پایان نامه رابطه بین شاخص O.O.P و مواجه با هزینه های کمر شکن در بیماران مبتلا به سرطان سینه

– فرضیه های تحقیق:

فرضیه های تحقیق با توجه به موضوع و سوابق مطالعاتی و مدل تحقیق عبارتند از:

۱- شاخص O.O.P (پرداخت از جیب) با مواجه با هزینه های کمر شکن در بیماران مبتلا  به سرطان سینه رابطه دارد.

۲-شاخص O.O.P با زایش فقر در بیماران مبتلا به سرطان سینه رابطه دارد.

۳-شاخص O.O.P  با  بروز اختلالات  روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه رابطه دارد.

۴- زایش فقر با  بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه رابطه دارد.

۱-۷- متغیرهای تحقیق:

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم  مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار داده و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد (ایران نژاد، ۱۳۸۲، ص ۴۷).

این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.

۱-۷-۱ متغیر مستقل[۱] :

متغیر هایی هستند که تحت تاثیر متغیر ها و عوامل دیگر قرار نمی گیرند و محقق می تواند با دستکاری این متغیر ها تاثیر آن را روی متغیر وابسته مشاهده و ارزیابی کند.

در این تحقیق شاخصO.O.P  در فرضیه های اول، دوم و سوم متغیر مستقل می باشد. و در فرضیه چهارم فقر متغیر مستقل محسوب میشود.

۱-۷-۲- متغیر وابسته[۲] :

متغیر هایی هستند که تحت تاثیر عوامل و متغیرهای مستقل قرار می گیرند.

مواجه با هزینه های کمرشکن، فقر و بروز اختلالات روانی به عنوان متغیر وابسته ی پژوهش می باشند که O.O.P  بر آنها تاثیر می گذارد. در فرضیه چهارم، بروز فقر به عنوان متغیر مستقل بر بروز اختلالات روانی اثر دارد.

۱-۸- تعریف متغیرها

نمونه هایی از تعاریف به کار رفته در برخی کتب و مقالات در رابطه با متغییرهای تحقیق به شرح زیر می باشد.

۱-۸-۱- پراخت از جیب (O.O.P)

تعریف نظری: نسبتی از هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما ازجیب به هنگام دریافت خدمت پرداخت می شود. به عنوان یک اصل کلی افزایش آن نامطلوب است. از این رو کاهش هرچه بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است (حسن زاده، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: هزینه هایی است که بطور مستقیم برای ویزیت، دارو و ملزمات پزشکی، خدمات پاراکلینیک و سایر هزینه های مرتبط با سلامت به عنوان سهم بیمار پرداخت می شود. در واقع  O.O.P مقدار تفاوت قیمت تمام شده (حقیقی) کالا یا خدمات با قیمت تعدیل شده آن است (ماهر، ۱۳۸۵).

[۱] . Independent variable

[۲] . dependent variable

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *