پایان نامه رایگان روانشناسی تاريخچه بهداشت رواني در ايران

  • مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران

اگرچه از تاريخچة بهداشت رواني در ايران اطلاعات كافي در دسترس نيست ولي از مدارك ناكافي بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبي ، سنتي و علمي آن زمان در كشورهاي ايران و عربي مي توان قبول كرد كه رفتار با بيماران رواني به نحو مطلوب انجام مي شده و از زمانهاي قديم محلهائي براي نگهداري بيماران رواني وجود داشته است . اكثر تصور ها اين است كه علوم پزشكي يونان در نگرش كشورهاي عربي زبان و ايران تأثير گذارده ولي شواهدي وجود دارد كه حتي در قرن 6و7 مدارس پزشكي در ايران وجود داشته و از كتابهاي يوناني حتي به صورت ترجمه در اين مدارس استفاده مي شده . تجاوز و تاخت وتاز اعراب در قرن 7 به كشورهاي آسيايي از جمله ايران و حتي اسپانيا باعث شده كه آثارموجود از بين برود . از زمان ساسانيان در جندي شاپور اهواز براي بيماران رواني مكان مخصوص ترتيب يافته و در قرن هشتم چندين بيمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافريني كه از اين كشورها به اروپا مي رفتند يا جهت سياحت به اين كشورها آمده و برمي گشتند شواهدي در دسترس است كه درمان بيماران در بيمارستانها به نحو ممكن البته با روش آن زمان انجام مي گرفت .در اين بيمارستانها ، باغها ، حوضخانه ها ، حمام ، موزيك ، كشاورزي وجود داشته و از عطريات ، دارو هاي مقوي و اشتها آور گياهي جهت درمان استفاده مي شده . مطابق رسم يونان اين بيمارستانها با مدارس پزشكي وابستگي نزديك داشته و اين وسايل براي فقرا و متحولين يكسان بوده و بيشتر بيماران را ، بيماران مانياك رپرسيو تشكيل مي داده است . ريشة اعتقادات مذهبي مسلمانان بنا به گفتة پيغمبر كه «خداوند بيماران را دوست دارد » و « بيماران به وسيلة خداوند انتخاب مي شوند كه حقيقت را بگويند » بيماران افراد مقدسي به شمار آمده و مورد لطف و احترام قرارمي گرفتند و اين روش تاًثير زيادي در بهبود آنان داشت . حمايت از زيردستان ، قبول كودكان بي سرپرست ، كمك به افراد بي بضاعت و بيماران رواني در مكتب اسلام يك تكليف شرعي و از صفات زاتي ايرانيان بوده و هست شعر سعدي كه:

بني آدم اعضاي يكديگرند                         كه در آفرينش ز يك گوهرند

و حتي وجود موقوفات زياد همگي نشان دهندة شواهدي از نيكوكاري و نوع پروري مردم آن زمان بوده است .

سعديا مرد نكونام نميرد هرگز              مرده آنست كه نامش به نكويي نبرند

در دوران اسلام پزشكان و نويسندگان مهم آن زمان مانند زكرياي رازي و ابوعلي سينا را مي توان نام برد كه نوشته هاي آنان غير از عربي به زبان يوناني ، لاتين و زبانهاي ديگر ترجمه شده و در دسترس مردم مغرب زمين قرار گرفته و با استقبال آنان روبه رو شده است .

محمد زكرياي رازي در شهر ري به دنيا آمد و پس از آموختن فلسفه ف نجوم و شيعي براي فراگرفتن طب به بغداد رفت كه در آن زمان مركز بزرگي براي آموختن علم طبيعي ، شيعي و پزشكي بوده است . پس از تكميل دانش پزشكي رازي به ري بازگشت و به درمان بيماران پرداخت و حتي بيمارستاني شبيه به بيمارستان بغداد در شهر ري برپا كرد و به تدريس و آموزشپزشكي پرداخت . رازي به علت نامعلومي به بغداد برگشت و رياست بيمارستان بغداد را عهده دار شد . بنظر مي رسد كه رفتن او به بغداد يكي به علت دعوت خلفاي آن زمان از عراق و ديگري عدم توجه به مردم به كارهاي او در ايران بوده است . رازي صرف نظر از پزشك بودن شيميدان و كيمياگري بر جسته بود. كشف الكل از تقطير مواد نشاسته اي و اسيد سولفوريك از بزرگترين كشفيات اوست و او به كيمياگري نيز معروف  است . از تاليفات مهم رازي دو كتاب معروف مربوط به طب نبام الحاوي و كتاب منصوري و رسالتي دربارة امراض باطن و كتابي دربارة حركات نفساني ، اوهام ، حركات عشق و طب روحاني را مي توان نام برد .

ابو علي سينا نيز مانند زكرياي رازي براي بيماران رواني كه آنها را مريض دماغي نيز مي گفتند دسترات دارويي تجويز مي كرد . ابو علي سينابراي درمان بيماران رواني عقيده به تلقين داشت و به عقيدة اكثر مورخان بخير و پيوند اعصاب را براي اولين بار عرضه كرده است . از تاليفات او مي توان به كتاب قانون كه معروفيت جهاني دارد اشاره كرد . اين كتاب باعث شد پزشكي اعراب شهرت جهاني بيابد و تا چندين قرن مرجع پزشكان شرق و غرب باشد . اين كتاب در قرن 12ميلادي به لاتين ترجمه و پانزده بار تجديد چاپ شد و در مراكز پزشكي اروپا تدريس مي شد . طب امروزي ادامة طب ابو علي سينا است . در اين كتاب فصولي براي بيماريهاي رواني وجود دارد كه تا چند قرن در كتب اروپايي چنين چيزي به چشم نمي خورده است .

كتاب ديگر او به نام «شفا » كه مربوط به فلسفه است و تا سال 1300تدريس طب فلسفه با هم توام بوده است در مورد مزاجها ابوعلي سينا به چهار نوع ملانكولي اشاره كرده و آنها را جزء ابعاد سرشتي در سايكو پاتولوژي بيماريهاي رواني دانسته است .

در سال 1267شمسي دارالشفايي در يزد به فرمان خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان در باغي مشجر و بزرگ بنا شد . اين بيمارستان داراي بخشهاي مخصوص براي بيماران رواني ، حوضخانه ، مجالس المجانين بوده است . تا سال 1293به علت جنگهاي داخلي و هجوم قبايل بيگانه پيشرفت بهداشت رواني انجام نگرفت و در اين سال در بيمارستان سيناي فعلي كه عمومي است محل كوچكي در زيرزمين و دالان بيمارستان به بيماران رواني اختصاص مي يافت كه فقط تكافوي پذيرش عدة قليلي از بيمارستان رواني ثروتمند را داشت . در سال 1297نگهداري و سرپرستي بيماران رواني و جلوگيري از حوادث ناگوار به شهرباني واگذار شد و باغي در اكبر آباد تهران به صورت «دارالمجانين » يا اولين بيمارستان رواني در تهران ايجاد شد . امور پرستاري و اداري اين بيمارستان را يك افسرويك پاسبان انجام مي دادند واز پزشك ، پرستار ودارو خبري نبود در سال 1300 در زمان صدارت سيد ضياالدين طباطبايي مديريت وادارة دارالمجانين از شهرباني به شهرداري منتقل شد ودر سال 1310 اولين متخصص اعصاب وروان در بيمارستان مشغول به كار گرديد . پس از انتقال مديريت دارالمجانين به شهرداري تيمارستاني در امين آباد شهرري جهت بيماران رواني اختصاص يافت وبيماران تيمارستاني خيابان سينا به امين آباد شهرري انتقال داده شدند . به پاس تحقيقات دانشمند معروف محمد زكرياي رازي كه در شهرري مي زيستندو در آنجا نيز فوت كرده است  نام تيمارستان به نام « رازي » نام گذاري گرديد . چون نظر اين بود كه مردم آنجا را به چشم يك بيمارستان نگاه كرده ومسائل درماني مطرح شود واز طرفي بيماران بستري احساس سرافكندگي وحقارت نكنند كم كم نام تيمارستان به بيمارستان مبدل وفعلا به نام مركز روانپزشكي رازي انجام وظيفه مي كند .

در سال 1319 سازمان جديد دانشكده پزشكي توسط پروفسور ابرين تاسيس وبا ايجاد كرسي بيماريهاي رواني وتدريس بيماريهاي رواني در دانشكدة پزشكي تهران ، تدريس روان شناسي در دانشسراي عالي و دانشكدة ادبيات به مورد اجرا گذاشته شد .

در سال 1325 بيمارستان روز به در خيابان سي متري جهت بيماران نسبتا آرام رواني اختصاص يافت ودر سال 1339 بينارستان روز به با وسايل مدرنتر در ساختمان جديد شروع به كار كرد . اين بيمارستان از طرف دانشكدة پزشكي تهران اداره مي شود .

در سال 1336 بهنامه هاي روان شناسي وبهداشت رواني از راديوي ايران آغاز شد ودر سال 1338 ادارةبهداشت رواني در ادرارة كل بهداشت ووزارت بهداري تشكيل شد .

در سال 1343 اولين مركز بهداشت رواني تهران از طرف ادارةبهداشت رواني وزارت بهداري در خيابان هدايت تاسيس شد وبيماران را به طور سرپايي پذيرا گرديد .

در سال 1350 ادارة بهداشت رواني به ادارة كل تبديل شد وپس از گذشت دوسال به علت اختلاف رسيد وزراي بهداري وقت يعني در سال 52مجددا ادارةكل بهداشت رواني به صورت اداره اي تحت نظارت ادارةكل خدمات بهداشتي وي‍‍‍‍‍ژه در امد واينجانب سمت كارشناس ارشد بهداشت رواني ووزارت بهداري وقت را به عهده گرفتم با توجه به رسيد بهداشتي معاون

بهداشتي وزارت بهداري ومدير اداره كل خدمات بهداشتي ويژه اولين دورة باز آموزي پزشكان تهران وشهرستانها در تابستان سال 1354 در مركز بهداشت رواني تهران ومركز روانپزشكي رازي بمدت يك ماه انجام گرفت واينجانب سرپرستي طرح واجراي اين برنامه آموزشي را به عهده داشتم . اجرا ي اين برنامه بقدري مفيد بود كه پزشكان آموزش ديده توانستند با راهنمايي اداره بهداشت رواني تهران در درمانگاههاي عمومي شهرستانها بيماران رواني را تشخيص ودرمان واز اعزام آنها به تهران جلو گيري بعمل آورند . چون اين امر نتايج بسيار مفيد داشت لذا در سال 1355 مجددا براي پزشكان عمومي ، متخصصين رشته هاي مختلف ، ليسانسه هاي مامايي وسرپرستاران بيمارستانهاي وابسته به بهداري تهران دو دوره باز آموزي يك ماهه روانپزشكي توسط اداره بهداشت رواني بهداري استان تهران ترتيب داده شد . در اواخر سال 55پس از ازعام دو وزارت بهداري ورفاه اجتماعي تمام مراكز وابسته وبيمارستانهاي رواني به انجمن توانبخشي وابسته به وزارت بهداري منتقل شد . از همان سال مركز جامع روانپزشكي منطقه اي در نقاط مختلف تهران تاسيس شد . بعضي از مراكز فقط بيماران را به طور سرپايي مي پذيرفتند وبعضي داراي تخت هاي بيمارستاني هستند .

در ارديبهشت سال 1358 پساز انحلال سازمان توانبخشي فعاليت بهداشتي ودرماني اين سازمان به سازمانهاي بهداري منطقه اي تهران وفعاليت آمرزشي آن انيستيتو روان پزشكي تهران واگذار شد كه اين  انيستيتو فعلا جز دانشكدةعلوم پزشكي ايران فعاليت آموزشي ،پژوهشي ومطرح وبرنامه ريزي و مشورتي در بارة مسايل رواني كشور را به عهده دارد  .

در شهرستانها نيز از جمله مشهد در سال 1300 ، تبريز در سال 1312 ، اصفهان در سال 1317 وبيمارستان سلامي شيراز 1332 وبعدا در سايراستانها تدريجا مراكز جامع روانپزشكي تاسيس ومشغول به كار شدند . ازتاريخ تصويب وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي تمام سازمانهاي بهداشتي ، درماني وآموزشي به آن وزارت خانه منتقل شد ومجددا دفتري به نام دفتر بهداشت رواني در آن وزارت خانه شروع به فعاليت بهداشتي ، درماني وآموزشي وطرح وبرنامه ريزي كرد .

براي اولين بار طرح ارغام خدمات بهداشت رواني در خدمات اوليه بهداشتي در شبكه بهداشت ودرمان شهر رضا شروع شد وچون موفقيت اين طرح مورد تاكييد نمايندگان سازمان بهداشت جهاني قرار گرفت لذا  بهداشت رواني به عنوان اصل نهم خدمات اوليه بهداشتي در كشور اعلام واجراي طرح كشوري بهداشت رواني در استانهاي ديگر كشور آغاز شد .

برحسب اين طرح توسط بهورزان آموزش ديده در خانه بهداشت واقع در روستا بيماريا بي انجام مي گيرد وبيمار به مراكز بهداشتي ودرمان روستايي در مراكز بخش معرض مي شود . در اين مركز پروندة شرح حال روانپزشكي براي بيمار تهيه وپر مي وبيمار به پزشك مركز معرض مي گردد. در صورتيكه بيمار  بيماري ساده اي داشته باشد دستورات لازم بهداشتي ودرماني به او داده مي شود و درصورتيكه بيمار مبتلا به بيماريهاي رواني يا عصبي شديد باشد به كلنيك روانپزشكي واقع در پلي كلنيك شهرستانها معرض مي شود .اين كلانيك داراي يك روانپزشكي ويك روانشناس است كه پس از معاينه كامل دستورات سر پايي به بيمار مي دهند و درصورتيكه بيمار احتياج به بستري شدن داشته باشد به بخش هاي روانپزشكي مركز استان معرض مي شود وتمام اقدامات انجام شده به اطلاع مراكز قبلي داده مي شود . با اجراي اين طرح خدمات بهداشت رواني از حالت تمركز در بيمارستانهاي رواني خارج شده و در سطح كشود كل كشور به مورد اجرا گذاشته مي شود وبه نام خدمات بهداشت رواني اجتماعي گفته مي شود . طبق گزارش دفتر بهداشت رواني وزارت بهداشت ، درمان و آموزشي پزشكي در حال حاضر 200 مركز روانپزشكي در ايران فعاليت دارن . تعداد پزشكان ايران حدود24000 نفر مي با شد كه از بين آنان فقط 385 نفر روانپزشك هستند وبا توجه به كل جمعيت ايران براي هر يك ميليون نفر 5تا6روانپزشك داريم وبه همين علت 85 در صد بيماران رواني به پزشكان غير روانپزشك مراجعه مي كنند . در حدود بيست بيمارستان عمومي داراي بخش روانپزشكي هستند . تعداد تخت هاي بيمارستاني در كشور 89000مي باشد كه تعداد 5850 از آنها به بيماران رواني اختصاص يافته است . بخش هاي اورژانس روانپزشكي جا نيافتاده و مراكز توان بخشي جوابگوي احتياجات بيماران نيستند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *