تز و پایان نامهمقالات

پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

نتایج تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال 1 : کمبود محبت

99/74درصد از پاسخ‌دهندگان، کمبود محبت در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 9/9 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، کمبود محبت در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 5 33/8% 9 15% 25 66/41% 20 33/33%

 

سئوال 2 : عدم ارتباط صحیح خانواده

در مورد سئوال (2)، 66/76 درصد از پاسخ‌دهندگان، عدم ارتباط صحیح خانواده را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند.

بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، عدم ارتباط صحیح خانواده را تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 12 20% 28 66/46% 18 30%

 

 

سئوال 3 : دروغهای مصلحتی پدر و مادر

در مورد سئوال (3)،  33/78 درصد از پاسخ‌دهندگان، دروغهای مصلحتی پدرو مادر را درحد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، دروغهای مصلحتی پدر و مادر در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 1 66/1% 11 33/18% 21 35% 26 33/43%

 

سئوال 4 : ترس از والدین

در مورد سئوال (4)،  49/84 درصد از پاسخ‌دهندگان، ترس ازوالدین را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغ گویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/1درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، ترس از والدین در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 10 33/13% 16 66/26% 35 32/58%

 

 

سئوال 5  تهدیدهای پدر و مادر

در مورد سئوال (5)، 66/81درصد از پاسخ‌دهندگان تهدید‌های پدر و مادر را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/1درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، تهدیدهای پدر و مادر در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

 

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 10 66/16% 15 25% 34 66/56%

 

سئوال 6 : اگلوهای نادرست خانوادگی

در مورد سئوال(6)،  75درصد از پاسخ‌دهندگان الگوهای نادرست خانوادگی نسبت به دروغگویی را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی موثر می‌دانند، در حالی که فقط  33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند بدین سبب مشخص می‌شود که بنظر جامعه آماری ما، الگوهای نادرست خانوادگی نسبت به دروغگویی در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

 

سئوال 7 : بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی

در مورد سئوال (7)، 66/76 درصد از پاسخ‌دهندگان بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی در حد زیادو خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، بی تفاوتی محیط زندگی خانوادگی نسبت به دروغگویی در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 1 66/1% 12 20% 26 33/43% 20 33/33%

 

سئوال 8 : دادن تکلیف بیش از حد

در مورد سئوال (8)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، دادن تکلیف بیش از حد در حد متوسط در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  99/34 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از پاسخ‌دهندگان موثر می‌دانند و 99/19درصد در حد کم و خیلی کم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، دادن تکلیف بیش از حد در دروغگویی در حد متوسط موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 8 33/13% 27 45% 11 33/18% 10 66/16%

 

سئوال 9 : ندادن درک صحیحی از اهمیت راستی و درستی به کودکان از طرف خانواده

در مورد سئوال (9)،  75درصد از پاسخ‌دهندگان ندادن درک صحیحی از اهمیت راستی و درستی به کودک از طرف خانواده، در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  32/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، ندادن درک صحیح از اهمیت راستی و درستی به کودک از طرف خانواده تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 13 66/21% 24 40% 21 35%

 

سئوال 10 : عمل نکردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به کودک

در مورد سئوال (10)، 33/63درصد از پاسخ‌دهندگان عمل نکردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به کودک در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند، بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، عمل نکردن پدر و مادر به قول و وعده هایشان به کودک در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 6 10% 15 25% 21 35% 17 33/28%

 

سئوال 11 : نداشتن اعتماد به کودک از طرف خانواده

در مورد سئوال (11)، 60 درصد از پاسخ‌دهندگان نداشتن اعتماد به کودک از طرف خانواده، در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 99/9درصد این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، نداشتن اعتماد به کودک از طرف خانواده، در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 5 33/8% 18 30% 24 40% 12 20%

 

سئوال 12: سخت گیریهای پدر و مادر

در مورد سئوال (12)، 32/78درصد از پاسخ‌دهندگان سخت گیری‌های پدر  مادر، در حد زیاد و خیلی زیاد دردروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، سخت گیری‌های پدر و مادر در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 11 33/18% 22 66/36% 25 66/41%

 

 

سئوال 13 : والدین دروغگو

در مورد سئوال (13)، 66/91درصد از پاسخ‌دهندگان، والدین دروغگو را در حد زیاد و خیلی زیاد دردروغگویی کودکان موثر می‌دانند درحالی که فقط 33/3درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، والدین دروغگو تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 3 5% 12 20% 43 66/71%

 

 

سئوال 14 : احساس حقارت

در مورد سئوال (14)، 75درصد از پاسخ‌دهندگان احساس حقارت را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  33/23درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، احساس حقارت در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
14 33/23% 11 33/18% 27 45% 18 30%

 

 

سئوال 15 : ندادن اظهارنظر وبحث به کودک

در مورد سئوال (15)، 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، ندادن اظهار نظر و بحث به کودکان در حد متوسط در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 66/31 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد موثر می‌دانند و 32/23 درصد در حد کم و خیلی کم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، ندادن اظهارنظر و بحث به کودک در حد متوسط موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 13 66/21% 27 45% 18 30% 1 66/1%

 

سئوال 16 : دادن فرمانهای شدید به کودک

در مورد سئوال (16)، 99/44درصد از پاسخ‌دهندگان دادن فرمانهای شدید به کودک در دروغگویی کودکان را موثر می‌دانند در حالی که فقط  33/23 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، دادن فرمانهای شدید به کودک در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
30 5% 11 33/18% 19 66/31% 20 33/33% 7 66/11%

 

 

سئوال 17 : ندادن آزادی به کودک و احساس راحتی نکردن

در مورد سئوال (17)، 33/43 درصد از پاسخ‌دهندگان، ندادن آزادی به کودک و احساس راحتی نکردن در حد متوسط در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/41درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از پاسخ‌دهندگان آن را موثر می‌دانند و 99/14 درصد در حد کم وخیلی کم این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، ندادن آزادی به کودک و احساس راحتی نکردن در حد متوسط در دروغگویی موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 5 33/8% 26 33/43% 16 66/26% 9 15%

سئوال 18: مقایسه طفل در میان همسالان

در مورد سئوال (18)، 66/56 درصد از پاسخ‌دهندگان، مقایسه طفل در میان همسالانش را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/16 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، مقایسه طفل در میان همسالانش در دروغگویی تاحد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن