اهمیت ارزیابی عملکرد

در جواب به این سؤال، نیلی[۱] هفت دلیل را برشمرده است (ایران زاده ، ۱۳۸۸ ، ص۷):

 • تغییر در طبیعت کارها و فعالیت ها.
 • افزایش رقابت.
 • لزوم ایجاد بهبودهای شخصی در سازمان.
 • جوایز کیفی ملی و بین المللی.
 • بروز تغییردر نیازمندی های برون سازمانی.
 • توانایی تکنولوژی اطلاعات .
 • تغییر در موقعیت و نقش های سازمانی.

۲-۱-۵) فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مجموعه­ای از فعالیت­ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب می شود، رعایت نظم و توالی و فعالیت های ذیل در آن ضروری می باشد. (رحیمی، ۱۳۸۵، ص ص ۴۲-۴۱)

 • تدوین شاخص ها ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها.
 • تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه.
 • استاندارد گذاری و تعیین وضعیت  مطلوب  هر شاخص.
 • سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ی ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
 • استخراج و تحلیل نتایج.

۲-۱-۶) اندازه گیری عملکرد

هر شاخص عملکرد از یک عدد دارای واحد اندازه گیری تشکیل شده است. عدد میزان اهمیت ( مقدار) و واحد، معنای آن عدد را به ما نشان می دهد و همواره به یک هدف متصل اند شاخص ها می توانند توسط واحدهای یک بعدی مثل ساعت متر، نانو ثانیه ، دلار، تعداد گزارشات و… نشان داده شوند. واحدهای   اندازه گیری چند بعدی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این شاخص ها شاخص هایی هستند که به صورت نسبت دو یا چند واحد پایه بیان می شوند. واحد اندازه گیری اکثر شاخص های عملکرد جزو یکی از شش گروه  زیر قرار می گیرند.(عفتی داریانی و دیگران ، ۱۳۸۶، ص ۱۲)

 • اثر بخشی : میزان برآورده شدن توسط فرایند را نشان می دهد.
 • کارایی: میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرایندها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان    می دهد.
 • کیفیت: درجه­ی تطابق کالا و یا خدمت با انتظارات و نیازهای مشتری.
 • زمانسنج: میزان درست انجام شدن و سروقت بودن هر یک از عملیات را اندازه می گیرد. محدودیتی باید برای زمان انجام این فعالیت ها تعیین شود، این محدودیت ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می شوند.
 • بهره وری: میزان ارزش افزوده هر فرایند را نشان می دهد که می تواند بر مبنای تقسیم بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده باشد.
 • امنیت: میزان سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه گیری می نماید.

۲-۱-۷) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد

با بررسی متون می توان دریافت که شاخص ها و سنجه های ارزیابی  عملکرد می توانند دارای سر فصل های ذیل باشد. (آرمسترانگ ،۱۳۸۵،ص ص ۶۳-۶۲)

 • مالی- درآمد ، ارزش صاحبان سهام ، ارزش افزوده ، نرخ های بازده ، هزینه ها.
 • خروجی- واحدهای تولید یا پردازش شده ، ظرفیت پذیرش ، حساب های جدید.
 • اثر گذاری – دست یابی به یک استاندارد ( کیفیت، سطح خدمات و غیره )تغییرات رفتار ( در قبال مشتریان داخلی و خارجی).
 • تکمیل کار- پروژه ،سطح استقبال از خدمات ، نوآوری.
 • واکنش- قضاوت دیگران ، همکاران ، مشتریان داخلی و خارجی.
 • زمان- سرعت پاسخ گویی یا گردش کار، میزان کار عقب افتاده ، زمان بازاریابی، زمان های تحویل.

[۱] . Nily

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید