پایان نامه رابطه مثبت قابلیت¬ها و استراتژی¬های بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان

فرضیه های تحقیق

  1. بین منابع و استراتژی ­های بازاریابی رابطه مثبت وجود دارد.
  2. بین قابلیت ها و استراتژی ­های بازاریابی رابطه مثبت وجود دارد.
  3. بین استراتژی ­های بازاریابی و مزیّت رقابتی رابطه مثبت وجودارد.
  4. بین مزیّت رقابتی و عملکرد بازار رابطه مثبت وجود دارد.
  5. بین مزیّت رقابتی و عملکرد مالی رابطه مثبت وجود دارد.
  6. بین عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه مثبت وجوددارد.

۱-۸) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم ، به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه­گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات  رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه­بندی[۱] کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه­گیری میسر است.(سکاران ،۱۳۹۰،ص۱۹۵) تعریف عملیاتی متغیرهای  تحقیق به شرح زیر است:

۱-۸-۱) متغیر وابسته- عملکرد بازرگانی ـ منظور از متغیرهای وابسته ، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است. به عبارت دیگر یک متغیراصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. (خاکی،۱۳۹۰،ص۱۶۶) متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد بازرگانی می­باشد.

موفقیت استراتژی ­های شرکت در عملکرد شرکت منعکس می گردد، عملکرد شرکت، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت­های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت ، تعیین می­شود. شرکت­های با عملکرد مطلوب، ارزش را در طول زمان خلق می­نمایند. این امر در شرکت­های با عملکرد نامطلوب، صورت نمی­گیرد. قسمت­های مختلف بازار به دنبال ارزش­های مختلفی هستند. بنابراین ، خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است.(یوسفی،۱۳۸۹،ص۱۳)

عملکرد بازرگانی یکی از مهم ترین متغیرهای مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت­های تجاری به حساب می­آید و به ارزیابی و سنجش اهداف واقعی به دست آمده یک سازمان بر مبنای برنامه­های پیش بینی شده اشاره دارد. سنجش عملکرد وسیله ای برای اندازه گیری و حصول اطمینان از این که استراتژی های سازمان  منجر به دستیابی به اهداف شده است می باشد.(چیرانی و همکارانش ،۱۳۹۰،ص۴) در تحقیق حاضر عملکرد بازرگانی  در دو بخش مورد بررسی قرار می­گیرد:

الف) عملکرد بازار- به عنوان اثربخشی فعالیت های بازاریابی سازمان تعریف شده است. هم چنین به معنی توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت       می باشد. (p268،۲۰۱۰،Cheng et.al) این سازه در این تحقیق به وسیله زیر سازه­های رضایت مشتری[۲]، جایگاه رقابتی شرکت، جذب مشتری جدید و حفظ مشتری با استفاده از ابزار پرسشنامه و براساس نظرات مدیران شرکت­ها اندازه­گیری می شود.

ب)عملکرد مالی- عبارتست از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهام داران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می­آ­ید. (عیسی زاده،۱۳۸۹،ص۶۱) هم چنین به معنای قابلیت سودآوری سازمان و        تاثیر گذاری بر بازار می باشد و شاخص­های موفقیت در دست­یابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت­ها مشخص می کند. این سازه در این تحقیق  به وسیله­ی زیرسازه­ی میزان فروش، برگشت سرمایه، سهام بازار و سرمایه در گردش با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس نظرات مدیران شرکت­ها اندازه­گیری می­شود.

۱-۸-۲) متغیرهای مستقل ـ متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است و تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده می شود.

تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به وجود می­آورد، بنابراین برای این تحقیق متغیر مستقل همان محرک[۳] است. متغیر مستقل ، شرط مقدم یا پیشین یا شرط لازم قبل از وقوع یک پیامد، یا نتیجه به خصوص است که می تواند معلول احتمالی یا فرضی نیز باشد (خاکی،۱۳۹۰،ص۱۶۷) که در این تحقیق عبارت است از مزیّت رقابتی، استراتژی­های بازاریابی،منابع و قابلیت­های شرکت.

۱-۸-۲-۱) مزیّت رقابتی- مزیّت رقابتی، وضعیتی است که یک واحد تولیدی را قادر می­سازد با کارایی بالاتر و روش های برتر  محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت  با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد تولیدی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی ­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،فن آوری ،پرسنلی و…) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند.(حسینی و همکاران،۱۳۸۵،ص۱۶۹)

مفهوم مزیّت رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف[۴] مقایسه­ای هر چه قدر ارزش­های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیک تر یا با آن منطبق­ تر باشد می توان گفت که سازمان ، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیّت است.(نوروز،۱۳۹۰،ص۵)

ساوهنی و پیپر طی تحقیقی  در سال ۲۰۰۲ بیان کردند شرکت­هایی که به جای تمرکز بر مبادله و منافع اقتصادی به ایجاد و حفظ روابط ارزشمند با مشتریان از طریق خلق ارزش برتر در راستای مزیّت رقابتی متمایل شده­اند و فرهنگ مبتنی بر ارائه ارزش به مشتری را در تمام فرایندها و اقدامات خود تقویت       می کنند عملکردمالی و تجاری برتری نسبت به رقبا و شرکت­ها دارند.                                                  ( p262،۲۰۰۲، Sawneny & Piper) این متغیر به وسیله­ی سازه­ های بهبود کیفیت محصولات وخدمات و میزان ورود به بازارهای پر منفعت[۵] با استفاده از ابزار پرسشنامه اندازه­گیری می شود.

۱-۸-۲-۲) استراتژی های بازاریابی استراتژی­های بازاریابی را مجموعه­ای از متغیرهای قابل کنترل            می نامند که شرکت آن ها را برای کسب واکنش  مورد انتظار خود در بازار هدف با هم ترکیب                  می کند.(زرگریان،۱۳۹۱،ص۷) این استراتژی ها شامل سیاست­ها ، اعمال و روش هایی در بخش­های بازاریابی و فروش می باشند که هدف آن ها خلق و ایجاد عایدات و درآمدها و منابع است و نیز حصول و دست یابی به اهداف فردی و سازمانی.(p99،۲۰۱۳،Leonidou et.al) این متغیر به وسیله سازه­های توسعه محصولات و خدمات ،کاهش هزینه و قیمت و شفافیت تبلیغات با استفاده از ابزار پرسشنامه        اندازه­گیری می شود.

  • محصول/خدمت- محصول یا خدمت به عنوان هر چیزی تعریف می شود که به تواند در بازار برای جلب توجه،تملک،استفاده یا مصرف عرضه کرد و احتمالا توان رفع یک نیاز یا خواسته را نیز داشته باشد.(کاتلر،۱۳۹۰،ص۳۳۸)
  • قیمت- قیمت تنها رکن آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می کند. به زبان ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمت پرداخت می شود.در تعریف دیگر می توان گفت قیمت میزان فایده­ای است که مصرف کنندگان برای مزایای  حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت پرداخت می­کند.(کاتلر،۱۳۹۰،ص۵۳۴)
  • توزیع – یک کانال توزیع مجموعه­ای از سازمان ها هستند که درگیر فرایند بازاریابی کالاها یا خدمات برای استفاده یا مصرف توسط مصرف کننده یا استفاده کننده می­باشند. به عبارت دیگر  می توان گفت یک کانال توزیع مجموعه­ای از مؤسسات وابسته به یکدیگرند که مسئولیت تحویل کالا یا خدمات به مصرف کننده یا استفاده کننده صنعتی به عهده ایشان گذاشته شده است.(کاتلر،۱۳۹۰،ص۵۷۱)

[۱] . Bracket

[۲] . Customer Satisfaction

[۳] . Stimulus

[۴] . Range

[۵] . Benefical

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *