پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

نتايج تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال 1 : كمبود محبت

99/74درصد از پاسخ‌دهندگان، كمبود محبت در حد زياد و خيلي زياد در دروغ گويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط 9/9 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، كمبود محبت در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 5 33/8% 9 15% 25 66/41% 20 33/33%

 

سئوال 2 : عدم ارتباط صحيح خانواده

در مورد سئوال (2)، 66/76 درصد از پاسخ‌دهندگان، عدم ارتباط صحيح خانواده را در حد زياد و خيلي زياد در دروغ گويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند.

بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، عدم ارتباط صحيح خانواده را تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 12 20% 28 66/46% 18 30%

 

 

سئوال 3 : دروغهاي مصلحتي پدر و مادر

در مورد سئوال (3)،  33/78 درصد از پاسخ‌دهندگان، دروغهاي مصلحتي پدرو مادر را درحد زياد و خيلي زياد در دروغ گويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، دروغهاي مصلحتي پدر و مادر در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 1 66/1% 11 33/18% 21 35% 26 33/43%

 

سئوال 4 : ترس از والدين

در مورد سئوال (4)،  49/84 درصد از پاسخ‌دهندگان، ترس ازوالدين را در حد زياد و خيلي زياد در دروغ گويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/1درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، ترس از والدين در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 10 33/13% 16 66/26% 35 32/58%

 

 

سئوال 5  تهديدهاي پدر و مادر

در مورد سئوال (5)، 66/81درصد از پاسخ‌دهندگان تهديد‌هاي پدر و مادر را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/1درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، تهديدهاي پدر و مادر در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

 

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 10 66/16% 15 25% 34 66/56%

 

سئوال 6 : اگلوهاي نادرست خانوادگي

در مورد سئوال(6)،  75درصد از پاسخ‌دهندگان الگوهاي نادرست خانوادگي نسبت به دروغگويي را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي موثر مي‌دانند، در حالي كه فقط  33/3درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند بدين سبب مشخص مي‌شود كه بنظر جامعه آماري ما، الگوهاي نادرست خانوادگي نسبت به دروغگويي در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

 

سئوال 7 : بي تفاوتي محيط زندگي خانوادگي نسبت به دروغگويي

در مورد سئوال (7)، 66/76 درصد از پاسخ‌دهندگان بي تفاوتي محيط زندگي خانوادگي نسبت به دروغگويي در حد زيادو خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، بي تفاوتي محيط زندگي خانوادگي نسبت به دروغگويي در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 1 66/1% 12 20% 26 33/43% 20 33/33%

 

سئوال 8 : دادن تكليف بيش از حد

در مورد سئوال (8)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، دادن تكليف بيش از حد در حد متوسط در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  99/34 درصد در حد زياد و خيلي زياد از پاسخ‌دهندگان موثر مي‌دانند و 99/19درصد در حد كم و خيلي كم اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، دادن تكليف بيش از حد در دروغگويي در حد متوسط موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
4 66/6% 8 33/13% 27 45% 11 33/18% 10 66/16%

 

سئوال 9 : ندادن درك صحيحي از اهميت راستي و درستي به كودكان از طرف خانواده

در مورد سئوال (9)،  75درصد از پاسخ‌دهندگان ندادن درك صحيحي از اهميت راستي و درستي به كودك از طرف خانواده، در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  32/3درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، ندادن درك صحيح از اهميت راستي و درستي به كودك از طرف خانواده تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

 

سئوال 10 : عمل نكردن پدر و مادر به قول و وعده هايشان به كودك

در مورد سئوال (10)، 33/63درصد از پاسخ‌دهندگان عمل نكردن پدر و مادر به قول و وعده هايشان به كودك در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط 66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند، بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، عمل نكردن پدر و مادر به قول و وعده هايشان به كودك در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 6 10% 15 25% 21 35% 17 33/28%

 

سئوال 11 : نداشتن اعتماد به كودك از طرف خانواده

در مورد سئوال (11)، 60 درصد از پاسخ‌دهندگان نداشتن اعتماد به كودك از طرف خانواده، در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط 99/9درصد اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، نداشتن اعتماد به كودك از طرف خانواده، در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 5 33/8% 18 30% 24 40% 12 20%

 

سئوال 12: سخت گيريهاي پدر و مادر

در مورد سئوال (12)، 32/78درصد از پاسخ‌دهندگان سخت گيري‌هاي پدر  مادر، در حد زياد و خيلي زياد دردروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  33/3درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، سخت گيري‌هاي پدر و مادر در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 11 33/18% 22 66/36% 25 66/41%

 

 

سئوال 13 : والدين دروغگو

در مورد سئوال (13)، 66/91درصد از پاسخ‌دهندگان، والدين دروغگو را در حد زياد و خيلي زياد دردروغگويي كودكان موثر مي‌دانند درحالي كه فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، والدين دروغگو تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
2 33/3% 3 5% 12 20% 43 66/71%

 

 

سئوال 14 : احساس حقارت

در مورد سئوال (14)، 75درصد از پاسخ‌دهندگان احساس حقارت را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  33/23درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، احساس حقارت در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
14 33/23% 11 33/18% 27 45% 18 30%

 

 

سئوال 15 : ندادن اظهارنظر وبحث به كودك

در مورد سئوال (15)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، ندادن اظهار نظر و بحث به كودكان در حد متوسط در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط 66/31 درصد در حد زياد و خيلي زياد موثر مي‌دانند و 32/23 درصد در حد كم و خيلي كم اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، ندادن اظهارنظر و بحث به كودك در حد متوسط موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
1 66/1% 13 66/21% 27 45% 18 30% 1 66/1%

 

سئوال 16 : دادن فرمانهاي شديد به كودك

در مورد سئوال (16)، 99/44درصد از پاسخ‌دهندگان دادن فرمانهاي شديد به كودك در دروغگويي كودكان را موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  33/23 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، دادن فرمانهاي شديد به كودك در دروغگويي تا حد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
30 5% 11 33/18% 19 66/31% 20 33/33% 7 66/11%

 

 

سئوال 17 : ندادن آزادي به كودك و احساس راحتي نكردن

در مورد سئوال (17)، 33/43 درصد از پاسخ‌دهندگان، ندادن آزادي به كودك و احساس راحتي نكردن در حد متوسط در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/41درصد در حد زياد و خيلي زياد از پاسخ‌دهندگان آن را موثر مي‌دانند و 99/14 درصد در حد كم وخيلي كم اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، ندادن آزادي به كودك و احساس راحتي نكردن در حد متوسط در دروغگويي موثر است.

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت
4 66/6% 5 33/8% 26 33/43% 16 66/26% 9 15%

سئوال 18: مقايسه طفل در ميان همسالان

در مورد سئوال (18)، 66/56 درصد از پاسخ‌دهندگان، مقايسه طفل در ميان همسالانش را در حد زياد و خيلي زياد در دروغگويي كودكان موثر مي‌دانند در حالي كه فقط  66/16 درصد از پاسخ‌دهندگان اين امر را موثر نمي‌دانند. بدين سبب مشخص مي‌شود كه به نظر جامعه آماري ما، مقايسه طفل در ميان همسالانش در دروغگويي تاحد قابل ملاحظه‌اي موثر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *