پایان نامه رایگان روانشناسی ایجاد و توسعه سیستم آموزش مجازی

2/21 – تحقيقاتی که در داخل کشور انجام شده است :

با توجه به اینکه این تحقیق اولین تحقیق در رابطه با میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی براي دانشجويان رشته حسابداري می باشد به همین خاطر در داخل ایران سوابق و پیشینه تحقیقاتی در رشته حسابداري  ندارد ولی تحقیقات مشابهي صورت گرفته است كه به صورت ذيل مي باشد:

  • قلی زاده حامد (1381) – اولویت بندی راهبرد های ایجاد و توسعه سیستم آموزش مجازی برای کارکنان صداو سیما

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری ها و ابداعات روزمره مرتبط با آن منشا تحولات چشمگیر در جوامع مختلف به شمار می آید . ویژگی های اصلی آموزش الکترونیکی تاکید بر روشهای جدید آموزشی و ارائه آموزش 24 ساعته و متعامل و صرفه جویی در هزینه های آموزشی می باشد .

یکی از اهداف سازگاری با محیط های متغیر درون و برون سازمانی می باشد لذا جهت رسیدن به این هدف ، آموزش نیروی انسانی سازمانها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است شکی نیست که تقویت نیروی ماهر و مبتکر بستگی مستقیم به آموزش دارد آن هم آموزشهایی که همواره با اصول فناوری آموزش نوین و روز آمد ارائه می شود

  • محمدی محمد جواد (1382)- طراحی مفهوم سیستم آموزش مجازی در مقاطع آموزش عمومی آموزش و پرورش

سیستم های آموزشی به کمک فناوری اطلاعات آمده است و ابزارهای آموزشی را تسهیل ساخته است این پژوهش تلاشی در جهت شناسایی ابعاد و طراحی سیستم آموزش مجازی برای به کار گیری آن در نظام آموزش عمومی کشور می باشد که اهداف این تحقیق عبارتند از :

  1. طراحی مدل مفهوم سیستم آموزش مجازی
  2. امکان سنجی استقرار سیستم آموزش مجازی در نظام آموزش عمومی کشور
  • نصیری فهیمه (1382) – امکان سنجی نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در آموزش و پرورش

این پژوهش از نظر ماهیت و هدف یک تحقیق کاربردی در جهت جمع آوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد در این پژوهش جامعه مورد بررسی عبارتند از مجموعه کارشناسان و متخصصین (کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش) سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش . با توجه به پایین بودن آمادگی مالی برای سیستم آموزش مجازی پیشنهاد شده است که بودجه کافی و مناسب برای اجرای سیستم آموزش مجازی در نظر گرفته شود و همچنین سیستم فوق به صورت مکمل آموزش سنتی در مقاطع مختلف مخصوصا متوسطه با استفاده از کلاس های هوشمند به اجرا در آید

4-فتحی مریم(1383) –  بررسی الگوهای آموزش مجازی برای تهیه و تدوین مناسب

در ارتباط با پیاده سازی آموزش الکترونیکی دیدگاه های مناسب راه گشا می باشد لذا در این تحقیق بعد از معرفی انواع الگوهای آموزشی در سازمان های آموزشی مختلف لازم است که فناوری اطلاعات نیز پیشرفت نماید و آموزش الکترونیکی و دانشگاههای مجازی تاسیس شوند و نقاط ضعف و قوت این روش آموزش مورد بررسی قرار بگیرد

و سیاستهای اولویت دار در تصمیم گیریهای گروهی با معیارهای چند گانه مشخص شده پیشنهاد می شود

5-صالحی چشمه علی محمد(1384) –  امکان سنجی طراحی و پیاده سازی آموزش مجازی در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوریها و ابداعات روزمره از جمله شبکه جهانی اینترنت بسیاری از جنبه ها را ار قبیل آموزشی ، اقتصادی اجتماعی سیاسی و … را متحول ساخته است و مهمترین اهدافی را که موسسه عالی آموزش و پزوهش دنبال می نمایند عبارتند از :

  1. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر فنی
  2. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر اقتصادی
  • شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر حقوقی
  1. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر عملیاتی
  2. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر زمانی

6– قاعدی بتول (1385) –  ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپوتر گرایش فناوری از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه های درسی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان و اساتید صورت می گیرد از آنجایی که هدف پژوهش بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد دسترسی به اهداف محتوی ، نرم افزارها ، شیوه آموزش ، میزان پشتیبانی از دانشجو ، میزان دستیابی به نتایج در برنامه های درسی آموزش مجازی می باشد . پرسشنامه ای به همین منظور تهیه گردید و روایی آن توسط اساتید مجرب ومتخصص ،پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ با( 91% ) برای اساتید و( 93.5% ) برای دانشجویان محاسبه گردید . روش تحقیق حاضر توصیفی می باشد و ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ها نظرات اساتید و دانشجویان می باشد . و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی ( خی دو) استفاده شده است  .

 

 

فصل سوم  ـ روش تحقیق

1- مقدمه:

این مطالعه بر شناسایی کردن توانایی های دانشکده ها در تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری تمرکز دارد.این مطالعه یک تحقیق کیفی توصیفی مي باشد.

این فصل یک مروری از مسئله تحقیق وسایل و ابزار  هاي طراحی پرسشنامه را آماده کرده است و بحث ها و مذاکرات رویه هایی هستند که برای اهداف برگزیده و جمع آوری اطلاعات و آنالیز داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پاسخ 225 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و مربوط به دانشکده های حقیقی و واقعی می باشند چرا که دارای تجربیات قدیمی تر در زمینه تدریس حسابداری برای دانشجویان آموزش مجازی هستند نتایج یافته های این مطالعه نیز بر مبنای مشارکت داوطلبانه بسیار بالا و واقعی پاسخ دهندگان می باشد و به همین دلیل پردازش کردن داده ها به صورت خوب، درست و صحیح تر صورت گرفته است. و در این تحقیق فرض شده است که همه دانشگاهها در دانشکده های خود همه دروس را به صورت آموزش مجازی ارائه می دهند و در رشته حسابداری به طور 100% از این روش مجازی استفاده می نمایند. ولی با توجه به پرسشنامه های جمع آوری شده و نتایج آن عکس آن مشخص شد که هیچ یک از مشارکت کنندگان در رشته حسابداری آموزش مجازی نداشته اند. یعنی صفر درصد که این امر در رشته حسابداری بسیار عجیب به نظر می رسد که ممکن است باعث اریبی در نتایج شود..

2- بیان دوباره مسئله:

این حق کارفرمایان است که از کارمندان خود بهترین تقاضاهای آموزشی را داشته باشند که با رتبه و نمرات حسابداری زمینه رشد خود را به وسیله آموزش مجازی افزايش دهند و در طي یک جریان ورودی دانش آموزان بالغ که به سوی مؤسسات آموزش عالی سرازير شده است. مهارتهای آموزشی خود را بالا ببرند تا آموزش مجازی برای دانشجویان حسابداری وسیله ای شود که بتوانند مهارتهای آموزشی خود را ادامه دهند مطالعه این مسئله را پیگیری می کند که چه روش تحقیق های آموزشی به وسیله دانشکده های حسابداری استفاده شده اند و دانشکده ها از استفاده این روش های تدریس چه اثربخشی هایی را مشاهده کرده اند و  فرضيات تحقیق به صورت ذیل مطرح شده اند:

1-بين ميزان اثر بخشي استفاده از سيستم آموزش مجازي و دانشجويان رشته حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد.

2- بين روش هاي تدريس آموزش مجازي  و ديدگاه هاي اساتيد حسابداري رابطه معنا داري وجود دارد.

3- روشهای جمع آوری اطلاعات:

روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد و در اين تحقيق از روش پرسش نامه اي به صورت حضوري استفاده شده است. که اين پرسش نامه های حاوی سئوالات در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده است و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اساتید جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.

4- قلمرو  تحقیق:

این تحقیق کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می شود و در بر می گیرد.

5- دوره زمانی تحقیق :

یک دوره هفت  ساله را از زمان  پیشنهاد آموزش مجازی تا کنون یعنی از 1381 تا 1387 را در بر می گیرد ولی آموزش مجازی در ایران سابقه  اي سه تا چهار  ساله بیشتر ندارد واما درایالات متحده آموزش مجازی از سال 1998 وارد دانشگاه ها شده است.

6- جامعه آماری:

دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی و غیردولتی  به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.

 

7- نمونه های آماری:

اعضا هیئت علمی و اساتید دانشکده های دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان مشهد به عنوان نمونه به طور تصادفي انتخاب شده اند و پرسش نامه ها به طور حضوري بين آنها توزيع شده است.

8- استفاده کنندگان از تحقیق:

تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاههای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان، اساتید، محققان و دانشجویان مختلف قرار بگیرد.

9- انتظار تحقیق:

این تحقیق روش تدریس هایی را که دانشکده های حسابداری بنا دارد که آنها را بیشتر مورد استفاده قرار دهند که اساتيد در تدریس دانشجویان مجازی حسابداری استفاده کنند پیگیری می کند. این مطالعه بر شناسایی کردن روش های تدریس سبقت گرفته شده برای آموزش مجازی حسابداری شامل قادر بودن مؤسسات آموزش عالی برای موفقیت بیشتر دانشجویان تأکید دارد و رتبه های مجازی حسابداری خود را برای تکمیل کردن نیازهای دانشجویان صرف کرده اند و برای ارزیابی صحیح و درست تحقیق دادهای کیفی و توصیفی  دانشکده های مجازی حسابداری از طریق پرسشنامه استفاده کرده اند.

10- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی:

این مطالعه چندین متغیر را شامل می شود از متغیرهای شغلی نیز استفاده شده است زیرا که هریک از دانشکده هایی که بررسی شده است در معرض انواع مختلف سطوح آموزش و محیط های آموزشی و دانشگاههای متفاوت قرارداشتند. دانشگاهها هم با هم تفاوت دارند همان طور که اتومبیل ها  با همديگر تفاوت دارند و از سالی به سالی دیگر قیمت آن کاهش می یابد. با وجود این برای برخی از دانشکده ها جلسات کلاس در 5 هفته یا 8 هفته یا ده هفته و در نهایت شصت هفته به طور مستمر برگزار می شود يا اینکه هریک از محیط های گوناگون با نتایج مختلف شغلی ممکن است بررسی شده بود از جواب متغیرها کیفی نيز استفاده شده است زیرا که هریک از دانشکده های آموزش مجازی  كلاس ها را در سطوح مختلف دوره های پسر یا دختر برگزار کرده است  و در برخی از رشته ها که کارگاه عملی  يا آزمايشگاه دارند آموزش مجازی اصلاً امکان پذیر نیست و  اين مطلب توسط هیئت علمی که بین 2 تا 30 سال سابقه تجربه آموزشی را داشته اند بیان شده است  جوابهاي پرسش نامه نیز برای دانشکده ها در حد دوره هایی که برگزار می کنند توسعه یافته بودند و هر یک از دانشکده ها جواب های مخصوص داده بودند. از متغیرهای مشارکتی نیز استفاده شده است زیرا که در جامعه دانشکده های مختلف و متفاوت وجود دارد زیرا که جنسیت، سن، فرهنگ، تجربیات آموزشی و دورنمای دانشکده ها نیز متفاوت و اثرگذار است و هيچكدام از مشاركت كنندگان در رشته حسابداري تدريس آموزش مجازي نداشته اند.

11- توصیف مادی و ابزارآلات تحقیق:

روش تحقیقی که در این مطالعه استفاده شده است پرسشنامه هایی بودند که بین 225 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی توزیع شده بود وهم چنین در ضمیمه A این  نمونه سئوالات تحقیق وجود دارد که شامل دو قسمت می باشند بخش اول سئوالات دمگرافی و بخش دوم سئوالات ادراکی و احساسي می باشند. هر دو بخش این سئوالات بررسی قابل تعدیل و تغییرپذیر هستند. بنابراین نتایج جمع آوری  شده محققاني که می خواهند تحقیق آنها بهتر باشد آنها یک پرسشنامه را درباره  آموزش مجازی براي  اعضاي هیئت علمی و اساتید در  هر وقت و هرجا که به آسانی قابل دسترسی باشند آماده می کنند و براي اعضاي هیئت علمی يا اساتيد پرسش نامه ها  را به صورت  حضوري یا از طريق  ایمیل برایشان ارسال می شودتا  درباره توانایی های دانشکده به عنوان یک پاسخ دهندگان  اظهارنظر نمايند. و همچنین محققان می خواهند که به برخی از مشارکت کنندگان وقت بیشتری ببخشند که آنها فرصت بیشتری برای جوابهای تحلیلی خودشان داشته باشند تا بهترین جواب ها را ارسال کنند. که این هنوز قدم اول می باشد و گام بعدی که بسیار هم مشکل تر می باشد متقاعد کردن اشخاص برای مصاحبه است زیرا که خیلی از افراد حاضر به مصاحبه نمی شوند و یا اگر بشوند اطلاعاتی در این زمینه ندارند و اگر پاسخ دهنده ای  حاضر به مصاحبه موردنظر شد بلافاصاله باید سئوالات خود را مطرح کنیم که وقت زیادی از وی نگیرد.

سئوالات ادراکی بر موضوعات خاصی از آموزش مجازی حسابداری و روش تحقیق هایی که در آن بکاررفته است تمرکر دارد که این نوع سئوالات به صورت باز و بسته ويا چند گزینه ای طراحی می شود و داراي دو نوع دموگرافي و ادراكي مي باشد. پس از اینکه سئوالات طراحی شدند بین اعضا هیئت علمی و یا اساتید توزیع می شود تا مشارکت کنندگان ادراکات خود را در زمینه چگونه آموختن دانشجویان مطرح کنند و سپس در موقع مناسب جمع آوری می گردد و توسط محقق مربوطه تجزیه و تحلیل و جدول بندی می شود تا بهترین روشهای تدریس انتخاب شوند. جوابهایی که جمع آوري شده اند و دارای مفهومات بالا و پایین و یا نامعلوم يا زمینه دورنمای دانشکده و یا تجربه حرفه ای و یا سطح تکنولوژی استفاده شده به وسیله دانشکده هستند باید توسط محقق موردارزیابی و تجزیه و تحلیل بیشتری قرار بگیرد. اما میدان سئوالات دمگرافی وسیع تر هستند و متغیرهای زیادی را می توانند در خود جای دهند که مهم ترین این متغیرها شامل جنسیت،نژاد، سن، تمام وقت یا پاره وقت بودند، اوضاع دانشکده، اهداف حسابداری، سطوح عالی یا معمولی آموزش، مدرك تحصيلي، میزان درآمد، رتبه علمی، نمرات عالی، جوازکسب حرفه ای، سالهای تجربه آموزش سنتی، سالهای آموزش مجازی، سابقه تدریس در حسابداری، دانشکده عمومی یا خصوصی، مسائل مالی دانشکده و غیره می باشند. به عنوان مثال یک نمونه بررسی که به وسیله برنامه نرم افزار بازرگانی توسط جين كنز2003  طراحی شده بود برای ارزیابی از سئوالات باز و بسته استفاده کرده بود و دمگرافی سئوالات نیز به این صورت بودند که سئوالات با پاسخ دهنده لیست شده بودند و از مشارکت کنندگان خواسته شده بود که ابتدا به رادیو گوش دهند و سپس برای انتخاب جواب جوابی که بیشترین خصوصیات و شباهت را با جواب آنها دارد انتخاب نمایند.

کلید موفقیت این تحقیق اعتماد به پاسخ دهندگان  است که آنها چگونه پاسخ داده اند، چقدر پاسخ داده اند و یا همه را پاسخ داده اند و چاره و راه دیگری جز این وجود ندارد. و تفسیرات درست این جوابها به وسیله محقق انجام می شود که داده ها را جمع آوری می کند و آن عواملی را که بیشترین نتیجه را در مطالعه دارد انتخاب می نماید.

12- رویه ها :

پرسشنامه هایی که در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت شامل سی سئوال بود که در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده بود. و این سئوالات به صورت چند گزینه ای تهیه شده بود و مشارکت کنندگان با توجه به تجربیات خودشان و شرایط دانشگاه یا دانشجویان و از همه مهمتر رشته تدریس موردنظر گزینه موردنظر خود را علامت می زدند. و مهم ترین اطمینان اخلاقی این بررسی این بود که مشارکت کنندگان در حضور محقق پرسشنامه های موردنظر خود را تکمیل می نمودند تا اگر ابهامی در سئوالات وجود داشت برطرف شود.

13- مذاکره و اقدام کردن دادها :

پس از اینکه کلیه پاسخ ها دریافت شدند و تمام پرسشنامه ها جمع آوری شد همه آنها در میکروسافت اکسل ذخیره شدند. گام بعدی شناسایی تفاوت ها و شباهت ها و تجزیه و تحلیل این گزینه ها بود که این اطلاعات به سطر و ستونهای اکسل وارد شدند تا تجزیه و تحلیل بیشتری روی آنها صورت بگیرد. و با توجه به نثر و نظم روان پرسشنامه ها تفسيرات لازم و نهایی در سطر و ستونهای اکسل انجام گرفت و تقسیم بندی های لازم صورت پذیرفت  و پس از اینکه پردازش تکمیلی روی آنها انجام شد به صورت جدول شماره هفت پيوست ب  تنظیم شدند.

14- اطمینان اخلاقی:

در این بررسی سئوالات پرسشنامه توسط محقق برای اعضاء هیئت علمی  توزیع شده بود بنابراین امکان اینکه آنها را حذف نمایند یا اینکه تحت فشار روحی روانی و آزار و اذیت قرار بگیرند برای پاسخ دهندگان وجود نداشته است. و پاسخ دهندگان نیز در این مطالعه امکان ریسک کردن نداشته اند و يا اينكه نتایج این مطالعه كه ممکن است بر آنها تحمیل شده باشد. همه داده ها جمع آوری، آنالیز و خلاصه بندی شده اند و داده های مورداستفاده هیچکدام از اعضا هیئت علمی یا اساتید برای شناسايی آنها قرار نگرفته است و فقط یک اطمینان اخلاقی بالقوه وجود دارد که اهداف به جواب برسند زیرا که سئوالات فریب آمیز یا غیراخلاقی در این بررسی وجود نداشته است.  ودر همه اوقات مشخصات پاسخ دهندگان محرمانه و پنهانی نگهداری می شود زیرا که در این بررسی آموزش داده شده بود که هیچ نام یا هیچ اطلاعات مشخصه ای از پاسخ دهندگان پرسیده نشود. در اینجا پیشنهاد پول به مشارکت کنندگان نشده است که به سئوالات غیراخلاقی یا غیرمنطقی پاسخ دهند پس محقق نباید باور کند که در اینجا قیاس غیراخلاقی صورت گرفته باشد.

 

 

 

15-آمار توصیفی تحقیق :

در آمار توصیفی این تحقیق که با استفاده از نرم افزارهاي آماري  تهیه شده است جداول فراوانی مقادیر میانگین و میانه پاسخهای جمع آوری شده ، به طور کلی و همچنین به تفکیک طبقات مورد مطالعه قرار گرفته است که در این تحقیق استفاده شده است و همچنین برای پردازش داده ها از نرم افزاراکسل استفاده شده است و همچنين از جداول فراواني انباشته و جدول درصد فراواني نيز كمك گرفته شده است و براي تجزيه و تحليل سوالات از نمودارهاي هيستوگرام ( مستطيلي ) و براي تفسيرات آزمون فرضيه از ضريب همبستگي اسپرمن استفاده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها :

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی و شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد 130صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *