پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی تاثیر میزان علاقه معلمان به شغل خویش بر افت تحصیلی دانش آموزان

ويژگي هاي معلمان موفق و ناموفق

از ديدگاه انسان گرايانه مي توان گفت معلمان کارآمد کساني هستند که به مفهوم دقيق کلمه انسان” هستند. آنان با برخورداري از زيباترين احساسات انساني با روشي منصفانه، آزادمنشانه و فارغ از گرايش هاي ديکتاتور مآبانه با دانش آموزان رفتار مي کنند و قادرند به راحتي و به شکل طبيعي با آنان روابط دوستانه و انساني برقرار کنند. معلمان نالايق و ناموفق نيز به نظر مي رسد که از احساسات انساني بي بهره اند و همواره در پي جاه طلبي، اعمال قدرت و استفاده از شيوه هاي ديکتاتوري در کلاس هستند و کمتر به نيازهاي دانش آموزان خود مي انديشند. گروهي چنين مي پندارند که اگر کسي دانشجو يا طلبه خوبي باشد معلم خوبي نيز هست و چنين استدلال مي کنند که هرگاه معلمي به موضوع تدريس خود تسلط داشته باشد مي تواند به خوبي آن را تدريس کند، اگرچه اين امر تا حدودي صحت دارد، ولي ميزان دانش و تسلط معلم بر موضوع درس به تنهايي نمي تواند فضاي خالي موجود بين تدريس و فراگيري را پر سازد. بهترين مثال اين ادعا در مقاطع عالي تحصيلي مشاهده مي شود. استاداني که بيشترين دانش را در يک موضوع خاص دارند الزاما از لحاظ تدريس بهترين استادان نيستند. در مورد اين گروه معلمين بارها شنيده شده است که موضوع درس را به خوبي مي داند ولي قادر به برقراري ارتباط نيست، گوش دادن به حرف هايش سردرد مي آورد يا موضوع درس را به شکل خام ارائه مي دهد.” اين عبارات نمايانگر آن است که مشکلات مربوط به روابط بين معلم و دانش آموزان صرفا ناشي از ميزان دانش معلم نيست. اين امر به آن معنا نيست که اهميت تسلط معلم بر موضوع تدريس، ناديده انگاشته شود، بلکه خود نيز به عنوان آموزگار بر آن تاکيد کافي داريم اما نگاهي به ميانگين نمرات، ضريب هوشي و ميزان آمادگي کارآموزان معلمي به هنگام طي دوره تربيت معلم اين حقيقت را آشکار مي سازد که بين عوامل مذکور و ميزان موفقيت و کارآمدي اين افراد در زمان تدريس عملي در کلاس ها همبستگي مختصري وجود دارد.

متغيرهاي ديگري نظير گرمي سخن و مهرباني و احساس مسئوليت در برابر نيازها و علايق دانش آموزان و رغبت به تدريس، رابطه معني دارتري با موفقيت معلم و ميزان آموخته هاي دانش آموزان دارد. به طور کلي هرچه بيشتر به جنبه هاي عاطفي و انساني در کلاس توجه گردد بيشتر مي توان به کارآمدي و اثربخشي تدريس معلم اميدوار بود. معلمي که اعتقاد دارد دانش آموزان از توانايي فراگيري برخوردارند، رفتار مطلوب تري از خود بروز خواهد داد تا معلمي که دانش آموزان را فاقد قدرت يادگيري مي پندارد. به نظر مي رسد که معلمين خوب و موفق را مي توان با توجه به اعتقادات زير نسبت به مردم از معلمين غيرکارآمد و ناموفق متمايز ساخت: معلم خوب، معتقد است که سايرين خود قادر هستند مشکلات و مسائل خويش را بررسي کنند و راه حل موفقيت آميزي براي آنها بيابند.

ديگران را به منزله دوستان خود مي پندارد و اعتقاد دارد که آنان همواره در راه تکامل خود گام بر مي دارند.

ديگران در نظر او موجوداتي با ارزش و متعادلي هستند و هرگز کسي را عاطل و بي ثمر نمي انگارد. مردم و رفتار آنان را از ديدگاه رشد توسعه دروني نه محصولي از وقايع بيروني براي شکل بخشيدن به موجوديت انسان، مي نگرد و معتقد است که مردم از خلاقيت و پويايي کافي برخوردارند و اين فکر که ديگران فاقد نيروي سازنده هستند هرگز در او راه پيدا نمي کند. مي پذيرد که مردم ارزش اين را دارند که مورد اعتماد و اطمينان قرار گيرند و به شيوه اي منطقي و قانوني با آنان رفتار گردد. معتقد است که مردم با برخورداري از تعالي بالقوه به سوي رسيدن به کمال در حرکت اند و آنان هرگز به منزله موانعي بر سر راه ديگران و تهديد آنان قلمداد نمي شوند(شریفی ،حسن پاشا ،رشد معلم اذرماه 69-70) .

 

 

 

 

 

 

درآموزش چه خبر است؟

گاهي علت افت تحصيلي يا شکست درسي دانش آموز را بايد در مدرسه جستجو کرد. اهم عللي که مي توان از اين نظر مورد بررسي قرارداد، به شرح ذيل است.

شيوه تدريس معلم :

مي توان گفت هر دانش آموز به شيوه خاصي مطالب درسي را درک و فرامي گيرد. وظيفه معلم است که با شناخت دانش آموزان و آگاهي از چگونگي کاربرد شيوه هاي مختلف تدريس مدل مناسبي براي تدريس انتخاب کند.

گاهي علت افت تحصيلي دانش آموز اين است که شيوه تدريس معلم مطابق روش يادگيري دانش آموز نيست.

برنامه درسي مدرسه :

گاهي علت افت تحصيلي اين است که برنامه درسي طراحي شده از طرف مدرسه مناسب نيست ؛ مثلا دروس نسبتا سخت را پشت سر هم و يا در ساعاتي گذاشته اند که عموما دانش آموزان خسته هستند.

انتظارات و پيش داوري هاي معلم :

معلم در اولين برخورد با شاگردان خود سعي مي کند، با پيشداوري خود آينده تحصيلي آنها را مجسم کند.

مطالعات نشان داده است که اين قضاوت ها بر ميزان پيشرفت و يا شکست دانش آموز در دروس تاثير دارد، به اين صورت که اگر دانش آموزي که نمرات متوسط دارد به يک معلم معرفي کنيم و به او بگوييم تيزهوش است و نمرات درخشاني خواهد آورد؛ خود اين دادن نگرش در ارتباط با معلم با دانش آموز تاثير خواهد گذاشت و باعث پيشرفت درسي وي خواهد شد.

نتيجه اين که معلمان بايد از پيش داوري بويژه از نوع منفي آن بپرهيزند، زيرا خود اين امر منجر به شکست او خواهد شد.

شرايط فيزيکي کلاس :

دماي مناسب يكي از ضروريات يك كلاس درس است و در غير اين صورت مي تواند به عنوان يك متغير مزاحم مانع توجه دانش آموزان به معلم و درس شود . بنابراين يك كلاس   درس بايد از دماي مناسب در فصول سال بهره مند باشد . اگر فضاي كلاس براي نشستن و راه رفتن مناسب نباشد، نور كافي نداشته باشد و يا تابلوي كلاس طوري نصب شده باشد كه همه به راحتي نتوانند از آن استفاده كنند ، منجر به افت آموزشي خواهد شد . در مورد نقش تراكم كلاس ( تعداد دانش آموزان كلاس ) مطالعات نشان  مي دهد كه در كلاس هاي كم تراكم ، موفقيت دانش آموزان بيشتر  نيست ، مگر آنكه كلاس كمتر از 15 نفر باشد كه در اين صورت امكان آموزش انفرادي فراهم مي شود . همچنين مي توان اظهار داشت كه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در كشورهاي صنعتي در كلاس هاي بيشتر از 45 نفر و در كشورهاي در حال توسعه  در كلاس هاي بيش از 55 نفر كاهش مي يابد . جالب توجه است كه در مقايسه تطبيقي انجام شده بين دانش آموزان پايه پنجم 15 كشور ، كره با تراكم 60  نفر در كلاس و ژاپن با 42 دانش آموز در كلاس ، رتبه اول را به دست آورده اند . بنابراين آنچه در پيشرفت دانش آموزان نقش مهمي ايفا مي كند ، تراكم كلاس نيست بلكه مهمتر از آن ، چيزي است كه در كلاس اتفاق مي افتد . در مورد كلاس هاي با تراكم بيش از 60 دانش آموز هيچ مطالعه اي  در دسترس نيست و به نظر مي رسد كه عدد 60 را بتوان به عنوان تراكم حداكثر به حساب آورد ، مشروط برآنكه اتاق درس به اندازه كافي باشد و معلم قبلا” با شيوه تدريس در  اين گونه شرايط آشنا شده باشد .

تعويض مکرر معلمان:

جابه جايي معلمان در طول سال تحصيلي و ناتواني بعضي دانش آموزان به منظور سازگاري با روش تدريس و خصوصيات معلم ممکن است بويژه در مقاطع آموزشي پايين تر، منجر به افت تحصيلي شود.

ارزيابي نادرست معلمان از عملکرد دانش آموزان ، کنترل نامناسب کلاس از سوي معلم ، فقدان وسايل کمک آموزشي ، کمبود کتب درسي ، عدم همکاري و ارتباط بين اوليا و مدرسه ، عدم وجود نظم و انضباط در کلاس و مدرسه و کمبود فضاهاي آموزشي از ديگر علل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان هستند

كيفيت پايين امكانات آموزشي:

كمبود و كيفيت پايين امكانات آموزشي نه تنها در افت تحصيلي تاثير دارد بلكه به خاطر اينكه وجود امكانات كافي و مناسب آموزشي مكمل تلاشهاي معلم در آموزش و ارتقاءكارايي او دارد. وقتي سازمانهاي آموزشي از امكانات آموزشي لازم برخوردار نباشند تلاشهاي دانش آموزان به همراه كادرهاي آموزشي و تربيتي ره به جايي نبرده و موجب به هدر رفتن زحمات چندين ساله آنها خواهند شد. كمبود مدارس  و فضاهاي آمزشي ، كمبود امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي ،هر كدغام به نحوي در كيفيت آموزش تاثير دارند و زمينه را براي افت تحصيلي آماده مي سازند. علاوه بر آنها نامناسب بودن ساختمانهاي اختصاص يافته  به مدارس نيز علتي از علل مي باشد .طبق آمار و تحقيقات به عمل آمده سه استان ،يزد،كرمان و اصفهان كه از نظر ساختمانهاي آموزشي نسبت به ساير استانها در وضعيت بهتري قرار دارند درصد قبولي بالاتري را به خود اختصاص داده اند كه مؤيد اين علت مي باشد. علاوه بر امكانات آموزشي و تفريحي ،حجم زياد كتابهاي درسي نيز به ميزان قابل توجهي در ميزان افت تحصيلي دخلت دارد . و اين موضوع به خصوص در مورد كتابهاي نظام جدبد آموزش متوسطه بيشتر صدق مي كند. علاوه بر موارد فوق كمبود وسايل كمك آموزشي در مدارس نيز يكي از علل افت تحصيلي در رابطه با امكانات آموزشي مي باشد.‍ (بهروش،علي، روزنامه اطلاعات ،1378).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل افت تحصیلی از نظر گزارشگران یونسکو:

آمارهای موجود در 20 کشور جهان نشان می دهد که نسبت تکرار سالهای تحصیلی در 42 کشور آفریقایی 16 درصد در 24 کشور آمریکای لاتین  و جزایر کارائیب 12 درصد و در 32 کشور آسیا و اقیانوسیه 8 درصد و در 23 کشور منطقه اروپا و شوروی 2 درصد بوده است و نسبت متوسط همه این نواحی 10 درصد می باشد از این تعداد 42 کشور را از گروه کشورهای در حال توسعه است 59 کشور باقی مانده نسبت افت تحصیلی بین 10 تا 47 درصد دارا می باشند که در کشورهای آسیا و اقیانوسیه بین 0 تا 18 درصد می باشد(گزارشات یونسکو1365).

 • فقر مالی
 • سوء تغذیه
 • بی سوادی والدین
 • تجربه اندک معلمین آموزش ندیده که موجب عدم توانایی آنها در امور زیر می شود
 • تنظیم اوقات کلاس و پیشبرد برنامه های درسی به طور صحیح و موثر
 • تنظیم ساعات و برنامه های اضافی برای دانش اموزان ضعیف
 • تشخیص مشکلات و ناراحتیهای کلاس و تلاش برای رفع آنها
 • شناخت روحیه و رفتار تک تک دانش آموزان
 • طراحی و تهیه مواد آموزشی از منابع و امکانات
 • نوآوری در کلاس و ابداع روشهای نوین اموزشی
 • نبودن انگیزه های کاری لازم
 • وجود معلمین بی علاقه نسبت به حرفه آموزگاری
 • نبودن حداقل امکانات برای تحصیل
 • نبودن یا نامناسب بودن مواد آموزش
 • سهل الوصول نبودن امکانات و مواد آموزشی
 • بی توجهی جامعه نسبت به فرایند آموزش و برنامه های درسی
 • بی ارتباط بودن برنامه های مدارس با نیازها ،اولویتها و خواسته های جامعه مهاجرتهای گروهی
 • عدم توانایی مدرسه در ایجاد محیطی پر تفاهم و نیز برقراری نظام مشاوره و همکاری
 • بی بهره ماندن دانش اموزان از مشاوره و هدایت تحصیلی توسط مشاورین
 • بی توجهی نسبت به اصلاح امکانات فیزیکی مدرسه
 • تفاوتهای مذهبی و فرهنگی و زبانی

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصيلي از ديدگاه معلمان و راههاي مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه 100 برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *