پایان نامه رایگان روانشناسی :تاثیر شیوه مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی

جدول 4-14 تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی

  فراوانی درصد
متوسط 11 27.5
زیاد 21 52.5
خیلی زیاد 8 20.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-14 تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال پانزده (تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه متوسط با فراوانی 23 و 5/57 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی کم با فراوانی 1 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول4-15  تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی

  فراوانی درصد
خیلی کم 1 2.5
متوسط 23 57.5
زیاد 9 22.5
خیلی زیاد 7 17.5
جمع 40 100.0

نمودار4-15 تاثیر میزان تحصیلات پدر بر پیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال شانزده (تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 21 و 5/37 درصد و کمترین آن به گزینه متوسط با فراوانی 3 و 5/7 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول4-16  تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی

  فراوانی درصد
متوسط 3 7.5
زیاد 16 40.0
خیلی زیاد 21 52.5
جمع 40 100.0

نمودار4-16 تاثیر میزان تحصیلات مادر برپیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هفده (تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی )از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 25 و 5/37 درصد و کمترین آن به گزینه کم با فراوانی 1 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول4-17  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی

  فراوانی درصد
کم 1 2.5
متوسط 7 17.5
زیاد 25 62.5
خیلی زیاد 7 17.5
جمع 40 100.0

نمودار4-17  تاثیر دوستی با افراد تحصیل کرده بر افت تحصیلی

 

 

نتایج استنباطی

فرضیه یک:  

بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

جهت مشخص  نمودن بین فرضیه ها از روش خی 2  (Chi-Square) استفاده نموده ایم با توجه به p-value بدست آمده از نتایج آماری که برابر با 003/0 می باشد و از عدد سطح معنی دار یعنی 05/0 کوچکتر می باشد نتیجه می گیریم که بین میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه صفر ما را رد می کند.

فرضیه دو:

بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیل دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین رابطه میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با 156/0 می باشد که از عدد سطح معنی دار 05/0 بزرگتر می باشد.

فرضیه سه:

بین ویژگی های معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین ویژگی معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با 611/0 می باشد که از عدد سطح معنی دار 05/0 بزرگتر می باشد.

 

 

فرضیه چهار:

بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین میزان علاقه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با 9/0 می باشد که از عدد سطح معنی دار 05/0 بزرگتر می باشد.

فرضیه پنج:

بین چگونگی فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین چگونگی فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با 192/0 می باشد که از عدد سطح معنی دار 05/0 بزرگتر می باشد.

فرضیه شش:

بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

با توجه به نتایج بدست آمده بین مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه صفر را تأیید می کند چون p-valu بدست آمده برابر با 587/0 می باشد که از عدد سطح معنی دار 05/0 بزرگتر می باشد.

 

 

 

 

يافته هاي جانبی :

طبق پرسش نامه اي كه بين 40نفر معلم اجرا شد به اين نتايج دست يافته ايم كه :

1) ميزان در آمد والدين در حد زياد مي تواند در افت تحصيلي دانش آموزان موثرواقع شود و معلمان ميزان در آمد ماهيانه يك خانواده پنج نفري را بالاتر از 600 زار تومان بيان كرده اند.

2) در مورد انتصاب مديران مدارس كه آيا از روي صلاحیت انتخاب شده اند 15 نفر بيان كرده اند كه در حد متوسط از روي صلاحیت انتخاب شده اند. و در مورد تاثير شيوه عمل مدير آموزشگاه بر پيشرفت تحصيلي 21 نفر به گزينه زياد جواب داده اندپس نتيجه مي گيريم كه مديران آموزشگاه تاثير زيادي بر دانش آموزان دارند

3)در مورد ويژگي هاي معلمان 18 نفر بيان كرده اند كه از شغل خود در حد زياد راضي هستند 25 نفر عنوان  كرده اند كه مدرك تحصيلي  معلمان در حد زياد مي تواند بر پيشرفت تحصيلي موثر واقع شود و 17 نفر گفته اند كه متناسب با رشته تحصيلي خود تدريس مي كنند.

4)در مورد شيوه تدريس معلمان 19 نفر بيان كرده اند كه در تدريس از شيوه ي سخنراني استفاده مي كنندو 13 نفر از اين معلمان گفته اند كه در حد متوسط از وسايل كمك اموزشي استفاده مي كنند و 25 نفر عنوان كرده اند كه در  طراحي سوالات امتحاني كليه دانش آموزان را يعني خيلي ضعيف ، ضعيف ، متوسط و زرنگ را در نظر مي گيرند .

5)در مورد تاثير تحصيلات والدين 23 نفر تاثير ميزان تحصيلات پدران در حد متوسط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بيان كرده اند و 21 نفر ميزان تحصيلات مادر را درحد خيلي زياد بر پيشرفت تحصيلي  دانش آموزان موثر مي دانند. و بيان مي دارند به علت اين كه پدر كمتر در خانه حضور مي يابد ولي مادر هميشه وقت زيادي در منزل با فرزندان خود به سر مي برد ميزان تحصيلات مادر بر پيشرفت تحصيل دانش آموز تاثير بسيار زيادي دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصيلي از ديدگاه معلمان و راههاي مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه 100 برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *