دانلود پایان نامه

۲-۱-۱مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان

بوم شناسان سلامتی را یک وضعیت رفاه کامل و پایدار (متعادل) می دانند و انسان سالم کسی است که از نظر جسمی سالم و از نظر فکری بی عیب و از نظر روانی شاد و از لحاظ اجتماعی متعادل و از جنبه سیاسی آگاه و از نظر اقتصادی مولد و از نظر فرهنگی مسئول باشد (شمشیری نیا، ۱۳۸۸).

پیروان مکتب زیست گرایی معتقدند بهداشت روانی زمانی وجود خواهند داشت که بافتها و اندام‌های بدن به طور سالم کار کنند. هر نوع اختلال در دستگاه عصبی و در فرایندهای شیمیایی بدن  اختلال روانی به همراه خواهد آورد (گنجی،۱۳۸۲). رانک[۱]،”سلامت روان را صلاحیت زندگی بدون ترس،گناه، اضطراب و داشتن مسئولیت برای اعمال و کردار خود فرد می داند”(هنرپروران، ۱۳۸۶).

بنابر اعتقاد پرز[۲] انسانی از نظر روانی سالم است که در او آگاهی می تواند بدون سد شدن گسترش یابد. چنین شخصی لحظه به لحظه می تواند نیازهای خودش و امکانات محیطی را به طور کامل و روشنی تجربه کند و طبق اصل سالم گشتالتی عمل کند (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۵).

 

دید آدلر[۳] به انسان و امور او، دیدی کل نگر[۴] ، پدیده شناسی[۵] ، غایت انگار و اجتماعی است. او انسان را موجودی خلاق، انتخابگر، مسئول و در حال شدن می داند که نه خوب است و نه بد و ماهیتش در جامعه شکل می گیرد و تکامل او در واقعیت بخشیدن به خویش است. به عقیده او محرک اصلی رفتار بشر، اهداف تخیلی و انتظارات وی از آینده است. به طور قطع این هدف ها و انتظارات در آینده وجود ندارند و نتیجه احساس و خیالپردازی خود شخص است، ولی در حال حاضر او را به کوشش و فعالیت وا میدارد. به عقیده آدلر، انسان سالم کسی است که قادر باشد خود را از قید این تخیلات رها کند و به هنگام لزوم با واقعیات روبه رو شود. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد، زندگی او هدفمند و غایت مدار است و از اشتباهات اساسی پرهیز می کند. این اشتباهات شامل تعمیم مطلق، اهداف نادرست و محال، درک نادرست و توقع بی مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزشمندی خود و باورهای غلط می باشد (کوری ، ترجمه عسگری، خدابخشی، دارینی و عسکری،۱۳۸۷).

[۱] – Rank

[۲] – Perls

[۳] – Adler

[۴] – holistic

[۵] – phenomenological

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه