دانلود پایان نامه

روشها و تکنیک ها

 

  • مقدمه
  • تعریف جامعه و نمونه
  • تعریف جامعه آماری و نمونه آماری
  • ابزار اندازه گیری
  • روش جمع آوری داده ها
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

 

مقدمه:

یکی از محاسن این فصل که در آن مرحله به مرحله روش انجام تحقیق توصیف می گردد همان ایجاد امکان به منظور تکرار یا ادامه تحقیق در همان زمینه یا زمینه دیگر برای محقق دیگر است تا بتواند با رعایت مفاد مندرج در این فصل از تحقیق تحقیقی مشابه انجام دهدو از مقایسه و بررسی یافته ها در تحقیق اطلاعات مفیدی کسب کند.

در این فصل با توجه به موارد مطروحه روش انجام تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و درباره روش تحقیق – جامعه آماری – نمونه روش نمونه گیری – روش جمع آوری اطلاعات بحث خواهد شد و هر کدام از موارد مذکور تحت عنوان خاصی مطرح شده و بحث و توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف جامعه:

جامعه عبارت است از گروهی از افراد ،اشیا با حوادث که حداقل یک صفت یا ویژگی مشترک داشته باشند یا بعبارتی دیگر جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم(دلاور ، علی، 1370).

تعریف جامعه آماری :

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل معلمان مونث در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 90-89 که تعداد آنها 100 نفر می باشد.

تعریف نمونه :

نمونه به زیر جامعه ای گفته می شود که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است.

یا بعبارت دیگر نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ،حوادث و اشیا از یک جامعه تعریف شده بعنوان نماینده آن جامعه (دلاور، علی، 1370)

 

 

 

 

 

 

تعریف نمونه آماری :

با توجه به اهمیت نمونه به ویژه در تحقیقات علوم انسانی نمونه ای که برای این پژوهش در نظر گرفته شده است در مورد جامع معلمان با استفاده از فرمول گوکران 40 معلم بعنوان نمونه انتخاب شدند.

فرمول کوکران : با توجه به اینکه مقادیر p و q قبل از برآورد حجم نمونه مجهول بود بنابراین   p=50% و q=50 % در نظر گرفته شد مقادیر متغیر های دیگر فرمول حجم نمونه کوکران عبارتند از :

توزیع نرمال یا احتمال خطا=                        درصد خطاپذیری نتایج =

عدم وجود صفت در نمونه   q=                     احتمال وجود صفت در نمونه  p=

حجم نمونه آماری N=

N=

 

ابزار اندازه گیری :

در این تحقیق جهت بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه ناحیه 2 اردبیل از پرسش نامه ای که توسط پژوهشگر آقای سید ناصر آمیغی اردبیل در سال 1379 در مقطع کارشناسی ارشد برای بررسی علل افت تحصیلی در شهرستان نمین تنظیم شده بود استفاده شد و این پرسش نامه در میان معلمان اجرا شد.

 

 

روش تحقیق:

تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف به روش >>علی و همبستگی<< انجام گرفت در ارتباط با مزایایی این روش دلاور بیان میدارد >> مزیت عمده آن این است که به محقق اجازه می دهد تغییر های زیادی را اندازه گیری کند و همزمان همبستگی درونی آنها را محاسبه نماید . روش همبستگی به محقق اجازه می دهد که احتمال ارتباط چند متغیر را با یک الگوی رفتاری مشخص مورد پژوهش قرار دهد . امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه  همبستگی بین متغیر های مطالعه اطلاعات لازم را فراهم سازد… روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود: 1-کشف همبستگی بین متغیر ها. 2- پیش بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر<<

تحقیق حاضر نیز با توجه به این که درصدد دستیابی متغیر ها و عواملی می باشد که در افت تحصیلی موثرند و باعث بروز افت تحصیل می شوند از روش علّی و همچنین چگونگی ارتباط این عوامل با افت تحصیلی را در نظر دارد بسنجد  بدان جهت روش بکار رفته در این پژوهش از نوع علّی و روش همبستگی می باشد.

      روش جمع آوری داده ها :

از مراحل با اهمیت هر پژوهش شیوه جمع آوری اطلاعات است که به آن قدرت می بخشد برای اجرای هر نوع مطالعه تحقیقی نوع خاصی از ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشد.

در تحقیق حاضر ابزاری که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است پرسش نامه ای می باشد که توسط پژوهشگر سید ناصر آمیغی اردبیل طراحی شده است و در زمستان سال 1379 در شهرستان نمین که دارای قبولی از 5./0می باشد در میان معلمان به اجرا درآمده است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه 100 برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی