پایان نامه رابطه بین شاخص سهام و سپرده های بلند مدت

پایان نامه رابطه بین شاخص سهام و سپرده های بلند مدت

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داده می شود. که تغییرات در شاخص سهام ، نرخ بهره بانکی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین تغییر در نرخ ارز چه تاثیری بر رفتار سپرده گذاران برای سپرده گذاری های کوتاه مدت و یا بلند مدت آنها دارد؟ همچنین در این تحقیق به سوال دیگر که مربوط به تاثیر متغیر های پیش گفته بر سطح شاخص سود آوری شرکت ها است نیز پاسخ داده می شود. لذا با توجه به مطالب گفته شده از چهار متغیر مستقل و ۳ متغیر وابسته مجموعا ۱۲ سوال ناشی می شود که برای پاسخ گویی به آنها ۱۲ فرضیه تبیین گردیده و مورد آزمون قرار گرفته اند که در ادامه پس از بیان سوالات تحقیق به بررسی نتایج هر کدام از آنها پرداخته می شود.

سوالات:

سوال اول: آیا بین شاخص سهام و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال دوم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: : آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال چهارم: آیا بین نرخ آزاد ارز و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال پنجم: آیا بین شاخص سهام و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال ششم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال هفتم : آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

سوال هشتم: آیا بین نرخ ارز و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

فر سوال ضیه نهم: آیا بین شاخص سهام و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال دهم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال یازدهم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال دوازدهم: آیا بین نرخ ارز و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

 

۵-۵) نتایج کلی تحقیق

رفتار سپرده گذاران در تعیین حجم سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت کشورهای مختلف بر اساس یکی از نظام های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست های تعیین نرخ ارز، و شاخص سهام تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و بازار سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود. یکی از مسائل با اهمیت در اقتصاد هر کشور نرخ ارز و شاخص سهام بورس اوراق بهادار آن می باشد. این متغیرهای اقتصادی بعنوان یکی از متغیرهای کلان، بهای تمام شده واحدهای اقتصادی(از جمله صنعت بانکداری) را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام و همچنین نرخ سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت امکان برنامه ریزی را از واحدهای اقتصادی گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می شود. با توجه به این امر دولتها، بر اساس فصل سوم قوانین چهارم و پنجم برنامه توسعه کشور ملزم به اتخاذ تدابیری در جهت کنترل و مقابله با آثار منفی نوسانات شدید نرخ ارز و شاخص سهام بر صنایع شده اند. مطابق با ادبیات تحقیق ارائه شده در فصول قبل نرخ ارز، شاخص سهام و نرخ سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت می­تواند بر رفتار سپرده گذاران در اندوختن دارایی های خود به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت تاثیر گذار باشد. بطور کلی نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می­دهد که سطوح متفاوت از نرخ سود سپرده و یا نرخ ارزآزاد و شاخص سهام ، بر سطح سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذاشته است. که در ادامه به تشریح آنها می­پردازیم.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات مربوط به بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۱ بود. فرضیه اول وپنجم تحقیق،  سوالات اول و پنجم تحقیق می باشند که ارتباط منفی معنادار بین شاخص سهام و  حجم سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت را مورد تایید قرار می­دهد.  بدین معنا که افزایش شاخص سهام از سطح سپرده های بانکی در بانک های خصوصی می کاهد.

هدف از طرح فرضیه های اول و پنجم این بود که آیا تغییر در شاخص سهام باعث تغییر در رفتار سپرده گذاران بانکی و سطح سپرده های بلند مدت و کوتاه می­گردد یا خیر؟ نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول و پنجم نشان داد که تغییر در شاخص سهام بر سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت رابطه دارد و این رابطه با توجه به ضریب β های بدست آمده معکوس و معنادار می­باشد. نتیجه این دو فرضیه حاکی از تغییر در سطح سپرده های بانکی با توجه به تغییر شاخص سهام در بورس می باشد. این نتیجه مطابق با یافته های تحقیقات قبلی نیز می باشد. جایی که فرانکل(۱۹۸۳) نیز مطرح می کنند که سرمایه گذاران چینی با افزایش شاخص بارزار بورس چین کمتر ممکن است، سهام خود را در سپرده های بلند مدت و یا کوتاه مدت بانکی کنند،  زیرا سهام پیشنهادی (عرضه سهام) یکی از  بهترین نوع فرصتهای دردسترس برای تنوع سبد سرمایه شان است. اگرچه بانک ها بعنوان واحدهای مستقل در نظر گرفته می شوند اما در حقیقت آنها توسط انسان ها اداره می شوند.

همچنین نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های دوم و سوم (سوالات دوم و سوم تحقیق)برای اجرای مدل اول تحقیق و همچنین سوالات ششم و هفتم که فرضیه های ششم و هفتم تحقیق هستند، به بررسی رابطه بین تغییرات ترخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت بر رفتار سرمایه گذاران برای تعیین حجم سرمایه گذاری در این بخش ها می پردازد. یافته های تحقیق فرضیه های مطرح شده در این بخش را مورد تائید قرار می دهد. بدین معنا که تغییرات نرخ سود سپرده های بانکی، باعث تغییر در سرمایه گذاری در این بخش ها می گردد. که با توجه به ضرایب بتای بدست آمده حاکی از رابطه مثبت بین نرخ سود سپرده بلند مدت و حجم سپرده های بلند مدت بانکی(فرضیه دوم تحقیق) و همجنین رابطه مثبت بین نرخ سود سپرده کوتاه مدت و حجم سپرده های کوتاه مدت بانکی(فرضیه هفتم تحقیق) می باشد. از طرفی یافته های تحقیق ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و حجم سپرده گذاری بلند مدت و همچنین نرخ سود بلند مدت و حجم سپرده های کوتاه مدت را مورد تائید قرار می دهد. این نتیجه مطابق با یافته های رشیدی و خانعلی(۱۳۷۶) نیز می باشد. آنها در یافته خود تاثیر نرخ بهره واقعی بر پس انداز ملی را مورد تائید قرار دادند. همچنین نظریان و همکارانش(۱۳۸۸) و رضایی پورو همکاران(۱۳۹۱)، میزان تفاوت در نرخ سود بانکی را عامل اثر گذار بر حجم سپرده گذاری افراد در بخش سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت بیان کردند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *