دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته

مدیریت آموزشی

 

عنوان:

 

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب

 

استاد راهنما :

دکتر نادر شهامت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

بیان مساله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 8

هدفهای تحقیق.. 9

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم:مروری برادبیات وپیشینه تحقیق

مبانی نظری.. 9

توانمندسازی.. 13

تاریخچه ومبانی توانمندسازی.. 14

تعاریف توانمندسازی.. .16

  ضرورت توانمدسازی کارکنان در سازمان. 16

راهکارهای عملی توانمندسازی.. 16

اهداف توانمندسازی کارکنان. 19

نتایج حاصل ازاجرای توانمندسازی.. 20

پیش نیازهای توانمندسازی.. 21

برنامه های توانمندسازی.. 23

دیدگاه های تونمندسازی.. 25

مدل های توانمندسازی.. 25

خلاقیت… 29

مفهوم خلاقیت… 30

پیشینه خلاقیت… 30

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی. .. 31

نظریه های علمی خلاقیت… 32

مفاهیم مرتبط با خلاقیت… 35

فرایند خلاقیت ونوآوری.. 38

ارتباط خلاقیت،نوآوری،اختراع. 38

اهمیت خلاقیت ونوآوری.. 39

دلایل خلاقیت برای مدیران ازدیدگاه پروا 41

ویژگی های یک تفکر خلاق.. 41

تسهیل وپدیدآیی خلاقیت… 41

محرک های فرایندخلاقیت… 43

موانع خلاقیت… 44

ضرورت خلاقیت ونوآوری درسازمان. 46

نقش مدیردرپرورش خلاقیت… 49

مدیریت کیفت فراگیر. 46

مفهوم کیفیت… 46

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن. 47

عوامل موثردرکیفیت… 48

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر. 50

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر. 49

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز 53

نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر 51

اصول مدیریت کیفیت فراگیر. 57

اهداف مدیریت کیفیت فراگیر. 57

فواید مدیریت کیفیت فراگیر. 57

برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع. 58

تعریف برنامه ریزی راهبردی.. 58

ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان. 69

فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی.. 69

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی.. 62

تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور…………………………………………………………………………………..62

تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………………………………….70

جمع بندی.. 71

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

روش پژوهش… 73

جامعه پژوهش… 73

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 73

روش گردآوری اطلاعات… 73

ابزار گردآوری اطلاعات… 73

روایی و پایایی ابزار. 74

روش اجرای تحقیق.. 76

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 76

ملاحظات اخلاقی.. 76

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

الف) داده های توصیفی.. 78

ب) آمار استنباطی.. 81

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

خلاصه تحقیق.. 87

بحث و نتیجه گیری.. 87

محدودیت های تحقیق.. 93

پیشنهادات کاربردی.. 94

پیشنهاد پژوهشی.. 95

فهرست منابع: 96

منابع فارسی.. 96

منابع لاتین.. 98

پیوست ها

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر 104

پرسش نامه خلاقیت… 109

پرسش نامه توانمند سازی.. 114

چکیده انگلیسی 116

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول1-2:تفاوت مدیریت کیفیت جامع ومدیریت سنتی…………………………………………………….. 62

جدول1-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سن………………………………………………………….. 78

جدول2-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………… 78

جدول3-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………….. 79

جدول4-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سابقه کار…………………………………………………… 79

جدول 5-4: شاخصهای آماری مدیرت کیفیت فراگیر،خلاقیت وتوانمندسازی و ابعاد آن……………… 84

جدول6-4: آزمون همبستگی بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت با توانمندسازی………88

جدول7-4: آزمون همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی………………………………….. 92

جدول8-4:آزمون همبستگی بین ابعاد خلاقیت باتوانمندسازی……………………………………………….. 87

جدول9-4: جدول تحلیل رگرسیون همزمان ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی……………… 88

جدول10-4: جدول تحلیل واریانس گام به گام  ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی………… 88

جدول11-4: نتایج تحلیل رگرسیون خلاقیت وتوانمندسازی…………………………………………………. 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار 1-2متغیرهای خلاقیت ومحرک های ابتکاردرسازمان………………………………………………… 42

نمودار 2-2:مدیریت عملیات وسوداوری…………………………………………………………………………. 47

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل 1-2 مدل رهبری توانمندسازی لاوراک……………………………………………………………………. 26

شکل 2-2 مدل رهبری توانمندسازی هارلی……………………………………………………………………… 27

شکل 3-2 مدل رهبری توانمندسازی والام واستورم……………………………………………………………. 28

شکل شماره 4-2: مدل سیستمی توانمندسازی…………………………………………………………………… 29

شکل شماره5-2: مدل توانمندسازی رابطه هوش وخلاقیت واختراع……………………………………….. 39

شکل 6-2 چرخه دمینگ…………………………………………………………………………………………….. 56

شکل 7-2 سلسله مراتب نیازهای سازمانی………………………………………………………………………. 59

 

چکیده

هدف ازتحقیق حاضر،بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است.روش تحقیق همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش 320نفرازدبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است که 175نفربه روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب گردید.جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرمقیمی وهمکاران(1388)،خلاقیت رندسیپ(1979)وتوانمندسازی اسپریتزر(1995)استفاده گردید.درتجزیه وتحلیل داده هاازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان دادکه بین ابعادمدیریت کیفیت فراگیروتوانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین خلاقیت باتوانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.که ازبین ابعادمدیریت کیفیت فراگیرباتوانمندسازی بعدهای قدرتمندسازی،تجزیه وتحلیل،شناسایی،آموزش کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی دارند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.