0 به دست آمد.

بررسی روایی آزمون با روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان می‌دهد که در بین 13 عامل که از ساختار عاملی نمونه امریکای شمالی ( بار – ان، 1997 ) به دست آمد، تعداد 8 عامل برای آزمودنی های ایرانی نیز روایی داشت. این عوامل عبارتند از :‌خود خرسندی شامل ( خرده مقیاس احترام به خود همراه با بخشی از خود شکوفایی و خوش بینی ) ،‌کنترل تکانه، خوشی شامل ( بخشی از شادکامی و خود شکوفایی )، حل مساله، خود آگاهی هیجانی، روابط بین فردی، مسئولیت پذیری اجتماعی و انعطاف پذیری. به طور کلی این 8 عامل 5/35 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند. 5 عامل دیگر که در این مطالعه به عنوان عوامل مشخص یا جداگانه بدست نیامدند شامل ابراز وجود، تحمل استرس، همدلی ،‌آزمون واقعیت و کنترل خشم بود. این مجموعه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که این پرسشنامه در مورد جمعیت ایرانی از روایی قابل قبولی برخوردار می‌باشند .

در مطالعه دیگری، شمس آبادی ( 1383 ) یک گروه نمونه متشکل از 923 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسط شهر مشهد را انتخاب و پرسشنامه را بروی آنها هنجار یابی کرد. میانگین ضرایب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 70/0 و با استفاده از روش باز آزمایی به مدت 1 ماه 6/72% بود.

همچنین در پژوهش وی از 13 عامل بدست آمده در نمونه امریکای شمالی، تعداد 7 عامل شامل کنترل تکانه، خودآگاهی هیجانی، حل مسأله، خود خرسندی، استقلال، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی در این نمونه دارای روایی بودند.

 

پرسشنامه انریچ :‌

پربار سازی و تقویت رابطه ،‌ارتباط و خشنودی [3]

( پرسشنامه رضامندی زناشویی )

این پرسشنامه توسط دیوید اچ. اولسون، دیوید جی. فورنیر، و جوئن ام. درانکمن [4] تهیه شده است

توصیف آزمون :‌« پرسشنامه انریچ » یک ابزار 115 سئوال، و فرم دیگر از آن 125 سئوالی است. این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی              زمینه های قوت و پرباری [5] رابطه زناشویی بکار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می‌شود که نیا زبه مشاروه و تقویت رابطه خود دارند. به علاوه، این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

« پرسشنامه انریچ » از 14 خرده مقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن 5 سئوالی و سایر مقیاسها هر کدام 10 سئوال دارد. خرده مقیاسهای این پرسشنامه از این قرار است: تحریف آرمانی [6] ( سئوالهای 1 تا 5 )، رضایت زناشویی [7] ( سئوالهای 6 تا 15 )، مسایل شخصیتی[8] ( سئوالهای 16 تا 25 )، ارتباط [9]( سئوالهای 26 تا 35 )، حل تعارض[10] ( سئوالهای 36 تا 45 )، مدیریت مالی[11] ( سئوالهای 46 تا 55 )‌، فعالیتهای اوقات  فراغت[12] ( سئوالهای 56 تا 65 ) ،‌رابطه جنسی[13] ( سئوالهای 66 تا 75 )، فرزندان و فرزند پروری[14]، ( سئوالهای 76 تا 85 )، خانواده و دوستان[15] ( سئوالهای 86 تا 95 )، نقشهای مساوات طلبی[16] ( سئوالهای 96 تا 105 )، و جهتگیری مذهبی[17] ( سئوالهای 106 تا 115)

نمره گذاری :‌در فرم 115 سئوالی اجرا شده در ایران، برای هر یک از سئوالهای این پرسشنامه 5 گزینه منظور شده است. گزینه سئوالها عبارتند از « خیلی زیاد »، « زیاد »،         « در حد متوسط »، « کم » و « خیلی کم »، بجز سئوالهای 96 تا 105 که برای آنها              گزینه های « همیشه »، « اغلب اوقات »، « نمی‌دانم » ،‌« خیلی کم » و « هیچوقت » اختیار شده است. نمره بالاتر نشانه رضامندی بیشتر زناشویی است. پاسخنامه به صورت یک برگ جدا در اختیار آزمودنیها قرار می‌گیرد .

اعتبار :‌ضرایب آلفای « پرسشنامه انریچ » در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن             ( 1989 ) برای خرده مقیاسهای تحریف آرمانی ،‌رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقشهای مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است : 9/0، 81/0، 73/0، 68/0، 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0، 71/0 . ضریب آلفای خرده مقیاسهای انریچ در چندین تحقیق متفاوت از 68/0 ( برای نقشهای مساوات طلبی) تا 86/0 ( برای رضایت زناشویی ) با میانگین 79/0 بوده است. اعتبار بازآزمایی پرسشنامه در فاصله 4 هفته بین 77/0 ( برای فعالیتهای اوقات فراغت ) تا 92/0 ( برای روابط جنسی و تحریف آرمانی ) با میانگین 86/0 بوده است.

در پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در روش بازآزمایی ( به فاصله یک هفته ) برای گروه مردان 937/0، برای گروه زنان 944/0 و برای گروه مردان و زنان 94/0 به دست آمد. این ضرایب در همین پژوهش برای خرده مقیاسهای تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری، خانواده ودوستان ،‌نقشهای مساوات طلبی، و جهتگیری مذهبی گروه زنان و مردان به ترتیب از این قرار است :‌72/0، 85/0، 76/0، 76/0 ،76/0،  81/0، 63/0، 69/0، 87/0، 69/0، 62/0، و 73/0. ضریب آلفای فرم 48 سئوالی پرسشنامه در پژوهش میرخشتی 92/0 و در فرم 48 سئوالی پژوهش سلیمانیان 95/0 به دست آمده است.

روایی : ضریب همبستگی « پرسشنامه انریچ » با مقیاسهای خانوادگی از 41/0 تا 60/0، و با مقیاسهای رضایت زندگی از 32/0 تا 41/0 است که نشانه روایی سازه [18]  آن است. کلیه خرده مقیاسهای « پرسشنامه انریچ » زوجهای راضی و ناراضی را متمایز می‌کنند و این نشان می‌دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک [19] خوبی برخوردار است.(9)

 

پرسشنامه پژوهش :

همانگونه که در قسمت قبلی ذکر شد پرسشنامه های مورد استفاده بار-ان و انریچ می باشند که مقدار پایایی و اعتبار آنها توضیح داده شد و با مراجعه به بخش ضمائم می‌توان به نوع موجود از این پرسشنامه ها دست یافت.

 

شیوه های تحلیل :

در این بررسی توصیف و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و در سطح توصیف به رسم نمودار ها، محاسبه آمارهای توصیفی شامل میانگین، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، انحراف استاندارد و جدول توزیع فراوانی پرداخته شده است.

برای آزمون فرضیه ها و سئوال های پژوهشی و بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است برای مقایسه گروه ها ( کارمندان فرهنگی – غیر فرهنگی ) از آزمون آماری T برای گروه های مستقل استفاده شده است.

[1] -Reliability

[2] – Validity

[3] -ENRICH : Enriching and Nurturing Relationship Issues , Communication and Happiness

[4] -David H. Olson, David G. Fournier and Joan M. Drunckman

[5] -Enrichment

[6] -Idealistic distortion

[7] -Marital satisfaction

[8] -Personality issues

[9] -Communication

[10] -Conflict resolution

[11] – Financial management

[12] – Leisure activities

[13] – Sexual relationship

[14] – Children and parenting

[15] – Family and friends

[16] – Equalitarian roles

[17] – Religious orientation

[18] – Construct validity

[19] -Ciriterion validity

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92